Quyết định số 933-NN/BVTV/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
4
download

Quyết định số 933-NN/BVTV/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 933-NN/BVTV/QĐ về việc cho đăng ký chính thức và đăng ký bổ sung một số thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và hạn chế sử dụng trong nông nghiệp ở Việt nam do Bộ Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 933-NN/BVTV/QĐ

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T CÔNG NGHI P TH C NAM PH M c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 933-NN/BVTV/Q Hà N i , ngày 28 tháng 10 năm 1995 QUY T NNH V VI C CHO ĂNG KÝ CHÍNH TH C VÀ ĂNG KÝ B SUNG M T S THU C B O V TH C V T Ư C PHÉP S D NG VÀ H N CH S D NG TRONG NÔNG NGHI P VI T NAM B TRƯ NG B NÔNG NGHI P - CÔNG NGHI P TH C PH M Căn c i u 26, Pháp l nh b o v và Ki m d ch th c v t, công b ngày 15-2-1993; Căn c Ngh nh 92/CP ngày 27-11-1993 c a Chính ph v vi c ban hành i u l qu n lý thu c b o v th c v t; Căn c Ngh nh 46/H BT ngày 5-3-1987 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) quy nh ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a B Nông nghi p - Công nghi p th c ph m; Xét ngh c a các ông C c trư ng C c B o v th c v t, V trư ng V Khoa h c - k thu t; Căn c vào k t qu cu c h p H i ng tư v n thu c b o v th c v t, h p ngày 19 tháng 10 năm 1995, QUY T NNH i u 1. Cho ăng ký chính th c 08 lo i thu c b o v th c v t vào danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng trong nông nghi p Vi t Nam (có danh m c kèm theo) g m 02 lo i thu c tr sâu, 02 lo i thu c tr b nh, 02 lo i thu c tr c , 02 ch t kích thích sinh trư ng cây tr ng. i u 2. Cho ăng ký chính th c 01 lo i thu c tr b nh là thu c chuyên dùng trong x lý g vào danh m c thu c b o v th c v t ư c phép h n ch s d ng Vi t Nam. i u 3. Cho ăng ký b sung các thu c b o v th c v t vào danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo) g m 25 lo i thu c tr sâu, 21 lo i thu c tr b nh, 9 lo i thu c tr c . i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. C c B o v th c v t ch u trách nhi m hư ng d n chi ti t cách s d ng, an toàn và có hi u qu các thu c b o v th c v t k trên. i u 5. T ch c, cá nhân trong nư c và ngư i nư c ngoài qu n lý s n xu t, kinh doanh buôn bán và s d ng thu c b o v th c v t Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. Chú ý: file này trong tài li u g c có k b ng nhưng trong ĩa không có k b ng Ngô Th Dân ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản