Sổ giám sát nhà cung ứng khi giao hàng

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
118
lượt xem
53
download

Sổ giám sát nhà cung ứng khi giao hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Sổ giám sát nhà cung ứng khi giao hàng

  1. S OÅ GIAÙ M SAÙ T NHAØ CUNG ÖÙ N G K HI GIAO HAØ N G Teân nhaø cung öùng :……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… Maët haøng cung caáp :……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… STT Hôïp ñoàng Ngaøy nhaän Vaán ñeà phaùt sinh Caùch xöû lyù Keát quaû Ghi chuù soá haøng Trang: 1
  2. Trang: 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản