intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Remode Access Service - FTP Win2K Server

Chia sẻ: Timgikhongbiet Timgikhongbiet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

483
lượt xem
200
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mô tả dịch vụ truy cập từ xa trong hệ thống window server.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Remode Access Service - FTP Win2K Server

 1. H­íng dÉn cÊu h×nh m¸y chñ cho phÐp truy cËp tõ xa vµ lµm m¸y chñ ftp server 1. Yªu cÇu hÖ thèng § M¸y chñ ®­îc cµi ®Æt lµ m¸y chñ ACTIVE DIRECTORY SERVER. § M¸y chñ cã mét ®Þa chØ IP tÜnh (192.168.0.1). § §· cµi c¸c dÞch vô sau: Routing and Remote Access, DHCP Server, FTP Server. § Cµi ®Æt NTFS cho c¸c æ ®Üa dïng lµm n¬i l­u tr÷ d÷ liÖu cho User. § Cã MODEM, ®­êng tho¹i ®· ®­îc cµi ®Æt. 2. c¸c b­íc cÊu h×nh m¸y chñ 2.1. KiÓm tra c¸c dÞch vô trªn Server ®· cµi ch­a, nÕu ch­a cµi h·y cµi thªm Vµo chøc n¨ng Control Panel -> Add & Remove Program -> Windows ...-> Add/Remove Windows Component -> -> Internet Information Services -> FTP... ®Ó kiÓm tra FTP Server -> Networking Service -> DHCP... ®Ó kiÓm tra DHCP Server 2.2. CÇu h×nh DHCP Server -> Vµo menu qu¶n trÞ DHCP (®Ó cµi thªm DHCP ë m¸y chñ. 1
 2. -> NÕu m¸y chñ ch­a ®­îc ®¨ng ký (cã dÊu mòi tªn ®á chØ d­íi, h·y click ph¶i chuét -> Authorise). -> Sau ®ã thªm mét vïng ®Þa chØ, ph¶i chuét -> New Scope. 2
 3. -> §Æt tªn cho vïng ®Þa chØ ®Þnh t¹o. -> Chän ®Þa chØ ®Çu vµ ®Þc chØ cuèi. 3
 4. -> BÊm Next cho ®Õn khi hoµn thµnh, mµn h×nh sau lµ mµn h×nh hoµn thµnh. 4
 5. 2.3. CÇu h×nh Routing & Remote...(®Ó cho phÐp truy cËp tõ xa) -> NÕu m¸y ch­a ch¹y, ph¶i chuét -> Config... 5
 6. -> Chän lùa chän sè 2 -> BÊm Next cho tíi khi kÕt thóc 6
 7. -> Sau khi dÞch vô nµy ®· ch¹y, cÊu h×nh thªm mét sè th«ng sè nh­ sau 7
 8. -> NhËp ®i¹ chØ cña m¸y chñ DHCP Server -> CÊu h×nh cho phÐp quay tõ xa, nh­ h×nh vÏ 8
 9. 2.4. CÇu h×nh FTP Server -> Chän menu -> FTP ®· ch¹y, kiÓm tra, cÊu h×nh c¸c th«ng sè nh­ h×nh vÏ. 9
 10. -> Ph¶i chuét vµo biÓu t­îng, hiÖn thÎ cÊu h×nh, cÊu h×nh c¸c thÎ. ->Kh«ng cho ng­êi dïng nÆc danh truy cËp. 10
 11. -> Mµn h×nh chµo mõng ng­êi sö dông, khi hä ®¨ng nhËp. -> Chän th­ môc mÑ cña FTP Server. -> MÆc ®Þnh mäi ®i¹ chØ IP g¸n cho m¸y tr¹m ®Òu cã thÓ ®¨ng nhËp. 11
 12. 3. khai b¸o ng­êi dïng vµ ph©n quyÒn 3.1 Khai b¸o nhãm User cho phÐp truy cËp vµo m¸y chñ FTP 12
 13. -> T¹o mét nhãm, vÝ dô ®Æt tªn lµ FTP-Group, g¸n cho nhãm nµy quyÒn truy cËp m¸y chñ, lÇn l­ît theo c¸c b­íc sau: 1. Start -> Programs -> Administrative Tools -> Domain Controller Security Policy. 2. Double-click Security Settings, double-click Local Policies, -> click User Rights Assignment. 3. -> Policy, click Log on Locally, and then click Add. 4. Click Browse, t×m nhãm võa khai, chän nót Add. 5. Click OK in the open dialog boxes to close them and save the new settings. 6. To refresh the group policy, start a command prompt, type the following command and press ENTER, and then press ENTER again when you are prompted: secedit /refreshpolicy machine_policy /enforce 3.2 Khai b¸o nhãm User cho phÐp truy cËp vµo m¸y chñ FTP 13
 14. §Æt thuéc tÝnh cho User ®­îc quyÒn Acces ë thÎ Dial-in trong thÎ qu¶n lý User -> G¸n c¸c User nµy vµo nhãm b¹n võa t¹o ë b­íc trªn 14
 15. 3.3 G¸n c¸c th­ môc cho tõng User è Trong th­ môc mÑ mµ b¹n cÊu h×nh m¸y chñ FTP Server (phÇn 2.4), h·y t¹o cho mçi User m«t th­ môc, c¸ch ph©n quyÒn h¹n nh­ sau: è Víi th­ môc mÑ h·y ®Æt quyÒn h¹n nh­ h×nh vÏ (C¸ch g¸n quyÒn: ph¶i chuét, chän thÎ Security) 15
 16. è Víi th­ môc con, ®Þnh g¸n cho User nµo, h·y ®Æt quyÒn h¹n nh­ h×nh vÏ (vÝ dô g¸n cho User:CuongLm) (Bá hép ®¸nh dÊu Allow inheriable permissions...., sau ®ã thªm User vµo vµ ph©n quyÒn theo ý b¹n) 16
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2