intTypePromotion=3

Sáu bí quyết thành công của Steve Jobs

Chia sẻ: Nguyễn Đăng Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
356
lượt xem
188
download

Sáu bí quyết thành công của Steve Jobs

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Doanh nhân huyền thoại, tổng giám đốc điều hành của Apple Computers, Steve Jobs, đã khởi đầu cuộc đời một cách gian khó. Ông được nhận làm con nuôi từ lúc còn nhỏ, bỏ học cao đẳng chỉ sau 6 tháng và đã từng phải đem đổi vỏ chai nước ngọt để lấy tiền mua thực phẩm. Mặc dù vậy, ông đã nỗ lực để thành lập Apple Computers và Pixar Animation Studios, và hiện nay là một trong những doanh nhân thành đạt nhất thời đại. Vậy bí quyết nào đã giúp ông thành công như thế? ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáu bí quyết thành công của Steve Jobs

  1. SÁU BÍ QUY T THÀNH CÔNG C A STEVE JOBS Doanh nhân huy n tho i, t ng giám ñ c ñi u hành c a Apple Computers, Steve Jobs, ñã kh i ñ u cu c ñ i m t cách gian khó. Ông ñư c nh n làm con nuôi t lúc còn nh , b h c cao ñ ng ch sau 6 tháng và ñã t ng ph i ñem ñ i v chai nư c ng t ñ l y ti n mua th c ph m. M c dù v y, ông ñã n l c ñ thành l p Apple Computers và Pixar Animation Studios, và hi n nay là m t trong nh ng doanh nhân thành ñ t nh t th i ñ i. V y bí quy t nào ñã giúp ông thành công như th ? 1. Làm ñi u b n yêu thích Theo Steve: “Hãy tìm ki m n i ñam mê ñích th c c a b n. Hãy làm ñi u b n yêu thích và t o s khác bi t! Cách duy nh t ñ ñ t ñ n thành công t t b c là yêu thích nh ng gì b n làm” Hoàn toàn ñúng! Làm m t công vi c b n không thích thì cũng gi ng như n i tròn mà úp vung méo. M i ngày b n ñ u c g ng h t s c mình ñ làm vi c, nhưng không bao gi th t s ñ t ñư c thành công mà b n c m th y mình ñáng ñư c nh n. M i ngày làm vi c là m t tr n chi n – ho c ít nh t cũng là m t chư ng ng i c n vư t qua – b i vì b n ch c g ng làm vi c cho h t ngày ñ t i ñư c v nhà, ch không vui thú gì v i công vi c. Khi b n ch chú tâm làm vi c cho h t ngày, ho c t n th i gian vào nh ng d án ho c tác v không thú v , b n làm công vi c khó khăn hơn cho chính mình. Khi b n có s ñam mê, và b n yêu thích nh ng gì b n làm, b n s làm vi c v i hi u su t cao hơn, năng n và vui v hơn v i m i ngư i. B i c nh nào b n nghĩ s mang ñ n thành công m t cách nhanh chóng và d dàng nh t? Câu tr l i th t quá rõ ràng!
  2. Vì th , n u b n mu n th t s thành công trong cu c s ng, ñ u tiên, b n ph i dành th i gian và công s c ñ nh n ra b n yêu thích vi c gì, và sau ñó tìm m t chi n lư c ñ ñ t ñư c nó. Vi c này nghe có v ñơn gi n, nhưng không ph i lúc nào cũng d làm. B n c n chu n b s n sàng ñ t ti n hành tìm ki m và khám phá ñam mê th t s c a mình là gì (không ph i cái b n nghĩ ñ ng nghi p, gia ñình, b n bè và xã h i trông ñ i b n). Vi c ba m c a b n mu n b n tr thành m t lu t sư hay k toán viên hàng ñ u không ñ ng nghĩa v i vi c b n s tìm th y thành công và ni m ñam mê trong công vi c ñó. 2. T m nhìn xa Theo Steve, “B n không nên lo l ng v quá nhi u vi c cùng m t lúc. Hãy b t ñ u t m t vài vi c ñơn gi n, sau ñó m i chuy n qua nh ng vi c ph c t p hơn. Hãy suy tính không ch cho ngày mai, mà còn cho tương lai.” S quá t i vì công vi c có th c n bư c ti n c a b n trên con ñư ng công danh s nghi p. ðây là m t b nh d ch ác hi m, có th “ñè b p” nhi u ngư i trên hành trình ñ n thành công. Vì th , b n ph i luôn gi ñư c s t p trung. S quá t i vì công vi c “l ng l ng” ñ n khi chúng ta quên m t m c tiêu chính c a mình và ñ nhi u vi c khác tràn ng p trí não c a chúng ta. M t kho nh kh c b n t p trung vào m t vi c t i quan tr ng, có th giúp b n nhanh chóng ñ t ñ n thành công. Tuy nhiên, phút k ti p, b n l i mãi ngh v c trăm vi c khác b n c n làm, và th là s quá t i ñ n ! 3. Hãy nêu cao tinh th n doanh nhân Steve nói “Hãy tìm ki m ý tư ng l n k ti p. Tìm ra nh ng ý tư ng c n ñư c hi n th c hóa m t cách nhanh chóng và quy t ñoán r i “nh y” vào th c hi n nó. ðôi khi bư c ñ u tiên chính là bư c khó khăn nh t. Hãy ñi bư c ñ u tiên này! Hãy m nh d n theo ñu i tình c m và tr c giác c a b n.” Không ít l n tôi tình c g p nh ng ngư i thông minh và khôn ngoan ñ n tuy t v i. H có nh ng ý tư ng r t hay ho c kh năng kinh doanh, nhưng h không s n sàng ñ th c hi n “cú nh y” mà Steve ñ c p. V n ñ ñây là h bi t h mu n cái gì, nhưng l i chưa tìm ra cách ñ có ñư c chúng. Vì th , h d ng l i và không ti n thêm n a. M c dù có m t k ho ch hay chi n lư c ñ hi n th c hóa ý tư ng là r t quan tr ng, không nên ñ vi c quá chú tr ng vào “LÀM CÁCH NÀO ñ t nh ng m c tiêu” khi n công vi c c a b n b ñình tr . ðôi lúc b n không th
  3. nào bi t ñư c t t c các câu tr l i. Không sao c , c ti p t c công vi c, t ng bư c m t. Cu i cùng, t t c nh ng chi ti t b n c n bi t s l ra. Còn n u không làm gì c , b n s ch ng ti n ñư c ñ n ñâu. Ca sĩ/tay guitar n i ti ng Jim Rowland ñã t ng nói “S k lu t ch n ng m t ounce còn s h i ti c n ng ñ n m t t n” (1 t n = 32 000 ounce). Hãy duy trì tính k lu t và lòng dũng c m ñ ti n v phía trư c theo t ng bư c nh , và b n s không bao gi ph i h i ti c v nh ng ti n b b n ñã ñ t ñư c. 4. Hãy t o s khác bi t Theo Steve “Hãy t o s khác bi t. Hãy suy nghĩ khác m i ngư i. Ch ng thà làm m t tên cư p bi n còn hơn là gia nh p ñ i ngũ h i quân” Tôi thích câu này c a Steve vì c t “h i quân” và “cư p bi n” ñ u g i nh cho tôi nhi u ñi u! Tôi ñã làm vi c 14 năm trong môi trư ng công ty (chưa k m t kho ng th i gian trong quân d b ) nhưng tôi ñã v t b nh ng ñi u ñó ñ thành l p công ty Outshine Consulting and The Success Rules. Hi n t i không có s l a ch n nào t t hơn cái nào, nhưng tôi nghĩ ñi m m u ch t c n suy nghĩ ñây là b n mu n n m gi v trí gì trong cu c s ng. N u chúng ta s ng trong m t th gi i liên t c thay ñ i, chúng ta s c m th y m i th ñ u h n lo n. Tuy nhiên, ñ tr thành m t doanh nhân thành công như Steve Jobs, ñi u t i quan tr ng là b n ph i liên t c tìm cách thay ñ i hi n tr ng (status quo), tìm ki m nh ng ý tư ng m i, có ñ u óc cách tân và sáng t o. Vi c làm theo nh ng gì có s n nhi u kh năng s t o ra nh ng k t qu cũ hơn là nh ng cái hi n ñ i và m i m . B n mu n có s thách th c và thay ñ i, hay b n thích s n ñ nh? Hãy thành th t v i chính b n thân b i vì không ph i ai cũng có th làm lính h i quân, và không ph i ai cũng có th làm h i t c gi i! 5. N l c h t mình Theo Steve “ Hãy n l c h t mình khi làm b t c vi c gì. Thành công s t o ra thành công. Vì th hãy khát khao thành công” N u b n “m c k t” trong vi c suy nghĩ xem làm cách nào ñ thành công, ho c ch ñ i thành công ñ n v i mình, b n s d m chân t i ch . Thành th t mà nói, ñ ng yên t i ch cho th y b n không th t s khát khao thành công.
  4. B n c n ti p t c công vi c, và ph i năng ñ ng vì m i m t thành công b n có – dù nh ñ n ñâu - s giúp t o ra nhi u và nhi u thành công v sau. Khi ñ ng lư ng tăng lên thì m c ñ thành công c a b n cũng tăng theo. ð n lư t mình, nó l i t o ra thêm nhi u ñ ng lư ng và ñ ng l c làm vi c. Trong ñi u ki n lý tư ng nh t, ñó chính là hi u ng qu c u tuy t (Khi m t qu c u tuy t lăn xu ng d c, nó tích lũy thêm nhi u tuy t bám trên b m t nên ngày m t l n hơn) Tuy nhiên, b n v n c n có lòng khao khát ñ ñ t ñư c m c tiêu và s n lòng hành ñ ng ñ tr i nghi m nó. 6. Không ng ng h c h i Theo Steve “Lúc nào cũng có m t cái gì ñó m i m ñ b n h c! Trao ñ i ý ki n, h c h i t khách hàng, ñ i th c nh tranh và ñ i tác. N u b n làm vi c v i m t ngư i b n không thích, hãy h c cách thích h . Hãy khen ng i h và thu ñư c l i ích gì ñó t h .” N u năng l c c a b n không gia tăng, b n s ch t d n. ðây có th là m t câu khó nu t, nhưng ñó là s th t. N u không phát tri n, h c h i và trư ng thành, b n s tr nên m y u và ch t d n. B n mu n mình rơi vào trư ng h p nào? Steve Jobs rõ ràng có ñư c s cân b ng. Ông không ñ t ñư c thành công như ngày hôm nay b ng cách ngh ngơi và t n d ng nh ng tri th c s n có. Ông liên t c sáng t o và ñ i m i. ði u này ch có th ñ t ñư c t vi c không ng ng h c h i. Thông qua vi c xây d ng m t m ng lư i quan h xã h i h u hi u, b n có th h c ñư c nhi u ñi u t nh ng ngư i thông thái. H có th thách ñ tư duy c a b n và giúp b n phát tri n ý tư ng và chi n lư c m i ñ ñ t ñư c thành công. H c t p cũng gi ng như tiêu ti n. B n có th m mang ki n th c m i ngày b ng cách nh n th c ưu ñi m c a nh ng ngư i xung quanh b n, ho c ñ c sách thay vì ng i trư c màn hình. S l a ch n là c a b n. (Theo Ezinearticles.com)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản