Sinh học thực phẩm_Bài 1

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
98
lượt xem
33
download

Sinh học thực phẩm_Bài 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đường khử hiện diện trog lòng trắng trứng là một trong hai tác nhân của phản ứng melanoidin - nguyên nhân làm biến màu lòng trắng trứng vốn màu trắng sẽ dần chuyển sang màu vàng nâu với cường độ màu biến động lớn tùy thuộc vào kỹ nghệ và điều kiện bảo quản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh học thực phẩm_Bài 1

  1. Ñoà Aùn Moân Hoïc Beâ Toâng 2 PHAÀN HAI: TÍNH MOÙNG Vôùi ñaát neàn coù cöôøng ñoä tieâu chuaån lôùn Rc = 2,2 kG/cm2 , neân duøng phöông aùn moùng ñôn. I. MOÙNG COÄT BIEÂN (truïc A): Töø baûng toå hôïp noäi löïc choïn ra 2 caëp noäi löïc sau ñeå tính toaùn Caëp 1: M = −25,628 Tm; N = 122,693 T; Q = −6,012 T Caëp 2: M = 21,693 Tm; N = 63,315 T; Q = 5,202 T 1. Xaùc ñònh kích thöôùc ñaùy moùng: Tính toaùn theo taûi troïng tieâu chuaån taûi troïng tính toaùn Vôùi: taûi troïng tieâu chuaån = n tb laáy ntb = 1,15, ta ñöôïc giaù trò tieâu chuaån cuûa taûi troïng nhö sau: Caëp 1: Mc = −22,285 Tm; Nc = 106,924 T; Qc = −5,228 T Caëp 2: Mc = 18,863 Tm; Nc = 55,507 T; Qc = 4,523 T a) Tính toaùn vôùi caëp 1: Choïn chieàu saâu choân moùng H = 1,6m Xem nhö moùng ñuùng taâm tính dieän tích ñaùy moùng theo coâng thöùc: Nc 106,924 Fm = c = = 5,678 m2 R − γ tb H 22 − 2 × 1,6 Choïn Fm = a×b = 3×2,5 = 7,5 m2 Choïn sô boä chieàu cao moùng h = 1m, ho = 1−0,05 = 0,95 m Moment taïi troïng taâm ñaùy moùng: Mmc = Mc + Qcho = 22,285 + 5,228×0,95 = 27,252 Tm Ñoä leäch taâm: c Mc 27,252 eo = m = = 0,255 m < a/6 = 3/6 = 0,5 m N c 106,924 neân aùp löïc neàn coù daïng hình thang vaø tính toaùn theo coâng thöùc: c c N c ⎛ 6e o ⎞ p max,min = ⎜1 ± ⎟ + γtbH Fm ⎜⎝ a ⎟ ⎠ 106,924 ⎛ 6 × 0,255 ⎞ pcmax = ⎜1 + ⎟ +2×1,6 7,5 ⎝ 3 ⎠ = 24,727 T/m < 1,2R = 1,2×22 = 26,4 T/m2 2 c --46-- GVHD: Leâ Quang Thaùi
  2. Ñoà Aùn Moân Hoïc Beâ Toâng 2 106,924 ⎛ 6 × 0,25 ⎞ pcmin = ⎜1 − ⎟ +2×1,6 = 10,186 T/m 2 7,5 ⎝ 3 ⎠ c pc + pc 24,727 + 10,186 ptb = max min = = 17,456 T/m2 < Rc = 22 T/m2 2 2 b) Kieåm tra vôùi caëp 2: Töông töï: Mcm = 18,863 + 4,523×0,95 = 23,160 Tm c Mc 23,160 eo = m = c = 0,421 m < a/6 = 0,5 m N 55,057 55,057 ⎛ 6 × 0,421 ⎞ pcmax = ⎜1 + 2 c ⎟ +2×1,6 =16,59 T/m < 1,2R = 26,4 T/m 2 7,5 ⎝ 3 ⎠ 55,057 ⎛ 6 × 0,421 ⎞ pcmin = ⎜1 − ⎟ +2×1,6 = 4,492 T/m 2 7,5 ⎝ 3 ⎠ c c p + p min 16,59 + 4,492 ptbc = max = = 10,541 T/m2 < Rc = 22 T/m2 2 2 Vaäy kích thöôùc ñaùy moùng ñaõ choïn ñöôïc thoûa maõn. 2. Xaùc ñònh chieàu cao moùng: Tính vôùi taûi troïng tính toaùn cuûa caëp 1. Xaùc ñònh chieàu cao moùng ho töø ñieàu kieän choáng xuyeân thuûng: P ≤ 0,75Rkbtbho (*) Vôùi P = pF1 N 122,963 p= = = 16,395 T/m2 Fm 7,5 1 [ ] F1 = b 2 − ( b c + 2 h o ) 2 + 2 b ( a + b c − b − h c ) 4 1 [ ] = 2,5 2 − (0,4 + 2h o ) 2 + 2 × 2,5(3 + 0,4 − 2,5 − 0,6) 4 1 [ = 7,75 − (0,4 + 2h o ) 2 4 ] btb =bc + 2ho = 0,4 + 2ho Bieåu thöùc (*) coù: [ 1 ] VT = pF1 = 16,395× 7,75 − (0,4 + 2h o ) 2 = 4,009[7,75−(0,4 + 2ho)2] 4 VP = 0,75×7,5(0,4+2ho)ho = 5,625(0,4+2ho)h Choïn ho = 0,95 kieåm tra laïi bieåu thöùc (*) --47-- GVHD: Leâ Quang Thaùi
  3. Ñoà Aùn Moân Hoïc Beâ Toâng 2 VT = 4,009[7,75−(0,4 + 2×0,95)2] = 10,084 T VP = 5,625(0,4+2×0,95)0,95 = 12,291 T VT < VP : vaäy ho = 0,95 thoûa ñieàu kieän xuyeân thuûng h = ho + a1 = 0,95 + 0,05 = 1 m Vôùi a1 lôùp baûo veä ñaùy moùng choïn 0,05m ho bc ho F1 b ho hc ho a 3. Tính coát theùp: Xaùc aùp löïc tính toaùn pmax, pmin cuûa caëp noäi löïc 1 Mm = M + Qho = 25,628 + 6,012×0,95 = 31,339 Tm M 31,339 eo = m = = 0,255m < a/6 = 0,5m N 122,963 N ⎛ 6e ⎞ 122,963 ⎛ 6 × 0,255 ⎞ 2 pmax = ⎜1 + o ⎟ = ⎜1 + ⎟ = 24,752 T/m F⎝ a ⎠ 7,5 ⎝ 3 ⎠ N ⎛ 6e ⎞ 122,963 ⎛ 6 × 0,255 ⎞ 2 pmin = ⎜1 − o ⎟ = ⎜1 − ⎟ = 8,038 T/m F⎝ a ⎠ 7,5 ⎝ 3 ⎠ a) Theo phöông caïnh a: l1 pmax Vôùi l1 = (a−hc)/2 = 1,2m, p1 = 18,066 T/m 2 p1 1 1 M = (2pmax + pmin)l12 = (2×24,275 + 18,066)1,22 6 6 = 16,271 Tm/m = 16,271.103 kGm/m M 16,271.10 3 Fa = = = 7,025 cm2/m 0,9R a h o 0,9 × 2700 × 0,95 Kieåm tra haøm löôïng coát theùp: F 7,025 μ= a = = 0,0007 = 0,07% < μmin =0,1% b1 h o 100 × 95 Coát theùp quaù nhoû, do ñoù laáy Fa = μminb1ho = 0,001×100×95 = 9,5 cm2 Choïn φ14, a = 150 --48-- GVHD: Leâ Quang Thaùi
  4. Ñoà Aùn Moân Hoïc Beâ Toâng 2 b) Theo phöông caïnh b: l2 = (b−bc)/2 = (2,5−0,4)/2 = 1,05 m l2 p + p min 24,752 + 8,038 ptb = max = = 16,395 T/m2 2 2 ptb p tb l 2 16,395 × 1,05 2 M= 2 = = 9,083 Tm/m = 9,083.103 kGm/m 2 2 M 9,038.10 3 Fa = = = 3,915 cm2/m 0,9R a h o 0,9 × 2700 × 0,95 F 3,915 μ= a = = 0,0004 = 0,04% < μmin =0,1% b1 h o 100 × 95 Coát theùp choïn gioáng phöông caïnh a II. MOÙNG COÄT GIÖÕA (truïc B): Töø baûng toå hôïp noäi löïc choïn ra 2 caëp noäi löïc sau ñeå tính toaùn Caëp 1: M = 37,851 Tm; N = 222,073 T; Q = 4,506 T Caëp 2: M = 44,618 Tm; N =180,443 T; Q = 7,160 T 4. Xaùc ñònh kích thöôùc ñaùy moùng: Tính toaùn theo taûi troïng tieâu chuaån taûi troïng tính toaùn Vôùi: taûi troïng tieâu chuaån = n tb laáy ntb = 1,15, ta ñöôïc giaù trò tieâu chuaån cuûa taûi tròng nhö sau: Caëp 1: Mc = 32,914 Tm; Nc = 193,107 T; Qc = 3,965 T Caëp 2: Mc = 38,798 Tm; Nc = 156,907 T; Qc = 6,226 T c) Tính toaùn vôùi caëp 1: Choïn chieàu saâu choân moùng H = 1,8m Xem nhö moùng ñuùng taâm tính dieän tích ñaùy moùng theo coâng thöùc: Nc 193,107 Fm = c = = 10,5 m2 R − γ tb H 22 − 2 × 1,8 Choïn Fm = a×b = 4×2,8 = 11,2 m2 Choïn sô boä chieàu cao moùng h = 1,2m, ho = 1,2−0,05 = 1,15 m Moment taïi troïng taâm ñaùy moùng: Mmc = Mc + Qcho = 32,914 + 3,965×1,15 = 37,474 Tm --49-- GVHD: Leâ Quang Thaùi
  5. Ñoà Aùn Moân Hoïc Beâ Toâng 2 Ñoä leäch taâm: c Mc 37,474 eo = m = c = 0,192 m < a/6 = 4/6 = 0,667 m N 193,107 neân aùp löïc neàn coù daïng hình thang vaø tính toaùn theo coâng thöùc: c c N c ⎛ 6e o ⎞ p max,min = ⎜1 ± ⎟ + γtbH Fm ⎜⎝ a ⎟ ⎠ 193,107 ⎛ 6 × 0,192 ⎞ pcmax = ⎜1 + ⎟ +2×1,8 11,2 ⎝ 4 ⎠ = 25,807 T/m < 1,2R = 1,2×22 = 26,4 T/m2 2 c 193,107 ⎛ 6 × 0,192 ⎞ pcmin = ⎜1 − ⎟ +2×1,8 = 15,876 T/m 2 11,2 ⎝ 4 ⎠ c c p + p min 25,807 + 15,876 ptbc = max = = 20,842 T/m2 < Rc = 22 T/m2 2 2 d) Kieåm tra vôùi caëp 2: Töông töï: Mcm = 38,798 + 6,226×1,15 = 45,958 Tm c Mc 45,958 eo = m = = 0,289 m < a/6 = 0,667 m N c 156,907 156,907 ⎛ 6 × 0,289 ⎞ pcmax = ⎜1 + 2 c ⎟ +2×1,8 =23,683 T/m < 1,2R = 26,4 T/m 2 11,2 ⎝ 4 ⎠ 156,907 ⎛ 6 × 0,289 ⎞ pcmin = ⎜1 − ⎟ +2×1,8 = 11,536 T/m 2 11,2 ⎝ 4 ⎠ c c p + p min 23,683 + 11,536 ptbc = max = = 17,61 T/m2 < Rc = 22 T/m2 2 2 Vaäy kích thöôùc ñaùy moùng ñaõ choïn ñöôïc thoûa maõn. 5. Xaùc ñònh chieàu cao moùng: Tính vôùi taûi troïng tính toaùn cuûa caëp 1. Xaùc ñònh chieàu cao moùng ho töø ñieàu kieän choáng xuyeân thuûng: P ≤ 0,75Rkbtbho (*) Vôùi P = pF1 N 222,073 p= = = 19,828 T/m2 Fm 11,2 --50-- GVHD: Leâ Quang Thaùi
  6. Ñoà Aùn Moân Hoïc Beâ Toâng 2 F1 = 1 2 4 [ ] b − ( b c + 2 h o ) 2 + 2 b(a + b c − b − h c ) 1 [ ] = 2,8 2 − (0,4 + 2h o ) 2 + 2 × 2,8(4 + 0,4 − 2,8 − 0,8) 4 1 [ ] = 12,32 − (0,4 + 2h o ) 2 4 btb =bc + 2ho = 0,4 + 2ho Bieåu thöùc (*) coù: [ 1 ] VT = pF1 = 16,395× 7,75 − (0,4 + 2h o ) 2 = 4,957[12,32−(0,4 + 2ho)2] 4 VP = 0,75×7,5(0,4+2ho)ho = 5,625(0,4+2ho)h Choïn ho = 1,25 kieåm tra laïi bieåu thöùc (*) VT = 4,957[12,32−(0,4 + 2×1,25)2] = 19,382 T VP = 5,625(0,4+2×1,25)1,25 = 20,391 T VT < VP : vaäy ho = 1,25 thoûa ñieàu kieän xuyeân thuûng h = ho + a1 = 1,25 + 0,05 = 1,3 m Vôùi a1 lôùp baûo veä ñaùy moùng choïn 0,05m 6. Tính coát theùp: Xaùc aùp löïc tính toaùn pmax, pmin cuûa caëp noäi löïc 1 Mm = M + Qho = 37,851 + 4,56×1,25 = 43,551 Tm M 43,551 eo = m = = 0,196m < a/6 = 0,667m N 222,073 N ⎛ 6e ⎞ 222,073 ⎛ 6 × 0,192 ⎞ 2 pmax = ⎜1 + o ⎟ = ⎜1 + ⎟ = 25,661 T/m F⎝ a ⎠ 11,2 ⎝ 4 ⎠ N ⎛ 6e ⎞ 222,073 ⎛ 6 × 0,192 ⎞ 2 pmin = ⎜1 − o ⎟ = ⎜1 − ⎟ = 13,995 T/m F⎝ a ⎠ 11,2 ⎝ 4 ⎠ c) Theo phöông caïnh a: Vôùi l1 = (a−hc)/2 = 1,6m, p1 = 20,995 T/m2 1 1 M = (2pmax + p1)l12 = (2×25,661 + 20,995)1,62 6 6 = 30,855 Tm/m = 30,855.103 kGm/m M 30,855.10 3 Fa = = = 10,158 cm2/m 0,9R a h o 0,9 × 2700 × 1,25 Kieåm tra haøm löôïng coát theùp: F 10,158 μ= a = = 0,0011 = 0,011% > μmin =0,1% b1 h o 100 × 125 --51-- GVHD: Leâ Quang Thaùi
  7. Ñoà Aùn Moân Hoïc Beâ Toâng 2 Choïn φ14, a = 150 d) Theo phöông caïnh b: l2 = (b−bc)/2 = (2,8−0,4)/2 = 1,2 m p + p min 25,538 + 14,117 ptb = max = = 19,828 T/m2 2 2 p tb l 2 19,828 × 1,2 2 M= 2 = = 14,276 Tm/m = 14,276.103 kGm/m 2 2 M 14,276.10 3 Fa = = = 3,915 cm2/m 0,9R a h o 0,9 × 2700 × 1,25 F 3,915 μ= a = = 0,0004 = 0,04% < μmin =0,1% b1 h o 100 × 95 Coát theùp choïn gioáng phöông caïnh a --52-- GVHD: Leâ Quang Thaùi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản