Quyết định số 986/2002/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
3
download

Quyết định số 986/2002/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 986/2002/QĐ-BYT về việc thông báo tính hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 986/2002/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 986/2002/Q -BYT Hà N i, ngày 26 tháng 3 năm 2002 QUY T NNH C A B Y T S 986/2002/Q -BYT S 26 THÁNG 3 NĂM 2002 V VI C THÔNG BÁO TÌNH HÌNH CÁC B NH TRUY N NHI M GÂY DNCH B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t ; Căn c Quy t nh s 630/TTg ngày 31/12/1993 c a Th tư ng Chính ph v vi c l p danh m c bí m t Nhà nư c trong ngành Y t ; Theo ngh c a Ông V trư ng V Y t d phòng. QUY T NNH i u 1. Nay quy nh ch thông báo tình hình các b nh truy n nhi m gây d ch cho T ch c Y t th gi i (WHO), các T ch c qu c t , các T ch c phi Chính ph , các oàn Ngo i giao, các Doanh nghi p nư c ngoài, các Cơ quan Thông t n, báo chí nư c ngoài... (g i t t là thông báo d ch qu c t ) như sau: - Thông báo hàng tháng s m c c a các b nh thu c di n ki m d ch Qu c t là T , D ch H ch, S t vàng ã ư c chNn oán xác nh trong phòng thí nghi m. - Thông báo hàng tháng s m c lâm sàng, s t vong, s xét nghi m dương tính c a m t s b nh truy n nhi m gây d ch ch y u. - Thông báo h i ch ng i v i các b nh l , chưa rõ nguyên nhân. i u 2. Quy nh l i mã s c a m t s b nh truy n nhi m gây d ch theo B ng phân lo i qu c t b nh t t c a T ch c Y t th gi i (ICD-10) ã ư c B Y t ban hành năm 2000 theo ph l c kèm theo Quy t nh này. i u 3. V Y t d phòng có trách nhi m thông báo tình hình các b nh truy n nhi m gây d ch trong nư c và là cơ quan duy nh t ư c phép thông báo d ch Qu c t theo quy nh t i i u 1 c a Quy t nh này. i u 4. Các ơn v thu c H Y t d phòng và H i u tr t Trung ương n cơ s v n th c hi n vi c thông tin báo cáo d ch theo Ch th s 10/1998/CT-BYT ngày 28/12/1998 c a B trư ng B Y t .
  2. i u 5. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành và thay th Quy t nh s 323/1998/Q -BYT ngày 17/11/1998 c a B trư ng B Y t v vi c thông báo tình hình các b nh truy n nhi m gây d ch. i u 6. Các ông Chánh Văn phòng, V trư ng các V : Y t d phòng, i u tr , T ch c cán b , h p tác Qu c t ; Vi n trư ng các Vi n: V sinh d ch t Trung ương, V sinh d ch t Tây Nguyên, Pastem Nha Trang, Pastem TP. H Chí Minh; Các Vi n: S t rét, Ký sinh trùng- Côn trùng Trung ương, Quy Nhơn; Phân Vi n S t rét- Ký sinh trùng- Công trùng Thành ph H Chi Minh và các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguyên Phương ( ã ký) DANH M C CÁC B NH TRUY N NHI M GÂY DNCH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 986/2002/Q -BYT ngày 26 tháng 3 năm 2002 c a B trư ng B Y t ) TT Tên b nh Mã s 1 T A00 2 Thương hàn và Phó thương hàn A01 3 L tr c trùng A03 4 L Amip A06 5 Tiêu ch y A09 6 H i ch ng não c p A83-A89 7 S t Dengue/s t xu t huy t Dengue A90-A91 8 H i ch ng l 9 Viên gan vi rút A, B, C, D, E B15-B19 10 D i A82 11 Viêm màng não do não mô c u A39. O 12 Thu u - zona B01-B02 13 B ch h u A36 14 Ho gà A37
  3. 15 U n ván sơ sinh A33 16 U n ván khác A35 17 Li t m m c p nghi B i li t B80 18 S i B05 19 Quai b B26 20 Cúm J10, J11 21 APC - Adeno vi rút B30 22 D ch h ch A20 23 Than A22 24 Leptospira A27 25 HIV/AIDS B20-B24 26 S t rét B50-B54
Đồng bộ tài khoản