intTypePromotion=1

Sáng tạo tương lai (Bộ sách về Sở hữu trí tuệ dành cho các doanh nghiệp - Số 3)

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
13
lượt xem
3
download

Sáng tạo tương lai (Bộ sách về Sở hữu trí tuệ dành cho các doanh nghiệp - Số 3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là cuốn sách thứ ba trong Bộ sách hướng dẫn về “Sở hữu trí tuệ dành cho doanh nghiệp". Cuốn sách tập trung vào sáng chế, một công cụ quan trọng nhằm nâng cao khả năng của doanh nghiệp nhằm đạt được lợi ích tối đa từ các ý tưởng mới và sáng tạo và năng lực công nghệ. Việc quản lý các nguồn tri thức, đặc biệt là các ý tưởng và khái niệm mới, có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp trong việc thay đổi, thích nghi và nắm bắt các cơ hội mới khi tham gia cạnh tranh trong một môi trường kinh doanh đang thay đổi nhanh chóng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng tạo tương lai (Bộ sách về Sở hữu trí tuệ dành cho các doanh nghiệp - Số 3)

 1. Bé s¸ch Së h÷u trÝ tuÖ dµnh cho doanh nghiÖp Sè 3 Âãø biãút thãm thäng tin, xin liãn hãû: hoàûc Täø chæïc Såí hæîu trê tuãû thãú giåïi Phoìng Doanh nghiãûp væìa vaì nhoí cuía WIPO Âëa chè: Âëa chè: 34, chemin des Colombettes 34, chemin des Colombettes P.O. Box 18 P.O. Box 18 CH-1211 Giå-ne-vå 20 CH-1211 Giå-ne-vå 20 Thuûy Syî Thuûy Syî Âiãûn thoaûi: Fax: +41 22 733 54 28 +41 22 338 87 60 e-mail: wipo.mail@wipo.int e-mail: sme@wipo.int Trang web: www.wipo.int/sme hoàûc hoàûc Vàn phoìng âiãöu phäúi taûi New York taûi: Cuûc Såí hæîu trê tuãû Viãût Nam Âëa chè: Âëa chè: S¸NG T¹O T¦¥NG LAI 2, United Nations Plaza 386 Nguyãùn Traîi, Thanh Xuán, Haì Näüi, Viãût Nam Suite 2525 Âiãûn thoaûi: 84.4.858 30 69 Tµi liÖu giíi thiÖu vÒ s¸ng chÕ New York, N.Y. 10017 Fax: 84.4.558 33 28 dµnh cho doanh nghiÖp võa vµ nhá Håüp chuíng quäúc Hoa Kyì Email: vietnamipo@noip.gov.vn Âiãûn thoaûi: +1 212 963 6813 Xem taûi trang web: www.noip.gov.vn Fax: +1 212 963 4801 e-mail: wipo@un.org Xin xem trang web cuía WIPO taûi: www.wipo.int vaì mua taûi Hiãûu saïch âiãûn tæí cuía WIPO taûi: www.wipo.int/ebookshop Âãø xem thãm caïc áún pháøm vaì näüi dung vãö såí hæîu trê tuãû liãn quan âãún doanh nghiãûp, xin vui loìng xem trang web cuía Phoìng Doanh nghiãûp nhoí vaì væìa cuía WIPO taûi www.wipo.int/sme/en/. Baûn cuîng coï thãø âàng kyï âãø nháûn Baín tin âiãûn tæí miãùn phê haìng thaïng cuía Phoìng Doanh nghiãûp nhoí vaì væìa taûi www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_sme_newsletter.html. Taâi liïåu àûúåc phaát haânh bùçng nguöìn taâi trúå cuãa Quyä tñn thaác WIPO/Nhêåt Baãn.vaâ Dûå aán Viïåt Nam - Thuåy Sô vïì súã hûäu trñ tuïå (SVIP) ÊËn phêím söë 917 (VN) cuãa WIPO Söë xuêët baãn WIPO: 450 (tiïëng Viïåt) Maä söë saách quöëc tïë: ISBN 978-92-805-1724-8 Giêëy pheáp xuêët baãn söë 96/GP-CXB cuãa Cuåc Xuêët baãn cêëp ngaây 26 thaáng 06 nùm 2008
 2. Lêi nãi ®Çu Âáy laì cuäún saïch thæï ba trong Bäü saïch hæåïng dáùn vãö “Såí hæîu trê tuãû daình cho doanh nghiãûp". Cuäún saïch táûp trung vaìo saïng chãú, mäüt cäng cuû quan troüng nhàòm náng cao khaí nàng cuía doanh nghiãûp nhàòm âaût âæåüc låüi êch täúi âa tæì caïc yï tæåíng måïi vaì saïng taûo vaì nàng læûc cäng nghãû. Viãûc quaín lyï caïc nguäön tri thæïc, âàûc biãût laì caïc yï tæåíng vaì khaïi niãûm måïi, coï yï nghéa quan troüng âäúi våïi doanh nghiãûp trong viãûc thay âäøi, thêch nghi vaì nàõm bàõt Bäü saïch vãö "Såí hæîu trê tuãû daình cho doanh nghiãûp": caïc cå häüi måïi khi tham gia caûnh tranh trong mäüt mäi træåìng kinh doanh âang thay âäøi nhanh choïng. 1. Taûo dæûng nhaîn hiãûu: Taìi liãûu giåïi thiãûu vãö nhaîn hiãûu vãö nhaîn hiãûu daình cho caïc doanh nghiãûp væìa vaì nhoí. ÁÚn pháøm säú 900 cuía WIPO. Trong nãön kinh tãú tri thæïc ngaìy nay, chiãún læåüc saïng chãú cuía mäüt doanh 2. Taûo daïng saín pháøm: Taìi liãûu giåïi thiãûu vãö kiãøu daïng cäng nghiãûp daình cho caïc nghiãûp âäøi måïi phaíi laì nhán täú chênh trong chiãún læåüc kinh doanh. Cuäún doanh nghiãûp væìa vaì nhoí. ÁÚn pháøm säú 498 cuía WIPO. saïch naìy giaíi thêch mäüt caïch âån giaín vaì thæûc tãú caïch thæïc maì moüi loaûi hçnh doanh nghiãûp hæåíng låüi tæì hãû thäúng saïng chãú. Cuìng våïi viãûc âäüc giaí 3. Saïng taûo tæång lai: Taìi liãûu giåïi thiãûu vãö saïng chãú daình cho caïc doanh nghiãûp nãn tham váún yï kiãún cuía chuyãn gia saïng chãú træåïc khi tiãún haình âàng kyï væìa vaì nhoí. ÁÚn pháøm säú 917 cuía WIPO. baío häü, khai thaïc hoàûc thæûc thi mäüt saïng chãú, taìi liãûu hæåïng dáùn cung cáúp caïc thäng tin thiãút thæûc nhàòm giuïp âäüc giaí hiãøu âæåüc caïc váún âãö cå baín 4. Hçnh thæïc thãø hiãûn saïng taûo: Taìi liãûu giåïi thiãûu vãö quyãön taïc giaí daình cho caïc doanh nghiãûp væìa vaì nhoí. ÁÚn pháøm säú 918 cuía WIPO nhåì âoï hoü coï thãø nãu caïc cáu hoíi phuì håüp khi tham váún yï kiãún cuía chuyãn gia vãö caïc váún âãö liãn quan âãún saïng chãú. Táút caí áún pháøm trãn âãöu coï sàôn taûi Hiãûu saïch âiãûn tæí cuía WIPO taûi âëa chè: www.wipo.int/ebookshop WIPO khuyãún khêch caïc doanh nghiãûp væìa vaì nhoí (SME) sæí duûng taìi liãûu hæåïng dáùn naìy nhàòm gàõn kãút cäng nghãû vaì caïc chiãún læåüc saïng chãú cuía hoü vaìo chiãún læåüc kinh doanh, tiãúp thë vaì xuáút kháøu mäüt caïch täøng thãø. WIPO hoan nghãnh moüi yï kiãún phaín häöi âãø hoaìn thiãûn taìi liãûu hæåïng dáùn naìy nhàòm âaím baío âaïp æïng âáöy âuí caïc nhu cáöu phaït sinh cuía caïc SME w w w . w i p o . i n t / s m e / Giåïi haûn traïch nhiãûm: Thäng tin coï trong taìi liãûu naìy khäng nhàòm thay thãú tæ váún phaïp lyï chuyãn nghiãûp. Muûc âêch chênh cuía taìi liãûu naìy chè laì cung cáúp thäng tin trãn toaìn thãú giåïi. cå baín. ÁÚn pháøm naìy âæåüc dëch vaì xuáút baín våïi sæû cho pheïp cuía Täø chæïc Såí hæîu trê tuãû Taìi liãûu hæåïng dáùn naìy coï thãø âæåüc biãn soaûn laûi våïi sæû phäúi håüp giæîa caïc thãú giåïi (WIPO) - Chuí såí hæîu quyãön taïc giaí âäúi våïi baín gäúc (tiãúng Anh) cuía áún täø chæïc quäúc gia vaì caïc âäúi taïc âëa phæång. WIPO hoan nghãnh moüi sæû pháøm. (ÁÚn pháøm coï taûi âëa chè: www.wipo.int/sme/en/documents/guides/). Do liãn hãû âãø nháûn âæåüc baín sao cuía cuäún saïch âãø phuûc vuû cho viãûc biãn váûy, WIPO khäng coï nghéa vuû hay traïch nhiãûm gç liãn quan âãún sæû chênh xaïc cuía soaûn laûi. baín dëch naìy maì nghéa vuû vaì traïch nhiãûm âoï thuäüc vãö Cuûc Såí hæîu trê tuãû Viãût Nam. Kamil Idris Quyãön taïc giaí âäúi våïi baín tiãúng Viãût thuäüc Cuûc Såí hæîu trê tuãû (2008).WIPO såí hæîu quyãön Täøng Giaïm âäúc WIPO taïc giaí âäúi våïi baín gäúc bàòng tiãúng Anh (2006) . Nghiãm cáúm viãûc taïi baín hoàûc truyãön âaût báút cæï näüi dung naìo cuía áún pháøm naìy dæåïi báút kyì hçnh thæïc hoàûc phæång tiãûn naìo, duì laì bàòng phæång tiãûn âiãûn tæí hay cå hoüc, nãúu khäng coï sæû cho pheïp cuía chuí såí hæîu bàòng vàn baín, træì træåìng håüp âæåüc phaïp luáût cho pheïp.
 3. Môc lôc 1. B»ng ®éc quyÒn s¸ng chÕ Âãø âäøi laûi âäüc quyãön âæåüc cáúp cho saïng chãú, ngæåìi näüp âån âæåüc yãu cáöu bäüc läü saïng chãú cho cäng Bùçng àöåc quyïìn saáng chïë laâ gò? chuïng thäng qua viãûc cung cáúp baín mä taí bàòng vàn Trang Bàòng âäüc quyãön saïng chãú laì âäüc quyãön âæåüc Nhaì baín mäüt caïch chi tiãút, chênh xaïc, âáöy âuí vãö saïng chãú 1. Bàòng âäüc quyãön saïng chãú 3 næåïc cáúp cho mäüt saïng chãú coï tênh måïi, coï trong âån âàng kyï. Bàòng âäüc quyãön saïng chãú âæåüc trçnh âäü saïng taûo vaì coï khaí nàng aïp duûng cáúp vaì, taûi nhiãöu næåïc âån âàng kyï saïng chãú âæåüc cäng nghiãûp. cäng bäú cäng khai thäng qua viãûc cäng bäú trãn taûp 2. Bàòng caïch naìo âãø coï âæåüc Bàòng âäüc quyãön saïng chãú 16 chê hoàûc cäng baïo chênh thæïc. Bàòng âäüc quyãön saïng chãú trao cho chuí såí hæîu âäüc quyãön ngàn cáúm ngæåìi khaïc chãú taûo, sæí duûng, 3. Baío häü saïng chãú åí næåïc ngoaìi 30 chaìo baïn, baïn hoàûc nháûp kháøu saín pháøm hoàûc quy trçnh saín xuáút âæåüc taûo ra tæì saïng chãú âæåüc baío häü âäüc quyãön, nãúu khäng coï sæû cho pheïp cuía chuí såí 4. Thæång maûi hoïa cäng nghãû âæåüc Baío häü saïng chãú 34 hæîu. Bàòng âäüc quyãön saïng chãú laì cäng cuû kinh doanh hæîu hiãûu âäúi våïi caïc doanh nghiãûp khi âaût âæåüc sæû âäüc quyãön âäúi våïi saín pháøm hoàûc quy Duûng cuû måí âäö uäúng coï ga do caïc nhaì saïng chãú trçnh måïi, taûo dæûng vë thãú væîng chàõc trãn thë træåìng 5. Thæûc thi quyãön âäúi våïi saïng chãú 39 Argentina laì Hugo Olivera, Roberto Cardoïn vaì Eduardo Fernandez saïng chãú âaî nháûn âæåüc Bàòng âäüc quyãön saïng vaì âaût âæåüc doanh thu bäø sung thäng qua chuyãøn chãú åí hån 20 næåïc. Saín pháøm âæåüc baïn trãn toaìn thãú giåïi giao quyãön sæí duûng (li-xàng). Mäüt saín pháøm phæïc våïi nhaîn hiãûu Descorjet cuía cäng ty do chênh caïc nhaì saïng chãú thaình láûp. taûp (vê duû nhæ maïy aính, âiãûn thoaûi di âäüng hoàûc xe ätä) coï thãø gäöm nhiãöu saïng chãú âæåüc baío häü âäüc quyãön, vaì coï thãø thuäüc såí hæîu cuía nhiãöu chuí thãø khaïc nhau. w w w . w i p o . i n t / s m e / Bàòng âäüc quyãön saïng chãú do Cå quan Såí hæîu trê tuãû quäúc gia cuía mäüt quäúc gia hoàûc Cå quan Såí hæîu trê tuãû khu væûc cuía mäüt nhoïm caïc quäúc gia cáúp. Bàòng âäüc quyãön saïng chãú coï hiãûu læûc Cäng ty HJC cuía Haìn Quäúc chuyãn saín xuáút muî baío hiãøm trong mäüt khoaíng thåìi gian nháút âënh, thæåìng laì daình cho ngæåìi âi xe maïy, såí hæîu 42 Bàòng âäüc quyãön saïng 20 nàm tênh tæì ngaìy näüp âån âàng kyï saïng chãú, chãú trãn toaìn thãú giåïi cho nhæîng loaûi muî baío hiãøm do mçnh saïng taûo ra vaì âaî âaût âæåüc thaình cäng trãn thë våïi âiãöu kiãûn laì phê duy trç hiãûu læûc phaíi âæåüc näüp træåìng xuáút kháøu våïi saín læåüng 95% täøng saín pháøm cuía mçnh. Cäng ty taïi âáöu tæ 10% doanh thu vaìo viãûc nghiãn âuïng thåìi haûn. Bàòng âäüc quyãön saïng chãú laì cæïu vaì triãøn khai (R&D) vaì chuï troüng âàûc biãût âãún kiãøu quyãön coï tênh laînh thä,ø bë giåïi haûn båíi ranh daïng saïng taûo nhæ laì nhán täú chênh cuía thaình cäng trong ngaình cäng nghiãûp muî baío hiãøm. giåïi âëa lyï cuía mäüt quäúc gia hoàûc khu væûc liãn quan. 2 3
 4. Saáng chïë laâ gò? taûo cuía con ngæåìi. Taåi sao cêìn phaãi cên nhùæc viïåc baão höå saáng ! Thu nháûp bäø sung tæì li-xàng hoàûc chuyãøn Trong khoa hoüc saïng chãú, saïng chãú noïi chung laì Ngaìy nay, khi háöu hãút caïc saïng chãú âãöu laì kãút quaí chïë cuãa baån? nhæåüng saïng chãú. Laì chuí såí hæîu saïng chãú, mäüt giaíi phaïp måïi vaì coï tênh saïng taûo cho cuía nhæîng näù læûc âaïng kãø vaì âáöu tæ daìi haûn trong baûn coï thãø chuyãøn giao quyãön sæí duûng (li-xàng) Voìng âåìi saín pháøm ngàõn vaì sæû caûnh tranh ngaìy mäüt váún âãö kyî thuáût. Saïng chãú coï thãø liãn quan nghiãn cæïu vaì phaït triãøn (R&D), thç cuîng coï ráút caïc quyãön cuía baûn âäúi våïi saïng chãú cho ngæåìi caìng cao laìm gia tàng aïp læûc cho doanh nghiãûp âãún viãûc saïng taûo ra mäüt thiãút bë, saín pháøm, nhiãöu caíi tiãún kyî thuáût âån giaín vaì reí tiãön, nhæng coï phaíi âäøi måïi vaì /hoàûc tiãúp cáûn âæåüc våïi cäng nghãû khaïc âãø âäøi laûi mäüt khoaín tiãön vaì/hoàûc låüi nhuáûn phæång phaïp hoàûc quy trçnh hoaìn toaìn måïi, hoàûc giaï trë thë træåìng låïn, âaî mang laûi thu nháûp vaì låüi cuía caïc cäng ty khaïc nhàòm taûo duûng vaì duy trç tênh âãø taûo ra thu nháûp bäø sung cho cäng ty. Viãûc baïn 1. thãø âån giaín laì mäüt sæû caíi tiãún bäø sung cho coï nhuáûn âaïng kãø cho caïc nhaì saïng chãú vaì cäng ty såí caûnh tranh trãn thë træåìng näüi âëa vaì xuáút kháøu. (hoàûc chuyãøn nhæåüng) saïng chãú nghéa laì chuyãøn caïc saín pháøm hoàûc quy trçnh âaî âæåüc biãút âãún. Viãûc hæîu chuïng. Caïc âäüc quyãön coï âæåüc tæì Bàòng âäüc quyãön saïng giao quyãön såí hæîu trong khi li-xàng chè laì cho chè âån thuáön tçm ra mäüt thæï gç âoï âaî täön taûi trong chãú coï thãø ráút quan troüng cho caïc cäng ty saïng taûo pheïp sæí duûng saïng chãú âæåüc li-xàng theo caïc tæû nhiãn nhçn chung khäng âaïp æïng caïc âiãöu kiãûn âäøi måïi nhàòm âaût âæåüc sæû thënh væåüng trong mäi âiãöu kiãûn nháút âënh. vãö baío häü saïng chãú; saïng chãú cáön phaíi coï mäüt træåìng âáöy caûnh tranh, ruíi ro vaì nàng âäüng. Caïc lyï ! Tiãúp cáûn cäng nghãû thäng qua li-xàng læåüng âáöy âuí nháút âënh vãö sæû kheïo leïo, tênh saïng do chênh âãø baío häü saïng chãú bao gäöm: cheïo. Nãúu cäng ty cuía baûn quan tám âãún cäng nghãû do ngæåìi khaïc såí hæîu, baûn coï thãø sæí duûng ! Vë thãú thë træåìng væîng maûnh vaì låüi thãú caïc saïng chãú maì cäng ty cuía baûn såí hæîu âãø âaìm Sûác maånh cuãa àöíi múái ! Baío âaím ràòng cäng nghãû âæåüc phaït triãøn âãø caûnh tranh. Bàòng âäüc quyãön saïng chãú trao phaïn caïc thoía thuáûn li-xàng cheïo, theo âoï cäng âaïp æïng caïc nhu cáöu thæûc tiãùn vaì âang phaït cho chuí såí hæîu âäüc quyãön ngàn cáúm ngæåìi ty cuía baûn vaì cäng ty khaïc nháút trê cho pheïp nhau Viãûc hiãøu roî sæû khaïc nhau giæîa "saïng chãú" vaì “saïng sinh cuía doanh nghiãûp vaì khaïch haìng; khaïc sæí duûng thæång maûi saïng chãú âæåüc baío sæí duûng mäüt hoàûc nhiãöu saïng chãú tæång æïng cuía kiãún” laì cáön thiãút. Ngàn ngæìa sæû phuûc thuäüc vãö cäng nghãû vaìo häü, qua âoï giaím báút äøn, ruíi ro vaì sæû caûnh tranh baûn, thäng qua caïc âiãöu kiãûn quy âënh trong thoía Saïng chãú âãö cáûp âãún mäüt giaíi phaïp cho mäüt váún ! cäng nghãû cuía caïc cäng ty khaïc. cuía nhæîng keí chiãúm âoaût vaì bàõt chæåïc. Nãúu thuáûn. âãö kyî thuáût. Âoï coï thãø laì mäüt yï tæåíng âäøi måïi hoàûc cäng ty cuía baûn såí hæîu hoàûc âæåüc pheïp khai ! Tiãúp cáûn thë træåìng måïi. Viãûc cáúp pheïp sæí coï thãø täön taûi dæåïi mäüt mä hçnh hoàûc saín pháøm Trong nãön kinh tãú ngaìy nay, viãûc quaín lyï saïng kiãún thaïc saïng chãú âæåüc baío häü coï giaï trë, viãûc naìy duûng saïng chãú (hoàûc tháûm chê âån âàng kyï âang máùu váûn haình âæåüc. Saïng kiãún liãn quan âãún trong cäng ty âoìi hoíi phaíi coï mäüt kiãún thæïc væîng coï thãø taûo ra nhæîng raìo caín trong xám nháûp thë chåì âæåüc cáúp) cho ngæåìi khaïc coï thãø taûo ra sæû viãûc chuyãøn saïng chãú thaình caïc saín pháøm hoàûc quy træåìng âäúi thuí caûnh tranh âäúi våïi caïc saïng chãú w w w . w i p o . i n t / s m e / trçnh coï thãø baïn âæåüc trãn thë træåìng. Coï mäüt säú lyï vaìng vãö hãû thäúng saïng chãú âãø âaím baío ràòng cäng tiãúp cáûn våïi caïc thë træåìng måïi, âiãöu maì khäng ty thu âæåüc låüi êch täúi âa tæì khaí nàng âäøi måïi vaì tæång tæû. Âiãöu naìy seî giuïp doanh nghiãûp tråí thãø thæûc hiãûn âæåüc theo caïc caïch khaïc. Âãø thæûc do âãø caïc cäng ty thæûc hiãûn âäøi måïi laì: saïng taûo cuía mçnh, xáy dæûng quan hãû âäúi taïc coï låüi nãn væåüt träüi taûi (caïc) thë træåìng liãn quan. hiãûn âæåüc viãûc naìy, saïng chãú cuîng phaíi âæåüc baío ! Caíi tiãún quy trçnh saín xuáút nhàòm tiãút kiãûm chi våïi caïc chuí thãø saïng chãú vaì traïnh âæåüc viãûc sæí ! Låüi nhuáûn hoàûc thu nháûp cao hån tæì âáöu häü taûi caïc thë træåìng næåïc ngoaìi tæång æïng. phê vaì tàng nàng suáút; duûng traïi pheïp cäng nghãû do ngæåìi khaïc såí hæîu. tæ. Nãúu cäng ty cuía baûn âaî âáöu tæ mäüt læåüng ! Giåïi thiãûu saín pháøm måïi âaïp æïng nhu cáöu cuía Khäng giäúng nhæ træåïc âáy, nhiãöu saïng kiãún ngaìy thåìi gian vaì tiãön baûc âaïng kãø vaìo R&D, viãûc ngæåìi tiãu duìng; nay ráút phæïc taûp vaì phaíi dæûa trãn nhiãöu saïng chãú baío häü âäüc quyãön caïc saïng chãú seî giuïp thu häöi ! Duy trç khaí nàng caûnh tranh vaì/hoàûc måí räüng thuäüc såí hæîu cuía nhiãöu chuí såí hæîu saïng chãú khaïc caïc chi phê vaì thu âæåüc låüi nhuáûn cao hån tæì thë pháön; nhau. caïc khoaín âáöu tæ. 4 5
 5. ! Laìm giaím caïc nguy cå bë xám phaûm. ! Taûo hçnh aính têch cæûc vãö doanh nghiãûp Caác cöng cuå phaáp lyá khaác àïí baão höå saãn biãút âãún laì “bàòng âäüc quyãön kiãøu daïng". Bàòng caïch âaût âæåüc sæû baío häü âäüc quyãön saïng cuía baûn. Caïc âäúi taïc kinh doanh, caïc nhaì âáöu phêím cuãa baån laâ gi? ! Nhaîn hiãûu. Baío häü nhaîn hiãûu taûo ra sæû âäüc chãú, baûn coï thãø ngàn cáúm nhæîng ngæåìi khaïc tæ, caïc cäø âäng vaì khaïch haìng coï thãø nháûn thæïc quyãön âäúi våïi caïc dáúu hiãûu coï tênh phán biãût Cuäún saïch naìy táûp trung vaìo saïng chã.ú Tuy baío häü saïng chãú tæång tæû âäöng thåìi laìm giaím âæåüc caïc giaï trë cuía saïng chãú nhæ laì sæû thãø hiãûn âæåüc sæí duûng âãø phán biãût saín pháøm cuía cäng nhiãn, liãn quan âãún saín pháøm âang âæåüc âãö cáûp, cå häüi xám phaûm caïc quyãön cuía ngæåìi khaïc khi khaí nàng vãö tri thæïc, chuyãn män vaì cäng nghãû ty naìy våïi saín pháøm cuía cäng ty khaïc. coìn coï caïc quyãön såí hæîu trê tuãû khaïc thêch håüp âãö thæång maûi hoïa saín pháøm cuía baûn. Trong khi åí trçnh âäü cao cuía cäng ty baûn. Âiãöu naìy coï thãø Quyãön taïc giaí vaì caïc quyãön liãn quan. baío häü caïc khêa caûnh khaïc nhau cuía saín pháøm âäøi ! tæû thán saïng chãú khäng mang laûi sæû “tæû do sæí hæîu êch trong viãûc taûo quyî, tçm kiãúm âäúi taïc Caïc taïc pháøm vàn hoüc vaì nghãû thuáût gäúc coï thãø måïi, âoï laì: duûng” maì chè coï thãø ngàn cáúm ngæåìi khaïc baío kinh doanh vaì laìm tàng hçnh aính vaì giaï trë thë âæåüc baío häü quyãön taïc giaí vaì caïc quyãön liãn häü caïc saïng chãú truìng hoàûc tæång tæû vaì cho træåìng cuía cäng ty. Mäüt säú cäng ty âãö cáûp hoàûc quan. Baío häü quyãön taïc giaí aïp duûng âäúi våïi mäüt Giaíi phaïp hæîu êch (coìn âæåüc biãút âãún laì tháúy ràòng saïng chãú maì baûn âaî âàng kyï baío häü liãût kã caïc saïng chãú cuía hoü trong caïc chæång loaût caïc taïc pháøm, bao gäöm chæång trçnh maïy ! saïng chãú ngàõn haûn, saïng chãú nhoí hoàûc saïng laì måïi vaì khaïc biãût cå baín våïi “tçnh traûng kyî trçnh quaíng caïo âãø thãø hiãûn hçnh aính âäøi måïi tênh (xem häüp taûi trang 11). chãú âäøi måïi). Taûi nhiãöu næåïc, mäüt säú loaûi saïng thuáût âaî biãút". (Xem thãm vãö "tçnh traûng kyî våïi cäng chuïng. Giäúng cáy träöng måïi. ÅÍ nhiãöu næåïc, ngæåìi chãú phuû hoàûc nhæîng caíi tiãún nhoí cho caïc saín ! thuáût âaî biãút" taûi trang 12). taûo giäúng cáy träöng måïi thoía maîn caïc tiãu pháøm hiãûn coï âæåüc baío häü dæåïi hçnh thæïc Náng cao khaí nàng nháûn âæåüc taìi tråü chuáøn vãö tênh måïi, tênh khaïc biãût, tênh thäúng Bàòng âäüc quyãön giaíi phaïp hæîu êch (Xem taûi ! vaì/hoàûc taûo quyî våïi tyí lãû laîi suáút håüp lyï. nháút vaì äøn âënh vaì âæåüc goüi tãn phuì håüp, coï thãø trang 10). Chuí såí hæîu saïng chãú (hoàûc ngæåìi âæåüc cáúp âaût âæåüc sæû baío häü dæåïi hçnh thæïc "quyãön cuía Bê máût thæång maûi. Thäng tin kinh doanh quyãön sæí duûng saïng chãú do ngæåìi khaïc såí ngæåìi taûo giäúng". Âãø biãút thãm thäng tin vãö baío ! bê máût coï thãø âæåüc baío häü laì thäng tin bê máût, hæîu) coï thãø náng cao khaí nàng taûo väún âãø âæa häü giäúng cáy träöng måïi, xin xem taûi: våïi âiãöu kiãûn laì: saín pháøm ra thë træåìng. Trong mäüt säú lénh væûc www.upov.int. - thäng tin khäng phäø biãún âäúi våïi nhæîng (cäng nghãû sinh hoüc chàóng haûn), thæåìng cáön Thiãút kãú bäú trê maûch têch håüp. Baûn coï thãø ngæåìi khaïc xæí lyï loaûi thäng tin âoï; ! coï mäüt sæû âáöu tæ täún keïm cho saïng chãú maûnh âaût âæåüc sæû baío häü âäúi våïi thiãút kãú bäú trê maûch - thäng tin coï giaï trë thæång maûi vç noï bê máût; âãø thu huït caïc nhaì âáöu tæ maûo hiãøm. têch håüp gäúc âæåüc sæí duûng trong baín maûch têch vaì w w w . w i p o . i n t / s m e / Mäüt cäng cuû hæîu hiãûu âãø chäúng laûi Saïng chãú säú US2002137433. Muîi khoan âoaût Giaíi håüp hoàûc vi maûch baïn dáùn. Viãûc baío häü nhæ váûy - chuí såí hæîu sæí duûng caïc biãûn phaïp håüp lyï âãø ! thæåíng âäøi måïi cuía nhaì saïng chãú Pã-ru laì Jose Vidal nhæîng keí bàõt chæåïc vaì chiãúm âoaût. Nhàòm cuîng coï thãø âæåüc aïp duûng cho caïc saín pháøm Martina, duìng âãø taûo caïc läù trãn thuíy tinh vaì gäúm, giæî bê máût (vê duû, haûn chãú viãûc tiãúp cáûn thäng thæûc thi coï hiãûu quaí âäüc quyãön coï âæåüc tæì cuäúi cuìng kãút håüp våïi thiãút kãú bäú trê. âæåüc baío häü saïng chãú âaî cho pheïp äng træûc tiãúp tin vãö cå såí “cáön biãút” vaì kyï kãút caïc thoía thuáûn Bàòng âäüc quyãön saïng chãú, âäi khi cáön phaíi tiãún thæång maûi hoïa saín pháøm, cuîng nhæ thu âæåüc thuì lao baío máût hoàûc khäng bäüc läü) (xem taûi trang 9). haình caïc vuû kiãûn hoàûc laìm cho nhæîng keí xám tæì viãûc cáúp li-xàng saïng chãú. Kiãøu daïng cäng nghiãûp. Sæû âäüc quyãön âäúi phaûm quyãön saïng chãú cuía baûn biãút vãö Bàòng ! våïi caïc hoüa tiãút trang trê hoàûc myî thuáût cuía saín âäüc quyãön saïng chãú. Viãûc såí hæîu saïng chãú pháøm coï thãø âaût âæåüc thäng qua baío häü kiãøu náng cao âaïng kãø khaí nàng thàõng kiãûn chäúng daïng cäng nghiãûp, åí mäüt säú næåïc coìn âæåüc laûi nhæîng keí sao cheïp hoàûc bàõt chæåïc saïng chãú âæåüc baío häü. 6 7
 6. Nïëu saáng chïë coá khaã nùng baão höå, coá laâ saáng ! Viãûc “giaíi maî” saïng chãú tæì saín pháøm cuía baûn Bùçng saáng chïë vaâ bñ mêåt Caïc nhæåüc âiãøm cuía baío häü saïng chãú theo bê máût suöët hay khöng khi luön nöåp àún àùng kyá? hoàûc “saín pháøm tæång tæû” coï dãù daìng khäng? Nãúu saïng chãú cuía baûn coï khaí nàng thoía maîn caïc thæång maûi laì: Khäng phaíi luïc naìo cuîng nhæ váûy. Nãúu saïng chãú coï ! Khaí nàng nhæîng ngæåìi khaïc, âàûc biãût laì cuía âäúi âiãöu kiãûn baío häü (xem trang 10), cäng ty cuía baûn ! Nãúu bê máût âæåüc thãø hiãûn trong mäüt saín pháøm khaí nàng baío häü, cuîng khäng cáön phaíi näüp âån thuí caûnh tranh trong viãûc saïng taûo vaì baío häü seî âæïng træåïc sæû læûa choün: giæî saïng chãú âoï nhæ saïng taûo, ngæåìi khaïc coï thãø “giaíi maî ngæåüc” saín âàng kyï saïng chãú nãúu noï mang laûi cäng nghãû hoàûc saïng chãú maì baûn âaî saïng taûo nhæ thãú naìo? mäüt bê máût thæång maûi, baío häü saïng chãú âoï hoàûc pháøm, tçm ra bê máût vaì sau âoï coï quyãön sæí duûng saín pháøm coï khaí nàng thæång maûi hoïa âäüc láûp. Do ! Låüi nhuáûn kyì voüng tæì âäüc quyãön trãn thë træåìng âãø âaím baío ràòng khäng ai khaïc coï thãø âaût âæåüc bê máût; âoï, cáön phaíi cán nhàõc kyî læåîng nhæîng æu âiãøm vaì coï buì âàõp âæåüc caïc chi phê cho saïng chãú hay saïng chãú thäng qua bäüc läü (âæåüc biãút âãún laì cäng ! Baío häü bê máût thæång maûi chè coï hiãûu læûc chäúng nhæåüc âiãøm vaì viãûc phán têch nhæîng phæång aïn laì khäng? (xem trang 20 vãö chi phê cho saïng chãú). bäú baío vã)û , qua âoï baío âaím vë trê cuía saïng chãú laûi viãûc âaût âæåüc, sæí duûng hoàûc bäüc läü traïi pheïp ráút quan troüng træåïc khi näüp âån âàng kyï saïng chãú. Caïc näüi dung cuía saïng chãú cáön âæåüc baío häü trong “khu væûc såí hæîu cäng cäüng ". thäng tin bê máût; ! Viãûc âaût âæåüc, duy trç vaì thæûc thi âäüc quyãön saïng båíi mäüt hay nhiãöu saïng chãú laì gç, phaûm vi cuía ! Nãúu bê máût âæåüc bäüc läü cäng khai, báút kyì ai sau chãú coï thãø ráút khoï khàn vaì täún keïm. Näüp hay khäng saïng chãú vaì viãûc baío häü naìy coï mang laûi caïc Phuû thuäüc vaìo hãû thäng phaïp lyï åí næåïc baûn, viãûc âoï tiãúp cáûn âæåüc âãöu coï thãø tæû do sæí duûng bê näüp âån âàng kyï saïng chãú laì mäüt quyãút âënh ráút khoï låüi êch thæång maûi? baío häü bê máût thæång maûi coï thãø âæåüc quy âënh máût; khàn. Quyãút âënh naìy chuí yãúu dæûa vaìo khaí nàng âaût Viãûc phaït hiãûn ra sæû xám phaûm caïc quyãön cuía theo luáût chäúng caûnh tranh khäng laình maûnh, ! sanïg chãú coï dãù khäng vaì banû âaî sànô sanìg âáuö tæ ! Bê máût thæång maûi laì ráút khoï thæûc thi khi maì mæïc âæåüc sæû baío häü hæîu êch coï tênh thæång maûi âäúi våïi thäng qua caïc quy âënh cuía mäüt hay nhiãöu âaûo thåiì gian vaì taiì chênh âãø thæcû thi sanïg chãú cuaí banû âäü baío häü yãúu hån âaïng kãø so våïi saïng chãú; vaì saïng chãú coï khaí nàng mang laûi låüi êch âaïng kãø tæì luáût, thäng qua aïn lãû vãö baío häü thäng tin bê máût, chæa? ! Bê máût thæång maûi coï thãø âæåüc ngæåìi khaïc âàng viãûc sæí duûng thæång maûi cuäúi cuìng. bàòng caïc quy âënh håüp âäöng trong caïc thoía thuáûn kyï baío häü saïng chãú nãúu ngæåìi âoï âäüc láûp taûo ra våïi ngæåìi lao âäüng, nhaì tæ váún, khaïch haìng vaì âäúi saïng chãú tæång tæû bàòng caïc phæång tiãûn håüp Caïc yãúu täú cáön læu yï khi quyãút âënh coï hay khäng taïc kinh doanh hoàûc kãút håüp caïc mäúi quan hãû nãu phaïp. näüp âån âàng kyï saïng chãú bao gäöm: trãn. ! Coï thë træåìng cho saïng chãú khäng? Trong khi saïng chãú vaì bê máût thæång maûi âæåüc coi laì ! Nhæîng haìng hoïa thay thãú cho saïng chãú cuía baûn Mäüt säú æu âiãøm cuía baío häü bê máût thæång maûi laì: caïc biãûn phaïp thay thãú cho nhau âãø baío häü saïng laì gç vaì so våïi saïng chãú cuía baûn thç nhæ thãú ! Bê máût thæång maûi khäng máút chi phê âàng kyï; chãú, caïc biãûn phaïp naìy thæåìng coìn bäø sung cho ! Baío häü bê máût thæång maûi khäng yãu cáöu bäüc w w w . w i p o . i n t / s m e / naìo? Nàm 1994, cäng ty måïi thaình láûp cuía Ätx-tráy-li- nhau. Âiãöu naìy coï âæåüc vç thäng thæåìng ngæåìi näüp ! Saïng chãú coï taïc duûng caíi tiãún saín pháøm hiãûn a, ITL Corporation, âaî näüp âån âàng kyï giaíi phaïp läü hoàûc âàng kyï våïi cå quan chênh phuí vaì âån saïng chãú giæî kên saïng chãú cuía hoü cho âãún khi taûi hoàûc phaït triãøn saín pháøm måïi khäng? Nãúu hæîu êch cho saín pháøm âáöu tiãn cuía mçnh, mäüt saïng chãú khäng bë cäng bäú; äúng dáùn maïu våïi thiãút kãú âäüc âaïo coï gàõn mäüt muîi âån saïng chãú âæåüc Cå quan Såí hæîu trê tuãû quäúc gia khäng, coï phuì håüp våïi chiãún læåüc kinh doanh kim duìng âãø thu maïu tæì nhæîng ngæåìi hiãún maïu. ! Baío häü bê máût thæång maûi khäng bë giåïi haûn vãö cäng bäú. Ngoaìi ra, ráút nhiãöu bê quyãút coï giaï trë vãö cuía cäng ty khäng? Máùu hæîu êch sau âoï âæåüc chuyãøn thaình saïng chãú. thåìi gian; caïch thæïc khai thaïc thaình cäng saïng chãú thæåìng Coï nhæîng ngæåìi nháûn li-xàng hoàûc nhaì âáöu tæ Saín pháøm, âæåüc thæång maûi hoïa våïi nhaîn hiãûu ! Donorcare, âaî thu âæåüc thaình cäng låïn taûi thë ! Bê máût thæång maûi coï hiãûu læûc tæïc thç. âæåüc giæî kên laìm bê máût thæång maûi. tiãöm nàng naìo seî häù tråü âæa saïng chãú ra thë træåìng näüi âëa vaì næåïc ngoaìi vaì âaût âæåüc giaíi træåìng khäng? thæåíng danh giaï daình cho kiãøu daïng. ! Saïng chãú coï giaï trë âäúi våïi doanh nghiãûp cuía baûn vaì cuía âäúi thuí caûnh tranh nhæ thãú naìo? 8 9
 7. Caái gò coá thïí àûúåc baão höå saáng chïë? Caïch täút nháút âãø hiãøu caïc âiãöu kiãûn naìy laì nghiãn Àöëi tûúång coá khaã nùng baão höå saáng chïë ! Caïc phaït minh âån thuáön taûo ra váût cháút nhæ Mätü sanïg chãú phaií thoaí manî mätü vaiì âiãuö kiãnû âãø coï cæïu nhæîng gç âaî âæåüc baío häü saïng chãú cuía ngæåìi laâ gò? chuïng diãùn ra mäüt caïch tæû nhiãn trãn thãú giåïi; khaí nàng baoí häü sanïg chã.ú Âàcû biãtû, cacï âiãuö kiãnû: khaïc trong lénh væûc kyî thuáût maì baûn quan tám. Âãø Theo phaïp luáût saïng chãú cuía háöu hãút caïc quäúc gia ! Saïng chãú coï thãø aính hæåíng âãún tráût tæû cäng thæûc hiãûn viãûc naìy, baûn coï thãø tham váún cå såí dæî vaì khu væûc, âäúi tæåüng âæåüc baío häü saïng chãú âæåüc cäüng, âaûo âæïc hoàûc sæïc khoíe cäng chuïng; ! Âäúi tæåüng phaíi coï khaí nàng baío häü saïng liãûu saïng chãú (xem thãm vãö cå såí dæî liãûu saïng chãú xaïc âënh theo phæång phaïp loaûi træì, nghéa laì quy ! Phæång phaïp cháøn âoaïn, chæîa bãûnh, pháùu thuáût chãú (trang 11); taûi trang 16 vaì 17). âënh mäüt danh muûc nhæîng âäúi tæåüng khäng âæåüc cho ngæåìi vaì âäüng váût; ! Måïi (âiãöu kiãûn vãö tênh måïi) (trang 12); baío häü saïng chãú. Tuy nhiãn, coìn nhiãöu khaïc biãût ! Thæûc váût vaì âäüng váût maì khäng phaíi laì chuíng vi ! Coï trçnh âäü saïng taûo (âiãöu kiãûn vãö tênh khäng âaïng kãø giæîa caïc næåïc, dæåïi âáy laì vê duû vãö mäüt säú sinh vaì quy trçnh saín xuáút thæûc váût vaì âäüng váût hiãøn nhiãn/trçnh âäü saïng taûo) (trang 12); âäúi tæåüng coï thãø bë loaûi træì khoíi khaí nàng baío häü mang baín cháút sinh hoüc maì khäng phaíi laì quy ! Coï khaí nàng aïp duûng cäng nghiãûp (âiãöu saïng chãú: trçnh phi sinh hoüc vaì vi sinh; vaì kiãûn vãö tênh hæîu êch) (trang 13); vaì ! Chæång trçnh maïy tênh. ! Âæåüc bäüc läü mäüt caïch roî raìng vaì âáöy âuí trong ! Phaït minh vaì lyï thuyãút khoa hoüc; âån âàng kyï saïng chãú (âiãöu kiãûn vãö bäüc läü) ! Saïng taûo coï tênh tháøm myî; (trang 13). ! Kãú hoaûch, quy tàõc vaì phæång phaïp thæûc hiãûn caïc hoaût âäüng trê tuãû; Âån âàng kyï quäúc tãú säú PCT/IT2003/000428. Näöi náúu thæïc àn vaì âäö uäúng. (duûng cuû giæî nhiãût cho cháút loíng). Baão höå chûúng trònh maáy tñnh ÅÍ mäüt säú næåïc, caïc thuáût toaïn laì cå såí cuía caïc ÅÍ háöu hãút caïc næåïc, maî maïy vaì maî nguäön cuía chæïc nàng âæåüc caíi tiãún cuía chæång trçnh maïy tênh chæång trçnh maïy tênh coï thãø âæåüc baío häü quyãön coï thãø âæåüc baío häü saïng chã,ú trong khi åí caïc taïc gia.í Baío häü quyãön taïc giaí khäng phuû thuäüc vaìo Giaãi phaáp hûäu ñch (mêîu hûäu ñch) næåïc khaïc, chuïng dæït khoaït bë loaûi træì nhæ âäúi viãûc âàng kyï, tuy nhiãn viãûc âàng kyï tæû nguyãûn naìy so våïi mæïc phê aïp duûng cho saïng chãú; w w w . w i p o . i n t / s m e / Mäüt säú âàûc âiãøm cuía giaíi phaïp hæîu êch laì: tæåüng khäng coï khaí nàng baío häü saïng chã.ú laì coï thãø vaì âæåüc khuyãún khêch åí mäüt säú næåïc. Baío Thåìi haûn baío häü täúi âa cuía giaíi phaïp hæîu êch ÅÍ caïc næåïc âoï, caïc saïng chãú liãn quan âãún pháön ! ! Caïc âiãöu kiãûn âãø giaíi phaïp hæîu êch âæåüc baío thæåìng ngàõn hån so våïi saïng chãú; åí mäüt säú häü quyãön taïc giaí bë haûn chãú hån vãö phaûm vi so våïi häü êt chàût cheî hån, nhæ âiãöu kiãûn vãö “trçnh âäü næåïc, giaíi phaïp hæîu êch coï thãø bë giåïi haûn trong mãöm coï thãø váùn âæåüc baío häü saïng chãú, våïi âiãöu baío häü saïng chãú khi phaûm vi cuía noï chè bao haìm saïng taûo” nhçn chung coï thãø tháúp hån hoàûc mäüt säú lénh væûc cäng nghãû vaì chè coï thãø âæåüc kiãûn laì pháön mãöm âæåüc coi laì coï âoïng goïp vãö hçnh thæïc thãø hiãûn cuía yï tæåíng maì khäng phaíi laì yï khäng quy âënh; cáúp cho saín pháøm (maì khäng cáúp cho quy màût kyî thuáût vaìo tçnh traûng kyî thuáût. Âãø biãút tæåíng. Nhiãöu cäng ty baío häü maî maïy chæång trçnh ! Thuí tuûc âãø âàng kyï giaíi phaïp hæîu êch nhçn trçnh); vaì thãm thäng tin vãö khaí nàng baío häü saïng chãú cuía maïy tênh thäng qua quyãön taïc giaí trong khi maî chung laì nhanh choïng vaì âån giaín hån so våïi Nhçn chung, âån âàng kyï giaíi phaïp hæîu êch pháön mãöm maïy tênh åí næåïc baûn, haîy liãn hãû våïi Cå ! nguäön âæåüc giæî laì bê máût thæång maûi. saïng chãú; hoàûc giaíi phaïp hæîu êch coï thãø âæåüc chuyãøn quan Såí hæîu trê tuãû quäúc gia hoàûc khu væûc (xem ! Phê âàng kyï vaì duy trç nhçn chung laì tháúp hån thaình âån âàng kyï saïng chãú bçnh thæåìng. Phuû luûc I vãö Danh saïch trang web cuía caïc cå quan såí hæîu trê tuãû). 10 11
 8. Àaánh giaá tñnh múái cuãa saáng chïë nhû thïë naâo? Khi naâo saáng chïë àûúåc coi laâ "coá trònh àöå "Khaã nùng aáp duång cöng nghiïåp" coá nghôa Àiïìu kiïån böåc löå laâ gò? Saïng chãú âæåüc coi laì måïi nãúu khäng laì mäüt pháön saáng taåo"? laâ gò? Theo phaïp luáût cuía háöu hãút caïc næåïc, âån âàng kyï cuía tçnh traûng kyî thuáût âaî biãút. Nhçn chung, Saïng chãú âæåüc coi laì coï trçnh âäü saïng taûo (hoàûc Âãø âæåüc baío häü mäüt saïng chãú phaíi coï khaí nàng phaíi bäüc läü saïng chãú mäüt caïch roî raìng vaì âáöy âuí tçnh traûng kyî thuáût âaî biãút âãö cáûp âãún táút caí tri thæïc khäng hiãøn nhiãn) nãúu, coï læu yï âãún tçnh traûng âæåüc sæí duûng cho muûc âêch cäng nghiãûp hoàûc âãún mæïc maì ngæåìi coï trçnh âäü trung bçnh trong lénh kyî thuáût liãn quan âæåüc bäüc läü cäng khai åí báút kyì kyî thuáût âaî biãút, saïng chãú khäng hiãøn nhiãn våïi kinh doanh. Saïng chãú khäng thãø chè mang tênh lyï væûc kyî thuáût cuû thãø coï thãø thæûc hiãûn âæåüc saïng chãú. nåi naìo trãn thãú giåïi træåïc ngaìy näüp âån cuía âån ngæåìi coï trçnh âäü trong lénh væûc kyî thuáût liãn quan. thuyãút; noï phaíi hæîu êch vaì mang laûi låüi êch thæûc ÅÍ mäüt säú næåïc, luáût saïng chãú yãu cáöu ràòng nhaì saïng âàng kyï saïng chãú liãn quan. Tçnh traûng kyî thuáût âaî Âiãöu kiãûn vãö khäng hiãøn nhiãn coï yï nghéa âaím baío tiãùn. Thuáût ngæî "cäng nghiãûp" åí âáy coï yï nghéa chãú phaíi bäüc läü “phæång phaïp æu viãût nháút” âãø biãút bao gäöm, ngoaìi caïc taìi liãûu khaïc, táút caí caïc âån ràòng Bàòng âäüc quyãön saïng chãú chè âæåüc cáúp cho räüng nháút bao gäöm báút cæï thæï gç khäng phaíi laì thæûc hiãûn saïng chãú. Âäúi våïi saïng chãú liãn quan âãún saïng chãú vaì caïc taìi liãûu phi saïng chãú (dæåïi táút caí caïc thaình quaí saïng taûo vaì âäøi måïi thæûc sæû, vaì hoaût âäüng trê tuãû hoàûc tháøm myî, vaì bao gäöm caïc chuíng vi sinh, nhiãöu næåïc yãu cáöu chuíng vi sinh caïc hçnh thæïc). khäng cáúp cho nhæîng tiãún bäü maì ngæåìi coï trçnh âäü lénh væûc khaïc nhau, vê duû nhæ näng nghiãûp. ÅÍ mäüt phaíi âæåüc näüp læu taûi mäüt täø chæïc læu kyï âæåüc trung bçnh trong lénh væûc kyî thuáût coï thãø dãù daìng säú næåïc, thay vç yãu cáöu khaí nàng aïp duûng cäng cäng nháûn. Coï sæû khaïc nhau âaïng kãø giæîa caïc næåïc trong âënh suy luáûn ra tæì nhæîng gç âaî täön taûi. nghiãûp, âiãöu kiãûn seî laì tênh hæîu êch. Âiãöu kiãûn vãö nghéa vãö tçnh traûng kyî thuáût âaî biãút. ÅÍ nhiãöu næåïc, tênh hæîu êch âaî tråí nãn âàûc biãût quan troüng âäúi våïi báút kyì thäng tin âæåüc bäüc läü cäng khai åí báút kyì nåi Mäüt säú vê duû vãö nhæîng saïng chãú khäng thãø âaïp æïng saïng chãú trong lénh væûc nguäön gen khi maì tênh naìo trãn thãú giåïi dæåïi hçnh thæïc bàòng vàn baín, bàòng âiãöu kiãûn vãö trçnh âäü saïng taûo, nhæ caïc quyãút âënh hæîu êch cuía saïng chãú khäng thãø biãút âæåüc vaìo thåìi låìi noïi hoàûc âæåüc træng baìy hoàûc thäng qua sæí cuía toìa aïn åí mäüt säú næåïc xaïc âënh, laì: chè âån âiãøm näüp âån. duûng cäng cäüng cuîng seî taûo thaình tçnh traûng kyî thuáön laì sæû thay âäøi vãö kêch cåî; laìm cho saín pháøm thuáût âaî biãút. Do váûy, vãö nguyãn tàõc, viãûc cäng bäú coï thãø di chuyãøn âæåüc; âaío ngæåüc caïc bäü pháûn; saïng chãú trãn taûp chê khoa hoüc, trçnh baìy taûi häüi thay âäøi váût liãûu; hoàûc chè âån thuáön laì sæû thay âäøi Saáng chïë trong lônh vûåc khoa hoåc söëng âæåüc choün loüc vaì chiãút taïch tæì mäi træåìng tæû nhiãn nghë, sæí duûng thæång maûi hoàûc thãø hiãûn trãn ca-ta- båíi mäüt bäü pháûn hoàûc chæïc nàng tæång æïng. Trong nhæîng nàm gáön âáy, âaî coï sæû gia tàng âaïng hoàûc âæåüc taïi saín xuáút bàòng caïc biãûn phaïp theo mäüt lä cuía cäng ty cuîng seî laì caïc haình âäüng coï thãø laìm kãø vãö säú læåüng saïng chãú trong lénh væûc khoa hoüc quy trçnh kyî thuáût. Phaïp luáût quäúc gia cuîng coï thãø máút tênh måïi cuía saïng chãú vaì laìm cho saïng chãú âåìi säúng (âàûc biãût laì cäng nghãû sinh hoüc) vaì âaî coï liãût kã caïc loaûi saïng chãú cuû thãø khäng âæåüc pheïp baío w w w . w i p o . i n t / s m e / khäng coï khaí nàng âæåüc baío häü. Ngàn chàûn viãûc sæû khaïc nhau âaïng kãø giæîa caïc næåïc vãö caïc âäúi häü saïng chãú, nhæ quy trçnh nhán baín vä tênh ngæåìi bäüc läü ngáùu nhiãn vãö saïng chãú træåïc ngaìy näüp âån tæåüng âæåüc baío häü saïng chãú. Háöu hãút caïc næåïc hoàûc quy trçnh biãún âäøi caïc âàûc tênh cuía chuäùi gen laì ráút quan troüng. Sæû häù tråü cuía caïc âaûi diãûn saïng cho pheïp baío häü âäüc quyãön cho saïng chãú liãn ngæåìi. chãú chuyãn nghiãûp thæåìng laì ráút quan troüng âãø xaïc quan âãún vi sinh váût vaì yãu cáöu näüp læu máùu váût âënh roî raìng caïi gç âaî coï trong trçnh traûng kyî thuáût taûi täø chæïc læu kyï âæåüc cäng nháûn khi vi sinh váût Phuû thuäüc vaìo phaïp luáût cuía tæìng næåïc, giäúng cáy âaî biãút. Tçnh traûng kyî thuáût âaî biãút thæåìng bao gäöm chæa âæåüc cäng bäú cäng khai vaì khäng thãø âæåüc träöng måïi coï thãø âæåüc baío häü thäng qua hãû thäúng "tçnh traûng kyî thuáût âaî biãút bê máût" nhæ âån saïng Bàòng âäüc quyãön saïng chãú âäúi våïi En-zym khaïng sinh mä taí chênh xaïc. Nhiãöu næåïc loaûi træì thæûc váût vaì saïng chãú hoàûc thäng qua mäüt hãû thäúng riãng (xem cuía mäüt Cäng ty Pliva cuía Croatia âaî thu vãö nhiãöu chãú âang âæåüc xæí lyï, âæåüc cäng bäú, våïi âiãöu kiãûn laì triãûu âä-la trong tháûp kyí væìa qua. Saïng chãú laì cå såí âäüng váût khoíi khaí nàng baío häü saïng chãú nhæng taûi: www.upov.int âãø biãút thãm thäng tin) hoàûc sæû chuïng âæåüc cäng bäú sau âoï. cho mäüt håüp âäöng li-xàng thaình cäng våïi mäüt cäng laûi cho pheïp baío häü saïng chãú caïc váût liãûu sinh hoüc ty dæåüc pháøm låïn cuía næåïc ngoaìi kãút håüp hai hãû thäúng trãn. 12 13
 9. Bùçng àöåc quyïìn saáng chïë mang laåi nhûäng Ai laâ taác giaã saáng chïë vaâ ai súã hûäu caác àöåc · Caïc nhaì tháöu âäüc láûp. ÅÍ háöu hãút caïc næåïc, phaíi âæåüc coi laì caïc âäöng taïc giaí vaì âæåüc ghi quyïìn gò cho chuã súã hûäu? quyïìn cuãa saáng chïë? nhaì tháöu âäüc láûp do mäüt cäng ty thuã âãø phaït tãn laì taïc giaí saïng chãú trong âån âàng kyï saïng Bàòng âäüc quyãön saïng chãú trao cho chuí såí hæîu âäüc Ngæåìi saïng taûo ra saïng chãú laì taïc giaí saïng triãøn mäüt saín pháøm hoàûc quy trçnh måïi seî såí chãú. Nãúu caïc âäöng taïc giaí cuîng laì nhæîng ngæåìi quyãön ngàn cáúm ngæåìi khaïc sæí duûng thæång maûi chãú, tuy nhiãn, ngæåìi (hoàûc cäng ty) näüp âån hæîu táút caí caïc quyãön âäúi våïi saïng chãú, træì khi näüp âån, Bàòng âäüc quyãön saïng chãú seî âæåüc saïng chãú. Quyãön naìy bao gäöm quyãön ngàn cáúm coï quy âënh khaïc. Âiãöu naìy coï nghéa laì, træì cáúp chung cho táút caí caïc taïc giaí. âàng kyï saïng chãú laì ngæåìi näüp âån, chuí thãø ngæåìi khaïc chãú taûo, sæí duûng, chaìo baïn hoàûc nháûp khi nhaì tháöu coï thoía thuáûn bàòng vàn baín våïi hoàûc chuí såí hæîu cuía Bàòng âäüc quyãön saïng kháøu saín pháøm hoàûc quy trçnh dæûa trãn saïng chãú cäng ty trong âoï quy âënh viãûc chuyãøn giao · Âäöng såí hæîu. Caïc næåïc vaì caïc täø chæïc khaïc chãú. Trong mäüt säú træåìng håüp, taïc giaí saïng chãú âæåüc baío häü âäüc quyãön, nãúu khäng coï sæû cho pheïp saïng chãú cho cäng ty âoï, nhçn chung, cäng ty cuîng coï thãø laì ngæåìi näüp âån, taïc giaí vaì chuí såí nhau coï caïc quy tàõc khaïc nhau liãn quan âãún cuía chuí såí hæîu. seî khäng coï quyãön såí hæîu âäúi våïi saïng chãú hæîu thæåìng laì caïc chuí thãø khaïc nhau; ngæåìi näüp khai thaïc hoàûc thæûc thi saïng chãú do mäüt hay Cáön læu yï ràòng Bàòng âäüc quyãön saïng chãú khäng âæåüc taûo ra, ngay caí khi cäng ty chëu nhæn î g âån thæåìng laì cäng ty hoàûc täø chæïc nghiãn cæïu nhiãöu chuí thãø hoàûc ngæåìi såí hæîu. Trong mäüt säú trao cho chuí såí hæîu “sæû tæû do sæí duûng” hoàûc quyãön chi phê cho viãcû taoû ra sanïg chãú âo.ï âaî thuã taïc giaí saïng chãú. Caïc tçnh huäúng cuû thãø træåìng håüp, mäüt chuí såí hæîu khäng thãø li-xàng khai thaïc cäng nghãû trong phaûm vi cuía saïng chãú sau âáy cáö n âæåü c phán têch kyî læåî n g: cho hoàûc kiãûn bãn thæï ba vç haình vi xám phaûm maì chè coï quyãön ngàn cáúm ngæåìi khaïc. Trong khi · Âäöng taïc giaí. Khi mäüt hay nhiãöu ngæåìi · Saïng chãú cuía ngæåìi laìm thuã (hay maì khäng coï sæû âäöng yï cuía táút caí caïc âäöng chuí âáy dæåìng nhæ chè laì mäüt sæû khaïc biãût mong manh, cuìng âoïng goïp theo caïc caïch thæïc coï yï nghéa coìn goüi laì saïng chãú cäng vuû). ÅÍ nhiãö u såí hæîu. thç viãûc hiãøu hãû thäúng saïng chãú vaì caïc saïng chãú âäúi våïi yï tæåíng vaì hiãûn thæûc hoïa saïng chãú, hoü næåïc, caïc saïng chãú âæåüc taûo ra trong quaï phæïc håüp tæång taïc våïi nhau nhæ thãú naìo laì ráút cáön trçnh thæûc hiãûn cäng viãûc tæû âäüng thuäüc thiãút. Trãn thæûc tãú, caïc saïng chãú do ngæåìi khaïc såí quyãön cuía ngæåìi sæí duûng lao âäüng. ÅÍ mäüt hæîu coï thãø truìng, chæïa âæûng hoàûc bäø sung cho säú næåïc, âiãöu naìy chè xaíy ra chè khi âæåüc Toám tùæt caïc chi tiãút vãö caïc âiãøm coï thãø baío häü saïng chãú åí saïng chãú cuía baûn. Do âoï, baûn coï thãø phaíi âaût âæåüc quy âënh trong håüp âäöng lao âäüng. Trong næåïc baûn vaì thæûc hiãûn tra cæïu tçnh traûng kyî thuáût · Coï nãn baío häü saïng chãú cuía baûn hay li-xàng âãø sæí duûng saïng chãú cuía ngæåìi khaïc âãø mäüt säú træåìng håüp (vê duû nãúu khäng coï håüp âaî biãút (xem muûc dæåïi âáy). khäng? Xem xeït caïc æu âiãøm cuía viãûc baío thæång maûi hoïa saïng chãú âæåüc baío häü cuía baûn vaì âäöng lao âäüng), taïc giaí saïng chãú coï thãø coï häü saïng chãú, læu yï âãún caïc hçnh thæïc thay thãú ngæåüc laûi. quyãön khai thaïc saïng chãú, nhæng ngæåìi sæí Baío âaím sæû roî raìng vãö caïc váún âãö liãn khaïc (bê máût thæång maûi, giaíi phaïp hæîu ich, ! duû n g lao âäü n g âæåü c trao quyãö n sæí duû n g w w w . w i p o . i n t / s m e / v.v…) vaì tiãún haình caïc phán têch vãö chi phê quan âãún caïc quyãön âäúi våïi saïng chã,ú Ngoaìi ra, træåïc khi caïc saïng chãú trong caïc lénh væûc khäng âäüc quyãön saïng chãú cho muûc âêch vaì låüi nhuáûn. Tçm hiãøu thãm vãö saïng chãú giæîa cäng ty, ngæåìi lao âäüng vaì caïc âäúi taïc kinh cuû thãø (nhæ dæåüc pháøm) coï thãø âæåüc thæång maûi caï nhán (âæåü c goü i laì “quyãö n cuí a doanh trong caïc muûc dæåïi âáy âãø âaím baío sæû âuïng doanh khaïc âaî âoïng goïp vãö taìi chênh vaì kyî hoïa thç cáön phaíi âaïp æïng caïc yãu cáöu khaïc (vê duû: nghiãûp”). Viãûc tçm ra caïc quy âënh phaïp âàõn cho quyãút âënh cuía baûn. thuáût trong viãûc taûo ra saïng chãú. sæû cho pheïp læu haình tæì cå quan quaín lyï liãn luáût cuû thãø åí næåïc baûn laì ráút quan troüng vaì quan). nhàòm âaím baío ràòng håüp âäöng lao âäüng giaíi · Saïng chãú coï khaí nàng baío häü khäng? quyãút caïc váún âãö vãö quyãön såí hæîu âäúi våïi Xem xeït caïc âiãöu kiãûn baío häü saïng chãú, tçm ra saïng chãú cäng vuû âãø traïnh caïc ràõc räúi trong tæång lai. 14 15
 10. Tra cûáu tònh traång kyä thuêåt àaä biïët nhû thïë cæïu chuyãn nghiãûp yãu cáöu phaíi coï tri thæïc vaì kinh viãûc baío häü saïng chãú cuía baûn. Tra cæïu tçnh traûng kyî 2. B»ng c¸ch nµo ®Ó cã ®-îc b»ng ®éc quyÒn s¸ng chÕ? thuáût âaî biãút nãn âæåüc måí räüng âãún táút caí caïc taìi naâo vaâ úã àêu? nghiãûm âaïng kãø. Trong khi caïc tra cæïu âån giaín coï Bàòng âäüc quyãön saïng chãú vaì âån âàng kyï saïng thãø âæåüc thæûc hiãûn thäng qua caïc cå såí dæî liãûu saïng liãûu phi saïng chãú coï liãn quan, bao gäöm caïc taûp chê Baån nïn bùæt àêìu tûâ àêu? chãú do caïc Cå quan Såí hæîu trê tuãû quäúc gia cäng chãú træûc tuyãún miãùn phê, thç háöu hãút caïc cäng ty khoa hoüc, saïch giaïo khoa, biãn baín häüi nghë, âãö taìi, Nhçn chung, bæåïc âáöu tiãn laì cáön thæûc hiãûn tra bäú coï thãø tiãúp cáûn træûc tuyãún, do âo, laìm cho viãûc mong muäún coï thäng tin saïng chãú âãø âæa ra caïc trang web, tåì råi cuía cäng ty, caïc áún pháøm thæång tra cæïu tçnh traûng kyî thuáût âaî biãút tråí nãn dãù daìng quyãút âënh kinh doanh quan troüng (vi duû: coï näüp cæïu tçnh traûng kyî thuáût âaî biãút. Våïi hån 40 maûi vaì caïc baìi baïo. hån. Danh saïch caïc Cå quan Såí hæîu trê tuãû âaî âån âàng kyï saïng chãú hay khäng) seî phaíi dæûa vaìo triãûu Bàòng âäüc quyãön saïng chãú âæåüc cáúp trãn toaìn cäng bäú cå såí dæî liãûu saïng chãú træûc tuyãún, caïc dëch vuû saïng chãú chuyãn nghiãûp vaì/hoàûc caïc cå thãú giåïi vaì haìng triãûu áún pháøm laì tçnh traûng kyî thuáût Thäng tin saïng chãú laì nguäön thäng tin kyî thuáût miãùn phê, coï thãø tçm tháúy taûi: såí dæî liãûu phæïc taûp coï tênh thæång maûi. âaî biãút tiãöm nàng chäúng laûi âån âàng kyï saïng chãú duy nháút âæåüc phán loaûi maì taûi âoï cäng ty coï cuía baûn, coï nhæîng ruíi ro nghiãm troüng trong nhæîng thãø tçm ra caïc thäng tin coï giaï trë låïn âäúi våïi chiãún www.wipo.int/ipdl/en/resources/links.jsp. Ngoaìi ra, háöu hãút caïc Cå quan Såí hæîu trê tuãû quäúc Viãûc tra cæïu tçnh traûng kyî thuáût âaî biãút coï thãø thæûc taìi liãûu tham khaío hoàûc sæû kãút håüp caïc taìi liãûu tham læåüc kinh doanh cuía hoü. Háöu hãút caïc saïng chãú quan gia cung cáúp dëch vuû tra cæïu saïng chãú coï thu phê. hiãûn dæûa trãn caïc tæì khoïa, phán loaûi saïng chãú hoàûc khaío âoï coï thãø laìm cho saïng chãú cuía baûn máút tênh troüng chè âæåüc bäüc läü láön âáöu tiãn cho cäng chuïng caïc tiãu chuáøn tra cæïu khaïc. Tçnh traûng kyî thuáût âaî måïi hoàûc tråí nãn hiãøn nhiãn vaì, do âoï, khäng âæåüc khi saïng chãú hoàûc âån âàng kyï saïng chãú âæåüc cäng Trong khi viãûc tiãúp cáûn thäng tin saïng chãú tråí nãn biãút âæåü c tçm ra phuû thuäcü vaoì kãú hoacûh tra cæuï thæcû baío häü saïng chãú. bäú. Do váûy, Bàòng âäüc quyãön saïng chãú hoàûc âån âån giaín nhåì coï Internet thç viãûc thæûc hiãûn caïc tra hiãnû, hãû thänúg phán loaiû âæåcü sæí dunûg, kiãnú thæcï âàng kyï saïng chãú âæåüc cäng bäú cung cáúp caïc cäng cæïu cháút læåüng cao laûi khäng dãù daìng. Khoa hoüc chuyãn män vãö kyî thuátû cuaí ngæåiì thæcû hiãnû tra cæuï vaì Viãûc tra cæïu khaí nàng baío häü saïng chãú tæì tçnh traûng cuû nháûn biãút vãö caïc nghiãn cæïu vaì âäøi måïi hiãûn taûi vãö saïng chãú thæåìng phæïc taûp vaì må häö, vaì viãûc tra cå såí dæî liãuû âang âæåcü sæí dunûg. kyî thuáût âaî biãút coï thãø giuïp baûn traïnh âæåüc sæû laîng thæåìng mäüt thåìi gian daìi træåïc khi saín pháøm âäøi phê tiãön baûc cho âån saïng chãú nãúu tra cæïu tçm ra taìi måïi liãn quan xuáút hiãûn trãn thë træåìng. Tra cæïu liãûu trong tçnh traûng kyî thuáût âaî biãút coï thãø caín tråí saïng chãú laì mäüt pháön thäng tin quan troüng trong näù læûc R&D cuía báút kyì cäng ty naìo. · Caïc nhaì cung cáúp, âäúi taïc kinh doanh tiãöm Baãng Phên loaåi saáng chïë quöëc tïë A. Duûng cuû thiãút yãúu cuía cong ngæåìi; Têìm quan troång cuãa viïåc ta cûáu cú súã dûä liïåu nàng hoàûc nguäön caïc nhaì nghiãn cæïu; Baíng Phán loaûi saïng chãú quäúc tãú (IPC) laì hãû thäúng B. Quy trçnh cäng nghãû, giao thäng váûn taíi; saáng chïë w w w . w i p o . i n t / s m e / · Cå häüi thë træåìng åí trong vaì ngoaìi næåïc; phán loaûi theo tráût tæû âæåüc sæí duûng âãø phán loaûi vaì C. Hoïa hoüc; luyãûn kim; Ngoaìi viãûc kiãøm tra xem saïng chãú coï âæåüc baío häü · Caïc saïng chãú liãn quan cuía ngæåìi khaïc âãø âaím tra cæïu caïc taìi liãûu saïng chãú. IPC cuîng âæåüc sæí D. Dãût may; giáúy; hay khäng, viãûc tra cæïu cå såí dæî liãûu saïng chãú mäüt baío ràòng caïc saín pháøm cuía baûn khäng xám duûng nhæ mäüt cäng cuû âãø sàõp xãúp thæï tæû caïc taìi E. Xáy dæûng; caïch coï hiãûu quaí vaì âuïng thåìi âiãøm âãø nháûn âæåüc phaûm caïc saïng chãú âoï ("tæû do hoaût âäüng"); liãûu saïng chãú nhæ mäüt cå såí âãø phäø biãún thäng tin F. Cå khê maïy; chiãúu saïng; nhiãût; vuî khê; cháút näø; thäng tin vaì kiãún thæïc ráút hæîu êch vãö: · Caïc saïng chãú liãn quan âaî hãút thåìi haûn hiãûu læûc coï choün loüc vaì cå såí âãø tra cæïu tçnh traûng kyî thuáût G. Cå hoüc; vaì cäng nghãû âaî tråí thaình kiãún thæïc chung cuía trong lénh væûc cäng nghãû nháút âënh. IPC láön thæï 8 H. Âäö âiãûn. · Caïc hoaût âäüng R&D hiãûn taûi vaì tæång lai cuía cäüng âäöng; vaì bao gäöm 8 lénh væûc, âæåüc chia thaình 120 Hiãûn taûi, coï hån 100 næåïc sæí duûng IPC âãø phán loaûi âäúi thuí caûnh tranh; · Sæû phaït triãøn måïi coï thãø dæûa trãn caïc cäng nhoïm, 628 phán nhoïm vaì gáön 69 000 tiãøu saïng chãú cuía hoü, xem taûi: · Caïc xu hæåïng hiãûn taûi trong mäüt säú lénh væûc nghãû hiãûn coï. muûc. 8 lénh væûc âoï laì: www.wipo.int/classifications/en/ipc/index.html cäng nghãû; · Caïc cäng nghãû âæåüc li-xàng; 16 17
 11. Àùng kyá saáng chïë nhû thïë naâo? Nhiãûm vuû chuáøn bë âån saïng chãú nhçn chung laì do Caác bûúác xûã lyá àún àùng kyá saáng chïë näüp âån. Nhçn chung, Cå quan Såí hæîu trê tuãû Sau khi thæûc hiãûn tra cæïu tçnh traûng kyî thuáût âaî biãút ngæåìi âaûi diãûn hoàûc täø chæïc âaûi diãûn såí hæîu trê tuãû Caïc bæåïc maì mäùi Cå quan Såí hæîu trê tuãû phaíi thæûc cuîng cäng bäú saïng chãú khi âæåüc cáúp Bàòng âäüc vaì quyãút âënh âàng kyï baío häü saïng chãú, âån âàng thæûc hiãûn, hoü seî thãø hiãûn sæû quan tám cuía mçnh hiãûn âãø cáúp Bàòng âäüc quyãön saïng chãú laì khaïc quyãön saïng chãú. trong quaï trçnh chuáøn bë âån. Häüp åí trang dæåïi âáy nhau, tuy nhiãn vãö cå baín gäöm caïc næåïc sau âáy: · Cáúp Bàòng âäüc quyãön saïng chãú: Nãúu quaï kyï saïng chãú phaíi âæåüc soaûn thaío vaì näüp cho Cå quan Såí hæîu trê tuãû quäúc gia hoàûc khu væûc. seî cung cáúp thäng tin khaïi quaït vãö quy trçnh chuáøn trçnh tháøm âënh âæa âãún mäüt kãút luáûn têch cæûc, Cå Âån phaíi bao gäöm mäüt baín mä taí âáöy âuí vãö saïng bë âån. Cáön læu yï ràòng coï sæû khaïc nhau quan troüng · Tháøm âënh hçnh thæïc: Cå quan Såí hæîu trê quan Såí hæîu trê tuãû seî ra quyãút âënh cáúp vaì cáúp chãú, caïc yãu cáöu baío häü saïng chãú nhàòm xaïc âënh giæîa caïc næåïc vaì täút nháút laì liãn hãû våïi Cå quan Såí tuãû tháøm âënh âån âãø âaím baío ràòng âån tuán Bàòng âäüc quyãön saïng chãú. phaûm vi baío häü cuía saïng chãú, baín veî vaì mäüt baín hæîu trê tuãû hoàûc täø chæïc âaûi diãûn såí hæîu cäng thuí caïc yãu cáöu hoàûc thuí tuûc haình chênh (vê duû: ! Phaín âäúi: Nhiãöu Cå quan Såí hæîu trê tuãû quy toïm tàõt. (Âãø biãút thãm vãö cáúu truïc cuía âån saïng nghiãûp åí næåïc liãn quan âãø cáûp nháût caïc thäng tin âaî âáöy âuí táút caí taìi liãûu liãn quan cuîng nhæ âënh thåìi haûn âãø bãn thæï ba coï thãø phaín âäúi viãûc chãú, xin xem trang 24). Mäüt säú Cå quan Såí hæîu trê måïi nháút vãö thuí tuûc vaì mæïc phê. mæïc phê phaíi näüp). cáúp Bàòng âäüc quyãön saïng chãú, vê duû, trãn cå såí tuãû cho pheïp ngæåìi näüp âån thäng qua Internet. ÅÍ · Tra cæïu: ÅÍ nhiãöu næåïc, Cå quan Såí hæîu trê tuãû ràòng saïng chãú âæåüc yãu cáöu baío häü khäng coï mäüt säú næåïc, coï thãø thæûc hiãûn viãcû näpü âån sanï g thæûc hiãûn tra cæïu âãø xaïc âënh tçnh traûng kyî thuáût tênh måïi. Thuí tuûc phaín âäúi coï thãø thæûc hiãûn træåïc chãú tam û thåiì (xem häpü åí trang 23). âaî biãút trong lénh væûc kyî thuáût tæång æïng maì hoàûc sau khi cáúp Bàòng vaì âæåüc thæûc hiãûn trong saïng chãú liãn quan. Baïo caïo tra cæïu âæåüc sæí mäüt khoaíng thåìi haûn nháút âënh. duûng trong quaï trçnh tháøm âënh näüi dung âãø so saïnh saïng chãú âæåüc yãu cáöu baío häü våïi tçnh traûng kyî thuáût âaî biãút. Näüp âån âàng kyï saïng chãú · Tháøm âënh näüi dung: Muûc âêch cuía viãûc tháøm âënh näüi dung laì nhàòm baío âaím ràòng âån Tháøm âënh hçnh thæïc thoía maîn caïc yãu cáöu vãö âiãöu kiãûn baío häü saïng chãú. Khäng phaíi táút caí caïc Cå quan Såí hæîu trê Cäng bäú âån tuãû âãöu kiãøm tra âån âàng kyï vãö âiãöu kiãûn baío häü saïng chãú, vaì mäüt säú Cå quan chè thæûc hiãûn w w w . w i p o . i n t / s m e / Âån quäc ú tãú säú PCT/DE2003/003510. Tra cæïu vaì tháøm âënh näüi dung Banïh laiï cua í xe ä tä âæåcü lam ì bàn ò g thep ï coï gàn õ tuiï khê. tháøm âënh näüi dung theo yãu cáöu trong mäüt thåìi haûn nháút âënh. Kãút quaí tháøm âënh seî âæåüc gæíi Cáúp bàòng vaì cäng bäú cho ngæåìi näüp âån (hoàûc ngæåìi âaûi diãûn cuía ngæåìi âoï) bàòng vàn baín nhàòm taûo cå häüi phaín Phaín âäúi häöi hoàûc/vaì baïc boí nhæîng phaín âäúi phaït sinh trong quaï trçnh thám ø âënh. Thuí tucû nayì thæånìg dánù Trãn âáy laì så âäö minh hoüa quy trçnh cáúp saïng chãú åí âãnú viãcû thu hepû pham û vi cuaí yãu cáuö baoí hä.ü mäüt säú Cå quan Saïng chãú. Cáön læu yï ràòng quy trçnh · Cäng bäú: ÅÍ háöu hãút caïc næåïc, âån âàng kyï trãn laì ráút khaïc nhau giæîa caïc Cå quan Saïng chãú. saïng chãú âæåüc cäng bäú sau 18 thaïng kãø tæì ngaìy 18 19
 12. Chi phñ àïí àùng kyá möåt saáng chïë laâ bao nhiïu? · Khi Bàòng âäüc quyãön saïng chãú âæåüc Cå quan Såí Khi naâo baån nïn nöåp àún? Tuy nhiãn, nãúu väüi vaìng näüp âån saïng chãú ngay khi Mæïc chi phê laì ráút khaïc nhau giæîa caïc næåïc vaì trong hæîu trê tuãû cáúp, baûn phaíi näüp phê duy trç hiãûu Nhçn chung, âån âàng kyï baío häü âäüc quyãön saïng coï âæåüc saïng chãú, baûn coï thãø gàûp mäüt säú khoï khàn mäüt næåïc phuû thuäüc vaìo caïc yãúu täú nhæ baín cháút læûc vaì gia haûn, thæåìng laì haìng nàm, âãø duy chãú nãn âæåüc näüp caìng såïm caìng täút khi baûn coï táút vç caïc lyï do sau: cuía saïng chãú, âäü phæïc taûp, chi phê cho luáût sæ, âäü trç hiãûu læûc cuía Bàòng baío häü; caí caïc thäng tin cáön thiãút âãø soaûn thaío âån âàng daìi cuía âån vaì sæû phaín âäúi phaït sinh trong quaï · Trong træåìng håüp baûn quyãút âënh baío häü saïng kyï. Tuy nhiãn, coï mäüt säú yãúu täú seî giuïp ngæåìi näüp · Nãúu baûn näüp âån quaï såïm vaì sau âoï muäún sæía trçnh tháøm âënh âån cuía Cå quan Såí hæîu trê tuãû. âån quyãút âënh luïc naìo laì thåìi âiãøm täút nháút âãø âäøi saïng chãú cuía baûn, thç thäng thæåìng baûn chãú cuía baûn åí næåïc ngoaìi, baûn cuîng phaíi xem Viãûc ghi nhåï vaì chuáøn bë ngán quyî phuì håüp våïi caïc näüp âån saïng chãú. Nhæîng lyï do âãø âaím baío ràòng khäng thãø thæûc hiãûn caïc thay âäøi âaïng kãø so våïi xeït caïc loaûi phê chênh thæïc liãn quan åí chi phê liãn quan âãún viãûc näüp âån vaì duy trç hiãûu âån cuía baûn âæåüc näüp såïm bao gäöm: baín mä taí gäúc cuía saïng chãú. næåïc baûn âënh näüp âån, phê dëch thuáût vaì caïc · Khi âaî näüp âån âàng kyï åí mäüt hay nhiãöu næåïc, læûc laì ráút quan troüng: chi phê cho âaûi diãûn såí hæîu cäng nghiãûp · ÅÍ háöu hãút caïc næåïc trãn toaìn thãú giåïi (våïi thäng thæåìng baûn coï 12 thaïng âãø näüp âån cho (buäüc phaíi sæí duûng âäúi våïi ngæåìi næåïc ngoaìi, åí ngoaûi lãû âaïng læu yï åí Hoa Kyì, xem häüp åí trang cuìng saïng chãú åí táút caí caïc næåïc maì baûn muäún · Nhçn chung, bao gäöm caïc chi phê liãn quan âãún nhiãöu næåïc). 22), caïc Bàòng âäüc quyãön saïng chãú âæåüc cáúp kinh doanh âãø hæåíng quyãön cuía ngaìy näüp âån viãûc tiãún haình tra cæïu tçnh traûng kyî thuáût âaî · Trong træåìng håüp saïng chãú liãn quan âãún dæûa trãn nguyãn tàõc näüp âån âáöu tiãn. Do cuía âån âáöu tiãn. (Xem giaíi thêch vãö ngaìy æu biãút, âàûc biãût nãúu baûn sæí duûng dëch vuû chuyãn chuíng vi sinh, nãúu viãûc näüp læu chuíng vi váûy, näüp âån såïm laì ráút quan troüng âãø âaím tiãn taûi trang 30). Âáy coï thãø laì mäüt thaïch thæïc nghiãûp; sinh hoàûc váût liãûu sinh hoüc våïi täø chæïc læu kyï baío ràòng baûn laì ngæåìi âáöu tiãn näüp âån cho nãúu chi phê näüp âån åí caïc næåïc khaïc nhau vaì · Caïc loaûi phê näüp âån chênh thæïc våïi caïc âæåüc cäng nháûn laì cáön thiãút, chi phê cho viãûc chi phê duy trç hiãûu læûc laì quaï cao âäúi våïi cäng mäüt saïng chãú cuû thãø vaì baûn seî khäng máút mæïc khaïc nhau åí caïc næåïc khaïc nhau. Cå quan näüp, læu giæî vaì thæí nghiãûm váût liãûu näüp læu seî ty cuía baûn. Coï mäüt caïch laìm giaím khoï khàn naìy saïng chãú cuía baûn vaìo tay ngæåìi khaïc. Såí hæîu trê tuãû quäúc gia vaì khu væûc tæång æïng phaíi âæåüc näüp. laì trç hoaîn thanh toaïn chi phê dëch thuáût vaì phê · Viãûc näüp âån âàng kyï saïng chãú såïm nhçn seî cung cáúp cho baûn chi tiãút vãö mæïc phê. Mäüt näüp âån quäúc gia trong voìng 30 thaïng bàòng chung laì hæîu êch nãúu baûn âang tçm kiãúm säú næåïc giaím phê cho caïc doanh nghiãûp væìa vaì caïch sæí duûng Hiãûp æåïc Håüp taïc saïng chãú nguäön häù tråü taìi chênh hoàûc mong muäún nhoí (SME) vaì/hoàûc cho nhæîng ngæåìi näüp âån (PCT) (xem trang 32 vaì 33). chuyãøn giao quyãön sæí duûng (li-xàng) âãø træûc tuyãún. Ngoaìi ra, mäüt säú næåïc cho pheïp thu w w w . w i p o . i n t / s m e / thæång maûi hoïa saïng chãú cuía baûn. phê bäø sung âãø thæûc hiãûn viãûc tháøm âënh. Khi quyãút âënh vãö thåìi âiãøm näüp âån, cáön læu yï ràòng · Nãúu baûn sæí duûng dëch vuû cuía täø chæïc/ngæåìi · Baûn chè coï thãø thæûc thi quyãön âäúi våïi saïng chãú âån phaíi âæåüc näüp træåïc khi bäüc läü saïng chãú laì ráút laìm âaûi diãûn såí hæîu cäng nghiãûp âãø häù tråü khi Bàòng âäüc quyãön saïng chãú âæåüc Cå quan quan troüng. Báút kyì sæû bäüc läü naìo træåïc khi näüp âån Bàòng âäüc quyãön säú 40893 cuía OAPI. Bäü truyãön maïu (vê duû nhæ thæí nghiãûm âãø læu haình, bäüc läü cho taïc baûn trong quaï trçnh näüp âån (vê duû: tæ váún vãö tæû âäüng duìng trong cáúp cæïu (EAT-SET), âæåüc saïng Såí hæîu trê tuãû liãn quan cáúp vaì thuí tuûc naìy coï khaí nàng baío häü saïng chãú, soaûn thaío âån âàng taûo vaì baío häü båíi baïc syî ngæåìi Ni-giã-ri-a laì Oviemo thãø máút âãún nhiãöu nàm (xem trang 26). giaí saïng chãú hoàûc âäúi taïc kinh doanh khaïc) cuîng chè Ovadje, nhàòm taûo thuáûn låüi cho viãûc khäi phuûc læåüng kyï saïng chãú, chuáøn bë baín veî chênh thæïc vaì maïu cho vãút thæång cuía bãûnh nhán bë chaíy maïu bãn nãn âæåüc thæûc hiãûn khi thoía thuáûn baío máût hoàûc giao dëch våïi Cå quan Såí hæîu trê tuãû), baûn seî trong. Læåüng maïu âoï âæåüc truyãön tråí laûi sau khi loüc. khäng bäüc läü âæåüc kyï kãút. Saín pháøm naìy âang âæåüc thæång maûi hoïa båíi caïc cäng ty EAT-SET Industries vaì First Medical vaì phaíi traí thãm caïc chi phê khaïc liãn quan; Sterile Products. 20 21
 13. Viïåc giûä saáng chïë bñ mêåt trûúác khi nöåp àún "Ên haån" laâ gò? Tuy nhiãn, viãûc naìy khäng xaíy ra åí táút caí caïc næåïc, àùng kyá quan troång nhû thïë naâo? Phaïp luáût cuía mäüt säú næåïc quy âënh mäüt “án haûn” viãûc träng cáûy vaìo án haûn åí næåïc cuía baûn coï thãø Nãúu baûn muäún âaût âæåüc Bàòng âäüc quyãön saïng chãú laì 6 hoàûc 12 thaïng tênh tæì thåìi âiãøm saïng chãú âæåüc laìm baûn máút quyãön baío häü saïng chãú åí caïc thë træåìng cho saïng chãú cuía baûn, viãûc giæî saïng chãú bê máût taïc giaí saïng chãú hoàûc ngæåìi näüp âån bäüc läü cho khaïc khi maì åí âoï án haûn khäng täön taûi. træåïc khi näüp âån laì tuyãût âäúi quan troüng. Trong âãún khi âån âàng kyï âæåüc näüp, theo âoï, saïng chãú nhiãöu træåìng håüp, viãûc bäüc läü cäng khai saïng chãú seî khäng bë máút khaí nàng baío häü vç viãûc bäüc läü âoï. cuía baûn træåïc khi näüp âån saïng chãú seî laìm máút tênh ÅÍ nhæîng næåïc âoï, cäng ty coï thãø bäüc läü saïng chãú måïi cuía saïng chãú, laìm cho saïng chãú máút khaí nàng cuía hoü, vê duû træng baìy saïng chãú taûi häüi chåü thæång maûi hoàûc cäng bäú saïng chãú trong ca-ta-lä baío häü saïng chãú, træì khi phaïp luáût coï quy âënh vãö cuía cäng ty hoàûc taûp chê khoa hoüc, vaì näüp âån “án haûn”. âàng kyï saïng chãú trong án haûn maì saïng chãú khäng bë máút âi khaí nàng baío häü vaì khäng caín tråí Do váûy, âiãöu cæûc kyì quan troüng âäúi våïi nhaì saïng viãûc âaût âæåüc Bàòng âäüc quyãön saïng chãú. chãú, nhaì nghiãn cæïu vaì cäng ty laì nãn traïnh báút kyì âàng kyï quäúc tãú säú PCT/EP02/05212. sæû bäüc läü naìo vãö saïng chãú coï thãø aính hæåíng âãún Broadspectrum 2-amino-benzoxazole khaí nàng baío häü saïng chãú cho âãún khi âån âàng kyï sulfonamide HIV protease inhibitors saïng chãú âæåüc näüp. Nöåp àún àêìu tiïn vaâ saáng taåo àêìu tiïn cho âån saïng chãú naìo âæåüc näüp træåïc nhàòm chæïng Àún àùng kyá saáng chïë taåm thúâi coï thãø khaïc nhau, nhæng caïc næåïc âãöu coï thãø quy ÅÍ háöu hãút caïc næåïc, Bàòng âäüc quyãön saïng chãú âæåüc minh quyãön såí hæîu theo nguyãn tàõc saïng taûo âáöu ÅÍ mäüt säú næåïc (Ät-xtráy-li-a, Ca-na-âa, ÁÚn Âäü vaì âënh chung vãö mäüt säú näüi dung sau: w w w . w i p o . i n t / s m e / cáúp cho ngæåìi âáöu tiãn näüp âån âàng kyï saïng tiãn, viãûc giæî gçn, xaïc nháûn vaì ghi roî ngaìy thaïng Hoa Kyì), ngæåìi näüp âån coï thãø näüp âån âàng kyï · Âån âàng kyï saïng chãú taûm thåìi nhçn chung chã.ú Coï ngoaûi lãû âaïng læu yï laì træåìng håüp Hoa Kyì trong säø tay ghi cheïp cuía phoìng thê nghiãûm saïng chãú taûm thåìi. Âån âàng kyï saïng chãú taûm thåìi khäng cáön tháøm âënh näüi dung; aïp duûng hãû thäúng saïng taûo âáöu tiãn, theo âoï, âãø sæí duûng laìm bàòng chæïng trong træåìng håüp coï coï chi phê tæång âäúi tháúp vaìo thåìi âiãøm tham gia · Phê näüp âån chênh thæïc tháúp hån so våïi mæïc phê nãúu caïc âån saïng chãú tæång tæû âæåüc näüp, Bàòng âäüc tranh cháúp, xung âäüt våïi cäng ty hoàûc nhaì saïng chãú vaìo hãû thäúng saïng chãú. Sau âoï, ngæåìi näüp âån coï yãu cáöu cho näüp âån saïng chãú âáöy âuí; quyãön saïng chãú seî âæåüc cáúp cho nhaì saïng chãú âáöu khaïc laì âàûc biãût quan troüng. thãø âåüi mäüt nàm træåïc khi näüp âån âàng kyï saïng · Âån âàng kyï taûm thåìi khäng coï caïc yãu cáöu baío tiãn saïng taûo vaì aïp duûng saïng chãú vaìo thæûc tiãùn duì chãú âáöy âuí. Tuy näüi dung chi tiãút vãö caïch thæïc triãøn häü, nhæng laûi yãu cáöu baín mä taí âáöy âuí vãö saïng khai âån âàng kyï saïng chãú taûm thåìi giæîa caïc næåïc chãú. 22 23
 14. Nöåi dung cuãa àún àùng kyá saáng chïë? Baín mä taí Vê duû vãö yãu cáöu baío häü: Vê duû vãö baín veî: Âån âàng kyï saïng chãú coï mäüt loaût caïc chæïc Baín mä taí saïng chãú bàòng vàn baín phaíi mä taí saïng Hai yãu cáöu baío häü âáöu tiãn cuía Bàòng âäüc quyãön nàng sau: chãú mäüt caïch chi tiãút âãún mæïc maì báút kyì ai coï trçnh saïng chãú säú US4641349 coï tãn "Hãû thäúng nháûn âäü trong lénh væûc kyî thuáût tæång æïng coï thãø thæûc daûng âäöng tæí": ! Âån xaïc âënh phaûm vi phaïp lyï cuía saïng chãú; hiãûn vaì aïp duûng saïng chãú tæì baín mä taí vaì baín veî maì khäng cáön thãm näù læûc saïng taûo naìo næîa. Nãúu 1. Phæång phaïp nháûn daûng ngæåìi, bao gäöm: læu giæî Âån mä taí baín cháút cuía saïng chãú, gäöm caïc thäng tin hçnh aính vãö, êt nháút mäüt pháön cuía voîng maûc ! hæåïng dáùn vãö caïch thæïc thæûc hiãûn saïng chãú; vaì khäng, Bàòng âäüc quyãön saïng chãú coï thãø khäng vaì âäöng tæí cuía màõt ngæåìi; roüi vaìo màõt cuía mäüt ngæåìi Âån thäng tin chi tiãút vãö taïc giaí saïng chãú, chuí âæåüc cáúp hoàûc coï thãø bë huíy boí khi bë phaín âäúi taûi ! chæa âæåüc nháûn daûng coï voîng maûc vaì âäöng tæí; chuûp såí hæîu saïng chãú vaì caïc thäng tin phaïp lyï khaïc. toìa. êt nháút mäüt aính êt nháút cuìng tyí lãû våïi voîng maûc vaì âäöng tæí cuía màõt cuía ngæåìi chæa âæåüc nháûn daûng; vaì Âån âàng kyï saïng chãú coï cáúu truïc tæång tæû trãn Yãu cáöu baío häü so saïng vë trê âäöng tæí cuía hçnh aính thu âæåüc våïi caïc phaûm vi toaìn thãú giåïi, bao gäöm tåì khai, baín mä Yãu cáöu baío häü xaïc âënh phaûm vi baío häü cuía Bàòng thäng tin âæåüc læu træî âãø nháûn daûng ngæåìi laû. taí, yãu cáöu baío häü, baín veî (nãúu cáön) vaì mäüt âäüc quyãön saïng chãú. Yãu cáöu baío häü laì âàûc biãût quan troüng âäúi våïi saïng chãú âæåüc baío häü vç nãúu caïc 2. Phæång phaïp åí âiãøm yãu cáöu baío häü 1 trong âoï baín toïm tàõt. Mäüt taìi liãûu saïng chãú coï thãø daìi tæì yãu cáöu baío häü âæåüc soaûn thaío khäng täút, tháûm chê chiãúu saïng bao gäöm hæåïng âäöng tæí cuía màõt âãún êt vaìi trang âãún vaìi tràm trang, phuû thuäüc vaìo baín nháút mäüt kich cåî âæåüc xaïc âënh træåïc, so saïnh våïi êt cháút cuía saïng chãú vaì lénh væûc kyî thuáût. mäüt saïng chãú coï giaï trë thæûc sæû, cuîng coï thãø laìm nháút tyí lãû âäöng tæí cuía hçnh aính thu âæåüc våïi thäng tin cho saïng chãú tråí nãn vä giaï trë vaì dãù daìng bë phaï våî Bàòng âäüc quyãön saïng chãú säú DE10230179 cho caïi âæåüc læu træî âaût âæåüc tæì màõt coï âäöng tæí coï cuìng kich kêch hoàûc “duûng cuû thaïo läúp xe ätä". Saïng chãú taûo Tåì khai hoàûc taûo ra saín pháøm thay thãú cho saïng chãú âæåüc cåî âæåüc xaïc âënh træåïc. ra mäüt cäng cuû måïi âãø thaïo baïnh xe ä tä âæåüc gàõn Tåì khai bao gäöm caïc thäng tin vãö tãn saïng chãú, baío häü. loì-xo. Duûng cuû sæí duûng caïc bäü pháûn häù tråü (11) Trong vuû kiãûn vãö saïng chãú, viãûc giaíi thêch caïc yãu gàõn våïi vaình xe bãn ngoaìi (4) cuía baïnh xe (1). ngaìy näüp âån, ngaìy æu tiãn vaì caïc dæî liãûu daûng thæ Baín veî Duûng cuû træûc tiãúp dëch chuyãøn baïnh xe vaì khäng muûc nhæ tãn vaì âëa chè cuía ngæåìi näüp âån vaì taïc cáöu baío häü laì bæåïc âáöu tiãn âãø xaïc âënh liãûu saïng Baín veî thãø hiãûn chi tiãút kyî thuáût cuía saïng chãú theo taïc âäüng âãún bäü pháûn cuía xe. Do âoï, caïi kêch giaí saïng chãú. chãú coï hiãûu læûc hay khäng vaì âãø xaïc âënh liãûu saïng caïch toïm tàõt vaì hæîu hçnh. Chuïng giuïp giaíi thêch ngàõn hån âuí âãø dåî baïnh xe ra khoíi nãön âáút. chãú coï bë xám phaûm hay khäng. Do âoï, täút nháút laì w w w . w i p o . i n t / s m e / mäüt säú thäng tin, duûng cuû vaì kãút quaí âæåüc bäüc läü. tham khaoí yï kiãnú tæ vánú cuaí chuyãn gia sanïg chãú khi Baín veî khäng phaíi luïc naìo cuîng laì mäüt bäü pháûn Baín toïm tàõt soanû thaoí âån âàng ky,ï âàcû biãtû laì yãu cáuö baoí hä.ü cáön thiãút cuía âån. Nãúu saïng chãú laì quy trçnh hoàûc Baín toïm tàõt laì sæû toïm tàõt ngàõn goün vãö saïng chãú. Khi phæång phaïp thæûc hiãûn thç baín veî thæåìng laì khäng saïng chãú âæåüc Cå quan Såí hæîu trê tuãû cäng bäú, baín bàõt buäüc. Nãúu baín veî âæåüc yãu cáöu, caïc quy tàõc toïm tàõt âæåüc thãø hiãûn åí trang âáöu tiãn cuía âån. Âäi chênh thæïc âiãöu chênh khaí nàng cháúp nháûn chuïng. khi, baín toïm tàõt âæåüc caíi tiãún hoàûc soaûn thaío båíi tháøm âënh viãn saïng chãú cuía Cå quan Såí hæîu trê tuãû liãn quan. 24 25
 15. Mêët bao nhiïu thúâi gian àïí coá àûúåc Bùçng Saáng chïë cuãa baån àûúåc baão höå tûâ ngaây naâo? Saáng chïë àûúåc baão höå trong bao lêu? táút caí caïc træåìng håüp nhæ váûy, chuí såí hæîu saïng chãú baão höå àöåc quyïìn saáng chïë? Quyãön cuía baûn thæûc sæû bàõt âáöu tæì ngaìy cáúp Bàòng Tiãu chuáøn quäúc tãú hiãûn taûi quy âënh thåìi haûn baío coï thãø quyãút âënh khäng näüp phê duy trç hiãûu læûc Thåìi gian âãø Cå quan Såí hæîu trê tuãû cáúp Bàòng âäüc âäüc quyãön saïng chãú, vaì baûn coï thãø thæûc hiãûn caïc häü âäúi våïi saïng chãú laì 20 nàm kãø tæì ngaìy näüp hoàûc gia haûn, laìm cho Bàòng âäüc quyãön saïng chãú hãút quyãön saïng chãú laì khaïc nhau âaïng kãø giæîa caïc cå haình âäüng phaïp lyï chäúng laûi viãûc sæí duûng traïi pheïp âån, våïi âiãöu kiãûn phê gia haûn vaì phê duy trç hiãûu haûn såïm hån thåìi haûn baío häü 20 nàm, vaì do âoï, laìm quan khaïc nhau vaì giæîa caïc lénh væûc cäng nghãû vaì saïng chãú cuía bãn thæï ba khi Bàòng âäüc quyãön âæåüc læûc âæåüc näüp âuïng haûn vaì khäng coï âån yãu cáöu cho saïng chãú råi vaìo khu væûc såí hæîu cäng cäüng. coï thãø keïo daìi tæì vaìi thaïng âãún vaìi nàm, nhæng cáúp. Taûi mäüt säú næåïc, sau khi âæåüc cáúp Bàòng, baûn cháúm dæït hoàûc huíy boí hiãûu læûc âæåüc thæûc hiãûn trung bçnh thç thæåìng tæì 2 âãún 5 nàm. Mäüt säú Cå coï thãø kiãûn ngæåìi xám phaûm vãö haình vi xám phaûm thaình cäng trong thåìi haûn naìy. ÅÍ mäüt säú næåïc, thåìi haûn baío häü coï thãø keïo daìi hån quan Såí hæîu trê tuãû âaî xáy dæûng cå chãú âãø âáøy xaíy ra trong thåìi gian ngaìy cäng bäú saïng chãú 20 nàm hoàûc Giáúy chæïng nháûn baío häü bäø sung nhanh viãûc cáúp Bàòng âäüc quyãön khi maì ngæåìi näüp (thäng thæåìng 18 thaïng tæì ngaìy âån âáöu tiãn âæåüc Âoaûn trãn âáy liãn quan âãún voìng âåìi phaïp lyï cuía (SPC) coï thãø âæåüc cáúp trong caïc træåìng håüp cuû thãø. âån yãu cáöu trong nhæîng træåìng håüp cuû thãø. näüp) vaì ngaìy cáúp Vàn bàòng baío häü saïng chãú. Âàûc saïng chãú, voìng âåìi kinh doanh hoàûc kinh tãú Âáy laì træåìng håüp, vê duû, âäúi våïi saïng chãú vãö dæåüc biãût, baûn coï thãø yãu cáöu viãûc bäöi thæåìng håüp lyï cho cuía saïng chãú seî kãút thuïc nãúu cäng nghãû coï pháøm, vç thæång maûi hoïa cháûm do cáön coï thåìi gian viãûc sæí duûng trong thåìi gian cäng bäú vaì cáúp Bàòng trong saïng chãú bë laûc háûu, nãúu saïng chãú khäng thãø xin pheïp læu haình trãn thë træåìng tæì caïc cå quan baío häü. Tuy nhiãn, khäng phaíi táút caí caïc næåïc âãöu thæång maûi hoïa hoàûc nãúu saín pháøm âæåüc dæûa trãn chæïc nàng phuì håüp. SPC coï thåìi haûn nháút âënh vaì quy âënh nhæ váûy. (Xem thãm vãö thæûc thi quyãön taûi saïng chãú khäng thaình cäng trãn thë træåìng. Trong thäng thæåìng khäng væåüt quaï 5 nàm. trang 39 âãún 41). ÅÍ mäüt säú næåïc, âån âàng kyï saïng chãú vaì giaíi phaïp hæîu êch coï thãø âæåüc näüp cho cuìng saïng chãú. Âäi khi, âiãöu naìy âæåüc thæûc hiãûn âãø âaût âæåüc sæû baío häü giaíi phaïp hæîu êch (âäúi tæåüng maì thæåìng âæåüc cáúp nhanh hån) cho âãún khi Bàòng âäüc quyãön saïng chãú âæåüc cáúp. Trò hoaän cêëp Bùçng àöåc quyïìn chãú, ngaìy caìng tråí nãn phäø biãún. Âån âàng kyï saïng chãú säú PCT/FR/2004/000264. Nhiãöu cäng ty gàõn lãn saín pháøm thu âæåüc tæì saïng chãú Tuy caïc thuáût ngæî âoï khäng taûo ra sæû baío häü phaïp lyï naìo w w w . w i p o . i n t / s m e / Thiãút bë kiãøm tra tçnh traûng cuía vãû tinh thäng qua caïc cuûm tæì "Saïng chãú âang chåì cáúp Bàòng” hoàûc "Âaî âæåüc cäng cuû häöi chuyãøn. chäúng laûi haình vi xám phaûm, nhæng chuïng coï thãø laì sæû caính âàng kyï saïng chãú ", âäi khi keìm theo caí säú âån âæåüc baïo nhàòm ngàn ngæìa ngæåìi khaïc sao cheïp toaìn bäü hoàûc mäüt näüp. Tæång tæû, khi Bàòng âäüc quyãön saïng chãú âæåüc cáúp, viãûc gàõn doìng chæî saïng chãú âæåüc baío häü âäüc quyãön säú âàûc âiãøm cuía saín pháøm. saïng chãú, âäi khi bao gäöm caí säú Bàòng âäüc quyãön saïng Kiïím tra saáng chïë àûúåc cêëp Khi Bàòng âäüc quyãön saïng chãú âæåüc cáúp, cáön phaíi kiãøm tra saïng chãú kyî læåîng âãø âaím baío ràòng khäng coï läùi hoàûc sai soït vãö tæì ngæî, âàûc biãût laì trong caïc yãu cáöu baío häü. 26 27
 16. Baån coá cêìn àaåi diïån saáng chïë àïí nöåp àún ! Tiãún haình caïc sæía âäøi cáön thiãút âäúi våïi âån Baån coá thïí àùng kyá baão höå nhiïìu saáng chïë æåïc Håüp taïc saïng chãú) cho pheïp caïc nhoïm saïng chãú àùng kyá saáng chïë khöng? saïng chãú theo yãu cáöu cuía Cå quan Såí hæîu trê trong möåt àún duy nhêët khöng? khi âæåüc kãút håüp våïi nhau seî taûo thaình mäüt “yï tuãû. tæåíng saïng taûo” duy nháút seî âæåüc gäüp vaìo mäüt Chuáøn bë âån âàng kyï saïng chãú vaì theo âuäøi âån Háöu hãút phaïp luáût saïng chãú quy âënh nhæîng haûn âån âàng kyï saïng chãú. Trong træåìng håüp thiãúu tênh cho âãún khi âæåüc cáúp Bàòng laì mäüt nhiãûm vuû khoï chãú nháún âënh âäúi våïi säú læåüng saïng chãú khaïc Táút caí caïc váún âãö nãu trãn âoìi hoíi mäüt kiãún thæïc thäúng nháút, ngæåìi näüp âån coï thãø âæåüc yãu cáöu haûn khàn. Âàng kyï baío häü saïng chãú nghéa laì: nhau coï thãø coï trong mäüt âån âàng kyï saïng chãú. chuyãn sáu vãö phaïp luáût saïng chãú vaì hoaût âäüng cuía chãú säú læåüng yãu cáöu baío häü hoàûc taïch âån (våïi caïc Nhæîng haûn chãú naìy bao gäöm tiãu chuáøn âæåüc goüi cå quan saïng chãú. âån coï thãø taïch). Do sæû khaïc nhau trong phaïp luáût Tiãún haình tra cæïu tçnh traûng kyî thuáût âaî biãút âãø laì tênh thäúng nháút cuía saïng chã.ú Tuy nhiãn, hiãûn haình, mäüt âån âàng kyï saïng chãú coï thãø thoía ! tçm ra báút kyì yãúu täú kyî thuáût naìo laìm cho saïng mäüt säú phaïp luáût saïng chãú quy âënh caïc loaûi âiãöu Do âoï, viãûc tråü giuïp vãö phaïp lyï vaì kyî thuáût maîn âiãöu kiãûn åí mäüt säú næåïc, trong khi åí caïc næåïc chãú cuía baûn máút khaí nàng baío häü; kiãûn khaïc nhau vãö tênh thäúng nháút cuía saïng chãú (vê nhçn chung laì khäng bàõt buäüc, tuy nhiãn khaïc, hai hoàûc nhiãöu âån âàng kyï coï thãø âæåüc näüp Viãút caïc yãu cáöu baío häü vaì baín mä taí âáöy âuí duû: phaïp luáût cuía Hoa Kyì), caïc vàn baín phaïp luáût ! viãûc sæí duûng caïc tråü giuïp trãn laûi âæåüc cho cuìng mäüt âäúi tæåüng. vãö saïng chãú bàòng caïch kãút håüp caïc thuáût ngæî khaïc (vê duû: Cäng æåïc Saïng chãú cháu Áu vaì Hiãûp khuyãún khêch. Baûn nãn thuã luáût sæ saïng chãú phaïp lyï vaì kyî thuáût; (patent attorney) ngæåìi coï caí tri thæïc vaì kinh ! Giao dëch våïi Cå quan Såí hæîu trê tuãû quäúc gia nghiãûm phaïp lyï liãn quan cuîng nhæ kiãún thæïc vãö kyî hoàûc khu væûc, âàûc biãût trong quaï trçnh tháøm thuáût trong lénh væûc kyî thuáût cuía saïng chãú. Háöu hãút âënh näüi dung cuía âån saïng chãú; phaïp luáût cuía caïc næåïc yãu cáöu ngæåìi näüp âån næåïc ngoaìi âæåüc âaûi diãûn båíi mäüt âaûi diãûn saïng chãú coï âàng kyï cæ truï taûi næåïc âoï. Toám tùæt ! Thåìi âiãøm näüp âån. Xem xeït caïc lyï do näüp âån ! Saïng chãú cuía baûn coï khaí nàng baío häü? såïm/muäün vaì suy nghé vãö thåìi âiãøm thêch håüp näüp Thæûc hiãûn tra cæïu tçnh traûng kyî thuáût âaî biãút vaì âån âàng kyï saïng chãú cuía baûn. sæí duûng hiãûu quaí cå såí dæî liãûu saïng chãú. ! Khäng bäüc läü thäng tin vãö saïng chãú quaï såïm âãø Näüp âån âàng kyï saïng chãú. Xem xeït táöm âaím baío khaí nàng baío häü saïng chãú. w w w . w i p o . i n t / s m e / ! quan troüng cuía viãûc sæí duûng dëch vuû âaûi diãûn såí ! Phê duy trç hiãûu læûc. Nhåï thanh toaïn phê duy hæîu cäng nghiãûp våïi caïc kiãún thæïc chuyãn män trç vaì gia haûn hiãûu læûc âuïng haûn âãø duy trç hiãûu Bàòng âäüc quyãön saïng chãú säú EP1165393. Saïng chãú cuía Torben Flanbaum vãö mäüt “cäng cuû cuía lénh væûc cäng nghãû liãn quan, âàûc biãût laì læûc saïng chãú cuía baûn. væìa roït cháút loíng tæì chai, loü væìa träün khäng khê trong viãûc soaûn thaío caïc yãu cáöu baío häü. vaìo cháút loíng" âæåüc li-xàng cho mäüt cäng ty cuía Âan Maûch laì Menu A/S vaì tråí thaình saín pháøm baïn chaûy nháút cuía cäng ty. 28 29
 17. 3. Àùng kyá saáng chïë úã nûúác ngoaâi Khi naâo baån nïn àùng kyá baão höå saáng chïë Baån nïn baão höå saáng chïë cuãa mònh úã àêu? Nöåp àún àùng kyá saáng chïë úã nûúác ngoaâi úã nûúác ngoaâi? Do viãûc baío häü saïng chãú åí nhiãöu næåïc laì mäüt cäng nhû thïë naâo? Taåi sao phaãi àùng kyá saáng chïë úã nûúác ngoaâi? Ngaìy baûn näüp âån âáöu tiãn âãø âàng kyï mäüt saïng viãûc täún keïm, caïc cäng ty nãn læûa choün kyî læåîng Coï ba caïch thæïc chênh âãø häü saïng chãú åí næåïc ngoaìi: Âäüc quyãön saïng chãú laì quyãön coï tênh laînh thä,ø chãú nháút âënh âæåüc goüi laì ngaìy æu tiãn vaì viãûc caïc næåïc âãø yãu cáöu baío häü. Mäüt trong caïc yãúu täú nghéa laì mäüt saïng chãú chè âæåüc baío häü åí caïc næåïc näüp âån tiãúp theo naìo taûi caïc næåïc khaïc trong voìng quan troüng khi læûa choün næåïc âãø yãu cáöu baío häü Theo kãnh quäúc gia. Baûn coï thãø näüp âån vaìo cå hoàûc khu væûc maì saïng chãú âaî âaût âæåüc sæû baío häü. 12 thaïng (vê duû, trong thåìi haûn æu tiãn) seî âæåüc saïng chãú laì: quan saïng chãú cuía mäùi næåïc maì baûn quan tám bàòng Noïi caïch khaïc, nãúu baûn chæa âæåüc cáúp Bàòng âäüc hæåíng låüi tæì âån näüp træåïc âoï vaì coï quyãön æu tiãn caïch näüp âån bàòng ngän ngæî theo yãu cáöu vaì näüp quyãön saïng chãú coï hiãûu læûc taûi mäüt næåïc nháút âënh, so våïi caïc âån do ngæåìi khaïc näüp âãø âàng kyï cuìng ! Saín pháøm âæåüc baío häü saïng chãú seî âæåüc phê theo quy âënh. Caïch naìy coï thãø phæïc taûp vaì täún saïng chãú cuía baûn seî khäng âæåüc baío häü taûi næåïc mäüt saïng chãú sau ngaìy æu tiãn. Täút nháút laì baûn nãn thæång maûi hoïa åí âáu? keïm nãúu näüp âån åí nhiãöu næåïc. âoï, nhæ váûy báút kyì ngæåìi naìo âãöu coï thãø saín xuáút, näüp âån âàng kyï saïng chãú åí næåïc ngoaìi trong thåìi ! Thë træåìng chênh cuía caïc saín pháøm tæång tæû laì sæí duûng, nháûp kháøu hoàûc baïn saïng chãú cuía baûn åí haûn æu tiãn. åí âáu? Theo kãnh khu væûc. Nãúu mäüt säú næåïc laì thaình næåïc âoï. ! Chi phê cho viãûc baío häü saïng chãú åí caïc thë viãn cuía mäüt hãû thäúng saïng chãú khu væûc, baûn coï thãø Sau khi hãút thåìi haûn æu tiãn vaì cho âãún khi saïng træåìng muûc tiãu laì bao nhiãu vaì baûn cáön coï yãu cáöu baío häü, våïi hiãûu læûc trãn laînh thäø cuía toaìn Viãûc baío häü saïng chãú åí næåïc ngoaìi seî cho pheïp chãú âæåüc Cå quan Saïng chãú cäng bäú láön âáöu tiãn ngán saïch laì bao nhiãu? bäü hoàûc mäüt säú thaình viãn, bàòng caïch näüp âån taûi cäng ty cuía baûn hæåíng âäüc quyãön âäúi våïi saïng chãú (thäng thæåìng laì 18 thaïng sau ngaìy æu tiãn) baûn Thë træåìng chênh cuía caïc âäúi thuí caûnh tranh? cå quan khu væûc liãn quan. Caïc cå quan saïng chãú âæåüc baío häü taûi caïc næåïc âoï. Ngoaìi ra, viãûc âàng kyï ! váùn coï khaí nàng näüp âån âàng kyï saïng chãú âoï åí Saín pháøm seî âæåüc saín xuáút åí âáu? khu væûc gäöm: saïng chãú åí næåïc ngoaìi cuîng cho pheïp cäng ty cuía ! caïc næåïc khaïc, nhæng baûn khäng thãø yãu cáöu Coï khoï khàn gç trong viãûc thæûc thi quyãön âäúi baûn coï thãø chuyãøn giao quyãön sæí duûng saïng chãú ! hæåíng quyãön æu tiãn trãn cå såí âån näüp træåïc âoï våïi saïng chãú taûi mäüt næåïc nháút âënh? Täø chæïc Såí hæîu trê tuãû cháu Phi (OAPI) cho caïc doanh nghiãûp næåïc ngoaìi, xáy dæûng quan ! næîa. Mäüt khi saïng chãú âaî âæåüc bäüc läü hoàûc cäng (www.oapi.wipo.net); hãû cung æïng nguäön nhán læûc, vaì tiãúp cáûn våïi caïc thë bäú, baûn coï thãø khäng âaût âæåüc bàòng âäüc quyãön Täø chæïc Såí hæîu cäng nghiãûp khu væûc cháu Phi træåìng âoï nhåì mäúi quan hãû âäúi taïc våïi caïc cäng ty ! saïng chãú åí caïc næåïc khaïc, do saïng chãú bë máút tênh (ARIPO) (www.aripo.wipo.net); khaïc. måïi. ! Täø chæïc Saïng chãú AÏ-Áu (EAPO) w w w . w i p o . i n t / s m e / (www.eapo.org); ! Cå quan Saïng chãú cháu Áu (EPO) (www.epo.org); vaì ! Cå quan Saïng chãú cuía Häüi âäöng håüp taïc vuìng Vënh (www.gulf-patent-office.org.sa). Âån quäúc tãú säú PCT/IT98/00133. Saïng chãú laì mäüt quy trçnh xæí lyï nuït báön bàòng linen måïi, laì nguyãn nhán dáùn âãún sæû thaình cäng cuía Cäng ty Grindi SRL cuía Italia, cäng ty naìy âaî Âån âàng kyï saïng chãú säú PCT/US02/12182. dæûa vaìo âäüc quyãön cuía saïng chãú trong viãûc Cäng cuû náng cáúp hãû thäúng âiãöu khiãøn tæì xa. thæång maûi hoïa mäüt loaûi vaíi måïi. 30 31
 18. Ûu àiïím cuãa Hïå thöëng PCT Baïo caïo tra cæïu quäúc tãú bao gäöm mäüt danh muûc taìi Theo kãnh quäúc tãú. Nãúu cäng ty cuía baûn muäún Hãû thäúng PCT quy âënh thãm êt nháút 18 thaïng liãûu liãn quan âãún tçnh traûng kyî thuáût âaî biãút trãn baío häü saïng chãú åí nhiãöu næåïc laì thaình viãn cuía ngoaìi 12 thaïng cuía thåìi haûn æu tiãn, trong thåìi toaìn thãú giåïi, âaî âæåüc xaïc âënh laì liãn quan âãún Hiãûp æåïc Håüp taïc saïng chãú (PCT), baûn nãn xem xeït gian naìy ngæåìi näüp âån coï thãø khaío saït tiãöm nàng saïng chãú. YÏ kiãún bàòng vàn baín cuía Cå quan tra cæïu näüp âån PCT quäúc tãú. Âãø thæûc hiãûn âæåüc viãûc naìy, thæång maûi saín pháøm cuía mçnh åí nhiãöu næåïc vaì quäúc tãú phán têch khaí nàng baío häü saïng chãú dæûa baûn phaíi laì cäng dán hoàûc cæ dán cuía mäüt næåïc quyãút âënh âàng kyï saïng chãú åí âáu. Viãûc näüp phê thaình viãn cuía PCT hoàûc cäng ty cuía baûn phaíi coï trãn kãút quaí cuía Baïo caïo tra cæïu quäúc tãú. vaì thanh toaïn caïc chi phê dëch thuáût liãn quan âãún cå såí cäng nghiãûp hoàûc thæång maûi thæûc thuû vaì Âån âàng kyï quäúc tãú säú PCT/US2001/028473. caïc âån quäúc gia vç thãú cuîng cháûm hån. Hãû thäúng hiãûu quaí taûi mäüt trong nhæîng næåïc naìy. Bàòng caïch EnviroScrub laì mäüt cäng ty væìa vaì nhoí cuía Hoa Kyì Mäüt âån PCT duy nháút, bàòng mäüt ngän ngæî vaì våïi âaî sæí duûng Hãû thäúng PCT âãø âàng kyï saïng chãú cho PCT âæåüc ngæåìi näüp âån sæí duûng räüng raîi nhàòm näüp mäüt âån quäúc tãú theo Hãû thäúng PCT, baûn coï thãø mäüt mæïc phê, coï hiãûu læûc phaïp lyï trãn toaìn bäü caïc cäng nghãû loaûi boí caïc yãúu täú gáy ä nhiãùm cuía sæû keïo daìi thåìi gian læûa choün hãút mæïc láu nháút coï thãø. âäöng thåìi yãu cáöu baío häü mäüt saïng chãú taûi 125 chaïy vaì caïc quy trçnh cäng nghiãûp cuía mçnh taûi næåïc thaình viãn PCT. Viãûc naìy laìm giaím âaïng kãø mäüt säú thë træåìng ngoaìi næåïc. Viãûc sæí duûng Hãû chi phê giao dëch ban âáöu so våïi viãûc näüp tæìng næåïc thaình viãn cuía PCT (xem Phuû luûc II). Âån naìy thäúng PCT âãø âàng kyï saïng chãú åí næåïc ngoaìi giuïp Ngæåìi näüp âån theo PCT nháûn âæåüc thäng tin coï coï thãø âæåüc näüp cho cå quan saïng chãú quäúc gia cho EnviroScrub coï thãø tham gia vaìo caïc håüp âån mäüt vaìo tæìng cå quan saïng chãú. Hãû thäúng PCT giaï trë vãö khaí nàng baío häü saïng chãú cuía mçnh tæì hoàûc khu væûc vaì/hoàûc cho Phoìng nháûn âån PCT âäöng chuyãøn giao quyãön sæí duûng nhàòm tiãúp thë coìn coï thãø âæåüc sæí duûng âãø näüp âån theo mäüt säú hãû cäng nghãû naìy trãn toaìn thãú giåïi. Baïo caïo tra cæïu quäúc tãú vaì YÏ kiãún bàòng vàn cuía Täø chæïc Såí hæîu trê tuãû thãú giåïi taûi Giå-ne-vå, thäúng baío häü saïng chãú khu væûc. Coï thãø xem hæåïng baín cuía Cå quan tra cæïu quäúc tãú theo Hãû Thuyñ Syî. dáùn caïch thæïc näüp âån quäúc tãú theo PCT taûi cå quan thäúng PCT. Nhæîng taìi liãûu naìy taûo cå såí væîng chàõc saïng chãú quäúc gia vaì taûi www.wipo.int/pct. cho ngæåìi näüp âån coï thãø quyãút âënh coï hay khäng âàng kyï saïng chãú vaì âàng kyï saïng chãú åí âáu. Toám tùæt âæåüc låüi êch tæì viãûc baío häü saïng chãú åí âáu vaì Quy trònh nöåp àún saáng chïë theo PCT Quyãön mang tênh laînh thäø. Cáön læu yï ràòng haîy læu yï âãún chi phê cho viãûc baío häü saïng chãú Cäng bäú w w w . w i p o . i n t / s m e / ! Näüp âån PTC Vaìo giai âoaûn quäúc tãú quäúc gia âäüc quyãön âäúi våïi saïng chãú laì caïc quyãön mang åí caïc næåïc khaïc nhau. Thaïng tênh laînh thäø. ! Caïch thæïc näüp âån. Haîy cán nhàõc viãûc sæí 0 12 16 18 22 28 30 ! Thåìi haûn æu tiãn. Haîy sæí duûng thåìi haûn æu duûng Hãû thäúng PCT âãø taûo thuáûn låüi cho quaï Näüp âån âàng kyï Baïo caïo tra cæïu (tuìy choün) (tuìy choün) tiãn âãø näüp âån âàng kyï åí næåïc ngoaìi nhæng trçnh näüp âån, tiãút kiãûm thåìi gian vaì nháûn âæåüc taûi næåïc xuáút xæï quäúc tãú & yï kiãún Näüp yãu cáöu xeït nghiãûm Baïo caïo så bäü quäúc tãú vãö khaí âæìng âãø låî thåìi haûn naìy vç noï coï thãø caín tråí thäng tin coï giaï trë vãö khaí nàng baío häü, theo âoï bàòng vàn baín så bäü quäúc tãú nàng baío häü saïng chãú baûn âaût âæåüc sæû baío häü saïng chãú åí næåïc ngoaìi. baûn coï thãø âæa ra quyãút âënh vãö tiãúp tuûc theo ! Näüp âån åí âáu. Haîy xem xeït baûn coï thãø coï âuäøi viãûc baío häü saïng chãú. 32 33
 19. 4. Thûúng maåi hoáa cöng nghïå Àûa saãn phêím àûúåc baão höå saáng chïë ra thõ Baån coá thïí baán saáng chïë khöng? Caách thûác chuyïín giao quyïìn sûã duång saáng àûúåc baão höå saáng chïë trûúâng nhû thïë naâo? Coï chæï, viãûc naìy âæåüc goüi laì chuyãøn nhæåüng saïng chïë cuãa baån cho ngûúâi khaác khai thaác? Viãûc thæång maûi hoïa thaình cäng mäüt saín pháøm måïi chãú cuía baûn, vaì coï nghéa laì chuyãøn giao vénh viãùn Mäüt saïng chãú âæåüc chuyãøn giao quyãön sæí duûng khi Thûúng maåi hoáa cöng nghïå àûúåc baão höå trãn thë træåìng khäng chè xoay quanh caïc âàûc âiãøm quyãön såí hæîu saïng chãú cho ngæåìi khaïc. Quyãút chuí såí hæîu saïng chãú (ngæåìi chuyãøn giao) cho pheïp saáng chïë nhû thïë naâo? âënh naìy phaíi âæåüc cán nhàõc ráút kyî læåîng. kyî thuáût cuía saín pháøm âoï. Vãö màût kyî thuáût saïng chãú ngæåìi khaïc (ngæåìi âæåüc chuyãøn giao) sæí duûng saïng Baín thán Bàòng âäüc quyãön saïng chãú khäng phaíi laì coï thãø vé âaûi âãún mæïc naìo nhæng nãúu khäng coï nhu chãú âaî âæåüc baío häü theo caïc muûc âêch âaî âæåüc hai sæû baío âaím cho sæû thæång maûi thaình cäng. Bàòng cáöu sæí duûng saïng chãú âoï hoàûc saín pháøm âoï khäng Bàòng caïch chuyãøn giao quyãön sæí duûng thay vç bãn thoía thuáûn. Trong træåìng håüp âoï, thäng thæåìng âäüc quyãön saïng chãú laì mäüt cäng cuû náng cao nàng âæåüc baïn trãn thë træåìng theo phæång thæïc phuì håüp chuyãøn nhæåüng saïng chãú, baûn coï thãø thu âæåüc låüi mäüt håüp âäöng chuyãøn giao quyãön sæí duûng giæîa læûc cuía cäng ty âãø âaût âæåüc låüi nhuáûn tæì saïng chãú thç noï khoï coï thãø thu huït âæåüc sæû chuï yï cuía ngæåìi êch tæì tiãön thuì lao trong suäút thåìi gian saïng chãú hai bãn âæåüc kyï kãút, trong âoï quy âënh cuû thãø caïc cuía mçnh. Âãø mang laûi nhæîng låüi êch hæîu hçnh cho tiãu duìng. Vç thãú viãûc thæång maûi hoïa thaình cäng âæåüc baío häü. Vç thãú, chuyãøn giao quyãön sæí duûng cäng ty, saïng chãú cáön âæåüc khai thaïc hiãûu quaí vaì âiãöu khoaín vaì phaûm vi thoía thuáûn. cuîng coìn phuû thuäüc vaìo nhiãöu yãúu täú khaïc, bao coï thãø laì mäüt chiãún læåüc ráút hæîu hiãûu vãö màût taìi noïi chung chè thu âæåüc låüi nhuáûn khi saín pháøm dæûa gäöm caí kiãøu daïng cuía saín pháøm, sæû sàôn coï vãö taìi chênh. Màût khaïc, chuyãøn nhæåüng coï nghéa laì baûn trãn saïng chãú thaình cäng trãn thë træåìng hoàûc náng Cho pheïp ngæåìi khaïc thæång maûi hoïa saïng chãú âaî chênh, chiãún læåüc tiãúp thë hiãûu quaí vaì giaï cuía saín nháûn mäüt säú tiãön våïi mäüt láön thanh toaïn, khäng cao danh tiãúng vaì sæïc maûnh thæång læåüng cho âæåüc baío häü thäng qua mäüt thoía thuáûn chuyãøn giao pháøm so våïi caïc saín pháøm caûnh tranh hoàûc thay âæåüc traí tiãön thuì lao sau âoï næîa, cho duì saïng chãú cäng ty. Khi âæa mäüt saïng chãú âæåüc baío häü ra thë quyãön sæí duûng seî cho pheïp doanh nghiãûp cuía baûn thãú. coï taûo ra bao nhiãu låüi nhuáûn cho âãún khi hãút thåìi træåìng, mäüt cäng ty coï caïc læûa choün sau: coï âæåüc nguäön thu bäø sung vaì laì biãûn phaïp phäø gian baío häü. biãún âãø khai thaïc âäüc quyãön cuía cäng ty âäúi våïi Âãø âæa mäüt saín pháøm âäøi måïi ra thë træåìng, thäng Træûc tiãúp thæång maûi hoaï saïng chãú âæåüc baío saïng chãú. ! thæåìng viãûc xáy dæûng kãú hoaûch kinh doanh laì ráút Cuîng coï khi viãûc baïn saïng chãú laûi coï låüi hån. Nãúu häü; saïng chãú âæåüc baïn âãø láúy mäüt khoaín tiãön, baûn thu hæîu êch. Kãú hoaûch kinh doanh laì cäng cuû hæîu hiãûu Baïn saïng chãú cho ngæåìi khaïc; âæåüc låüi nhuáûn ngay tæïc thç maì khäng cáön phaíi Viãûc chuyãøn giao quyãön sæí duûng âàûc biãût hæîu êch khi âãø kiãøm tra tênh khaí thi cuía yï tæåíng kinh doanh. ! Chuyãøn giao quyãön sæí duûng saïng chãú cho chåì cho âãún 20 nàm âãø tháúy giaï trë cuía saïng chãú cäng ty såí hæîu mäüt saïng chãú khäng sæí duûng saïng Mäüt kãú hoaûch kinh doanh laì cáön thiãút trong viãûc tiãúp ! ngæåìi khaïc; tàng lãn. Baûn cuîng coï thãø traïnh âæåüc ruíi ro do chãú âãø saín xuáút saín pháøm hoàûc saín xuáút khäng âaïp cáûn mäüt nhaì âáöu tæ âãø âaût âæåüc nguäön taìi chênh Thaình láûp mäüt liãn doanh hoàûc xáy dæûng liãn saïng chãú cuía baûn coï thãø bë laûc háûu båíi caïc cäng æïng âuí nhu cáöu cuía thë træåìng, hoàûc âãø cung æïng nhàòm âæa mäüt saín pháøm måïi âæåüc baío häü saïng ! w w w . w i p o . i n t / s m e / minh chiãún læåüc våïi cäng ty khaïc coï taìi saín bäø nghãû khaïc. Ngoaìi ra, viãûc chuyãøn nhæåüng saïng chãú cho mäüt khu væûc âëa lyï cuû thãø. chãú ra thë træåìng. Viãûc âæa caïc thäng tin vãö caïc sung. cho mäüt cäng ty måïi thaình láûp coï thãø laì âiãöu kiãûn bàòng âäüc quyãön saïng chãú vaì chiãún læåüc vãö saïng tiãn quyãút trong viãûc tçm kiãúm taìi chênh nãúu bàòng Vç håüp âäöng chuyãøn giao quyãön sæí duûng âoìi hoíi viãûc chãú cuía cäng ty baûn vaìo trong kãú hoaûch kinh doanh saïng chãú khäng thuäüc såí hæîu cuía cäng ty. âaìm phaïn vaì soaûn thaío thaình thuûc, nãn täút nháút laì laì ráút quan troüng, vç âoï laì chè säú quan troüng vãö tênh tçm sæû tråü giuïp chuyãn gia trong lénh væûc chuyãøn måïi trong caïc saín pháøm cuía cäng ty baûn, âæa ra Âoï laì quyãút âënh riãng leí trong tæìng træåìng håüp cuû giao âãø âaìm phaïn caïc âiãöu khoaín vaì soaûn thaío håüp caïc bàòng chæïng vãö sæû siãng nàng vaì laìm giaím nguy thãø, dæûa trãn nhu cáöu vaì sæû æu tiãn cuía baûn. Tuy âäöng chuyãøn giao. ÅÍ mäüt säú næåïc, håüp âäöng chuyãøn cå xám phaûm caïc saïng chãú cuía caïc cäng ty khaïc. nhiãn, viãûc chuyãøn nhæåüng saïng chãú thäng thæåìng giao phaíi âæåüc âàng kyï våïi cå quan coï tháøm quyãön. khäng âæåüc khuyãún khêch vaì caïc chuí såí hæîu saïng chãú thæåìng thêch duy trç quyãön såí hæîu cuía mçnh âäúi våïi saïng chãú vaì cáúp li-xàng saïng chãú. 34 35
 20. Baån nïn yïu cêìu mûác thuâ lao naâo cho saáng Sûå khaác nhau giûäa chuyïín giao àöåc quyïìn vaâ Baån nïn chuyïín giao àöåc quyïìn hay khöng Thúâi àiïím thñch húåp nhêët àïí thûåc hiïån li-xùng chïë cuãa baån? khöng àöåc quyïìn? àöåc quyïìn saáng chïë cuãa baån? saáng chïë cuãa baån? Trong håüp âäöng chuyãøn giao quyãön sæí duûng, chuí Coï ba loaûi håüp âäöng chuyãøn giao phuû thuäüc vaìo säú Âiãöu naìy phuû thuäüc vaìo saín pháøm vaì chiãún læåüc Khäng coï thåìi âiãøm laì thêch håüp nháút cho viãûc li-xàng såí hæîu quyãön thæåìng nháûn âæåüc mäüt khoaín tiãön læåüng caïc bãn nháûn chuyãøn nhæåüng âæåüc pheïp khai kinh doanh cuía cäng ty. Vê duû, nãúu cäng nghãû cuía saïng chãú cuía baûn, vç thåìi âiãøm chuyãøn giao seî phuû troün goïi vaì/hoàûc thäng qua caïc khoaín thuì lao thaïc bàòng saïng chãú. baûn coï thãø tråí thaình mäüt tiãu chuáøn maì moüi âäúi taïc thuäüc vaìo nhiãöu yãúu täú cuû thãø trong tæìng træåìng håüp. âënh ky,ì viãûc naìy phuû thuäüc vaìo khäúi læåüng baïn ra · Chuyãøn giao âäüc quyãön: mäüt bãn nháûn âãöu cáön âãø thæûc hiãûn viãûc kinh doanh cuía mçnh taûi Tuy nhiãn, âäúi våïi mäüt doanh nghiãûp hoàûc taïc giaí âäüc cuía saín pháøm âæåüc chuyãøn giao (cho mäùi âån vë chuyãøn nhæåüng duy nháút coï quyãön sæí duûng mäüt thë træåìng nháút âënh thç viãûc chuyãøn giao láûp saïng chãú thç täút nháút laì nãn bàõt âáöu tçm kiãúm ngæåìi thuì lao) hoàûc phuû thuäüc vaìo doanh thu thæûc tãú (thuì cäng nghãû âaî âæåüc baío häü saïng chãú, tháûm chê khäng âäüc quyãön vaì cho nhiãöu ngæåìi seî coï låüi hån âæåüc chuyãøn giao caìng såïm caìng täút âãø baío âaím mäüt lao dæûa trãn doanh thu thæûc tãú). Trong nhiãöu træåìng ngay caí chuí såí hæîu cuîng khäng âæåüc sæí duûng caí. Nãúu saín pháøm cuía baûn cáön mäüt cäng ty âáöu tæ nguäön thu nhàòm trang traíi cho caïc chi phê âàng kyï håüp, tiãön thuì lao cho viãûc chuyãøn giao quyãön sæí saïng chãú âoï; nhiãöu väún nhàòm thæång maûi hoïa saín pháøm âoï (vê saïng chãú. Khäng cáön thiãút phaíi chåì cho âãún khi saïng duûng saïng chãú bao gäöm caí mäüt khoaín tiãön nháút · Chuyãøn giao cho mäüt ngæåìi duy nháút: mäüt duû mäüt loaûi dæåüc pháøm cáön âæåüc âáöu tæ âãø thæûc chãú âæåüc cáúp bàòng baío häü. âënh vaì tiãön thuì lao dæûa vaìo viãûc kinh doanh saín hiãûn thæí nghiãûm lám saìng), bãn nháûn chuyãøn giao Ngoaìi viãûc tçm ra thåìi gian thêch håüp, viãûc tçm âæåüc bãn duy nháút âæåüc chuyãøn giao vaì chuí såí hæîu pháøm. Âäi khi, khoaín thuì lao âæåüc thay thãú bàòng tiãöm nàng khäng muäún gàûp phaíi sæû caûnh tranh tæì (caïc) âäúi taïc phuì håüp âãø taûo ra låüi nhuáûn tæì viãûc thæång coï quyãön sæí duûng cäng nghãû âæåüc baío häü saïng mäüt pháön väún phuì håüp trong cäng ty. caïc bãn nháûn chuyãøn giao khaïc, vaì coï thãø coï lyï âãø maûi hoïa saïng chãú âæåüc âæåüc baío häü laì âàûc biãût quan chãú; vaì · Chuyãøn giao khäng âäüc quyãön: mäüt säú bãn âaût âæåüc li-xàng âäüc quyãön. troüng. Trong khi mæïc thuì lao aïp duûng täön taûi trong mäüt säú ngaình cäng nghiãûp nháút âënh vaì ráút hæîu êch âãø nháûn chuyãøn giao vaì chuí såí hæîu coï quyãön sæí tham khaío, thç cáön nhåï ràòng mäùi håüp âäöng chuyãøn duûng cäng nghãû âæåüc baío häü saïng chãú. Àõnh giaá saáng chïë ! Phæång phaïp âënh giaï dæûa trãn chi phê: Xaïc giao laì âån biãût vaì mæïc thuì lao phuû thuäüc vaìo caïc Coï nhiãöu lyï do khaïc nhau giaíi thêch taûi sao viãûc âënh giaï trë cuía saïng chãú bàòng viãûc tênh toaïn caïc yãúu täú cuû thãø vaì riãng biãût trong âaìm phaïn. Vç thãú, Trong håüp âäöng chuyãøn giao âån nháút, coï thãø coï âënh giaï saïng chãú, kãø caí phuûc vuû cho muûc âêch kãú chi phê cho viãûc taûo ra mäüt taìi saín tæång tæû åí caïc tiãu chuáøn coï thãø mang laûi nhæîng âënh hæåïng nhæîng âiãöu khoaín mang tênh âäüc quyãön vaì caïc âiãöu trong hoàûc bãn ngoaìi cäng ty. toaïn, li-xàng, saïp nháûp hoàûc mua laûi, chuyãøn hæîu êch ban âáöu nhæng nãúu dæûa quaï nhiãöu vaìo caïc khoaín mang tênh duy nháút hoàûc khäng âäüc quyãön. Phæång phaïp âënh giaï dæûa vaìo thë træåìng: nhæåüng hoàûc baïn taìi saín trê tuãû hoàûc taûo quyî, laì coï ! tiãu chuáøn âoï thç seî laì khäng phuì håüp. Dæûa trãn giaï trë cuía caïc giao dëch coï thãø so saïnh êch vaì cánö thiãtú âäiú våiï mätü cäng ty. Trong khi khäng coï mätü phæång phapï âënh giaï sanïg chãú duy nhátú naoì âæåüc thæûc hiãûn trãn thë træåìng. w w w . w i p o . i n t / s m e / phuì håpü trong moiü hoanì caníh, cacï phæång phapï ! Caïc phæång phaïp dæûa trãn sæû tuìy choün: thæånìg âæåcü sæí dunûg ränüg raiî nhátú la:ì Dæûa vaìo caïc phæång phaïp âënh giaï tuìy choün âæåüc xáy dæûng âãø sæí duûng trong viãûc âënh giaï trãn thë ! Phæång phaïp âënh giaï dæûa vaìo thu nháûp: træåìng. Âån âàng kyï saïng chãú cho bäü pháûn truyãön nhiãût do Phæång phaïp xæí lyï næåïc thaíi do caïc nhaì nghiãn cæïu nhaì saïng chãú ngæåìi ÁÚn Âäü, tiãún sé Milind Rane näüp, Phæång phaïp âënh giaï saïng chãú âæåüc sæí duûng cuía Træåìng Âaûi hoüc quäúc gia Autonomous cuía Mã- laì âäúi tæåüng cuía håüp âäöng chuyãøn giao quyãön sæí phäø biãún nháút. Phæång phaïp naìy táûp trung vaìo Cuîng coï caïc yãúu täú khoï âënh læåüng aính hæåíng âãún hi-cä (UNAM) âaî âæåüc baío häü saïng chãú vaì laì âäúi duûng våïi mäüt doanh nghiãûp væìa vaì nhoí åí Mumbai.. tæåüng cuía håüp âäöng chuyãøn giao khäng âäüc quyãön viãûc æåïc tênh nguäön thu nháûp maì chuí såí hæîu giaï trë cuía saïng chãú, nhæ sæïc thuyãút phuûc cuía caïc Nhæ âæåüc quy âënh taûi håüp âäöng, taïc giaí saïng chãú âæåüc traí mäüt khoaín tiãön vaìo thåìi âiãøm kyï kãút håüp ráút thaình cäng våïi IB- Tech, mäüt cäng ty træûc thuäüc bàòng saïng chãú coï thãø thu âæåüc trong suäút thåìi âiãøm yãu cáöu baío häü hoàûc sæû täön taûi cuía caïc saín âäöng vaì 45 % låüi nhuáûn dæûa trãn doanh thu thæûc tãú. Træåìng âæåüc thaình láûp âãø cung cáúp caïc giaíi phaïp xæí lyï næåïc thaíi. haûn hiãûu læûc cuía bàòng saïng chãú. pháøm thay thãú. Bãn nháûn chuyãøn giao cuîng phaíi chëu caïc chi phê näüp âån vaì duy trç hiãûu læûc. 36 37
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2