intTypePromotion=1

Quyết định số 96/2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định số 96/2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 96/2005/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2005 nguồn vốn ngân sách thành phố, vốn khấu hao cơ bản từ phụ thu tiền điện, vốn từ nguồn thu quảng cáo Đài Truyền hình do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 96/2005/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 96/2005/Q -UBND TP.H Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2005 QUY T NNH V GIAO CH TIÊU B SUNG K HO CH U TƯ XÂY D NG NĂM 2005 NGU N V N NGÂN SÁCH THÀNH PH , V N KH U HAO CƠ B N T PH THU TI N I N, V N T NGU N THU QU NG CÁO ÀI TRUY N HÌNH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh quy t s 20/2004/NQ-H ngày 10 tháng 12 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph v nhi m v kinh t - xã h i năm 2005 và Ngh quy t s 22/2004/NQ-H ngày 10 tháng 12 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph v d toán phân b ngân sách thành ph năm 2005; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 937/2005/KH T- TH ngày 31 tháng 5 năm 2005 ; QUY T NNH : i u 1. Giao cho các S , cơ quan ngang S và y ban nhân dân các quËn - huyÖn ch tiêu b sung k ho ch u tư xây d ng năm 2005 ngu n v n ngân sách thành ph , v n kh u hao cơ b n t ph thu ti n i n, v n t ngu n thu qu ng cáo ài Truy n hình (theo bi u danh m c d án u tư ính kèm), trong ó : 1. V n ngân sách t p trung (106 d án) : 1.779,969 t ng. Bao g m : + Công trình chuy n ti p (10 d án) : 331,273 t ng; + Công trình kh i công m i (77 d án) : 650,848 t ng; + ChuNn b th c hi n d án (16 d án) : 766,424 t ng; + Chi tr thi công ng v n (03 d án) : 31,424 t ng. 2. V n kh u hao cơ b n t ph thu ti n i n : (06 d án) : 5,242 t ng. Bao g m :
  2. + Công trình chuy n ti p (02 d án) : 0,850 t ng; + Công trình kh i công m i (02 d án) : 4,242 t ng; + ChuNn b u tư (02 d án) : 0,150 t ng. 3. V n t ngu n thu qu ng cao ài Truy n hình (01 d án kh i công m i) : 7,8 t ng. i u 2. Sau khi nh n ư c ch tiêu b sung k ho ch u tư xây d ng năm 2005 ngu n v n ngân sách thành ph , v n kh u hao cơ b n t ph thu ti n i n, v n t ngu n thu qu ng cáo ài Truy n hình ; các S , cơ quan ngang S và y ban nhân dân các qu n – huy n là cơ quan ch qu n c a các ch u tư ti n hành ngay vi c phân b , giao ch tiêu cho các ơn v tr c thu c theo úng ch tiêu k ho ch ư c giao ; trư ng h p có yêu c u thay i, ph i trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. Giám c các S , Th trư ng các cơ quan ngang S và Ch t ch y ban nhân dân các qu n – huy n ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu ư c giao. i u 3. Ch tiêu k ho ch ban hành kèm theo Quy t nh này b sung vào ch tiêu k ho ch u tư xây d ng ã ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 16/2005/Q -UB ngày 27 tháng 01 năm 2005 và Quy t nh s 46/2005/Q -UB ngày 21 tháng 3 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph . i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c các S , T ng Giám c các T ng Công ty, Th trư ng các cơ quan ngang S và Ch t ch y ban nhân dân các qu n – huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 4 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - Ban Kinh t - Ngân sách H i ng nhân dân thành ph - VPH -UB : PVP/KT - T DA, T, TM, VX, TH (5b) ; - Lưu (TH/LTg). D.. Lê Thanh H i

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản