Sáng kiến kinh nghiệm:" ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học tiểu học"

Chia sẻ: Nguyễn Phương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

4
1.626
lượt xem
466
download

Sáng kiến kinh nghiệm:" ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học tiểu học"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong trường tiểu học, ngoài việc dạy cho học sinh những kiến thức từ SGK thì môi trường học tập bên ngoài lớp học cũng vô cùng quan trọng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm:" ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học tiểu học"

  1. I. ĐẶT VẤN ĐỀ: Trong trường tiểu học, ngoài việc dạy cho học sinh những kiến thức từ SGK thì môi trường học tập bên ngoài lớp học cũng vô cùng quan trọng. Thông qua môi trường học tập bên ngoài lớp học, học sinh được ôn luyện những kiến thức đã học đồng thời giúp các em thu nhận kiến thức từ môi trường xung quanh vận dụng vào quá trình học tập, rèn kỹ năng sống và qua đó giáo dục các em biết bảo vệ cảnh quang môi trường . Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, đồng thời với sự chỉ đạo tận tình của cán bộ chuyên môn PGD, nhà trường quyết định xây dựng mô hình học tập bên ngoài lớp học tại trường với các mảng kiến thức đơn giản nhưng thiết thực: Mảng kiến thức Tóan , Tiếng Việt, ATGT, QTE, và TNXH… Vậy để mô hình học tập bên ngoài lớp học đạt hiệu quả và có tính khả thi thì bản thân người hiệu trưởng phải chuẩn bị những gì? Gặp những khó khăn và trở ngại gì trong quá trình thực hiện ? II. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT: Vấn đề đầu tiên được đặt ra đó là nhận thức của các em học sinh đối với mô hình học tập bên ngoài lớp học như thế nào? Nhà trường, đội ngũ giáo viên làm gì để giúp các em có thức giữ gìn môi trường học xung quanh? Thứ hai là sau khi xây dựng mô hình xong thì việc vận dụng các mô hình này vào giảng dạy và học tập như thế nào? Thứ ba là việc kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện sẽ gặp những trở ngại gì? Thứ tư là chuẩn bị các nguồn lực như thế nào để xây dựng mô hình học tập bên ngoài lớp học có hiệu quả? III. THỬ THÁCH VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ: THÖÛ THAÙCH GIAÛI PHAÙP
  2. 1. Nhaän thöùc cuûa hoïc sinh veà moâ hình hoïc taäp ngoaøi lôùp hoïc: Keát hôïp: - HS chöa yù thöùc giöõ gìn, baûo - Giaùo duïc nhaän thöùc cho hoïc sinh veà yù nghóa, taùc veä duïng cuõng nhö caùch giöõ gìn caùc moâ hình hoïc taäp beân ngoaøi lôùp hoïc thoâng qua vieäc sinh hoaït döôùi côø ñaàu tuaàn , qua tieát sinh hoaït chuû nhieäm , loàng xen trong tieát daïy cuõng nhö giaùo duïc ATGT, QTE - Xaây döïng noäi quy thöïc hieän trong lôùp hoïc, trong khuoân vieân töøng moâ hình - Taêng cöôøng hoaït ñoäng cuûa ñoäi sao ñoû - Ñoäng vieân khuyeán khích taùc ñoäng vaøo taâm sinh lyù löùa tuoåi hoïc sinh 2. Vaän duïng caùc moâ hình vaøo quaù trình giaûng daïy vaø hoïc taäp cuûa thaày vaø troø: a. Thöïc hieän vieäc giaûng daïy: - Trao ñoåi vaø ñònh höôùng cho GV trong caùc buoåi - GV chöa vaän duïng trieät ñeå hoïp hoäi ñoàng tröôøng, sinh hoaït toå khoái vieäc vaän caùc moâ hình hoïc taäp ngoaøi lôùp duïng caùc moâ hình hoïc taäp beân ngoaøi lôùp hoïc vaøo hoïc vaøo giaûng daïy vì phaàn thieát keá baøi daïy. lôùn GV coøn phuï thuoäc vaøo - Thöôøng xuyeân döï giôø giuùp ñôõ, trao ñoåi tröïc tieáp SGK, ÑDDH vôùi GV nhöõng vaán ñeà thieát thöïc vaän duïng töø moâ hình beân ngoaøi vaøo lôùp hoïc . - Tieát tieát sinh hoaït chuû - Toå chöùc chuyeân ñeà ôû caùc khoái lôùp ñoàng thôøi vôùi
  3. nhieäm coøn mang tính giaùo vieäc döï giôø giuùp ñôõ GV trong caùc tieát SHCN ñieàu b. HÑ hoïc cuûa hoïc sinh: - HS chöa hieåu saâu saéc yù GV toå chöùc höôùng daãn hoïc sinh quan saùt cuõng nghóa cuûa caùc moâ hình giaùo nhö ñònh höôùng cho hoïc sinh nhöõng kieán thöùc caàn duïc ngoaøi lôùp hoïc cuõng nhö thieát trong quaù trình hoïc taäp VD : Cho caâu hoûi vaø vieäc vaän duïng noù vaøo quaù yeâu caàu caùc em thöïc hieän thoâng qua caùc moâ hình trình hoïc taäp. hoïc taäp beân ngoaøi lôùp hoïc phuø hôïp vôùi töøng maûng kieán thöùc vaø vaän duïng noù vaøo tieát hoïc Hoaëc ñöa caùc em xuoáng vöôøn tröôøng ñeå caùc em quan saùt thöïc teá roài thöïc hieän tieát daïy… - Toå chöùc ñoá vui döôùi saân tröôøng trong caùc buoåi sinh hoaït döôùi côø 3. Kieåm tra, ñaùnh giaù quaù trình thöïc hieän: - Moät soá giaùo vieân vaãn coøn tö - Trong quaù trình daïy hoïc, GV toå chöùc caùc troø töôûng ñoái phoù chôi hoïc taäp nhaèm oân taäp kieán thöùc ñaõ hoïc vaø khích leä söï tieáp thu, khaùm phaù vaø nhaän thöùc cuûa hoïc sinh thoâng qua caùc moâ hình xaây döïng beân ngoaøi lôùp hoïc - Khen thöôûng hoïc sinh döôùi nhieàu hình thöùc - Taêng cöôøng giaùm saùt döï giôø, ruùt kinh nghieäm trong giaùo vieân theo töøng giai ñoaïn cuï theå - Quan saùt, troø chuyeän vôùi hoïc sinh ñeå naém baét ñöôïc hieäu quaû cuûa vieäc xaây döïng moâ hình giaùo
  4. duïc ngoaøi lôùp hoïc ñoái vôùi hoïc sinh . 4. Nguoàn nhaân löïc vaø vaät löïc: - Vaän ñoäng GV laøm taäp trung trong moät soá buoåi a. Nguoàn nhaân löïc: thay cho buoåi hoïp khoái, vaøo thöù 7 - Caùc moâ hình giaùo duïc - Leân keá hoaïch cuï theå ñeå giaùo vieân taäp trung laøm nhieàu, roäng nhöng thôøi gian vieäc ít toán thôøi gian nhöng hieäu quaû coâng vieäc cuûa GV haïn cheá (ñi hoïc, vieäc cao vaø söû duïng laâu daøi trong naêm gia ñình…) - Taùc ñoäng vaøo BÑD CMHS, thoâng qua ñoù vaän - Cha meï hoïc sinh khoù tham ñoäng CMHS cuøng tham gia xaây döïng moâ hình gia do baän