intTypePromotion=1

Sổ tay hướng dẫn giải chi tiết đề thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng môn Vật lí: Phần 2

Chia sẻ: Co đơn Trăm Năm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:110

0
56
lượt xem
8
download

Sổ tay hướng dẫn giải chi tiết đề thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng môn Vật lí: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nối tiếp nội dung phần 1 tài liệu Hướng dẫn giải chi tiết đề thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng môn Vật lí, phần 2 giới thiệu tới người đọc các đề thi tuyển sinh Cao đẳng và Đại học khối A các năm 2010, 2011, 2012 môn Vật lí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ tay hướng dẫn giải chi tiết đề thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng môn Vật lí: Phần 2

 1. DE THI TUYEN SINH CAO DANG NAM 2010 M6n: VAT LI - Khoi A Thdl gian lam bai: 90 phut Cho biet: H S n g so Plang h = 6,625.10"^'*J.s, toe do a n n sang trong chan k h o n g c = 3.10^m/s, do Idn dien t i c h nguyen to e = 1,6.10"^^C, so Avogadro N A = 6,02.102^mor\V = 1,6.10~^^J. Cdu 1: Cho p h a n uTng h a t n h a n | H + | H ^ ^,He+Qn + 17,6MeV. Nang li/cfng toa r a k h i t o n g hgrp duo'c 1 g k h i heU xap x i bang: A. 5,03.10" J . B. 4,24.10^ J . C. 4,24.10^ J . D. 4,24.10" J . Gial N M o t m o l He c6 4g nen so nguyen tijf t r o n g I g He l a : N = ——. 4 Nang \Mang toa r a : E = N.17,6MeV = 6 , 0 2 . 1 0 ' ^ - .17,6.10^1,6.10"'^ 4 = 42,38.10'° « 4,24.10" J . Vay chgn dap an D. Cdu 2: M o t m a c h dao dong dien tCf LC l i tiidng dang thiic h i e n dao dong d i e n tii t U do. D i e n t i c h ciTc d a i t r e n m o t ban t u la 2.10'^C, ciro'ng do dong d i e n ciTc d a i t r o n g mach la 0,1 TTA. Chu k i dao dong dien tif tif do t r o n g m a c h b k n g : 10'^ 10"^ A. s. B. s. C. 4.10-'s. D. 4.10-'s. 3 3 ^ Glai N a n g li/grng m a c h dao dong: 2 2 1- 1 Chu k i dao dong: T = 27r>/LC = 2 ? : ^ = ^^"^"^^ = 4.10'(s). 1 0,l;r Vay chgn dap an D. Cdu 3: T a i m o t v i t r i t r o n g m o i trifdng t r u y e n a m , k h i cirdng do am tang gap 10 Ian gia t r i ciXdng do a m ban dau t h i mu'c cu'dng do a m A. t a n g t h e m 10 B. B. g i a m d i 10 B. C. t a n g t h e m 10 dB. D. g i a m di 10 d B . 84 G i a i Chi ti6t de thi T S DH, C B Mon Vat li
 2. Giai Mufc CLfcfng do a m ban dau: L, = lOlg —. Mufc cufdng do a m k h i h = l O I i : L2 = 1 0 1 g ^ . Ta c6: L ^ - L , = lOlg — - l O l g ^ - lOlg-^ = lOlglO = l O ( d B ) . ^0 ^0 ^1 Vay chgn dap an C. Cdu 4: B a n dau ( t = 0) c6 m o t mau chat phong xa X nguyen chat. O thdi diem t i mau chat phong xa X con l a i 2 0 % h a t n h a n chtfa b i p h a n ra. D e n thcfi d i e m t2 = t i + 100 (s) so h a t n h a n X chtfa b i p h a n r a c h i con 5% so v d i so h a t n h a n ban dau. Chu k i b a n r a ciia chat phong xa do l a : A. 25 s. B. 200 s. C. 50 s. D . 400 s. Giai T a i thofi diem t i : ii N„ N N, = -_0f = _ 20%No =—^=>2T OAO/.M _ 0 =5 (1) T a i tho-i diem ts = t i + 100: 1, + lUO N„ N N2=-TTlW = 5 % N „ = - f ^ 2 ' =20 (2) 2 T f'iil^.lil ,AA Chia (2) cho (1) t a diXtfc: 2^ ^ = 4 - 2" => - ^ ^ = 2 « T = 50(s). Vay chon dap an C. . Cdu 5: D u n g h a t p r o t o n c6 dong n a n g 1,6 M e V b a n vao h a t n h a n U t i ( j L i ) dufng yen. Gia suf sau p h a n ufng t h u dUgfc h a i h a t giong nhau c6 cung dong n a n g va k h o n g k e m theo t i a y. B i e t n a n g liiofng t o a r a cua phan ufng l a 17,4 MeV. Dong n a n g ciia m 5 i h a t s i n h r a l a : A. 15,8 MeV. B. 19,0 MeV. C. 7,9 MeV. D . 9,5 MeV. Giai Trong triTcfng hcfp k h o n g k e m theo t i a y, theo d i n h luat bao toan nang Itfdng, t o n g dong n a n g cua h a t s i n h r a p h a i bfing n a n g lifcfng cua Giai Chi tiet de thi TS DH, CD Won Vat If 85
