Shell script, hệ thốn log, quản lý tiến trình, dịch vụ cron

Chia sẻ: Thanh Thanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
170
lượt xem
68
download

Shell script, hệ thốn log, quản lý tiến trình, dịch vụ cron

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Shell script, hệ thốn log, quản lý tiến trình, dịch vụ cron

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Shell script, hệ thốn log, quản lý tiến trình, dịch vụ cron

 1. Â u  ửu  B Long
 2. M ảng r tong  shel  i lscrpt • Mảng: • Tập hợp các giá trị dữ liệu được lưu trủ qua một tên chung • Giống như biến: không cần khai báo trước khi sử dụng • Được tự động tạo ra qua lần dùng đầu tiên • Giá trị có thể rỗng • Có thể gán nhiều giá trị thông qua 1 câu lệnh • Có thể thực hiện các phép toán và xử lý chuỗi trên nó • Khai báo thông qua lần gán đầu tiên: [xx]=
 3. M ảng  … V ídụ:   N ew ar =( ati   ati   ati r gi r1 gi r2 gi r3) echo  ${N ew ar [ } r 1] N ew ar [ =gi r2m oi r 2] ati echo  ew ar [   N r 2] N ew ar [ =15 r 4] N ew ar [ =5 r 6] N ew ar [ =` r 7] expr ${N ew ar [ } +  ew ar [ }`    r 4]   ${N r 6]   echo    ${N ew ar [ ]2: r @ : 2} 
 4. BT  ế  ie crpt~/ ên  nh>.h  ấp  ận  t  ố à  V i tfl s i  
 5. Tì   ếm m ki  Lệnh i fnd: • Tìm một file trong một cây • Cấu trúc:  find [path] [expression] • Các tùy chọn: • –name • -print • –type • -mtime • –exec • –ok
 6. Tì   ếm … m ki  Các ham   ố  cho ham   ố ype t s con  t s t  b          Bl s al ock  peci    c          Char ers al act   peci   d D iect y  r or f   Regul  ie  arfl l   Sym bolc i i lnk  Tham   ố  tm e: s m i m i  ố  ­ tm e s _ngày VD:  ­ tm e 5 m i   ­ tm e  m i +5  ­ tm e 5 m i ­
 7. Tì   ếm m ki Tham  ố  và  s ok  exec:t ực  ện  ộtcông  ệc  đó r  h hi m   vi nào  tên  kếtquả ì   ếm .   tm ki V D : fnd .  i   –nam e em p  ype   r   \  t –t f–ok m {} ; fnd /  i   –nam e  “*a*”  ype  –exec s l{} ; –t d  l  ­  \ 
 8. BT V i tđoạn  crpttm   fl t m ộtđuôinào  ó  copy  ế  s i  ì các ie heo      đ và  chúng ang  ộtt ư  ục  tước.N ếu r l it  ie  s m  h m cho r   tùng ạ  hìfl được copy à ie  ớinhất  ếu hư  ục  í chưa  c  l fl m   .N t m đ ch  đượ t o hìs  ự ạo. ạ t  ẽ t t
 9. C ác ệnh  ơ  ản  ề  ạng l c b v m iconfg f i ns ookup l tacer e r out pi ng r e out
 10.  ậ Bàit p: V i tcác crptt ực  ện  yêu  ầu au: ế   s i  h hi các  c s Thông báo  ất cả  tạng  hái lên  t   các  r t   i quan  n  ạt động  đế ho   của  ạng  ện ại ì tạng  ew ay,D N S,I m áy,.. m hi t :tnh r gat    P   . Cho  r c  ột fl t   ứa  ột danh  ách  tướ m   ie  ext ch m   s các  P  tong  I (r cùng  ạng  ớim áy  ện ại  ỗiI nằm  r 1  m v   hi t )m  P  tên  dòng,M ỗi     l n  ạy  crpts   ểm  r đường  ew ay  ện ạicó  a  ầ ch s i   ẽ ki ta  gat hi t   r được nt net N ếu  i er ?  không  a  c nt nett   ẽ ự  ng  r đượ i er  hìs t độ đổicấu  nh heo  ng  ew ay  ớil 1 r   hì t đườ gat m  à  tong  I đã  các  P  cho.
 11. H ệ hống og r t l tong i lnux G hil inhậtký  ề  s   ện r  ạ     v các ự ki tong  ệ hống: h t Các ự  ện úc  s ki l boot. Các ỗicủa  ệ hống. l   h t Chứng hực,xác hực. t   t Các  ịch  ụ  d v khác...
 12. H ệ hống og r t l tong i lnux Các ie og  nh  c  ttong hư  ục varl fl l chí đượ đặ  r t m / /og/ dm esg boot ker l n.og m es age s udev aut l h.og
 13.  ậ Bàit p V i tđoạn  crptki m  r xem   i nào  ã  ng  ập  ế  s i   ể ta  10 p  đ đă nh không hành  t công  ều ần  ấtvào  ệ hống,s   ụng  nhi l nh   h t  ử d các ệnh  ử ý  ư  ,t,gr  or..tên  u  l các  l x l nh cut r  ep,s t. r đầ vào à  fl l ie og
 14. Q uản ý i n rnh l tế tì tế tì tong  ệ hống  c ổ  ức heo  ạng  Các i n rnh r h t đượ t ch t d cây. •Q uá rì khởiđộng  khởit o  tến rì   t nh    và   ạ các i t nh: •  ni: i t  • Được  ởit o  ởikernell vừa  ởiđộng kh  ạ b    úc  kh   • Cha  ủa  ọitến rì khác rong  ệ hống. c m  i t nh  t h t • gety: t   • Được  ởit o  ởii t kh  ạ b  ni •   uản ý erm i . Q l t nal • l n:Q uản ý  ng  ập ogi   l đặ nh • shel:  khiđăng  ập  t t l Sau    nh hoàn ấ
 15. Q uản ý i n rnh l tế tì M ộts  ệnh i quan:  ố l lên  :xem  r ng háicủa  tến rnh ps   tạ t   các i tì op:xem  hông i và    u i xử ý  ủa  tến rnh t   t tn  độ ư tên  l c các i tì ps r   cây  tế tì tee:xem   các i n rnh kil ắtm ộttến rnh hông  l:t    i tì t qua D I kil l ắtm ộttến rnh hông  lal:t    i tì t qua ên t
 16. D ịch  ụ  on v cr D ùng  ạy  nh  ỳ  ộtcông  ệc  đó ch đị k m   vi nào  H ệ hống  on  ồm   t ư  ục r t cr g các h m tong  ó a  t ể  t đ t có h đặ   s i   ần  ạy ương  ng: crptc ch t ứ / c/ on. et cr houry l / c/ on. l et cr daiy / c/ on. eekl et cr w y / c/ on. ont y et cr m hl Các hư  ục  fl cấu  nh  ủa  on  c ự  ng  t m và ie  hì c cr đượ t độ gi  átđịnh  ỳ  ỗiphútvà ự  ập  ậtquá rnh  ạy. ám s   k m     t c nh   tì ch
 17. D ịch  ụ  on v cr Ta  t ể  ỉ  nh  tì chạy  ụ hể  fl cấu  có h ch đị quá rnh  c t qua ie  hì  et cr ab nh:/ c/ ont C ấu r   ủa  ỗidòng: túc c m   m ( i e)  hour  d( m nut  h( )  day)  ( ofm ont  m on( ont    dom day    h)  m h) dow ( ofw eek)  er  m and day     us  com Có hể hay  gi tị t ờigi bằng  idcar * t t các  á r h   an  w l d  V D : 30                             r     m  hom e/ om eus /m p/ 0 * * * oot r / s ert *
 18.  ậ Bàit p K ếthợp  ịch  ụ  on  ớim ộtfl s i     ểm  r hoạt   d v cr v    ie crptđể ki ta    động  ủa  ạng  nh  ỳ. c m đị k
Đồng bộ tài khoản