coâng vieäc giaùo duïc ngoaøi lôùp hoïc cuûa nhaø tröôøng. - Taän duïng ÑDDH coù saün trong thö vieän ( Bieån b. Vaät löïc: baùo ATGT, GDSK, QTE…) - Vôùi raát nhieàu moâ hình, chuû - Tham möu vôùi CMHS vaän ñoäng nguoàn kinh phí ñeà roäng, thöïc hieän xuyeân suoát töø caùc maïnh thöôøng quaân caû naêm hoïc, chuyeân ñeà ñöôïc - Trích moät phaàn kinh phí cuûa nhaø tröôøng laøm töø ñaàu naêm hoïc neân chöa döï truø caùc nguoàn kinh phí IV. TIEÁN ÑOÄ THÖÏC HIEÄN: - Thaùng 9: Xaây döïng keá hoaïch” Moâ hình hoïc taäp beân ngoaøi lôùp hoïc” + Chæ ñaïo vaø höôùng daãn cuûa PGD + BGH ñònh höôùng cho vieäc xaây döïng keá hoaïch + Tieán haønh xaây döïng keá hoaïch - Thaùng 10: Trieån khai keá hoaïch ñeán CMHS, GV, HS toaøn tröôøng
  5. + Trao ñoåi muïc ñích , yù nghóa cuûa vieäc thöïc hieän moâ hình hoïc taäp beân ngoaøi lôùp hoïc ñeán CMHS,GV,HS + Thöïc hieän laøm caùc moâ hình + Vaän duïng vaøo vieäc daïy vaø hoïc - Thaùng 11: Tieáp tuïc thöïc hieän caùc moâ hình vaø vaän duïng vaøo giaûng daïy - Thaùng 12: Toå chöùc chuyeân ñeà ôû caùc khoái lôùp vaø kieåm tra vieäc vaän duïng caùc moâ hình vaøo hoaït ñoäng daïy vaø hoïc - Töø thaùng 1 ñeán thaùng 4: Tieáp tuïc thöïc hieän, döï giôø thaêm lôùp vaø ruùt kinh nghieäm vôùi GV vaø hoïc sinh - Thaùng 5: Ñaùnh giaù , toång keát V. KEÁT QUAÛ ÑAÏT ÑÖÔÏC: Sau moät naêm thöïc hieän, duø thôøi gian chöa thaät nhieàu nhöng ñaõ ñem laïi nhöõng keát quaû thaät ñaùng khích leä: Qua yù kieán thaêm doø ñoái vôùi CMHS, phaàn lôùn phuï huynh caûm thaáy haøi loøng vôùi nhöõng moâ hình hoïc taäp beân ngoaøi lôùp hoïc maø tröôøng ñaõ thöïc hieän bôûi noù ñeïp, baét maét, hôn theá nöõa nhöõng kieán thöùc aáy giuùp hoïc sinh, baûn thaân hoï hieåu hôn veà ATGT, veà QTE… töø ñoù vaän duïng vaøo hoïc taäp vaø cuoäc soáng Ñoái vôùi hoïc sinh, caùc em hieåu bieát nhieàu hôn, hoïc taäp thích thuù hôn vaø nhaát laø caùc buoåi sinh hoaït döôùi côø cuõng phong phuù vaø ña daïng hôn. GV caûm thaáy deã daøng ñöa caùc em vaøo baøi hoïc thoâng qua caùc moâ hình hoïc taäp, noù nhö moät ÑDDH hieäu quaû vaø sinh ñoäng nhaát, giuùp GV ñònh höôùng phöông phaùp vaø hình thöùc toå chöùc daïy hoïc phong phuù hôn trong quaù trình giaûng daïy ñaëc bieät laø trong caùc tieát sinh hoaït chuû nhieäm… Vôùi moâ hình hoïc taäp beân ngoaøi lôùp hoïc maø toâi trình baøy ôû treân coøn coù nhöõng haïn cheá nhaát ñònh song noù laïi laø moâ hình deã thöïc hieän vaø thöïc söï ñem laïi
  6. hieäu quaû cao. Chuùng toâi seõ tieáp tuïc thöïc hieän vaø ngaøy caøng phaùt huy hôn nöõa moâ hình naøy trong thôøi gian tôùi vaø toâi nghó moâ hình naøy coù theå vaän duïng thöïc hieän trong taát caû caùc tröôøng Tieåu hoïc. NGÖÔØI VIEÁT Ñoã Thò Söûu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản