Sâu quấn lá nhỏ hại lúa

Chia sẻ: Bắc Kiều Phong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
103
lượt xem
32
download

Sâu quấn lá nhỏ hại lúa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sâu quấn lá nhỏ hại lúa.Ngài nhỏ dài 8-10mm, màu vàng nâu, cánh có 2 vân ngang hình làn sóng màu tro. Mép ngoài của cánh có viền nâu sậm hoặc xám.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sâu quấn lá nhỏ hại lúa

  1. S©u cuèn l¸ nhá h¹i lóa I. §Æc ®iÓm 1. §Æc ®iÓm ngo¹i h×nh vµ sinh häc Giai §Æc ®iÓm ngo¹i h×nh §Æc ®iÓm sinh häc Ph¸t hiÖn ®o¹n Ngµi nhá dµi 8-10mm, mµu vµng n©u, Ngµi −a s¸ng, vò ho¸ ban ®ªm, ban ngµy Ngµi c¸nh cã 2 v©n ngang h×nh lµn sãng Èn nÊp trong khãm lóa. mµu tro. MÐp ngoµi cña c¸nh cã viÒn §Î trøng vµo ban ®ªm, r¶i r¸c trªn l¸ lóa. n©u sËm hoÆc x¸m. H×nh ®Üa, ®−îc ®Î tõng qu¶ thµnh hµng Trøng däc theo g©n chÝnh cña l¸, cã thÓ lªn tíi Ph¸t hiÖn H×nh bÇu dôc mµu vµng nh¹t. 12 trøng/ hµng. khi b−ím ré Sau kho¶ng 4 ngµy trøng në. S©u non cã 5 tuæi: S©u non míi në rÊt linh ho¹t, tuæi nhá th−êng t¹o bao l¸ ë ®Çu ngän, hay chui Tuæi 1: dµi 1,5-2mm, mµu xanh l¸ m¹ S©u vµo c¸c tæ cò, hoÆc xÕp 2-5 l¸ Ðp vµo non. non nhau lµm tæ. Mét s©u non cã thÓ ph¸ tõ 5- Tuæi 2: dµi 5-6mm, mµu xanh l¸ m¹ 9 l¸. non. Khi ®Éy søc s©u c¾n ®øt 2 mÐp l¸, nh¶ t¬ Tuæi 3: dµi 6-10mm, mµu xanh l¸ m¹ cuèn thµnh bao kÝn vµ ho¸ nhéng ngay giµ. trong bao cò. Tuæi 4: dµi 10-15mm, mµu xanh l¸ m¹ giµ. Tuæi 5: dµi trªn 15mm, mµu vµng nh¹t Nhéng Mµu vµng nh¹t, dµi kho¶ng 12-13mm. 2. Vßng ®êi S©u non • 30-35 ngµy 18-25 ngµy Trøng Nhéng 3-4 ngµy 6-8 ngµy B−ím 2-6 ngµy
  2. II. C¸ch ph¸ h¹i vµ hËu qu¶ 1. C¸ch ph¸ h¹i vµ hËu qu¶ Lo¹i C¸ch ph¸ HËu qu¶ Gißi Gißi ®ôc vµo gÇn c¸c ®iÓm sinh tr−ëng ®Ó ¨n L¸ lóa thñng lç chç phiÕn l¸, g©y ra c¸c vÕt r¸ch trªn l¸. L¸ lóa b¹c tr¾ng, ®ßng bÞ h¹i L¸ lóa dÔ g·y, c©y gi¶m kh¶ n¨ng ®Î nh¸nh, cßi cäc. 2. Thêi kú c©y lóa bÞ s©u h¹i CÊy §Î ré Cã ®ßng Trç ChÝn Vô xu©n Th¸ng 3 - 5 Vô mïa Th¸ng 8 - 10 III. BiÖn ph¸p phßng trõ 1. BiÖn ph¸p canh t¸c • Gieo tËp trung, ®óng thêi vô. • Ch¨m sãc kÞp thêi, bãn ®¹m c©n ®èi. 2. BiÖn ph¸p sinh häc • B¶o vÖ thiªn ®Þch (muçm, kiÕn 3 khoang). 3. BiÖn ph¸p thñ c«ng • Vît b−ím 4. BiÖn ph¸p ho¸ häc Lo¹i thuèc LiÒu l−îng C¸ch phun Ofatox Pha 15 -20cc thuèc víi 8 - 10lÝt Phun ®Òu trªn mÆt l¸ thêi kú s©u non míi në Sadavi n−íc phun cho 1 sµo Phun buèi s¸ng hay chiÒu m¸t Padan Phun trõ b−ím
  3. Nhãm trång trät Tr¹m khuyÕn n«ng B×nh Xuyªn thùc hiÖn Víi sù hç trî cña Nhãm §µo t¹o - KhuyÕn n«ng /Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång Nhãm trång trät Tr¹m khuyÕn n«ng B×nh Xuyªn thùc hiÖn Víi sù hç trî cña Nhãm Kü thuËt §µo t¹o - TËp huÊn vµ Nhãm Th«ng tin - XuÊt b¶n/ Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång
Đồng bộ tài khoản