intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Sách học Mastercam

Chia sẻ: Tuhuy Tuhuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:60

1.557
lượt xem
698
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Modul MasterCam Mill là một modul dàng riêng cho lập trình gia công trên máy Phay CNC, nhiệm vụ của nó gồm có: - Tích hợp cả modul MasterCam Design dành cho thiết kế mô hình chi tiết. - Xuất phát từ mô hình chi tiết và các dữ liệu công nghệ (phôi liệu, tham số máy, dao cụ…) tính toán quỹ đạo chạy dao. - Mô phỏng và kiểm tra quá trình gia công cắt gọt trên màn hình đồ hoạ, dạng 2D và 3D. - Cho phép chỉnh sửa các đường chạy dao, các tham số công nghệ. - Dùng nhiều postprocessor......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sách học Mastercam

 1. Môc lôc Ch¬ng 1. LËp tr×nh gia c«ng phay...........................4 1.1.Mét sè thuËt ng÷ thêng dïng...............................4 1.2.C¸c chøc n¨ng chÝnh trong modul MasterCam mill...........4 1.3.Tr×nh tù chung ®Ó lËp tr×nh gia c«ng mét chi tiÕt.........5 1.3.1.Bíc 1: ThiÕt lËp m« h×nh h×nh häc cña chi tiÕt cÇn gia c«ng. . .5 1.3.2.Bíc 2: ThiÕt ®Æt ph«i, cÊu h×nh ch¬ng tr×nh, dao cô..........5 1.3.3.Bíc 3: ThiÕt ®Æt c¸c tham sè dao cô vµ c¸c tham sè c«ng nghÖ. 7 1.3.4.Bíc 4: M« pháng vµ xuÊt ch¬ng tr×nh NC........................9 1.4.C¸c kiÓu ®êng ch¹y dao chÝnh trong modul MasterCam mill..11 1.4.1.Ch¹y dao theo kiÓu contuor (Contour Toolpaths)...............11 1.4.2.Ch¹y dao khoan (Drill).......................................12 1.4.3.Ch¹y dao theo kiÓu Pocket....................................14 1.4.4.Ch¹y dao theo kiÓu Face......................................16 1.4.5.Ch¹y dao theo kiÓu Surface (bÒ mÆt)..........................17 1.5.Bµi tËp: LËp ch¬ng tr×nh NC gia c«ng chi tiÕt trong b¶n vÏ sau .............................................................22 1.5.1.ThiÕt ®Æt ph«i vµ c¸c tham sè vÒ m¸y vµ dông cô..............23 1.5.2.ThiÕt lËp c¸c nguyªn c«ng ®Ó gia c«ng chi tiÕt...............24 Ch¬ng 2.LËp tr×nh gia c«ng cho m¸y tiÖn...................36 2.1.C¸c thuËt ng÷ thêng dïng.................................36 2.2.C¸c chøc n¨ng chÝnh trong modul MasterCam lather.........36 2.3.Bµi tËp 1: LËp ch¬ng tr×nh gia c«ng cho chi tiÕt nh h×nh vÏ. 39 2.3.1.Tr×nh tù thùc hiÖn...........................................39 2.3.2.Néi dung tiÕn hµnh...........................................39 2.4.Bµi tËp 2: LËp tr×nh gia c«ng chi tiÕt nh h×nh sau.......52 2.4.1.Tr×nh tù thùc hiÖn:..........................................53 2.4.2.Néi dung tiÕn hµnh...........................................53 MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 3
 2. Ch¬ng 1.  LËp tr×nh gia c«ng phay Modul MasterCam Mill lµ mét modul dµng riªng cho lËp  tr×nh gia c«ng trªn m¸y Phay CNC, nhiÖm vô cña nã gåm cã: ­ TÝch hîp c¶ modul  MasterCam Design  dµnh cho thiÕt  kÕ m« h×nh chi tiÕt. ­ XuÊt ph¸t tõ m« h×nh chi tiÕt vµ c¸c d÷ liÖu c«ng  nghÖ (ph«i liÖu, tham sè m¸y, dao cô…) tÝnh to¸n quü ®¹o  ch¹y dao. ­   M«   pháng   vµ   kiÓm   tra   qu¸   tr×nh   gia   c«ng   c¾t   gät  trªn mµn h×nh ®å ho¹, d¹ng 2D vµ 3D. ­  Cho phÐp chØnh söa c¸c ®êng ch¹y dao, c¸c tham sè  c«ng nghÖ. ­   Dïng   nhiÒu   postprocessor   thÝch   hîp   ®Ó   dÞch   ra   m· ch¬ng tr×nh NC cho c¸c bé ®iÒu khiÓn kh¸c nhau. 1.1. Mét sè thuËt ng÷ thêng dïng Toolpaths: C¬ së d÷ liÖu cña ®êng dÞch chuyÓn dao cô  (gäi t¾t lµ ®êng ch¹y dao). Job Setup: ThiÕt lËp c¸c tham sè m¸y, cµi ®Æt ph«i,  cÊu h×nh NCI, c¸c gi¸ trÞ bï dao cô. Operations: Nguyªn c«ng, mét phÇn c¶u c¶ qu¸ tr×nh gia  c«ng chi tiÕt Drill: Nguyªn c«ng khoan Face: Nguyªn c«ng kho¶ mÆt Rough: Nguyªn c«ng gia c«ng th« Finish: Nguyªn c«ng gia c«ng tinh Pocket: KiÓu gia c«ng c¸c hèc, ®¶o Surface: BÒ mÆt (cong) Parameter: Tham sè Tool: Dao cô Postprocessor: Bé hËu xö lý 1.2. C¸c chøc n¨ng chÝnh trong modul MasterCam  mill Tªn Chøc n¨ng New T¹o míi toµn bé tõ ph«i liÖu, dông cô vµ  c¸c nguyªn c«ng Contour Ch¹y dao theo ®êng chu tuyÕn Drill Khoan Pocket Phay chi tiÕt d¹ng hèc, ®¶o MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 4
 3. Face Phay kho¶ mÆt Surface Phay bÒ mÆt cong Multiaxis LËp tr×nh cho m¸y nhiÒu trôc Operation Më   hép   tho¹i  Operations   Manager  ®Ó   lµm  s viÖc   víi   c¸c   nguyªn   c«ng   (thªm,   hiÖu  chØnh, m« pháng, xuÊt ch¬ng tr×nh NC…) Job setup ThiÕt ®Æt ph«i vµ c¸c tham sè m¸y Next Menu ChuyÓn sang trang menu kÕ tiÕp Manual  NhËp c¸c chó thÝch ch¬ng tr×nh entry Point Chøc n¨ng t¹o ®iÓm ch¹y dao Transform T¹o c¸c nguyªn c«ng gièng nhau b»ng: DÞch  chuyÓn, quay, ®èi xøng. 1.3. Tr×nh tù chung ®Ó lËp tr×nh gia c«ng mét chi tiÕt 1.3.1. Bíc 1: ThiÕt lËp m« h×nh h×nh häc cña chi tiÕt cÇn  gia c«ng Cã   thÓ   thiÕt   lËp   trùc   tiÕp   trªn   phÇn   mÒm   MasterCam  b»ng chøc n¨ng Design hoÆc thiÕt lËp trªn   phÇn mÒm CAD  kh¸c (Pro/ ENGINEER, Inventor…) råi chuyÓn sang MasterCam  ®Ó tiÕn hµnh lµm CAM. 1.3.2. Bíc 2:   ThiÕt ®Æt ph«i, cÊu h×nh ch¬ng tr×nh, dao  cô Sau khi ®·  cã m« h×nh h×nh häc cña chi tiÕt ta tiÕn  hµnh thiÕt ®Æt ph«i liÖu vµ c¸c tham sè vÒ m¸y, dông cô,  c«ng nghÖ…nh sau: Tõ Main Menu ⇒ Job Setup më hép tho¹i Job Setup. MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 5
 4. Import: NhËp c¸c thiÕt ®Æt tõ mét file ®· cã s½n Views: Më hép tho¹i Views Manage ®Ó thiÕt ®Æt híng  nh×n Tools: Më hép tho¹i Tools Manage ®Ó thiÕt ®Æt dao cô X, Y, Z: KÝch thíc cña ph«i trªn c¸c trôc x, y, z. Stock Origin: Gèc to¹ ®é ph«i Select Origin: Chän gèc to¹ ®é ph«i Select Corners: T¹o ph«i b»ng chän hai ®iÓm gãc trªn  vµ gãc díi ®èi diÖn cña khèi hép. Bounding box: T¹o ph«i tù ®éng bao quan chi tiÕt NCI extents: Tự động tính tù ®éng tÝnh to¸n dùa trªn  c¸c đường dịch chuyển của dụng cụ trong file NCI. Display Stock: HiÓn thÞ ph«i Fit screen to stock: HiÓn thÞ toµn bé h×nh d¹ng ph«i  võa khÝt mµn h×nh Safety zone: thiết lập vïng an toµn Toolpath   Configuration:   §Æt   c¸c   tuú   chän   cho   cÊu  h×nh ®êng ch¹y dao. Tool Offset Register: Khai b¸o bï dao, tuú chän  Add  cã   hai   th«ng   sè  Length  (bï   chiÒu   dµi   dao)   vµ  Diameter  (bï ®êng kÝnh dao). Tuú chän  From tool  lµ  tõ khai b¸o dao cô. Feed Caculation:   TÝnh   to¸n   lîng   ch¹y   dao,  Material  lµ  theo  vËt  liÖu   gia  c«ng,  From tool  lµ tÝnh   theo  MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 6
 5. dao  cô.  Maximum RPM  lîng  ch¹y   dao   lín  nhÊt   (vÝ  dô  5000 vßng/ phót). Material: Chän vËt liÖu gia c«ng Post Processor: Chän bé hËu xö lý ®Ó dÞch ra ch¬ng  tr×nh NC phï hîp víi c¸c bé ®iÒu khiÓn kh¸c nhau. Sau khi thiÕt lËp xong c¸c tham sè trong b¶ng chän  OK. 1.3.3. Bíc 3:  ThiÕt ®Æt c¸c tham sè dao cô vµ c¸c tham sè  c«ng nghÖ Sau   khi   t¹o   ph«i   vµ   c¸c   tham   sè   cÇn   thiÕt   ta   tiÕn  hµnh   thiÕt   lËp   c¸c   nguyªn   c«ng   gia   c«ng   chi   tiÕt.   Tuú  thuéc vµ ®Æc trng m« h×nh cña tõng chi tiÕt mµ ta chän  c¸c nguyªn c«ng phï hîp (Drill, Contuor, Face, Surface,  …) Sau khi chän nguyªn c«ng ta tiÕn hµnh chän h×nh häc  cho ®êng ch¹y dao, cã thÓ lµ c¸c ®êng hay c¸c chuçi 2D,  cã   thÓ   lµ   c¸c   bÒ   mÆt   cong   (Surfaces)   3D   hoÆc   c¸c   khèi  (Solids)… ThiÕt lËp c¸c tham sè dao cô, c«ng nghÖ… Trong phÇn nµy ta cÇn chó ý c¸c tham sè c¬ b¶n sau  (VÝ dô víi nguyªn c«ng gia c«ng th« bÒ mÆt):  C¸c tham sè dao cô: Tool #: Số hiệu dao Head #: Số hiệu đầu dao Dia.offset: Bï đường kÝnh dao MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 7
 6. Len. of f set : Bï chi ều dài dao Com ent Chó thÝch ch¬ng t r×nh m : To batch: Nối Tool name Tªn dao : Feed rate: Tốc độ t i ến dao Plunge rate: Tốc độ di chuyển theo ph¬ng t r ục Z khi gia c«ng Retract rate: Tốc độ l ï i dao Tool dia: § êng kÝnh cña dao Program: Số chương tr×nh Seq. start : Số th ứ t ự c©u lÖnh ®Çu t i ªn Seq. inc: số gia của số thø tù c©u lÖnh Conner radius: B¸n kÝnh gãc l în cña dao Spinde speed: Tốc độ tr ục chÝnh Coolant: ChÕ ®é t r¬n nguéi Change NCI: Thay đổi f i l e NCI Tool Display: HiÓn thÞ dao cô Home pos: VÞ trÝ l ï i dao vÒ sau khi gia c«ng Rotate axis: LËp t r×nh quay quanh mét trôc nµo ®ã Ref Point: § iÓm tham chiÕu T/ C plane: MÆt ph¼ng dao cô vµ mÆt ph¼ng const ruct i on . Misc Values: C¸c gi¸ trÞ kh¸c  C¸c tham sè h×nh häc (Surface parameters, face parameters…) MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 8
 7. Cl earance: Täa ®é cña dao tr íc vµ sau khi gia c«ng xong Retract : Chän kho¶ng l ï i dao Absolute: To¹ ®é tuyÖt ®èi Incremental: To¹ ®é t ¬ng ®èi Feed plane: MÆt ph¼ng ch¹y dao Rapid retract : Lï i dao nhanh Regen CËp nhËt c¸c thay ® vÒ tham sè cho ch- : æi ¬ng tr×nh Top of Stock: T¹o ®é bÒ m trªn cña ph«i (to¹ Æt ®é Z) Tip cop: Lµ tuú chän biªn d¹ng tÝnh to¸n ë ®Ønh dao (Tip) hay t©mdao (Center) Drive surface/ solids : BÒ m Æt hoÆc khèi ® îc chän ®Ógia c«ng Stock to leave: Lîng d sau khi gia c«ng Select: Chän thªm hoÆc bít bÒ m hay khèi ®Ó Æt gia c«ng Check surface/ solid : BÒ m hoÆc khèi kiÓm tra Æt Tool contaiment: ChÆn dao cô 1.3.4. Bíc 4: M« pháng vµ xuÊt ch¬ng tr×nh NC Sau khi ® thiÕt lËp xong c¸c nguyªn c«ng ta t iÕn · hµnh m« pháng c¸c ® êng ch¹y dao, nÕu kh«ng thÊy xuÊt hiÖn lç i th× t iÕn hµnh chän bé postprocessor vµ dÞc ra ch¬ng tr×nh NC. MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 9
 8. Chó ý: Trong qu¸ t r×nh m« pháng nÕu dao c¾t lÑm vµo ph«i th× vÕt c¾t lÑm sÏ cã mµu ®á, khi ®ã ta ph¶i hiÖu chØnh l ¹ i ch¬ng t r×nh. Thùc hiÖn: Main Menu ⇒Toolpaths⇒ Operations më hép tho¹ i Operations Manage. Trong hép tho¹ i ta thÊy danh s¸ch cña c¸c nguyªn c«ng, t¹ i ® ©y ta cã thÓ thªm, xo¸ hoÆc hiÖu chØnh c¸c nguyªn c«ng b»ng viÖc chän chóng: : Tªn vµ sè thø tù nguyªn c«ng C¸c tham sè Th«ng t in dao cô H×nh häc KiÓm t ra ®êng dÉn dao Chän tÊt c¸c nguyªn c«ng CËp nhËt c¸c thay ® æi kiÓm t ra ® êng ch¹y dao M« pháng ë chÕ ®é 3D xuÊt ch¬ng t r×nh tèc ®é ch¹y dao nhanh - XuÊt ch¬ng t r×nh NC: Sau khi m« pháng ch¹y dao xong kh«ng thÊy xuÊt hiÖn lç i ta t iÕn hµnh t ¹o ch¬ng t r×nh NC nh sau: + Trong hép tho¹ i Operations Manage chän nót . Më hép tho¹ i Post processing. Chän bé postprocessor C¸c m« ta vÒ h×nh häc NCI fi le XuÊt ra f i l e NCI MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 10
 9. NC file XuÊt ra  file  NC Save   NC  Lu tr÷  file  NC file H i u   chØ nh   file   Ö Edi t NC Send G öi  ch¬ ng  tr× nh  Send   to  sang m ¸y CNC m achine Chän cæ ng xuÊt Com m 1.4. C¸c   kiÓu   ®êng   ch¹y   dao   chÝnh   trong   modul   MasterCam  mill 1.4.1. Ch¹y dao theo kiÓu contuor (Contour Toolpaths) ­ §©y lµ kiÓu ch¹y dao dïng ®Ó c¾t ®i mét lîng ph«i  däc theo mét ®êng dÉn ®Þnh nghÜa bëi mét chuçi c¸c ®êng  cong. Ta cã thÓ chän kh«ng giíi h¹n sè lîng chuçi cho mçi  ®êng dÉn dao. Contour cã thÓ lµ 2D hoÆc 3D. ­ Tr×nh tù thùc hiÖn: 1. Main menu ⇒ Toolpaths ⇒ Contour 2. Chän mét hoÆc nhiÒu chuçi 2D hoÆc 3D, chän Done 3.   Më   hép   tho¹i  Contour,  nhËp   c¸c   tham   sè   dao   cô   vµ  Contour  trong hép tho¹i. 4. Chän OK vµ tiÕn hµnh m« pháng thö. ­ C¸c tham sè Contour (Contour Parameters) MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 11
 10. Clearance: Täa ®é cña dao tríc vµ sau khi gia  c«ng xong Retract: Chän kho¶ng lïi dao Absolute: To¹ ®é tuyÖt ®èi Incremental: To¹ ®é t¬ng ®èi Feed plane: MÆt ph¼ng ch¹y dao Rapid retract: Lïi dao nhanh Top of Stock: T¹o ®é bÒ mÆt trªn cña ph«i (to¹  ®é Z) Depth: ChiÒu s©u c¾t (tÝnh theo to¹ ®é Z) Contour type: KiÓu Contour 2D, 2D chamfer… Compensation type: KiÓu bï Compensation   direction:  Híng   bï   Left   (bªn  tr¸i), Right(bªn ph¶i) Linearization tolerance: Dung sai c¾t gät XY stock to leave: Lîng d ®Ó l¹i theo hai ph¬ng  X vµ Y Z Stock to leave: Lîng d ®Ó l¹i theo ph¬ng Z Multi passes: Offset ®êng dÉn dao Depth cuts: ChiÒu s©u líp c¾t 1.4.2. Ch¹y dao khoan (Drill) ­ KiÓu ch¹y dao Drill trong  MasterCam Mill cho phÐp  ta cã thÓ chän mét d·y c¸c ®iÓm hoÆc c¸c thùc thÓ, t¹o ra  ®êng   dÉn   dao   khoan   gi÷a   chóng,   chØ   ®Þnh   c¸c   chu   tr×nh  khoan vµ c¸c tham sè ®Ó khoan c¸c ®iÓm.  ­ §Ó vµo chøc n¨ng nµy ta thùc hiÖn nh sau: MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 12
 11. 1. Main Menu, Toolpaths, Drill. 2.   Chän   mét   hoÆc   nhiÒu   ®iÓm   sö   dông   menu   Point  Manager. 3. Chän Done 4. Chän mét mòi khoan. 5. NhËp c¸c tham sè Drill cho nguyªn c«ng vµ chän OK. ­ C¸c tham sè khoan (Drill Parameters) ­   Clearance:   Täa   ®é  cña   dao   tríc   vµ   sau   khi  gia c«ng xong ­   Retract:  Chän  kho¶ng lïi dao ­   Absolute:  To¹   ®é  tuyÖt ®èi ­ Incremental: To¹ ®é  t¬ng ®èi ­   Top   of   Stock:   T¹o  ®é   bÒ   mÆt   trªn   cña   ph«i  (to¹ ®é Z) ­   Subprogram:  Ch¬ng  tr×nh con ­   Tip   comp:  Bï   ®Ønh  dao khoan ­   Cycle:   Chu   tr×nh  khoan + Drill/Counterbore: Sö dông cho c¸c lç khoan  MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 13
 12. cã ch i u s© u nhá h¬ n 3 l n  ®êng kÝnh m òi Ò Ç  khoan. +   Peck   Drill:   Sö   dông   cho   c¸c   lç   khoan   cã  chiÒu s©u lín h¬n 3 lÇn ®êng kÝnh mòi khoan. Lïi  toµn bé mòi khoan ra khái lç khoan ®Ó bá hÕt c¸c  phoi sau ®ã míi khoan tiÕp, ¸p dông víi c¸c vËt  liÖu cøng khã gia c«ng. + Chip Break: Khoan c¸c lç víi chiÒu s©u lín  h¬n   3   lÇn   ®êng   kÝnh   mòi   khoan,   lïi   dao   l¹i   mét  phÇn   lç   khoan   ®Ó   bÎ   gÉy   c¸c   phoi   vËt   liÖu.   ¸p  dông cho c¸c vËt liÖu t¬ng ®èi mÒm. + Tap: Ta r« lç ren tr¸i hoÆc ph¶i cho lç + Bore #1: Khoan lç víi dÞch chuyÓn ch¹y dao  vµo trong vµ ra ngoµi. KiÓu nµy t¹o c¸c lç th¼ng  víi bÒ mÆt tr¬n nh½n. +Bore #2: Khoan c¸c lç víi ch¹y dao vµo trong,  sau ®ã dõng trôc chÝnh vµ dÞch chuyÓn ch¹y kh«ng  nhanh ra ngoµi. + Fine bore (shift):   Dõng   trôc   chÝnh   m¸y   t¹i  vÞ trÝ kÕt thóc cña mçi ®iÓm khoan, råi quay mòi  khoan mét gãc ®Þnh nghÜa tríc, rót khái thµnh lç  khoan vµ lïi vÒ. + Custom cycle: C¸c chu tr×nh tõ 9­20, dïng ®Ó  khoan c¸c lç sö dông c¸c tham sè thay ®æi. ­ 1 st peck: Lîng khoan  lÇn ®Çu tiªn ­ Subsequent peck: Lîng  ¨n dao tiÕptheo ­ Peck clearance: Kho¶n  an toµn ­   Retract   amount:   Lîng  rót dao vÒ ­ Dwell: Thêi gian dõng 1.4.3. Ch¹y dao theo kiÓu Pocket ­   KiÓu   ch¹y   dao  Pocket  sö   dông   cho   c¶   gia   c«ng   th«  (Rough)   vµ   gia   c«ng   tinh   (Finish)   víi   c¸c   hèc   hoÆc   ®¶o  ®ãng. TÊt c¶ c¸c h×nh häc dïng ®Ó ®Þnh nghÜa mét d¹ng hèc  (pocket)   hoÆc   c¸c   d¹ng   ®¶o   (island)   ph¶i   cïng   mét   mÆt  ph¼ng x©y dùng.  MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 14
 13. ­ §Ó  vµo chøc n¨ng nµy: 1. Chän Main Menu, Toolpaths, Pocket. 2. Chän mét hoÆc nhiÒu chuçi sö dông thùc ®¬n Chaining  Methods vµ chän Done 3. Chän mét dao cô cho ®êng d©nc dao 4. NhËp c¸c tham sè cho ®êng dÉn dao vµ chän  OK. HÖ  thèng   sÏ   thªm   nguyªn   c«ng   Pocket   vµo     Operations  Manager.  ­ C¸c tham sè Pocket: +   C¸c tham sè nh  Clearance, Retract…  Nh  c¸c phÇn  trªn ®· tr×nh bµy + Pocket Style: C¸c kiÓu phay hèc, ®¶o Standard: kiÓu hèc kÝn Facing: Phay bÒ mÆt theo biªn d¹ng hèc Island Facing: Phay bÒ mÆt theo biªn d¹ng cña  ®¶o Remachining: Gia c«ng l¹i hèc Open: Hèc cã biªn d¹ng hë +  Machining drection:  Híng gia c«ng, cã hai tuú  chän lµ Climb vµ Conventional: Climb: Híng quay cña dao vµ híng tiÕn dao lµ  ngîc nhau Conventional:   Híng   quay   cña   dao   vµ   híng   tiÕn  dao lµ cïng nhau Climb Conventional MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 15
 14. 1.4.4. Ch¹y dao theo kiÓu Face ­ KiÓu ch¹y dao Face trong Mastercam Mill ®Ó gia c«ng  nhanh bÒ mÆt trªn cña ph«i (kho¶ mÆt) chuÈn bÞ cho c¸c  nguyªn c«ng sau. Ta cã thÓ chän mét chuçi cho ®êng dÉn  dao hoÆc sö dông ®êng bao cña ph«i ®· t¹o tõ Job Setup. ­ C¸ch t¹o lËp 1. Chän Main Menu, Toolpaths, Face. 2.   Chän   mét   chuçi   sö   dông   menu   Chaining   Methods  hoÆc chän  Done  ®Ó sö dông ®êng bao cña ph«i ®· ®Þnh nghÜa trong Job Setup. 3. NhËp c¸c tham sè vµ chän OK. ­ C¸c tham sè Facing + Mét sè tham sè t¬ng tù nh nh÷ng phÇn trªn  + Z Stock to leave: Lîng d theo chiÒu Z + Cuting Method: Ph¬ng ph¸p c¾t, cã c¸c ph¬ng ph¸p  Zigzag,   One   way­climb,   One   way­Conventional,   One  pass. + Stepover: Bíc gia c«ng ngang (VÝ dô: 75% so víi  ®êng kÝnh dao) + Roughing angle: Gãc nghiªng cña ®êng dÉn dao so  víi ph¬ng x MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 16
 15. 1.4.5. Ch¹y dao theo kiÓu Surface (bÒ mÆt) ­   KiÓu   ch¹y   dao  Surface  lµ   mét   kiÓu   ch¹y   dao   quan  träng   nhÊt   vµ   khã   nhÊt   trong   lËp   tr×nh   trªn   modul  MasterCam Mill. §©y lµ kiÓu ch¹y dao ®îc thiÕt lËp b»ng  c¸ch chän c¸c bÒ mÆt cÇn gia c«ng trªn chÝnh m« h×nh cña  chi tiÕt, sau ®ã thiÕt lËp c¸c tham sè cÇn thiÕt ®Ó m«  pháng ®îc qu¸ tr×nh ch¹y dao.  KiÓu ch¹y dao Surface ph©n ra lµm hai kiÓu con: Rough  (dµnh   cho   gia   c«ng   th«)   vµ  Finish  (dµnh   cho   gia   c«ng  tinh). ­ Tr×nh tù chung ®Ó thiÕt lËp c¸c kiÓu ch¹y dao trong  Surface nh sau: 1.  Main   menu  ⇒  Toolpaths  ⇒  Surface  ⇒  Rough  (Finish)  ⇒  Chän mét kiÓu ch¹y dao con cÇn thiÕt  (Parallel, Radial…) 2. Chän mét hoÆc nhiÒu bÒ mÆt ®Ó gia c«ng sau ®ã  chän Done 3. Më hép tho¹i ®Ó thiÕt lËp c¸c tham sè dao cô,  tham sè bÒ mÆt… 4. Chän OK 5.   M«   pháng   qu¸   tr×nh   ch¹y   dao,   chØnh   söa   c¸c  tham sè nÕu cÇn. ­ C¸c kiÓu ch¹y dao th« vµ tinh trong Surface (Rough,  Finish) MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 17
 16. Rough ( G a c«ng t h«) i Ki Óu Tr uy cËp M t¶ « VÝ dô Par al M n M ai enu, C¸c ® êng ch¹y l el Tool pat hs, dao lu«n sèngng Sur f ace, ví i nhau. Sö Rough, dông khi gia Par al l el c«ng c¸c chi t iÕt d¹ng lßng hoÆc d¹ng khèi nh«. Radia Main Menu, KiÓu híng kÝnh l Toolpaths, nµy chñ yÕu Surface, dïng cho c¸c Rough, chi t iÕt cã Radial kiÓu t rßn Proje Main Menu, KiÓu nµy t ¹o ct Toolpaths, c¸c ® êng dÉn Surface, dao t rªn mét bÒ Rough, mÆt b»ng c¸ch Project chiªus c¸c ®- êng, c¸c ®iÓm l ªn bÒ mÆt ®ã Flowl Main Menu, Flowl ine lµ mét ine Toolpaths, chøc n¨ng t ¹o Surface, nh÷ng ® êng ch¹y Rough, dao ®Ó gia c«ng Flowline c¸c chi t iÕt “kiÓu vá sß”, nã cã thÓ lµm nh½n c¸c bÒ mÆt. Conto Main Menu, §©y lµ mét kiÓu ur Toolpaths, c¾t ®a n¨ng t ¹ i Surface, tõng møc c¾t Z, Rough, chóng cã thÓ lµ Contour mét ph¬ng ph¸p c¾t lý t ëng cho c¸c lo ¹ i dao phay to cøng v÷ng. MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 18
 17. Rough ( G a c«ng t h«) i Ki Óu Tr uy cËp M t¶ « VÝ dô Rest m M n M ai enu, Lµ kiÓu ch¹y ill Tool pat hs, dao ®Ó ra c«ng Sur f ace, phÇn l îng d cßn Rough, l¹ i sau c¸c Rest m l l i nguyªn c«ng tr - íc ®ã (contour rough, contour f i n i sh , hoÆc pocket rough) . Restmi l l dïng khi cã c¸c phÇn tr ªn ph«i mµ dao ë nguyªn c«ng t r íc kh«ng võa hoÆc kh«ng ®Õn. Pocke Main Menu, KiÓu nµy ®Ó gia t Toolpaths, c«ng c¸c chi Surface, t iÕt d¹ng lßng Rough, hoÆc d¹ng ®¶o Pocket tõ viÖc chän bÒ mÆt hoÆc khèi . Plung Main Menu, KiÓu nµy dïng e Toolpaths, ®Ó gia c«ng Surface, nhanh c¸c bÒ Rough, mÆt, c¸c ®êng Plunge dÞch chuyÓn cã kiÓu gièng nh khoan. Finish (Gia c«ng tinh) KiÓu Truy cËp M« t¶ VÝ dô Parall Main Menu, Lµ kiÓu ch¹y dao el Toolpaths, phæ biÕn cña hÇu Surface, hÕt c¸c nguyªn Finish, c«ng phay t inh Parallel MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 19
 18. Par . St M n M ai Dïng ®Ó gia c«ng enu, eep l îng d cßn l ¹ i Tool pat hs, cña Sur f ace, ph«i t¹ i Fi ni sh,vïng cã ®é dèc, vïng dèc nµy x¸c Par st eep ®Þnh bëi mét ®é dèc c¶u bÒ mÆt. Radial Main Menu, Chñ yÕu dïng ®Ó Toolpaths, gia c«ng chÝnh Surface, x¸c c¸c bÒ mÆt Finish, cña chi t iÕt Radial t rßn . Projec Main Menu, KiÓu nµy t¹o c¸c t Toolpaths, ® êng dÉn dao Surface, t rªn mét bÒ mÆt Finish, b»ng c¸ch chiªus Project c¸c ® êng, c¸c ®iÓm l ªn bÒ mÆt ®ã Flowli Main Menu, Flowl i ne lµ mét ne Toolpaths, chøc n¨ng t¹o Surface, nh÷ng ® êng ch¹y Finish, dao ®Ó gia c«ng Flowline c¸c chi t iÕt “kiÓu vá sß”, nã cã thÓ lµm nh½n c¸c bÒ mÆt. Contou Main Menu, §©y lµ mét kiÓu r Toolpaths, c¾t ®a n¨ng t ¹ i Surface, tõng møc c¾t Z, Finish, chóng cã thÓ lµ Contour mét ph¬ng ph¸p c¾t lý t ëng cho c¸c lo ¹ i dao phay to cøng v÷ng. MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 20
 19. Shal l o M n M ai enu, KiÓu nµy dïng w Tool pat hs, gia c«ng l ¹ i c¸c Sur f ace, vïng dèc, kh«ng Fi ni sh, s©u. Shal l ow th - Shal l ow êng dïng ®Ó gia c«ng l¹ i chi t iÕt sau khi gia c«ng b»ng kiÓu Contour . Pencil Main Menu, Cã thÓ sö dông Toolpaths, nh mét nguyªn Surface, c«ng th« ®Ó gia Finish, c«ng c¸c gãc ®Ó Pencil c¸c ® êng ch¹y dao cña c¸c nguyªn c«ng sau ®ã ® îc dÔ dµng h¬n. Ta còng cã thÓ sö dông cho nguyªn c«ng t inh ®Ó gia c«ng c¸c vËt l iÖu thõa t rong gãc cña chi t iÕt . Leftov Main Menu, KiÓu nµy dïng ®Ó er Toolpaths, gia gia c«ng l - Surface, îng d cßn l ¹ i Finish, bëi nguyªn c«ng Leftover t r íc ®ã ® dïng · mét dao to nªn kh«ng c¾t gät hÕt ® . Nã ®iÒu îc chØnh chiÒu ®é s©u Z, kh«ng gièng nh kiÓu Restmi l l . Scallo Main Menu, KiÓu ch¹y dao p Toolpaths, nµy lµ kiÓu vÏ Surface, l ªn t rªn mét bÒ Finish, mÆt b»ng c¸ch h¹ Scallop thÊp dÇn mét ® - êng ch¹y dao vµ in nã l ªn bÒ mÆt ®ã. MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 21
 20. 1. 5. Bµi t Ëp: LËp ch¬ng t r×nh N gi a c«ng chi C t i Õ t rong t b¶n vÏ sau Chi t iÕt yªu cÇu gia c«ng cã mÆt cong b¸n kÝnh R8 theo ® êng contour cña hèc kÝch th íc 90x60. Do ®ã, kh«ng thÓ dùng chi t iÕt b»ng h×nh vÏ 2D mµ ph¶i t¹o mÆt cong ví i kÝch th íc 3D. MÆc dï qu¸ t r×nh CAM vÉn cã thÓ t iÕn hµnh ví i h×nh vÏ 2D khi sö dông dông cô dao phay ®Çu chám cÇu gia c«ng theo ® êng contour ví i chiÒu s©u Z x¸c ®Þnh. Nhng khi ®ã ta cÇn tÝnh to¸n ®Ó dùng thªm ® êng contour vµ t rong qu¸ tr×nh gia c«ng kh«ng cã mÆt cong ®Ó kiÓm tra vµ ®èi chøng. H×nh vÏ ® îc dùng tr ªn MasterCam design hoÆc ngay t rong modul MasterCam Mil l , hoÆc ta còng cã thÓ x©y dùng m« h×nh tõ mét phÇn mÒ CAD kh¸c (Pro / Engineer , Autodesk m Inventor , Sol idsWorks …) rå i converter sang MasterCam ®Ó t iÕn hµnh lËp tr×nh. MasterCAM V9.1 Milling & Lathe 22
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2