intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

So sánh nhãn áp giữa người cận thị và người chính thị trong thanh thiếu niên Việt Nam (tại BV Mắt TPHCM)

Chia sẻ: Quanghai Quanghai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

187
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đo nhãn áp tính hành trên 304 bệnh nhân (608 mắt) có tuổi từ 15-35 tại Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh. So sánh nhãn áp giữa 2 nhóm Cận thị (388 mắt) và chính thị (220 mắt). Nhãn áp trung bình ở nhóm chính thị (14.11mmHg ± 1.55) thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm cận thị (17.79mmHg ± 2.34). Hệ số tương quan Pearson giữa nhãn áp và độ cận là 0,675. Phương trình hồi qui tuyến tính giữa nhãn áp và độ cận: B= (-0.566).A +14.927. Giới và tuổi không ảnh hưởng......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: So sánh nhãn áp giữa người cận thị và người chính thị trong thanh thiếu niên Việt Nam (tại BV Mắt TPHCM)

  1. Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 Nghieân cöùu Y hoïc SO SAÙNH NHAÕN AÙP GIÖÕA NGÖÔØI CAÄN THÒ & NGÖÔØI CHÍNH THÒ TRONG THANH THIEÁU NIEÂN VIEÄT NAM (TAÏI BV. MAÉT TP. HOÀ CHÍ MINH) Nguyeãn Höõu Thuùy AÙi*, Leâ Minh Tuaán* TOÙM TAÉT Ño nhaõn aùp tính haønh treân 304 beänh nhaân (608 maét) coù tuoåi töø 15-35 taïi Beänh vieän Maét Thaønh phoá Hoà Chí Minh. So saùnh nhaõn aùp giöõa 2 nhoùm Caän thò (388 maét) vaø chính thò (220 maét). Nhaõn aùp trung bình ôû nhoùm chính thò (14.11mmHg ± 1.55) thaáp hôn coù yù nghóa thoáng keâ so vôùi nhoùm caän thò (17.79mmHg ± 2.34). Heä soá töông quan Pearson giöõa nhaõn aùp vaø ñoä caän laø 0,675. Phöông trình hoài qui tuyeán tính giöõa nhaõn aùp vaø ñoä caän: B= (-0.566).A +14.927. Giôùi vaø tuoåi khoâng aûnh höôûng ñeán nhaõn aùp. SUMMARY INTRAOCULAR PRESSURE COMPARED BETWEEN 220 NON-MYOPIC EYES AND 388 MYOPIC AT THE EYE HOSPITAL OF HO CHI MINH CITY Nguyen Höu Thuy Ai, Le Minh Tuan * Y Hoïc TP. Ho Chi Minh * Vol. 8 * Supplement of No 1 * 2004: 162 – 167 Intraocular pressure (IOP) was measured in 304 Vietnamese (608 eyes), from age 15 to 35 years, in HCM city. IOP was compared between 220 non-myopic eyes and 388 myopic. The mean IOP of non-myopia was 14.11 mmHg(SD: 1.55 mmHg). This value was lower than the mean IOP of myopia 17.79 mmHg(SD: 2.34 mmHg). The difference was statistically significant. Pearson’s rank correlation between change in refraction and change in IOP was 0.675. The regression equation: B= (-0.566).A +14.927 (A: refraction (A
  2. Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 ÑOÁI TÖÔÏNG - PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU - Ño 3 laàn lieàn nhau, keát quaû ño khoâng cheâch leäch quaù 2mmHg seõ ñöôïc chaáp nhaän vaø laáy trung bình Ño nhaõn aùp treân 608 maét cuûa 304 beänh nhaân laø coäng. thanh thieáu nieân Vieät Nam tuoåi töø - Ghi keát quaû vaøo phieáu ñieàu tra. 15-35, ñeán khaùm taïi khoa Phoøng khaùm Beänh vieän Maét TP. Hoà Chí Minh töø thaùng 10-2002 ñeán - Toång hôïp keát quaû vaø xöû lyù soá lieäu. thaùng 6-2003, khoâng coù beänh lyù thöïc theå gaây giaûm XÖÛ LYÙ SOÁ LIEÄU: thò löïc ôû maét,thò tröôøng öôùc löôïng bình thöôøng,chia Soá lieäu ñöôïc nhaäp vaø xöû lyù theo chöông trình thaønh 2 nhoùm: phaàn meàm thoáng keâ SPSS 11.5, WORD vaø EXCELL. -Nhoùm 1 : beänh nhaân coù thò löïc khoâng kính KEÁT QUAÛ 10/10 vaø khoâng bò vieãn thò. -Nhoùm 2 : beänh nhaân ñöôïc xaùc ñònh caän thò vaø Baûng 1. Soá maét ño nhaõn aùp theo giôùi : ñöôïc ño khuùc xaï taïi phoøng khuùc xaï. Giôùi Soá maét Tæ leä (%) Nam 252 41.40 Tieâu chuaån loaïi tröø Nöõ 356 58.60 Toång coäng 608 100 Beänh nhaân coù beänh lyù Glaucoma hoaëc nghi ngôø Glaucoma. Nhaän xeùt : Nöõ chieám tyû leä töông ñoái cao 58,6%. Beänh nhaân coù beänh lyù ôû maét gaây vieâm nhieãm : Baûng 2. Soá maét ño nhaõn aùp theo nhoùm tuoåi : vieâm keát maïc, vieâm giaùc maïc. Nhoùm tuoåi Soá maét Tyû leä (%) 15 – 20 186 30.6 Tieàn söû chaán thöông maét, phaãu thuaät noäi nhaõn. 21 – 25 224 36.8 26 – 30 110 18.1 Beänh nhaân loaïn thò cao : khi ño NAK Goldmann 31 – 35 88 14.5 cho thaáy vuøng tieáp xuùc coù hình Oval. Toång coäng 608 100 Caùc tình traïng ôû giaùc maïc : giaùc maïc choùp, seïo Nhaän xeùt : Beänh nhaân ñeán khaùm khuùc xaï taäp trung giaùc maïc, loaïn döôõng giaùc maïc, troùc bieåu moâ giaùc chuû yeáu töø 15 – 25 tuoåi chieám 67,4%. maïc, taân maïch giaùc maïc. Baûng 3. Soá maét ño nhaõn aùp ôû maét chính thò vaø caän Maét nhoû thò theo giôùi : Nam Nöõ Toång coäng Tieàn söû dò öùng thuoác teâ nhoû maét. n % n % n % Caùc böôùc tieán haønh Chính thò 92 15.1 128 21.1 220 36.2 Caän thò 160 26.3 228 37.5 388 63.8 Choïn ñoái töôïng nghieân cöùu : Toång coäng 252 41.4 356 58.6 608 100 - Ño thò löïc : Nhaän xeùt : Nöõ gaëp nhieàu hôn nam keå caû caän thò vaø chính thò. + Nhoùm 1 : Beänh nhaân coù thò löïc khoâng kính Baûng 4. Soá maét chính thò vaø caän thò ñöôïc ño nhaõn aùp 10/10 vaø cho thöû kính (+0,5D) neáu thò löïc giaûm thì phaân theo nhoùm tuoåi : laáy, ñoù laø nhoùm chính thò. Chính thò Caän thò Toång coäng + Nhoùm 2 : beänh nhaân coù thò löïc khoâng kính < Nhoùm tuoåi n % n % n % 10/10, thöû kính loå taêng vaø ñöôïc chuyeån qua ño khuùc 15 – 20 28 4.6 158 26 186 30.6 xaï taïi phoøng ño khuùc xaï vaø ñöôïc xaùc ñònh caän thò. 21 – 25 82 13.5 142 23.4 224 36.8 - Sau ñoù khaùm ñaùy maét ñeå loaïi tröø baát thöôøng 26 – 30 64 10.5 46 7.6 110 18.1 voõng maïc hay loõm gai roäng (treân 3/10). 31 – 35 46 7.6 42 6.9 88 14.5 - Khi ñuû tieâu chuaån thì tieán haønh ño nhaõn aùp Toång coäng 220 36.2 388 63.8 608 100 baèng nhaõn aùp keá Goldmann. Chuyeân ñeà Tai Muõi Hoïng – Maét 163
  3. Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 Nghieân cöùu Y hoïc Baûng 5. Soá maét caän thò phaân theo ñoä caän : Baûng 7. Phaân boá nhaõn aùp vaø trò soá nhaõn aùp trung Soá maét Tyû leä % bình theo nhoùm tuoåi : Caän nheï < -3.0DS 140 36.1 Chính thò Caän thò Caän trung bình -3.0DS → -6.0DS 174 44.8 Nhoùm ⎯X SD ⎯X SD Caän naëng >-6.0DS → < -12.0DS 60 15.5 tuoåi n n (mmHg) (mmHg) (mmHg) (mmHg) Caän raát naëng töø -12.0DS trôû leân 14 3.6 15 – 20 28 13.82 1.39 158 17.75 2.43 Toång coäng 388 100 21 – 25 82 14.38 1.55 142 17.53 2.28 Nhaän xeùt : Trong thöïc teá laâm saøng, chuùng toâi gaëp 26 – 30 64 14.14 1.57 46 18.46 1.57 31 – 35 46 13.80 1.58 42 18.09 2.74 maét caän thò nheï vaø trung bình nhieàu hôn maét caän thò naëng hoaëc raát naëng. Nhaän xeùt : - ÔÛ nhoùm chính thò : giaù trò trung bình nhaõn aùp khoâng dao ñoäng nhieàu ôû caùc nhoùm tuoåi. Baûng 6. Giaù trò trung bình nhaõn aùp: Trong nghieân cöùu naøy chuùng toâi chæ aùp duïng ôû tuoåi töø Nhoùm chính Nhoùm caän thò thò (220 maét) (388 maét) 15–35 vaø nhaän thaáy nhaõn aùp trung bình töông töï 14.11 mmHg 17.79 mmHg nhau coù yù nghóa thoáng keâ. Trung bình coäng: X -ÔÛ nhoùm caän thò : giaù trò trung bình nhaõn aùp coù Ñoä leäch chuaån: SD 1.55 mmHg 2.34 mmHg taêng ôû tuoåi treân 25. Tuy nhieân nhaõn aùp coøn phuï thuoäc Sai soá chuaån: SEM 0.1047 0.12 Khoaûng tin caäy 95 % 13.91 – 14.32 17.56 – 18.02 vaøo ñoä caän neân ta caàn phaûi phaân tích theâm ôû phaàn mmHg mmHg baøn luaän. Baûng 8: Keát quaû nhaõn aùp theo ñoä caän so saùnh nhoùm 25% 23.6 chính thò : 21.4 20.0 19.5 20% ⎯X SD Khoaûng tin Phaân phoái Ñoä caän n 15% (mmHg) (mmHg) caäy 95% taàn suaát 10% 7.3 13.91 → 10.00 → Chính thò 220 14.11 1.55 5% 2.3 3.2 2.7 14.32 17.00 0% 15.70 → 10.00 → Caän nheï 140 16.04 2.02 10 11 12 13 14 15 16 17 16.38 23.00 trung 18.16 → 12.00 → Bieåu ñoà 1: phaân phoái taàn suaát ôû maét chính thò 174 18.43 1.82 bình 18.70 24.00 Nhaän xeùt : Nhaõn aùp ôû maét chính thò taäp trung 19.18 → 14.00 → Caän naëng 60 19.68 1.93 20.18 23.00 chuû yeáu trong khoaûng töø 13mmHg ñeán 16mmHg. 18.43 → 17.00 → raát naëng 14 19.14 1.23 19.8 19.85 21.00 20% 16.5 Nhaän xeùt : 15% 14.2 11.9 9.0 10.1 Baûng treân cho thaáy nhaõn aùp trung bình cuûa 10% 4.4 6.2 nhoùm caän thò cao hôn nhoùm chính thò vaø caän caøng 5% 0.5 0.3 1.3 2.1 2.6 1.0 0.3 cao thì nhaõn aùp trung bình caøng cao. Tuy nhieân khi 0% 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 caän raát naëng (ñoä caän töø –12.0DS trôû leân) thì nhaõn aùp cao nhöng khoâng coøn taêng tyû leä thuaän theo ñoä caän. Bieåu ñoà 2: phaân phoái taàn suaát ôû maét caän thò Ñieàu naøy coù yù nghóa thoáng keâ hay khoâng, ta seõ phaân Nhaän xeùt : Nhaõn aùp ôû maét caän thò taäp trung chuû tích ôû phaàn baøn luaän. yeáu trong khoaûng 16mmHg ñeán 21mmHg. BAØN LUAÄN Veà moái töông quan giöõa nhaõn aùp vaø ñoä caän Heä soá töông quan Pearson giöõa nhaõn aùp vaø ñoä 164 Chuyeân ñeà Tai Muõi Hoïng – Maét
  4. Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 caän laø 0,675: töông quan khaù (ñoä tin caäy 95%, kieåm T, tình traïng vieãn thò. p < 0.000). Veà nhaõn aùp trung bình giöõa hai giôùi vaø Phöông trình hoài qui tuyeán tính : hai maét B = (-0,566).A + 14.927 (vôùi A < -12.0DS) Cuõng tieán haønh kieåm ñònh giaû thuyeát, duøng giuùp xaùc ñònh söï töông quan giöõa nhaõn aùp vaø ñoä pheùp kieåm t-student,chuùng toâi nhaän thaáy khoâng coù caän. Ñoä caän caøng cao thì nhaõn aùp caøng cao. Nhöng söï khaùc nhau coù yùnghóa veà nhaõn aùp trung bình khi ñoä caän quaù cao (ñoä caän ≥ -12.0DS) thì moái töông giöõa 2 giôùi cuõng nhö nhaõn aùp trung bình giöõa 2 quan naøy khoâng coøn roõ raøng. Nguyeân nhaân do caän thò maét.Theo taùc giaû NTim-Amponsah-CT:Nhaõn aùp ôû quaù naëng, cuõng maïc giaõn, haéc maïc teo laøm ta ño nöõ cao hôn ôû nam.Ñieàu naøy do chuùng toâi chæ nhaõn aùp döôøng nhö khoâng cao nhöng vaãn goùp phaàn nghieân cöùu trong maãu coù tuoåi töø 15 – 35, ñaây laø löùa laøm traàm troïng theâm moät tình traïng caän thò. tuoåi treû ít chòu taùc ñoäng cuûa noäi tieát toá cuõng nhö Veà nhaõn aùp trung bình giöõa caùc nhoùm beänh lyù toaøn thaân. Nhaõn aùp trung bình giöõa 2 maét tuoåi töông ñöông nhau, nhöng khoâng nhaát ñònh gioáng nhau hoaøn toaøn, nhaõn aùp giöõa hai maét coù theå Chuùng toâi chæ so saùnh nhaõn aùp giöõa caùc nhoùm cheânh leäch nhau vaø söï cheânh leäch naøy khoâng quaù tuoåi trong nhoùm chính thò, coøn trong nhoùm caän thò 4mmHg khi ño baèng NAK Goldmann. thì khoâng, vì giöõa caùc nhoùm tuoåi coøn aûnh höôûng cuûa ñoä caän neân neáu phaân tích so saùnh seõ khoâng Veà nhaõn aùp trung bình giöõa nhoùmk chính xaùc. chính thò vaø nhoùm caän thò Chuùng toâi tieán haønh kieåm ñònh giaû thuyeát Ho : Duøng pheùp toaùn thoáng keâ so saùnh trung bình NA giöõa 2 nhoùm laø nhö nhau. hai maãu quan saùt ñoäc laäp ñeå kieåm ñònh giaû HA : NA ôû nhoùm tuoåi 21 – 25 cao hôn nhaõn aùp ôû thuyeát.Chuùng toâi nhaän thaáy: nhoùm tuoåi 15 – 20. Nhaõn aùp trung bình cuûa nhoùm caän thò nheï cao Duøng pheùp toaùn thoáng keâ t-student, chuùng toâi coù hôn nhaõn aùp trung bình cuûa nhoùm chính thò coù yù keát quaû sau : t = 1,68< C =1,96 vôùi ñoä tin caäy 95%. nghóa thoáng keâ. Töông töï ta cuõng coù keát quaû giöõa caùc nhoùm tuoåi: Nhaõn aùp trung bình cuûa nhoùm caän thò trung 21-25 vaø 26-30 : t = -0,912. bình cao hôn nhaõn aùp trung bình cuûa nhoùm caän 26-30 vaø 31-35 : t = -1,102.⏐t⏐ nhoû hôn C=1,96 thò nheï coù yù nghóa thoáng keâ. vôùi ñoä tin caäy 95%. Nhaõn aùp trung bình cuûa nhoùm caän thò naëng ⇒ Chaáp nhaän giaû thuyeát Ho vaø baùc boû giaû thuyeát cao hôn nhaõn aùp trung bình cuûa nhoùm caän thò HA. trung bình coù yù nghóa thoáng keâ. Nhö vaäy nhaõn aùp trung bình giöõa caùc nhoùm tuoåi Nhaõn aùp trung bình cuûa nhoùm caän thò raát naëng trong maãu phaân tích (töø 15 ñeán 35 tuoåi) laø nhö nhau. nhoû hôn nhaõn aùp trung bình cuûa nhoùm caän thò Yeáu toá tuoåi khoâng aûnh höôûng ñeán nhaõn aùp trong maãu naëng coù yù nghóa thoáng keâ. nghieân cöùu naøy. Nhö vaäy: Nhaõn aùp trung bình cuûa maét caän thò cao Muïc ñích cuûa nghieân cöùu naøy laø so saùnh nhaõn aùp hôn maét chính thò vaø khi ñoä caän caøng cao thì nhaõn aùp giöõa ngöôøi chính thò vaø ngöôøi caän thò neân chuùng toâi caøng taêng, ñieàu naøy chæ ñuùng khi ñoä caän < -12.0DS. choïn nhoùm töø 15 – 35 tuoåi ñeå tin chaéc raèng tuoåi Nhaõn aùp cao xaûy ra treân maét caän thò laø roõ raøng, khoâng laø yeáu toá gaây nhieãu. nhöng möùc ñoä cao chæ thaáy roõ khi so saùnh vôùi maét Ñoái vôùi treû em tuoåi < 15, thöôøng maét chöùa phaùt chính thò. Nhaõn aùp taêng cao nhöng chöa vöôït quaù trieån ñaày ñuû vaø nhaõn aùp thöôøng cao hôn do maét trong giôùi haïn cho pheùp, ñieàu naøy laø do söï meàm giaõn cuûa Chuyeân ñeà Tai Muõi Hoïng – Maét 165
  5. Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 Nghieân cöùu Y hoïc cuõng maïc treân maét caän thò laøm cho nhaõn aùp khi ño maãu coù tuoåi töø 6 ñeán 9 tuoåi. thaáp hôn nhaõn aùp thaät söï cuûa maét. Tuy nhieân, trong hai coâng trình nghieân cöùu thì Trong NAK Goldmann, löôïng thuûy dòch xeâ dòch nhaõn aùp trung bình cuûa nhoùm caän thò cao hôn nhaõn trong luùc ño chæ coù 0,56mm3, khoâng ñaùng keå, nhaõn aùp aùp trung bình cuûa nhoùm chính thò, ñieàu naøy coù yù ño ñöôïc gaàn vôùi nhaõn aùp thaät söï cuûa maét (3). nghóa thoáng keâ. ÔÛ ngöôøi caän thò, ñoä cöùng cuõng maïc giaûm laøm cho KEÁT LUAÄN nhaõn aùp taïi thôøi ñieåm ño thaáp hôn nhaõn aùp thaät söï Qua nghieân cöùu nhaõn aùp ño baèng nhaõn aùp keá cuûa maét. Ñieàu ñoù giaûi thích taïi sao : beänh glaucoma Goldmann ôû 220 maét chính thò vaø 388 maét caän thò phaùt trieån treân maét caän thò raát deã bò boû qua vì söï meàm trong thanh thieáu nieân Vieät Nam tuoåi töø 15 ñeán 35 giaõn cuõng maïc laøm cho nhaõn aùp döôøng nhö khoâng tuoåi, chuùng toâi coù caùc keát luaän sau : cao ñeán khi maét muø vaãn töôûng nguyeân nhaân chæ do caän thò (5). 1). Giaù trò bình thöôøng cuûa nhaõn aùp ôû maét chính thò trong thanh thieáu nieân Vieät Nam laø ⎯X ± 2SD = ÔÛ ngöôøi caän thò raát naëng, haéc maïc teo toaøn theå, 14,11 ± 2(1,55) = 11,01 – 17,21mmHg (laøm troøn soá : cuõng maïc giaõn meàm laøm cho nhaõn aùp luùc ño caøng 11 – 18mmHg) thaáp hôn nhaõn aùp thaät söï cuûa maét vaø thaáp hôn nhaõn aùp ôû maét coù ñoä caän thaáp hôn. 2). Giaù trò bình thöôøng cuûa nhaõn aùp ôû maét caän thò trong thanh thieáu nieân Vieät Nam laø : So saùnh vôùi taùc giaû khaùc ⎯X ± 2SD = 17,79 ± 2.(2,34) = 13,11 – Nhaõn aùp ôû nhoùm chính thò : 22,47mmHg (laøm troøn soá : 13 – 23mmHg). Taùc giaû ⎯X (mmHg) SD (mmHg) Ourgaud 14,54 2,227 3). Trong ñoä tuoåi töø 15 ñeán 35 tuoåi thì yeáu toá tuoåi David J.Palmer 15,5 2,6 khoâng aûnh höôûng ñeán keát quaû nhaõn aùp. Hornova – J 16 2,0 Nguyeãn Höõu Thuùy AÙi 14,11 1,55 4). Nhaõn aùp trung bình giöõa 2 giôùi nam vaø nöõ trong maãu nghieân cöùu naøy laø nhö nhau. So vôùi caùc keát quaû cuûa caùc taùc giaû treân thì keát quaû nhaõn aùp cuûa chuùng toâi coù hôi thaáp hôn, coù leõ do maãu 5). Nhaõn aùp trung bình giöõa hai maét nhö nhau coù nghieân cöùu cuûa chuùng toâi chæ giôùi haïn trong ñoä tuoåi yù nghóa thoáng keâ, nhöng khoâng gioáng nhau hoaøn töø 15 ñeán 35 tuoåi. toaøn vaø cheânh leäch nhaõn aùp 2 maét khoâng quaù 4mmHg. So saùnh söï cheânh leäch nhaõn aùp giöõa nhoùm chính thò vaø caän thò 6). Nhaõn aùp trung bình cuûa maét caän thò cao hôn nhaõn aùp trung bình cuûa maét chính thò vaø ñoä caän caøng Chính thò Caän thò Taùc giaû ⎯X SD ⎯X SD cao thì nhaõn aùp caøng cao. Tuy nhieân, khi ñoä caän quaù (mmHg) (mmHg) (mmHg) (mmHg) cao (ñoä caän ≥ -12.0DS) thì giöõa nhaõn aùp vaø ñoä caän Edwards-MH Brown-B 11,55 2,06 13,69 3,4 khoâng coøn töông quan thuaän. Nguyeãn Höõu Thuùy AÙi 14,11 1,55 17,83 2,38 7). Heä soá töông quan Pearson giöõa nhaõn aùp vaø ñoä Trung bình nhaõn aùp trong maãu nghieân cöùu cuûa caän laø 0,675. Ñaït loaïi töông quan khaù chaët. chuùng toâi coù cao hôn cuûa taùc giaû Edwards-MH vaø 8). Phöông trình hoài qui tuyeán tính giöõa nhaõn aùp Brown – B, coù theå do hai coâng trình nghieân cöùu ñöôïc (B) vaø ñoä caän (A): thöïc hieän trong hai maãu coù nhoùm tuoåi hoaøn toaøn B = (-0,566).A + 14,927 (vôùi A < -12.0DS) khaùc nhau TAØI LIEÄU THAM KHAÛO - Chuùng toâi thöïc hieän trong maãu coù tuoåi töø 15 1. LEÂ ANH TRIEÁT, Quang hoïc laâm saøng vaø khuùc xaï maét, ñeán 35 tuoåi. NXB TP.Hoà Chí Minh, 1997, 381. - Edwards – MH vaø Brown – B thöïc hieän trong 166 Chuyeân ñeà Tai Muõi Hoïng – Maét
  6. Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 2. PHAN DAÃN, Thöïc haønh nhaõn khoa, NXB Y Hoïc, 1998, 18. PUELL-MARIN-MC, ROMERO-MARTIN-M, IOP in 528 50-61, 97-10. university students: effect of refractive error, J-Am- 3. LEÂ MINH THOÂNG, Giaûi phaãu hoïc vaø sinh lyù maét, Giaùo Optom-Assoc 1997, Oct; 68(10):657-62. trình nhaõn khoa, NXB Giaùo Duïc, 1997, 15-18. 19. JONAS-JB, DICHTL-A, Optic disc morphology in 4. VOÕ QUANG NGHIEÂM, Gloâcoâm, Giaùo trình nhaõn khoa, myopic primary open-angle glaucoma, Graefes-Arch- NXB Giaùo Duïc, 1997, 225-243. Clin-Exp-Ophthalmol 1997 Oct; 235(10):627-33. 5. NGUYEÃN XUAÂN TRÖÔØNG, Taät khuùc xaï vaø laõo thò, 20. CHIHARA-E, LIV-X, DONG-J, Severe myopia as a risk Giaùo trình nhaõn khoa, NXB Giaùo Duïc, 1997, 293-298. factor for progressive visual field loss in primary open- 6. NGUYEÃN ÑÖÙC ANH, Beänh hoïc Glaucoma, NXB Y Hoïc, angle glaucoma, Ophthalmological 1997; 211(2): 66-71. 1993, 7-23. 21. ARAIE-M, ARAI-M, KOSEKI-N, SUZUKI-Y, Influence 7. NGOÂ NHÖ HOØA, Thoáng keâ trong nghieân cöùu Y hoïc, of myopic refraction on visual field defects in normal 1982. tension and primary open-angle glaucoma, Japan-J- 8. NGUYEÃN THANH LIEÂM, Caùch tieán haønh coâng trình Ophthalmol 1995; 39(1): 60-4. nghieân cöùu khoa hoïc, NXB Y Hoïc 2000. 22. JENSEN-H, Myopia progression in young school 9. VOÕ VAÊN HUY, VOÕ THÒ LAN, HOAØNG TROÏNG, ÖÙng children and IOP, Doc-Ophthalmol 1992; 82(3): 249-55. duïng SPSS FOR WINDOWS ñeå xöû lyù vaø phaân tích döõ 23. HUANG-L, ZHOU-W, The relationship of structure in kieän nghieân cöùu, NXB khoa hoïc vaø kyõ thuaät, 1997. vivo of low tension glaucoma and myopia, Yen-Ko- 10. HOAØNG THÒ LUÕY, Khaûo saùt tình hình beänh Glaucoma Hsueh-Pao 1990, Dec; 6(3-4) : 58-9, 94. 1991 – 1997 taïi Trung taâm Maét TP.HCM töø thaùng 24. PARSSINEN-O, IOP in school myopia, Acta- 11/1995 - 10/1996, 4 – 31. Ophthalmol- Copenh, 1990 Oct; 68(5): 559-63. 11. MITCHELL-P, HOURIHAN-F, The relationship 25. TOKORO-T, FUNATA-M, AKAZAWA-Y, Influence of between glaucoma and myopia:The Blue Mountains Eye IOP on axial elongation, J-Ocul-Pharmacol 1990 Winter; Study; Ophthalmology, 1999 Oct; 106(10): 2010-5. 6(4): 285-91. 12. QUINN-GE, BERLIN-JA, YOUNG-TL, Association of 26. A – NESTEROV, A – BUNIN, L – KATSNELSON, IOP and myopia in children; Ophthalmology, 1995 Feb; Intraocular pressure physiology and pathology, 1978, 25. 102 (2): 180-5. 27. SPAETH, Early primary Galucoma Diagnosis and 13. EDWARDS-MH, BROWN-B; IOP in a selected sample of management 1979, 3 – 25. myopic and nonmyopic Chinese children; Optom-Vis-Sci, 28. DAVID J. PALMER, Concepts and measurement 1993 Jan; 70(1) :15-7. Techniques of Intraocular Pressure, Management of 14. FONG-DS, EPTEIN-DL, ALLINGHAM-RR, Glaucoma Difficult Glaucoma,1994, 24 – 38. and myopia: are they related?, Int-Ophthalmol-Clin 29. ROBERT A. MOSES, Intraocular pressure, Adler's 1990, Summer; 30(3): 215-8. Physiology of the eye, 1974, 249 – 277. 15. MARK-H, IOP in Chinese eyes, Ophthalmology, 2001 30. RICHARD F – BRUBAKER, Tonometry and cerneal Aug; 108(8): 1366. thickness Archives of Ophthalmology Vo. 117, No. 1, 16. DOLZHICH-GI, SHLYK-IV, DOLZHICH-RR, Clinical Jan 1999. variants of glaucoma in patients with acquired high 31. ROBERT L. STAMPER, GEORGE H, JANAKA, myopia; Vestn-Ophthalmol, 1999 Nov-Dec;115(6); 3-6. Intraocular pressure : Measurement, Regulation and 17. KUBENA-T, KUBENA-K, The optic nerve disk in Flow Relations, Duanes' Ophthamology, Mosby 1999. myopia children with elevated IOP, Cesk-Slov- CD – ROM. Ophthalmol, 1999 Sep;55(5): 312-5. Chuyeân ñeà Tai Muõi Hoïng – Maét 167
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2