Quyết định số 984/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 984/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 984/1999/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể đầu tư phục hồi, bảo tồn, tôn tạo và phát huy khu di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến "Chiến khu Việt Bắc" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 984/1999/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 984/1999/Q -TTg Hà N i, ngày 25 tháng 10 năm 1999 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 984/Q -TTG NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 1999 V VI C PHÊ DUY T ÁN QUY HO CH T NG TH U TƯ PH C H I, B O T N, TÔN T O VÀ PHÁT HUY KHU DI TÍCH LNCH S CÁCH M NG VÀ KHÁNG CHI N "CHI N KHU VI T B C" TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph ; Xét T trình s 71/TTr-BVHTT ngày 05 tháng 6 năm 1999 c a B Văn hoá - Thông tin; Theo ngh c a B K ho ch và u tư t i công văn s 4941 BKH/VPT ngày 30 tháng 7 năm 1999, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án Quy ho ch t ng th u tư ph c h i, b o t n, tôn t o và phát huy khu di tích l ch s cách m ng và kháng chi n "Chi n khu Vi t B c" v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Ph m vi tri n khai án: Trên a bàn 6 t nh: Cao B ng, B c K n, Thái Nguyên, Tuyên Quang, L ng Sơn và Hà Giang. 2. M c tiêu: a) Ph c h i, b o t n, tôn t o gìn gi lâu dài các di tích l ch s cách m ng và kháng chi n ã ư c x p h ng t i "Chi n khu Vi t B c". - i u tra cơ b n: Kh o sát y và có h th ng, xác nh ranh gi i, ph m vi b o v , các di tích l ch s cách m ng và kháng chi n trên a b n 6 t nh Vi t B c cũ. - Phân lo i các di tích và xác nh phương th c ph c h i, b o t n, tôn t o tương ng. - Xác nh n i dung u tư c th t ng giai o n. b) Phát huy giá tr văn hoá v t ch t và văn hoá tinh th n trong vi c giáo d c truy n th ng u tranh gi nư c và gi gìn b n s c cao quý c a dân t c; g n vi c ph c h i,
  2. b o t n, tôn t o di tích v i xây d ng, phát tri n kinh t - xã h i, i s ng nhân dân, c nh quan môi trư ng và các ho t ng văn hoá du l ch. 3. Quy ho ch các nhóm d án: a. Nhóm d án u tư tu b , ph c h i và phát huy các di tích, g m: - Các d án v di tích g c. - Các d án d ng bia - bi n nh ng di tích g c không ph c ch . - Các d án v trưng bày b sung t i các di tích hi n có. - Các d án v sưu t m, ph c ch các hi n v t c a các di tích b sung, trưng bày t i m i di tích c th . - Các d án v nghiên c u b o t n, phát huy các giá tr văn hoá phi v t th . b. Nhóm d án u tư xây d ng các công trình có liên quan, g m: - Các d án v xây d ng, c i t o nâng c p h th ng giao thông. - Các d án v du l ch. - Các d án v tr ng r ng. 4. V n u tư và ngu n v n: - T ng v n u tư ư c tính: 199,6 t ng. Trong ó v n u tư cho nhóm d án tu b , ph c h i và phát huy các di tích là 64 t ng; v n u tư cho nhóm các d án xây d ng công trình có liên quan là 135,6 t ng. T ng m c u tư ư c xác nh c th trên cơ s xem xét phê duy t các d án c th . - Ngu n v n: V n u tư ư c huy ng t nhi u ngu n khác nhau + V n ngân sách Nhà nư c u tư cho xây d ng các công trình h t ng c a khu di tích và ph c h i, tu b , tôn t o các di tích g c khu v c 6 t nh Vi t B c cũ s ư c xem xét c th khi phê duy t t ng d án và ư c th hi n trong k ho ch Nhà nư c hàng năm. + V n ngân sách Nhà nư c thông qua các chương trình qu c gia (như tr ng r ng, phát tri n giao thông nông thôn...). + V n do các B , ngành Trung ương óng góp. + V n do các t nh t huy ng. + V n huy ng ngu n vi n tr qu c t , ngu n thu t các ho t ng du l ch, d ch v tái u tư và các ngu n v n h p lý khác.
  3. 5. Phương th c th c hi n: - U ban nhân dân các t nh: Cao B ng, B c K n, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, L ng Sơn làm ch u tư các d án thu c nhóm d án v di tích và nhóm d án v trưng bày b sung t i di tích, b o t n c nh quan trong khu v c di tích. - B Xây d ng ph i h p v i B Văn hoá - Thông tinh và các cơ quan liên quan nghiên c u, tìm ch n v t li u thích h p ph c h i, b o t n lâu dài các di tích. - B Văn hoá - Thông tin ch u trách nhi m ch o v chuyên môn, phê duy t các thi t k k thu t tu b , ph c h i các di tích g c. - U ban nhân dân các t nh có liên quan th c hi n các d án v giao thông, du l ch, tr ng r ng g n v i vi c tri n khai các chương trình qu c gia và phát tri n kinh t - xã h i trên a bàn t ng t nh. - Vi c ph c h i, b o t n, tôn t o và phát huy các di tích ư c phân chia thành các giai o n g n li n v i vi c phát tri n kinh t - xã h i, nâng cao i s ng c a nhân dân và b o v c nh quan môi trư ng t i các khu di tích. i u 2. B Văn hoá - Thông tin, B Xây d ng và U ban nhân dân các t nh Cao B ng, B c K n, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, L ng Sơn ch u trách nhi m t ch c ch o và giám sát vi c th c hi n toàn b án m b o các quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng. C th là: - U ban nhân dân các t nh nêu trên ch u trách nhi m rà soát không b sót các di tích trên a bàn c a t nh mình và l p d án kh thi các công trình thành ph n và trình các c p có thNm quy n phê duy t. - B Văn hoá - Thông tin, B Xây d ng và các B , ngành có liên quan ch u trách nhi m ch o v chuyên môn. i u 3. Trong quá trình th c hi n c n quán tri t sâu s c nh ng quan i m và ư ng l i c a ng v gi gìn b n s c văn hoá dân t c, tuân th nh ng quy nh hi n hành t i Pháp l nh b o v và s d ng di tích l ch s c a Nhà nư c ã ban hành và th c hi n xã h i hoá m t cách thích h p. Cùng v i vi c ph c h i, b o t n, tôn t o và phát huy các di tích l ch s cách m ng, kháng chi n "Chi n khu Vi t B c", U ban nhân dân các t nh: Cao B ng, B c K n, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, L ng Sơn c n có chương trình, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i nh m nâng cao i s ng v t ch t, văn hoá tinh th n c a nhân dân, nhân dân thi t th c tham gia gi gìn, b o v và phát huy hi u qu các di tích l ch s cách m ng. i u 4. B Văn hoá - Thông tin ch trì cùng v i các cơ quan liên quan ti p t c nghiên c u phương án xây d ng Chi n khu Vi t B c thu nh , trình Th tư ng Chính ph . i u 5. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký.
  4. i u 6. B trư ng B Văn hoá - Thông tin, Ch t ch U ban nhân dân các t nh: Cao B ng, B c K n, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, L ng Sơn, B trư ng các B : K ho ch và u tư, Xây d ng, Tài chính, T ng c c trư ng T ng c c Du l ch, Th trư ng các B , ngành khác có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này trong ph m vi ch c năng và quy n h n ư c giao. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản