intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Slide bài Câu ghép (tiếp theo) - Ngữ văn 8

Chia sẻ: Nguyễn Thị Linh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

227
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BÀI 12: CÂU GHÉP. ( tiếp theo).. KIỂM TRA BÀI CŨ.. Thế nào là câu ghép ?...A Câu ghép là câu chỉ có một kết cấu. chủ vị .. Câu ghép là câu có hai hay nhiều kết c ấu.B. chủ vị tạo thành ...C Câu ghép là câu có hai hoặc nhiều kết. cấu chủ vị không bao chứa nhau tạo. thành ... TIẾT 46... Em haỹ nêu các cách nối các vế câu trong. câu ghép ?..Các cách nối các vế câu ghép.... Dùng từ có tác dụng nối.. Không dùng từ nối. (Dùng dấu câu).. TIẾT 46.. I. Quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu..... Ví dụ : Có lẽ Tiếng Việt của ta đẹp bởi vì tâm hồn người Việt Nam ta đ. bởi vì. đời sống cuộc đấu tranh củanhân dân tatừ trước tới nay là cao quý,nghĩalà. đẹp . * Ba vế câu. Các vế câu trong câu ghép có. - Có quan hệ nguyên nhân kết quả.quan hệ chặt chẽ với nhau về ý nghĩa. ( Vế 1 chỉ kết quả vế 2 vế 3 chỉ. nguyên nhân) .. - Quan hệ nguyên nhân kết quả được. đánh dấu bằng quan hệ từ “bởi vì “... Quan hÖ ý nghÜa gi÷a c¸c vÕ c©u  DÊu hiÖu h×nh thøc th­êng gÆp. ghÐp .Quan hÖ nguyªn nh©n Vì ...nên , tại... nên.Quan hÖ ®iÒu kiÖn (gi¶ thiÕt)  Nếu ..thì , giá .. thì .., hễ ...th.Quan hÖ t­¬ng ph¶n Tuy … nhưng ...,.Quan hÖ t¨ng tiÕn Càng …càng.Quan hÖ lùa chän …, hoặc, …. hay,.Quan hÖ bæ sung Không những … mà còn. …,...Quan hÖ tiÕp nèi rồi, …..Quan hÖ ®ång thêi vừa …. vừa…,.Quan hÖ gi¶i thÝch Dấu hai chấm.... ... (:),.. TIẾT 46.I. Quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu..- Các vế câu có quan hệ ý nghĩa a. Cảnh vật xung quanh tôi có nhiều.khá chặt chẽ với nhau . thay đổi vì chính lòng tôi đang có.- Một số quan hệ thường sự thay đổi lớn : hôm nay tôi đi học .. + Quan hệ nguyên nhân hệ quả , giải b.Nếu mày không có tiền nộp sưu thì ôn.gặthích .. p.. +Quan hệ điều kiện hệ sẽ dỡ ẳả nhàững tháichửicma ta không. c.Ch cng nh mày đi ấp ủ ắng thôi à!. + ả.. quQuan hệ tăng còn mà bổng lộc các ngươi cũng mất.. + ến .. tiQuan hệ lựa chọn. c.Anh đọc hay tôi đọc .. +Quan hệ đồng. + ời.. thQuan hệ nối tiếp. d.Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa .. + Quan hệ tương e.Hai người giằng co nhau , du đẩy nhau. phản..- Mỗi quan hệ thường được rồi ai Tuy rét vẫngkéo ra áp mùavật nhau. g. nấy buông ậy dài , vào xuân.đánh dấu bằng những quan hệ đã đến bên bờ sông Lương ..từ hoặc cặp từ hô ứng nhất định.. Muốn xác định đúng quan hệ ý.-. nghĩa của các vế câu ta dựa vào.từ nối , văn cảnh hoạc hoàn cảnh nhớ : ( 122/Sg. Ghi.giao tiếp. k).. TIẾT 46..II.Luyện tập. Bài tập 2. Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi:. Vào mùa sương, ngày ở Hạ Long như ngắn lại. (1). Buổi sớm, mặt trời lên ngang cột buồm, sương. tan, trời mới quang (2). Buổi chiều, nắng vừa nhạt,. sương đã buông nhanh xuống biển (3)..  (Thi Sảnh)...  Tìm câu ghép trong những đoạn trích trên..  Xác định quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu. trong mỗi câu ghép..  Có thể tách mỗi vế câu nói trên thành một. câu đơn không? Vì sao?.. TIẾT 46. II.Luyện tập... Vµo mïa s­¬ng, ngµy ë H¹ Long nh­  ng¾n l¹i (1).Buæi sím, . mÆt trêi lªn ngang cét buåm, s­¬ng tan, trêi míi quang (2).. mặt trời lên ngang cột buồm sương tan trời mới quang.Buæi 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Slide bài Câu ghép (tiếp theo) - Ngữ văn 8

 1. BÀI 12: CÂU GHÉP ( tiếp theo)
 2. KIỂM TRA BÀI CŨ Thế nào là câu ghép ? A Câu ghép là câu chỉ có một kết cấu chủ vị . Câu ghép là câu có hai hay nhiều kết c ấu B chủ vị tạo thành . C Câu ghép là câu có hai hoặc nhiều kết cấu chủ vị không bao chứa nhau tạo thành .
 3. TIẾT 46 Em haỹ nêu các cách nối các vế câu trong câu ghép ? Các cách nối các vế câu ghép Dùng từ có tác dụng nối Không dùng từ nối (Dùng dấu câu)
 4. TIẾT 46 I. Quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu. Ví dụ : Có lẽ Tiếng Việt của ta đẹp bởi vì tâm hồn người Việt Nam ta đ bởi vì đời sống cuộc đấu tranh củanhân dân tatừ trước tới nay là cao quý,nghĩalà đẹp . * Ba vế câu Các vế câu trong câu ghép có - Có quan hệ nguyên nhân kết quả quan hệ chặt chẽ với nhau về ý nghĩa. ( Vế 1 chỉ kết quả vế 2 vế 3 chỉ nguyên nhân) . - Quan hệ nguyên nhân kết quả được đánh dấu bằng quan hệ từ “bởi vì “.
 5. Quan hÖ ý nghÜa gi÷a c¸c vÕ c©u  DÊu hiÖu h×nh thøc th­êng gÆp ghÐp  Quan hÖ nguyªn nh©n Vì ...nên , tại... nên Quan hÖ ®iÒu kiÖn (gi¶ thiÕt)  Nếu ..thì , giá .. thì .., hễ ...th Quan hÖ t­¬ng ph¶n Tuy … nhưng ..., Quan hÖ t¨ng tiÕn Càng …càng Quan hÖ lùa chän …, hoặc, … hay, Quan hÖ bæ sung Không những … mà còn …,.. Quan hÖ tiÕp nèi rồi, … Quan hÖ ®ång thêi vừa … vừa…, Quan hÖ gi¶i thÝch Dấu hai chấm ... ... (:),
 6. TIẾT 46 I. Quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu. - Các vế câu có quan hệ ý nghĩa a. Cảnh vật xung quanh tôi có nhiều khá chặt chẽ với nhau . thay đổi vì chính lòng tôi đang có - Một số quan hệ thường sự thay đổi lớn : hôm nay tôi đi học . + Quan hệ nguyên nhân hệ quả , giải b.Nếu mày không có tiền nộp sưu thì ôn gặthích . p. +Quan hệ điều kiện hệ sẽ dỡ ẳả nhàững tháichửicma ta không c.Ch cng nh mày đi ấp ủ ắng thôi à! + ả. quQuan hệ tăng còn mà bổng lộc các ngươi cũng mất. + ến . tiQuan hệ lựa chọn. c.Anh đọc hay tôi đọc . +Quan hệ đồng + ời. thQuan hệ nối tiếp. d.Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa . + Quan hệ tương e.Hai người giằng co nhau , du đẩy nhau phản. - Mỗi quan hệ thường được rồi ai Tuy rét vẫngkéo ra áp mùavật nhau g. nấy buông ậy dài , vào xuân đánh dấu bằng những quan hệ đã đến bên bờ sông Lương . từ hoặc cặp từ hô ứng nhất định . Muốn xác định đúng quan hệ ý - nghĩa của các vế câu ta dựa vào từ nối , văn cảnh hoạc hoàn cảnh nhớ : ( 122/Sg Ghi giao tiếp. k)
 7. TIẾT 46 II.Luyện tập  Bài tập 2  Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi:  Vào mùa sương, ngày ở Hạ Long như ngắn lại (1). Buổi sớm, mặt trời lên ngang cột buồm, sương tan, trời mới quang (2). Buổi chiều, nắng vừa nhạt, sương đã buông nhanh xuống biển (3).  (Thi Sảnh)  Tìm câu ghép trong những đoạn trích trên.  Xác định quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu trong mỗi câu ghép.  Có thể tách mỗi vế câu nói trên thành một câu đơn không? Vì sao?
 8. TIẾT 46 II.Luyện tập Vµo mïa s­¬ng, ngµy ë H¹ Long nh­  ng¾n l¹i (1).Buæi sím,   mÆt trêi lªn ngang cét buåm, s­¬ng tan, trêi míi quang (2). mặt trời lên ngang cột buồm sương tan trời mới quang Buæi chiÒu, n¾ng võa nh¹t , s­¬ng ®∙ bu«ng nhanh xuèng  ng nắng vừa nhạSương đã buông nhanh xuố t, biÓn (3). biển (3).                                                                                                                                   - Câu 2 câu 3 là câu ghép . - Cả Hai câu , các vế câu đều có quan hệ nguyên nhân Kết quả (Vế đầu chỉ nguyên nhân vế sau chỉ kết
 9. TIẾT 46 Bài tập 3.  Tổ 1- 2 Cho câu ghép: Vì người đời vô tình nên cô bé bán diêm đã chết. • Theo em có thể thay cặp quan hệ “Vì….nên” của câu trên bằng những cặp quan hệ từ: “Tại… nên…”, Nhờ… nên…” được không? Vì sao?  Tổ 3- 4 Cho câu ghép: Giá anh con trai không phẫn chí bỏ đi phu đồn điền cao su thì lão Hạc đâu phải sống lủi thủi như vậy. • Theo em có thể thay cặp quan hệ từ “Giá …. thì” của câu trên bằng những cặp quan hệ từ: “Nếu … thì…”, “ Hễ … thì…” được không? Vì sao?
 10. TIẾT 46 BÀI TẬP 3.  - V×… nªn…  ­> Trung hoµ vÒ s¾c th¸i t×nh c¶m .  ­ T¹i… nªn… ­> S¾c th¸i ¸p ®Æt, qui lçi . ­ ­ Nhê… nªn…­> Th­êng dïng  ®èi víi nguyªn nh©n tèt.  ­ NÕu … th×…­> Cã s¾c th¸i trung tÝnh .  ­ HÔ … th×…  ­> Th­êng dïng trong tr­êng hîp mét ®iÒu  kiÖn ®­îc lÆp l¹i th­êng xuyªn .  ­ Gi¸… th×…  ­> Mang ý nghÜa gi¶ ®Þnh . Không nên thay .
 11. TIẾT 46  Bài tập 4:  - Xác định câu ghép trong đoạn trích sau.  - Xét về mặt lập luận, có thể một câu đơn không? Vì sao?  - Xét về giá trị biểu hiện, những câu ghép như vậy có tác dụng như thế nào trong việc miêu tả lời lẽ của nhân vật (lão Hạc) ? tách mỗi vế của những câu ghép ấy thành những cõu ghộp được khụng?
 12.  LÃO KỂ NHỎ NHẺ VÀ DÀI DÒNG THẬT (1). NHƯNG ĐẠI KHÁI CÓ THỂ RÚT VÀO HAI VIỆC (2). VIỆC THỨ NHẤT: LÃO THÌ GIÀ, CON LÃO ĐI VẮNG, VẢ LẠI NÓ CŨNG CÒN DẠI LẮM, NẾU KHÔNG CÓ NGƯỜI TRÔNG NOM CHO NÓ THÌ KHÓ MÀ GIỮ ĐƯỢC VƯỜN ĐẤT ĐỂ LÀM ĂN Ở LÀNG NÀY; TÔI LÀ NGƯỜI NHIỀU CHỮ NGHĨA, NHIỀU LÍ LUẬN, NGƯỜI TA KIÊNG NỂ, VẬY LÃO MUỐN NHỜ TÔI CHO LÃO GỬI BA SÀO VƯỜN CỦA THẰNG CON LÃO; LÃO VIẾT VĂN TỰ NHỰƠNG CHO TÔI ĐỂ KHÔNG AI CÒN TƠ TƯỞNG DÒM NGÓ ĐẾN; KHI NÀO CON LÃO VỀ THÌ NÓ SẼ NHẬN VƯỜN LÀM, NHƯNG VĂN TỰ CỨ ĐỂ TÊN TÔI CŨNG ĐƯỢC, ĐỂ THẾ ĐỂ TÔI TRÔNG COI CHO NÓ (3)… VIỆC THỨ HAI: LÃO GIÀ YẾU LẮM RỒI, KHÔNG BIẾT SỐNG CHẾT LÚC NÀO, CON KHÔNG CÓ NHÀ, LỠ CHẾT KHÔNG BIẾT AI ĐỨNG RA LO CHO ĐƯỢC; ĐỂ PHIỀN CHO HÀNG XÓM THÌ CHẾT KHÔNG NHẮM MẮT; LÃO CÒN HĂM NHĂM ĐỒNG BẠC VỚI NĂM ĐỒNG BẠC VỪA BÁN CHÓ LÀ BA MƯƠI ĐỒNG BẠC, MUỐN GỬI TÔI, ĐỂ LỠ CÓ CHẾT THÌ TÔI ĐEM RA, NÓI VỚI HÀNG XÓM GIÚP, GỌI LÀ CỦA LÃO CÓ TÍ CHÚT, CÒN BAO NHIÊU ĐÀNH NHỜ HÀNG XÓM CẢ (4)…  ( “LÃO HẠC “– NAM CAO )
 13. - C©u sè (3) vµ c©u sè (4) lµ c©u ghÐp.   ­ XÐt vÒ mÆt lËp luËn, mçi c©u gåm nhiÒu vÕ, tËp trung  tr×nh bµy mét viÖc l∙o H¹c nhê «ng gi¸o:       + ViÖc thø nhÊt l∙o H¹c göi m¶nh v­ên nhê «ng gi¸o tr«ng coi  cho con l∙o.       + ViÖc thø hai l∙o H¹c göi tiÒn nhê «ng gi¸o lo ma chay nÕu  ch¼ng may l∙o chÕt.  ­> NÕu t¸ch mçi vÕ c©u trong tõng c©u ghÐp thµnh  mét c©u ®¬n th× kh«ng ®¶m b¶o ® ­îc tÝnh m¹ch l¹c  cña lËp luËn.  ­ XÐt vÒ gi¸ trÞ biÓu hiÖn, t¸c gi¶ cè ý viÕt c©u dµi  lµ ®Ó t¸i hiÖn c¸ch kÓ lÓ “dµi dßng” cña l∙o H¹c ­>   phï hîp víi c¸ch nãi n¨ng chËm r∙i, dµi dßng cña ng ­êi 
 14. TIẾT 46 Bài tập 4:   a. Câu ghép 2: Nếu u chưa đi, cụ Nghị chưa giao tiền cho, u chưa có tiền nộp sưu  thì không khéo thầy con sẽ chết  ở đình, chứ không sống được .  V1­V2­V3: quan hệ đồng thời.  V1­V2­V3 ­>V4: quan hệ điều kiện ­ kết quả.  b. Tách vế trong câu ghép 1,3 thành câu đơn: Thôi, u van con. U lạy con. Con có  thương thầy thương u. Con đi ngay bây giờ cho u.  Cách nói 1: câu ghép ­> giọng năn nỉ, tha thiết,đau đớn.  Cách nói 2: câu đơn ­> mất đi  tình cảm đau đớn, giống nh ư mệnh lệnh. .
 15. TIẾT 46 Hệ thống kiến thức về câu ghép Các cách nối các vế câu ghép Dùng từ có tác dụng nối Không dùng từ nối (Dùng dấu câu)
 16. Hệ thống kiến thức về câu ghép QH QH nguyªn nh© QH n ®ång thêi ®iÒu kiÖn QH C¸c C¸c QH QH th­êng quan hÖ t­¬ ph¶n ng tiÕp nèi gÆp th-ê ng gÆp gi÷ c ¸c gi÷a c¸c a vÕ c© ghÐp vÕ c ©u u ghÐp QH QH bæ sung t¨ng tiÕn QH QH gi¶i thÝch lùa chän
 17. Hệ thống kiến thức về câu ghép Cách nhận biết quan hệ giữa các vế Dựa vào văn cảnh, Dựa vào dấu hiệu hoàn cảnh giao tiếp hình thức
 18. Hệ thống kiến thức về câu (Xét về cấu tạo ngữ pháp) Câu (Xét về cấu tạo ngữ pháp) Câu đơn Câu đặc biệt Câu ghép Lớ Câu rút gọnp 6 Câu mở rớng7 L ộp ớp 8 LChuyển đổi câu
 19. Hướng dẫn về nhà - HỌC THUỘC GHI NHỚ . - LÀM BÀI TẬP VÀO VỞ . - TÌM TRONG CÁC VĂN BẢN ĐÃ HỌC MỘI SỐ VÍ DỤ VỀ CÂU GHÉP. - CHUẨN BỊ BÀI PHƯƠNG PHÁP THUYẾT MINH.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2