Sơ đồ nguyên lý role cách điện

Chia sẻ: Tan Lang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
187
lượt xem
83
download

Sơ đồ nguyên lý role cách điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỦA RƠLE CÁCH ĐIỆN 1 15V~ 2200u/25V 7812 1 GND Vin Vout 3 1 2 +12V 1 7805 GND Vin Vout 3 220nF +5V 470n/16V 0V 2 16 +5V +5V 13 12 11 10 4 3 2 1 74148 GS A2 A1 A0 EI EO Vcc -12V 14 6 7 9 48 5 I3 I2 I1 I0 I7 I6 I5 I4 10K 10K 10K 10K 3 4 JP? 4 3 2 1 HEADER 4 +5v 15 15 15 2 2 2 15 R? 4094 2 1 3 3 3 1 1 1 3 5 6 2 dp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sơ đồ nguyên lý role cách điện

  1. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỦA RƠLE CÁCH ĐIỆN 1 2 3 4 5 6 7812 +12V 7805 15V~ 2200u/25V JP? +5v 1 1 3 1 3 +5V Vin Vout Vin Vout 15 15 15 15 GND GND 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 220nF 3 470n/16V 220nF 220nF 470u/16V 2 R? R? R? R? 2 STR 4 2 0V D CLK QS OE STR STR STR D CLK D CLK D CLK QS OE QS OE QS OE 220V~ 1 4094 4094 4094 4094 +5V +5V 2 2 16 HEADER 4 220nF GND QS QS QS QS dp dp dp dp 74148 g d b e c a g d b g d b g d b e c a e c a e c a 470u/16V f BRIDGE1 f f f 3 1 -12V 14 13 Vcc D Vout Vin GS I3 D 6 12 10K 10K 10K 10K 3 2200u/25V220nF A2 I2 11 12 13 14 10 7 6 5 4 9 11 12 13 14 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 10 7 6 5 4 9 7 6 5 4 9 7 6 5 4 9 7912 7 11 A1 I1 8 x 560 om 8 x 560 om 8 x 560 om 8 x 560 om 9 10 A0 I0 48 4 EI I7 5 3 EO I6 1 2 GND I5 INC KEY DEC KEY OK KEY 1 D? I4 RES2 RES2 RES2 4 2 MOTOR 8 BRIDGE1 10u/50V 10u/50V 10u/50V 10u/50V +12V 150V/1W +5V FUNC KEY 2200nF/400V +5V 10K 40u/400V 4.7 om 3 15 2 +5v 220V~ 300V~ 150V/1W Rdo LCD VR 5K 3 Vcc 16 15 14 13 12 11 10 K Backlight A Contrast 9 1K 6 EN 4 R/W 5 DS R? Aray-10Kx8 +5v GND 6.8K +5V R? D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 R? +5V POT2 OP07 1 24 C MOT Vcc C R? 2 23 +5V 1 2 3 4 5 6 7 8 10K 1K NC SQW 10K -12V 3 100 66 10 11 12 13 14 16 1 7 8 P1.0 Vcc NC 100 4 99 R? P1.1 P0.0 AD0 99 5 98 P1.2 P0.1 AD1 98 C? 33K +5V 6 19 +12v +5v P1.3 P0.2 AD2 IRQ 7 18 +5V P1.4 P0.3 AD3 Reset 1M 8 17 P1.5 P0.4 AD4 DS 10K 9 16 10u 10u/50V P1.6 P0.5 DA5 NC 10 15 L? 3.3k Reset P1.7 P0.6 AD6 RW 11 14 Reset P0.7 AD7 AS GND Vcc 12 13 P3.0(RxD) EA +5V GND CS +5V Status Ref in - 1u 10K P3.1(TxD) ALE 10K Pol Ref cap - DS12887 JP? Or Ref cap + P3.2(INT0) PSEND 2 16 10k P3.3(INT1) P2.7 B Vcc B12 Ref in + 1 15 P3.4(T0) P2.6 A Y0 B11 In hi 3 14 10nF P3.5(T1) P2.5 C Y1 B10 In low 1 4 13 P3.6(WR) P2.4 2 GA Y2 B9 Comm on 5 12 150nF 33p 11.0592MHz P3.7(RD) P2.3 GB Y3 B8 Int 6 11 -12V X2 P2.2 4011 A +5V G Y4 B7 Az 330nF 7 10 X1 P2.1 Y7 Y5 B6 Buf 100k 8 9 GND P2.0 GND Y6 B5 Ref out NAND B4 -V -5V 89C52 74138 B3 Send 33p 3 B +5V B B2 Run/Hold +5V ZENER +5V R? 5 6 +5V B1 Buf osc out 1 28 Test Osc sel +5V Busy Vcc 100pF 1 20 2 27 LBEN Osc out +5V OE Vcc NC WE 4011 B +5V 2 19 3 26 HBEN Osc in 220k +5V I1 O1 A7 NC 3 18 4 25 CE/LOAD Mode +5V JP? +5V I2 O2 A6 A8 4 17 5 24 NAND LED Arlam I3 O3 A5 A9 ICL7109 1 A564 5 16 6 23 4 +12V +5V I4 O4 A4 NC 2 6 15 7 22 I5 O5 A3 OE 3 10K A564 7 14 8 21 NC I6 O6 A2 A10 4 8 13 9 20 DIODE A564 I7 O7 A1 CE 9 12 10 19 NO 1A HEADER 4 4.7K I8 O8 A0 D7 PNP 6.8K 10 11 11 18 10K GND LE D0 D6 12 17 A564 +5V D1 D5 74573 13 16 D2 D4 +5V 14 15 GND D3 NPN 4.7K 10u 2817A C2383 10u 1 16 1 8 C1+ Vcc RO Vcc 3 15 2 7 DB9 C1- GND RE D0/RD RS485 DB9 4 3 6 C2+ DE DO/RI RS485 1 1 5 12 4 5 C2- RO1 Din GND 6 6 10u 11 TI1 +5V +5V 75176 2 2 13 10u+5V A RI1 2.2K 3.3K +5V A 7 7 2 V+ 3 3 14 6 +5V TO1 V- 220nF Title 8 8 4.7K MAX232 3 4 4 10u 6.8K 9 9 5 5 Size Number Revision 12 LM339 A564 B 10K Date: 3-Feb-2004 Sheet of File: D:\TAILIE~1\Quyen\BAOCAO~1\RLCD_H~1.DDB Drawn By: 1 2 3 4 5 6 1
Đồng bộ tài khoản