intTypePromotion=1
ADSENSE

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non

Chia sẻ: Codon_01 Codon_01 | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:39

520
lượt xem
60
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang là mối quan tâm lớn của toàn xã hội. Với ngành giáo dục, trong đó có bậc học mầm non có một trách nhiệm rất lớn vì công việc liên quan đến việc tổ chức ăn tập thể cho đông đảo lực lượng cán bộ giáo viên và trẻ mầm non. Xuất phát từ thực tế đó mà "Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non" đã được thực hiện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non

 1. Phòng giáo dục đào tạo quận Cầu Giấy Trường mầm non Ánh Sao Một số biện pháp nâng cao  chất lượng vệ sinh an toàn thực  phẩm trong trường mầm non Phạm Thị Ngân
 2. Đặt vấn đề Hiện nay, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang là mối quan tâm lớn của toàn xã hội. Chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm liên quan đên cả quá trình từ khâu sản xuất đến khâu tiêu dùng, nên công tác này đòi hỏi tính liên ngành cao và là công việc của toàn dân. Với ngành giáo dục, trong đó có bậc học mầm non có một trách nhiệm rất lớn vì công việc liên quan đến việc tổ chức ăn tập thể cho đông đảo lực lượng cán bộ giáo viên và trẻ mầm non. Vì vậy vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm giữ vị trí rất quan trọng đối với sức khoẻ của mọi người, góp phần nâng cao sức lao động, phòng chống bệnh tật và đem lại niềm hạnh phúc cho mọi người, cho mỗi gia đình và toàn thể cộng đồng xã hội nó đã trở thành vấn đề thời sự không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn là vấn đề vô cùng quan trọng cấp bách cần giải quyết kịp thời trên toàn thế giới.
 3. Trẻ e m h ôm nay th ế g iới ng ày mai
 4. Giải quyết vấn đề cho người sử dụng. Trẻ mầm non tuổi còn nhỏ cơ thể trẻ còn non nớt, sức đề kháng kém bản thân trẻ chưa chủ động về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Nếu xảy ra ngộ độc thực phẩm trong các cơ sở giáo dục mầm non thì hậu quả rất . lớn . Vì vậy giáo dục dinh dưỡng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm xây dựng mô hình thực phẩm sạch đề phòng ngộ độc thực phẩm là vấn đề có ý nghĩa Thực phẩm vô cùng cần thiết và quan trọng , nếu sử dụng thực phẩm không tốt không đảm bảo vệ sinh rất dễ gây ngộ độc và vô cùng quan trọng. Đặc biệt đối với các trường mầm non cần phải thực hiện nghiêm túc việc an ninh an toàn thực phẩm và vệ sinh thực phẩm và những điều kiện có liên quan. Xất phát từ những điều kiện thực tế về vệ sinh an toàn thực phẩm  trường mầm non Ánh Sao có nhiều thuận lợi: cơ sở vật chất rộng rãi, trang thiết bị đồng bộ trang bị 100% bằng I noox đảm bảo vệ sinh, với đội ngũ quản lý sát sao, CBGV có ý thức trách nhiệm cao trong việc giữ vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phối kết hợp các liên ngành tốt nhiều năm qua trường làm điểm vệ sinh an toàn thực phẩm và đạt kết quả tốt. Nhưng nếu quản lý lỏng lẻo, phối hợp không chặt chẽ giữa các khâu có liên quan thì rất dễ xảy ra mất vệ sinh an toàn thực phẩm thì thiệt hại rất lớn về vật chất và con người. Từ lý do trên Tôi đã xây dựng một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đã được, ¸p dông thực hiện trong trường.
 5. VÖ s inh an to µn thùc  phÈm  c ã lîi c ho  s ø c  kho Î
 6. Để làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non có rất nhiều nội dung cần được quan tâm chỉ đạo thực hiện trong đó quan Chỉ đạo thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non quan trọng nhất là -An ninh an toàn thực phẩm -Vệ sinh an toàn thực phẩm và những điều kiện có liên quan . BIỆN PHÁP VỆ SINH CHỦ YẾU ĐỀ PHÒNG NHIỄM BẨN THỰC PHẨM Vệ sinh cá nhân. Vệ sinh môi trường. Vệ sinh nguyên liệu và nguồn nước sạch. Vệ sinh dụng cụ chế biến (dao, thớt, đũa, thìa đã tiêp xúc với thực phẩm sống không để tiếp xúc với thực phẩm chín cho ăn trực tiếp). Vệ sinh dụng cụ ăn uống: bát, đĩa thìa, cốc... phải được rửa sạch. Kiểm soát cả quá trình chế biến (làm sạch, tránh nhiễm bẩn, tuân thủ chế độ xử lý nhiệt về thời gian và nhiệt độ). Khám sức khỏe định kỳ nhằm loại trừ các bệnh lân lan và các bệnh truyền nhiễm (lao, tả, thương hàn. lỵ...). Giáo dục kiến thức về vệ sinh thực phẩm cho người xử lý thực phẩm, nhưng quan trọng hơn cả là ý thức của họ thực hành các hiểu biết vào suốt quá trình chọn nguyên liệu thực phẩm và chế biến bảo quản thực phẩm.
 7. VÖ sinh an toµn thùc phÈm lµ tr¸ch nhiÖm cña mäi ng­êi
 8. Các biện pháp nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm  Các biện pháp cơ bản Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm các công văn hướng dẫn nhiệm vụ năm học của các ban ngành. Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo chặt chẽ công tác phối kết hợp khi có công văn, văn bản cấp trên chỉ đạo. tổ chức họp thường kì, họp giao ban chỉ đạo nội dung tới 100% các bộ phận và yêu cầu thực hiện nghiêm túc các văn bản sau mỗi đợt có tổng kết rút kinh nghiệm khen thưởng. Tổ chức bồi dưỡng tập huấn cho kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành học mầm non đặc biệt là đội ngũ nhân viên nấu bếp, tăng cường tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm cho các bậc cha mẹ học sinh và nhân dân địa phương
 9. T¨ng §­a néi dung vÖ sinh an toµn thùc phÈm vµo ch­¬ng tr×nh ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ phï hîp víi tõng ®é tuæi ®Ó triÓn khai cã c­êng gi¸m s¸t c«ng t¸c vÖ sinh nãi chung vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm nãi riªng th­êng xuyªn ký nhËn thùc phÈm hµng ngµy ph¸t hiÖn kÞp thêi thùc phÈm kh«ng ®¶m b¶o thêi gian, chÊt l­ îng, sè l­îng… -Thùc hiÖn tèt biÖn ph¸p phßng tr¸nh ngé ®éc -X©y dùng khÈu phÇn ¨n hîp lý cho b÷a ¨n cña trÎ trong tr­êng mÇm non -Tæ chøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ thi ®ua vÖ sinh an toµn thùc phÈm trong tr­êng mÇm non -Tăng cường về cơ sở vật chất c¸c điều kiện trang thiết bị đồ dùng phục vụ cho đảm bảo vệ sinh an toµn thực phẩm trong trường
 10. Các biện pháp cụ thể Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch Ngay từ đầu năm học theo sự chỉ đạo của các cấp tôi đã xây dựng kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng và nội dung vệ sinh an toàn thực phẩm một cách phù hợp với đặc điểm thực tế .Có lịch trình thực hiện nghiêm túc từng tháng, các công tác trọng tâm, công tác phối kết hợp và triển khai tới các bộ phận nhịp nhàng có hiệu
 11. Biện pháp 2: Đảm bảo công tác phối kết hợp Để đạt được kết quả tốt về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm thì công tác phối kết hợp giưa các ban ngành và các bộ phận tại cơ sở là vô cùng quan trọng. vào đầu tháng 9 hàng năm học nhà trường thường tổ chức hội nghị khách hàng,kí hợp đồng thực phẩm. Nguồn cung cấp thực phẩm: được cung cấp thực phẩm từ các công ty có đủ điều kiện và chịu trách nhiệm có tính pháp lý trước pháp luật đảm bảo chất lượng về vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo giá cả hợp lý, ổn định Với trách nhiệm phụ trách mảng nuôi dưỡng tôi luôn sát sao trong việc kiểm tra thực phẩm vào mỗi buổi sáng trong ngày với chất lượng phục vụ và chất lượng, số lượng thực phẩm hàng ngày. Qua buổi họp giữa bên cung cấp thực phẩm tôi đóng góp ý kiến những ưu điểm và những nhược điểm cần rút kinh nghiệm cho năm học sau.
 12. Ăn uống đủ chất sẽ giúp bé phát triển một  cách toàn diện Shortcut to IMG_0342.lnk
 13. Nhà trường luôn nêu cao mục tiêu chất lượng là hàng đầu, kế toán phụ trách nhà ăn luôn học hỏi nâng cao trình độ để tính toán cho trẻ có những thực đơn ngon miệng đảm bảo lượng ca lo vµ tÝch cùc tham gia héi thi x©y dùng thùc ®¬n vµ thi nÊu ¨n do quËn tæ chøc, đội ngũ nhân viên bếp, thanh tra nhân dân, y tế luôn là nòng cốt trong vệc kiểm nhận thực phẩm vµo buæi s¸ng hµng ngµy t¹i bÕp. Th­êng xuyªn l­u nghiÖm thực phẩm trong vßng 24 tiÕng cã kí nhân cô thÓ . trong quá trình sử dụng thực phẩm nếu chất lượng thực phẩm không đảm bảo thì có phiện pháp xử lý kịp thời không để tình trạng dùng thực phẩm kém chất lượng cho trẻ.
 14. Biện pháp 3: vệ sinh cá nhân 1.Vệ sinh trẻ: ChØ ®¹o tèt c«ng t¸c vÖ sinh c¸ nh©n t¹o thãi quen cho trÎ röa tay b»ng xµ phßng cho trÎ tr­íc khi ¨n vµ sau khi ®I vÖ sinh Tạo nề nếp thãii quen cho trẻ tại các lớp đã được thực hiện nghiêm túc thành thói quen hàng ngày với kế hoạch chỉ đạo hàng tháng hàng tuần các lớp đã vận dụng cụ thể thời gian xắp sếp hợp lý tạo cơ hội cho trẻ tham gia các trò chơi tổ chức trên tiết học, hoặc hoạt động vui chơi được tích hợp hoài hào -Thường xuyên giữ cho trẻ sạch: Đối với trẻ phải được rửa tay dược chăm sóc chu đáo về khâu vệ sinh, được sử dụng bằng nước sạch, lau khăn sạch được sấy hấp đảm bảo vệ sinh đối với trẻ bé cô giáo là người trực tiếp giúp trẻ vệ sinh cá nhân
 15. Rèn kĩ năng vệ sinh cá nhân:Chỉ đạo các lớp Triển khai dạy trẻ các kỹ năng vệ sinh cá nhân, để trẻ có thói quen biết lau mặt theo quy trình rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, súc miệng nước muối…Vệ sinh lao động tự phục vụ: Với trẻ lớn biết lau bàn ăn, chia bát, chia thìa, phơi khăn …vệ sinh văn minh lịch sự biết lấy tay che miệng khi ho, ngáp, hắt hơi Không ăn quả xanh uống nước lã…
 16. 2.Vệ sinh cô ở lớp và nhân viên ở bếp Nhà trường luôn phối kết hợp liên ngành båi d­ìng kiÕn thøc cÆp nhËt th«ng tin vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm cho ®éi ngò c« nu«i ®Æc biÖt chØ ®¹o tèt c«ng t¸c vÖ sinh m«i tr­êng Hàng năm nhà trường thường phối kết hợp với trung tâm y tế quận Cầu Giấy tổ chức Khám sức khoẻ, tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm theo định kỳ cho toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên được thử máu và xét nghiệm phân …qua đó có kết quả phân loại sức khoẻ BGH thuận tiện phân công xắp sếp nhân sự hợp lý.
 17. -Không tiếp xúc với thức ăn của trẻ khi bệnh đi ngoài, sốt nôn, bệnh ngoài da hoặc các dấu hiệu của bệnh lây truyền. Phải được cách ly và điều trị ngay và theo sự chỉ định của bác sĩ đầu tóc gọn gàng móng tay luôn sạch sẽ và cắt ngắn, tuyệt đối không được bốc thức ăn khi chia cho trẻ - Phải thường xuyên mặc trang phục công tác đeo tạp dề đội mũ trong khi chế biến, đeo khẩu trang trước chia thức ăn cho trẻ phải rửa tay bang xà phòng diệt trùng
 18. Giê ¨n cô đã dạy rồi  khi ăn chớ để cơm rơi ra ngoài  Khi ăn không nói chuyện riêng không  khua thìa bát cô cho cắm cờ
 19. 10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý: 1. Cho trẻ bú mẹ ngay sau sinh, bú mẹ hoàn toàn trong sáu tháng đầu. Cho trẻ ăn bổ sung hợp lý và tiếp tục cho bú tới 18-24 tháng. 2. Phối hợp nhiều loại thực phẩm và thường xuyên thay đổi món. 3. Ăn thức ăn giàu đạm với tỉ lệ cân đối giữa nguồn động vật và thực vật, nên tăng cường ăn cá. 4. Sử dụng chất béo ở mức hợp lý, chú ý phối hợp giữa dầu thực vật và mỡ động vật. 5. Sử dụng sữa và các sản phẩm sữa phù hợp với mỗi lứa tuổi. 6. Không ăn mặn, sử dụng muối iôt trong chế biến thức ăn. 7. Ăn nhiều rau, củ, quả hằng ngày. 8. Lựa chọn và sử dụng thức ăn, đồ uống đảm bảo vệ sinh an toàn. Dùng nguồn nước sạch để chế biến thức ăn. 9. Uống đủ nước chín hằng ngày, hạn chế rượu, bia, đồ ngọt. 10. Thực hiện nếp sống năng động, hoạt động thể lực đều đặn, duy trì cân nặng ở mức hợp lý, không hút thuốc lá.
 20. Biện pháp 4: Chỉ đạo Vệ sinh khu chế biến thực phẩm, dụng cụ chế biến thực phẩm và dụng cụ ăn uống. Theo nội quy nhà bếp các nội dung đã quy định cụ thể treo ngoài cửa bếp để mọi người cùng đọc và thực hiện đúng chức năng của mình từ nhiệm vụ, trang phục, giao tiếp, nguyên tắc, vệ sinh…được triển khai và thực hiện nghiêm túc. 1 Vệ sinh dụng cụ chế biến, bảo quản thực phẩm : Đồ dùng dụng cụ phục vụ trong bếp được đầu tư đầy đủ đảm bảo an toàn thuận tiện sử dụng, hàng năm có bổ sung theo nhu theo kế hoạch của tổ song việc giữ gìn bảo quản và vệ sinh cần được trú trọng. Tổ có lịch phân công cụ thể chức năng vai trò của từng nhân viên BGH kiểm tra sát sao cho thấy tổ thực hiện nghiêm túc các dụng cụ chế bến thực phẩm sống riêng chín có biển hiệu đề rõ ràng tránh nhầm lẫn tủ lạnh, tủ đá được vệ sinh sạch 2 – 3 lần / tuầnkhông có mùi, thúc ăn lưu nghiệm không để quá 24 tiếng Không đựng mắm muối vào đồ có chứa chì, đồng, sắt gây ô nhiễm thực phẩmcác dụng cụ đều bằng I noox được vệ sinh theo lịch phân công hàng tuần đảm bảo vệ sinh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=520

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2