Quyết định số467/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
77
lượt xem
5
download

Quyết định số467/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số467/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình phòng, chống tác hại của thuốc lá do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số467/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 467/Q -TTg Hà N i, ngày 17 tháng 4 năm 2001 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 467/Q -TTG NGÀY 17THÁNG 4 NĂM 2001 V VI C THÀNH L P BAN CH NHI M CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CH NG TÁC H I C A THU C LÁ TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh quy t c a Chính ph s 12/2000/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2000 v "Chính sách Qu c gia v phòng ch ng tác h i c a thu c lá trong giai o n 2000 - 2010"; Xét ngh c a B trư ng B Y t , QUY T NNH i u 1. Thành l p Ban Ch nhi m Chương trình phòng, ch ng tác h i c a thu c lá (Tên giao d ch ti ng Anh: The Vietnam Steering Committee on Smoking and Health, vi t t t VINACOSH), g m các thành viên sau ây: 1. Ch nhi m Chương trình: B trư ng B Y t , 2. Phó Ch nhi m thư ng tr c Chương trình: Th trư ng B Y t , 3. Phó Ch nhi m Chương trình: Th trư ng B Văn hoá - Thông tin, 4. Các U viên: - Th trư ng B Thương m i; - Th trư ng B Công nghi p; - Th trư ng B Tài chính, - Th trư ng B Giáo d c và ào t o; - Th trư ng B K ho ch và u tư,
  2. - Phó Ch nhi m U ban B o v và Chăm sóc tr em Vi t Nam; - U viên thư ng tr c U ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam, - Phó Ch t ch TW H i Nông dân Vi t Nam, - Phó Ch t ch H i liên hi p Ph n Vi t Nam; - Bí thư TW oàn thành niên C ng s n H Chí Minh, - Phó trư ng ban Tư tư ng Văn hoá, T ng liên oàn lao ng Vi t Nam. i u 2. Ban Ch nhi m Chương trình phòng, ch ng tác h i c a thu c lá có các nhi m v sau: 1. Xây d ng và trình Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch hành ng qu c gia phòng, ch ng tác h i c a thu c lá. 2. T ch c th c hi n và ôn c, ki m tra vi c th c hi n k ho ch hành ng qu c gia phòng, ch ng tác h i c a thu c lá. i u 3. Ch làm vi c: 1. Ban Ch nhi m Chương trình làm vi c theo ch kiêm nhi m và có b ph n giúp vi c kiêm ch c t t i B Y t . 2. Ch nhi m Chương trình quy nh quy ch làm vi c và nhi m v c th c a các thành viên trong Ban Ch nhi m. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c TW và Ban Ch nhi m Chương trình phòng ch ng tác h i c a thu c lá ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản