Quyết định số 930/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
84
lượt xem
4
download

Quyết định số 930/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 930/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án “đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các bệnh viện chuyên khoa lao, tâm thần, ung bướu, chuyên khoa nhi và một số bệnh viện đa khoa tỉnh thuộc vùng miền núi, khó khăn sử dụng vốn trái phiếu chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2009-2013” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 930/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 930/Q -TTg Hà N i, ngày 30 tháng 06 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T ÁN “ U TƯ XÂY D NG, C I T O, NÂNG C P CÁC B NH VI N CHUYÊN KHOA LAO, TÂM TH N, UNG BƯ U, CHUYÊN KHOA NHI VÀ M T S B NH VI N A KHOA T NH THU C VÙNG MI N NÚI, KHÓ KHĂN S D NG V N TRÁI PHI U CHÍNH PH VÀ CÁC NGU N V N H P PHÁP KHÁC GIAI O N 2009-2013” TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 18/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 c a Qu c h i v y m nh th c hi n chính sách, pháp lu t xã h i hóa nâng cao ch t lư ng chăm sóc s c kh e nhân dân; Căn c Quy t nh s 153/2006/Q -TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph phê duy t quy ho ch t ng th phát tri n h th ng y t Vi t Nam giai o n n năm 2010 và t m nhìn n năm 2020; Căn c Quy t nh s 30/2008/Q -TTg ngày 22 tháng 02 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t quy ho ch t ng th phát tri n m ng lư i khám, ch a b nh n năm 2010 và t m nhìn n năm 2020; Căn c Ngh nh s 141/2003/N -CP ngày 20 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v vi c phát hành trái phi u Chính ph , trái phi u ư c Chính ph b o lãnh và trái phi u chính quy n a phương; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình và Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Xét ngh c a B trư ng B Y t , B trư ng B K ho ch và u tư, B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án “ u tư xây d ng, c i t o, nâng c p các b nh vi n lao, tâm th n, ung bư u, chuyên khoa nhi, truy n nhi m và m t s b nh vi n a khoa t nh thu c vùng mi n núi, khó khăn và s d ng v n trái phi u Chính ph và các ngu n v n h p pháp khác giai o n 2009-2013” v i nh ng n i dung ch y u sau ây: 1. M c tiêu: u tư xây d ng, c i t o, nâng c p v cơ s h t ng, mua s m trang thi t b và nâng cao năng l c chuyên môn c a i ngũ cán b y t c a các b nh vi n lao, tâm th n, ung bư u, chuyên khoa nhi/s n – nhi, truy n nhi m trung ương và a phương; các b nh vi n a khoa t nh thu c vùng mi n núi, khó khăn; m t s b nh vi n vùng và Trư ng i h c Y Dư c C n Thơ áp ng nhu c u khám, ch a b nh c a nhân dân trên a bàn; t o i u ki n thu n l i cho ngư i nghèo, ngư i dân vùng nông thôn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa có i u ki n ti p c n các d ch v y t có ch t lư ng ngày càng cao; góp ph n làm gi m tình tr ng quá t i c a các b nh vi n tuy n cu i và nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b y t . 2. Yêu c u: a) Các d án u tư, c i t o, nâng c p b nh vi n a khoa t nh, b nh vi n lao, tâm th n, ung bư u, chuyên khoa nhi/s n nhi, truy n nhi m ph i phù h p v i Quy ho ch t ng th phát tri n h th ng y t Vi t Nam giai o n n năm 2010 và t m nhìn n năm 2020 (Th tư ng Chính ph phê duy t t i
  2. Quy t nh s 153/2006/Q -TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006); và Quy ho ch phát tri n m ng lư i khám, ch a b nh n năm 2010 và t m nhìn n năm 2020 (Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 30/2008/Q -TTg ngày 22 tháng 02 năm 2008). b) Các d án u tư xây d ng, c i t o, nâng c p v cơ s h t ng ph i tuân th tiêu chuNn, quy ph m xây d ng và phù h p v i thi t k i n hình do B Xây d ng, B Y t ban hành; ng th i tuân th nghiêm túc các quy nh hi n hành v qu n lý u th u và qu n lý u tư xây d ng cơ b n. c) Vi c mua s m trang thi t b y t cho các d án ph i căn c vào nhu c u s d ng, phù h p v i danh m c do B Y t quy nh và quy mô, phân tuy n k thu t c a t ng b nh vi n; ng th i b o m vi c khai thác, s d ng có hi u qu trang thi t b này. 3. Quy mô u tư xây d ng và th i gian th c hi n: T ng s b nh vi n ư c u tư xây d ng, c i t o, nâng c p v cơ s h t ng, trang thi t b là 78 b nh vi n a khoa t nh và trung ương; 55 b nh vi n lao, 40 b nh vi n/trung tâm tâm th n, 33 b nh vi n nhi/s n nhi và 9 b nh vi n/trung tâm ung bư u, 7 khoa ung bư u c a các b nh vi n a khoa thu c B Y t , thu c các b nh vi n a khoa t nh, thành ph (theo danh m c c th kèm theo); Vi n các b nh Truy n nhi m và Nhi t i qu c gia và Trư ng i h c Y Dư c C n Thơ áp ng nhu c u khám, ch a b nh cho nhân dân theo các chuyên khoa trên a bàn và ào t o cán b . Vi c i u ch nh quy mô án ph i ư c các cơ quan nhà nư c có thNm quy n xem xét, quy t nh. - Th i gian th c hi n: + Các b nh vi n lao, tâm th n: t 2009-2011 + Các b nh vi n nhi/s n nhi, ung bư u: t 2009-2012 + Các b nh vi n a khoa t nh: t 2009-2013 + Vi n các b nh Truy n nhi m và Nhi t i qu c gia: t 2010-2013 + Trư ng i h c Y Dư c C n Thơ: t 2009-2013 4. Ngu n v n u tư: a) T ng s v n u tư th c hi n án giai o n 2009-2013 kho ng 45.280 t ng, trong ó: - T phát hành trái phi u Chính ph giai o n 2009-2013 h tr các a phương kho ng 32.628 t ng. - Ngân sách hàng năm c a các a phương và các ngu n v n h p pháp khác kho ng 10.002 t ng. - T ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA) kho ng 2.340 t ng. - Kinh phí ào t o, b i dư ng nâng cao năng l c chuyên môn cho cán b y t kho ng 300 t ng trong d toán chi thư ng xuyên hàng năm theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. - Kinh phí giám sát, ki m tra vi c th c hi n án c a Ban Ch o trung ương và các cơ quan liên quan theo ch c năng, thNm quy n c a mình kho ng 10 t ng trong d toán chi thư ng xuyên theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. b) Cơ ch h tr t ngu n trái phi u Chính ph
  3. (1) i v i 23 t nh mi n núi, c bi t khó khăn, g m 14 t nh mi n núi phía B c, 05 t nh khu v c Tây Nguyên và các t nh m i chia tách, t nh có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn (Bình Phư c, Trà Vinh, H u Giang, Sóc Trăng): h tr 100% nhu c u u tư còn l i (t ng m c u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t tr i các ngu n v n h p pháp). (2) Các t nh, thành ph có i u ti t v ngân sách trung ương dư i 50%, g m H i Phòng, Qu ng Ninh, Vĩnh Phúc, à N ng, Khánh Hòa, C n Thơ và Hà Tây (cũ): h tr 60% nhu c u u tư còn l i (t ng m c u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t tr i các ngu n v n h p pháp). (3) Các t nh i u ti t v ngân sách trung ương trên 50%, g m: Bình Dương, ng Nai, Bà R a – Vũng Tàu, Hà N i, thành ph H Chí Minh: h tr 30% nhu c u còn l i (t ng m c u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t tr i các ngu n v n h p pháp). (4) Các t nh còn l i: h tr 80% nhu c u còn l i (t ng m c u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t tr i các ngu n v n h p pháp) cho các b nh vi n a khoa, ung bư u, chuyên khoa nhi/s n nhi và h tr 100% nhu c u còn l i cho các b nh vi n lao tâm th n. (5) Các b nh vi n chuyên khoa nhi, ung bư u, Vi n các b nh Truy n nhi m và Nhi t i qu c gia, Trư ng i h c Y Dư c C n Thơ thu c B Y t qu n lý: h tr 100% nhu c u còn l i (t ng m c u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t tr i các ngu n v n h p pháp). c) Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m b trí ngân sách a phương và các ngu n v n h p pháp khác b o m ngu n v n hoàn thành các d án theo quy ho ch và danh m c ã ăng ký trong ph m vi c a án. 5. T ch c th c hi n a) Giao Ban Ch o án u tư xây d ng, c i t o, nâng c p b nh vi n a khoa huy n và a khoa khu v c liên huy n ( ư c c ng c theo Quy t nh s 47/2008/Q -TTg ngày 02 tháng 4 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph , do B trư ng B Y t là Trư ng ban, lãnh o B K ho ch và u tư, B Tài chính là Phó Trư ng ban) có trách nhi m giúp Th tư ng Chính ph ch o tri n khai th c hi n án này, nghiên c u xu t các gi i pháp trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh trong quá trình tri n khai th c hi n án. Ban Ch o có b ph n giúp vi c t t i B Y t do B trư ng B Y t quy t nh. b) B Y t là cơ quan qu n lý, thư ng tr c án, có nhi m v : - C ng c và hoàn thi n Ban Ch o án Trung ương, làm thư ng tr c giúp vi c Ban Ch o ch o, hư ng d n các a phương xây d ng l trình tri n khai th c hi n án a phương. - Ch trì, ph i h p v i các a phương xu t các b nh vi n c n ư c u tư, nâng c p thu c ph m vi c a án, xây d ng k ho ch hàng năm và l trình th c hi n án; t ng h p báo cáo cơ quan nhà nư c có thNm quy n vi c i u ch nh c n thi t. - T ng h p, xây d ng d toán chi hàng năm c a án cho t ng d án, a phương và ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính th ng nh t danh m c và m c v n u tư hàng năm trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh; xây d ng phương án phân b kinh phí t ngu n ngân sách trung ương b sung cho các a phương. - Ch o, hư ng d n các a phương tri n khai th c hi n án; ph i h p v i các B , ngành, a phương gi i quy t nh ng khó khăn vư ng m c theo thNm quy n. - Ban hành danh m c trang thi t b chuNn, quy chuNn qu c gia v trang thi t b và công trình y t theo tuy n chuyên môn k thu t, hư ng d n các a phương xây d ng và tri n khai th c hi n. - Sau khi nh n ư c thông báo giao k ho ch v n trái phi u Chính ph , tri n khai vi c phân b ngu n v n cho t ng d án ( u tư cho các ơn v tr c thu c B Y t ).
  4. - Hư ng d n, ôn c các a phương t ch c qu n lý, tri n khai vi c xây d ng, c i t o, nâng cáo cơ s h t ng, u th u mua s m trang thi t b theo úng các quy nh hi n hành v qu n lý u tư, xây d ng và u th u c a nhà nư c. - Ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ng h p nhu c u và l p k ho ch ào t o, b i dư ng nâng cao năng l c chuyên môn cho cán b y t , ưu tiên t p trung ào t o, b i dư ng i v i nh ng nơi ã ư c u tư k p th i phát huy hi u qu u tư. - Ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B K ho ch và u tư t ch c ki m tra, ánh giá ti n th c hi n án c a các a phương, nh kỳ hàng quý và hàng năm báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n và xu t nh ng bi n pháp tháo g khó khăn, vư ng m c. c) B Tài chính: - T ch c phát hành trái phi u Chính ph theo k ho ch và ti n th c hi n các d án s d ng ngu n v n trái phi u Chính ph . B o m ngu n v n tri n khai th c hi n án theo k ho ch ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. - Ph i h p v i B Y t , B K ho ch và u tư trong vi c th ng nh t danh m c, m c v n trái phi u Chính ph hàng năm c a án và phương án phân b v n cho các a phương. - Ch o, hư ng d n các a phương s d ng ngu n ngân sách và các ngu n v n h p pháp khác c a a phương th c hi n án theo thNm quy n. - Ch trì, ph i h p v i B Y t , B K ho ch và u tư hư ng d n các B , ngành, a phương qu n lý, c p phát, thanh toán, quy t toán v n u tư các công trình; th c hi n h ch toán, quy t toán ngu n v n trái phi u Chính ph và các ngu n v n khác th c hi n các d án theo úng quy nh. - Tham gia ki m tra, ánh giá ti n , k t qu th c hi n án c a các B , a phương. Ph i h p v i B Y t , B K ho ch và u tư gi i quy t nh ng vư ng m c, khó khăn theo thNm quy n và trình Th tư ng Chính ph nh ng v n phát sinh vư t thNm quy n trong quá trình th c hi n. - Hàng quý, năm báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình huy ng và vi c c p phát, thanh toán v n u tư cho các công trình. d) B K ho ch và u tư: - Ch trì, ph i h p v i B Y t và B Tài chính th ng nh t danh m c và m c v n u tư c a án hàng năm; rà soát nhu c u v n trái phi u Chính ph c a các d án thu c án làm căn c huy ng v n trái phi u Chính ph trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh, cân i các ngu n v n th c hi n án. - Thông báo k ho ch v n trái phi u Chính ph theo cơ ch phân công nhi m v t i Quy t nh s 685/Q -TTg ngày 28 tháng 5 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph . - Ch trì, ph i h p v i B Tài chính hư ng d n các a phương s d ng các ngu n v n h p pháp c a a phương th c hi n án theo thNm quy n. - Ph i h p v i B Y t , B Tài chính hư ng d n qu n lý, c p phát, thanh toán, quy t toán v n u tư các d án theo thNm quy n. - nh kỳ hàng quý, năm và t xu t báo cáo Th tư ng Chính ph v tình hình th c hi n v n trái phi u Chính ph u tư cho lĩnh v c y t . - Tham gia ki m tra, giám sát, ánh giá ti n , k t qu th c hi n án c a các a phương. Gi i quy t nh ng khó khăn, vư ng m c theo thNm quy n và ph i h p v i B Y t , B Tài chính trình Th tư ng Chính ph nh ng v n phát sinh vư t thNm quy n trong quá trình th c hi n.
  5. ) B Xây d ng có nhi m v : - Ch trì, ph i h p v i B Y t nghiên c u, b sung, ban hành tiêu chuNn, quy ph m xây d ng các công trình y t . - Ph i h p v i B Y t hư ng d n thi t k i n hình t ng lo i b nh vi n. e) y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có nhi m v : - C ng c và tăng cư ng ho t ng c a Ban Ch o án nâng c p b nh vi n huy n và b nh vi n a khoa khu v c ư c thành l p theo Quy t nh s 47/2008/Q -TTg ngày 02 tháng 4 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph t i a phương ti p t c ch o tri n khai th c hi n các d án thu c án này. - Hàng năm xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n và nhu c u v n các d án thu c án g i B Y t t ng h p và th ng nh t v i B K ho ch và u tư, B Tài chính. - Ch u trách nhi m toàn di n v : qu n lý quy ho ch, k ho ch, thNm nh và phê duy t các d án u tư, phân b và i u ch nh m c phân b gi a các d án thu c danh m c ư c giao, ch o vi c tri n khai th c hi n d án theo úng quy nh hi n hành v qu n lý u th u và qu n lý u tư, xây d ng. - Ch u trách nhi m b trí t ngân sách a phương và các ngu n v n h p pháp khác cho các d án thu c án và m b o ti n b trí ngân sách a phương hoàn thành các d án theo danh m c và th i h n hoàn thành ã ư c ăng ký, phê duy t. - Xây d ng l trình c th và kh thi b o m ngu n nhân l c y t có ch t lư ng cho các b nh vi n. Ph i h p v i B Y t trong vi c rà soát và t ng h p nhu c u, l p k ho ch ào t o, b i dư ng nâng cao năng l c chuyên môn cho cán b y t , ưu tiên t p trung ào t o, b i dư ng i v i nh ng nơi ã ư c u tư k p th i phát huy hi u qu u tư; ng th i b trí kinh phí t ngân sách c a a phương c cán b tham gia các khóa ào t o do B Y t t ch c và t ch c th c hi n các khóa ào t o t i a phương trong ph m vi kh năng chuyên môn nâng cao năng l c nghi p v cho cán b y t . - Báo cáo B Y t nh kỳ hàng quý, năm và t xu t tình hình th c hi n các d án. - Ch ng gi i quy t nh ng khó khăn, vư ng m c theo thNm quy n; báo cáo B Y t , B Tài chính, B K ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph gi i quy t nh ng khó khăn, vư ng m c vư t thNm quy n. - Ch o t ch c tri n khai th c hi n án trên a bàn v i s tham gia ki m tra, giám sát c a H i ng nhân dân, oàn i bi u Qu c h i, M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c chính tr - xã h i th c hi n các m c tiêu c a án theo úng k ho ch, úng quy nh, b o m ch t lư ng các công trình xây d ng, s d ng có hi u qu các trang thi t b , ch ng th t thoát, tiêu c c. g) Các cơ quan thông tin i chúng Trung ương và a phương có nhi m v tuyên truy n r ng rãi toàn xã h i cùng tham gia hư ng ng, ki m tra, giám sát vi c th c hi n án. h) Trong quá trình th c hi n n u có phát sinh thay i, B Y t có trách nhi m t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét i u ch nh cho phù h p. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  6. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KTTH (5b).
Đồng bộ tài khoản