 3. p h a n ufng t o a r a cpng vdri dong n a n g b a n dau. Theo do, neu goi K la n a n g lufcfng cua m 6 i h a t t h i t a c6: 2 K = 17,4 M e V + 1,6 M e V = 19 M e V ^ K = 9,5 MeV. Vdy chgn dap an D. Cdu 6: M o t k h u n g day d i n phSng det h i n h chOr n h a t c6 500 vong day, dien t i c h m o i v o n g l a 220 cm^. K h u n g quay deu v d i toe do 50 vong/giay quanh m o t true doi xufng n a m t r o n g m a t p h i n g cua k h u n g day, trong m o t tCr trtroTng deu c6 vectcf cam ufng tCf B vuong goc vdti true quay va eo do Idfn — T . Suat d i e n dong cire d a i t r o n g k h u n g day bang: 571 A. 2 2 0 V 2 V . B . 220 V . C. I I O V 2 V . D. I I O V . Giai Suat d i e n dong ciic d a i t r o n g k h u n g day b k n g : f? E g = coNOo = coNBS = 271.50.500.—.200.10-'= 2 2 0 ^ / 2 ( V ) . 571 Vdy chgn dap an A. Cdu 7: M o t stfi day A B c6 chieu d a i 1 m cang ngang, dau A co dinh, dau B gSn vdri m o t n h a n h cua a m thoa dao dong dieu hoa vdfi t a n so 20Hz. T r e n d a y A B eo m o t song dCrng o n d i n h vdri 4 bung song, B ducfc eoi l a n u t song. Toe do t r u y e n song t r e n day l a : A. 50 m/s. • B. 2,5 cm/s. C. 10 m/s. D . 2 cm/s. Giai H a i dau A B dirde eoi l a n i i t song. Do vay t r e n day c6 4 m u i song. Ta c6: I = 4-^2X=>X =- = 0,5(m). Toe do t r u y e n song: v = ^if = 0,5.20 = 10(m/s). Vdy chgn dap an C. Cdu 8: M o t nguon sang c h i p h a t r a a n h sang dcfn s^c eo t a n so 5.10^^Hz. Cong suat bufe xa dien tCf cua nguon l a l O W . So photon ma nguon p h a t r a t r o n g m o t giay x a p x i hkng: A. 0,33.10^^ B . 3,02.10^°. C. 3,02.10^^ D . 3,24.10^^ 86 Giai Chi tigt 66 thi TS DH, CD M6n V$t II
 4. Giai So photon m a nguon p h a t r a t r o n g m o t giay x a p x i bang: N =— = ~ - r « 3,02.10'^ hf 6.625.1(r'-'.5.10'-' Vay chgii dap an C. Cdu 9: Theo thuyet luang tijf a n h sang, p h a t bieu nao dvidi day la sai? A. P h a n tijf, ngiiyen tuf phat xa h a y h a p t h u a n h sang, cung c6 nghia la chung phat xa hay h a p t h u photon. B. A n h sang diioc tao t h a n h bdi cac h a t goi l a p h o t o n . C. N a n g iLfgtng ciia cac photon a n h sang l a nhtf nhau, k h o n g p h u thuoc t a n so' ciia a n h »ang. D . T r o n g chan k h o n g , cac photon bay doc theo t i a sang v d i toe do c = 3.10^m/s. Giai N a n g lifcJng cua cAc photon s = h f n e n t a n so a n h sang khac nhau thi nSng li/cfng e khac nhau. Vay chgn dap an C. Cdu 10: D a t dien ap u - Uocoscot c6 co thay doi dixac vao h a i dau doan mach gom cuon cam t h u a n c6 do t\i cam L , di$n t r d t h u a n R va t u dien CO dien dung C mSc n o i tiep. K h i co < J — thi: VLC A. ciidng do dong dien t r o n g doan mach cung pha v d i dien a p giufa hai dau doan mach. B. dien ap hieu dung giufa h a i dau dien trcf t h u a n R n h o h o n dien ap hieu dung giufa h a i dau doan mach. C. cUdng do dong dien t r o n g doan mach tr§ pha so vdri d i e n ap giufa hai dau doan mach. D. dien ap hieu dung giffa h a i dau dien t r d t h u a n R b a n g d i e n ap hieu dung giu:a h a i dau doan mach. Giai Khi CO < t h i Z , - Zp > 0. Khi do Z = ^ R ' + ( Z , - Z , ) ' > R . Suy r a U R < U . Vay chgn dap an B. G\iii Chi ti^t de thi T S D H , C D Mon Vat li 87 .
 5. Cdu 11: T r o n g scf do k h o i cua m o t may phat t h a n h dung song v6 tuyen k h o n g C O bo p h a n nao diTdfi day? A. M a c h b i e n dieu. B. M a c h tach song. C. M a c h khuech d a i . D. Anten. T r o n g scf do k h o i cua m o t m a y phdt t h a n h dung song v6 tuyen, k h o n g can bo p h a n tach song. Vdy chon dap an B. Cdu 12: Song d i e n tCf A. C O t h a n h p h a n dien tnfcfng va t h a n h phan tCf triTdng t a i mot diem dao dong cung phi/cfng. B. la d i e n tCr trLfomg Ian t r u y e n trong k h o n g gian. C. l a song doc hoSc song ngang. D . k h o n g t r u y e n dtfcfc t r o n g chan khong. GiSi Song d i e n tCr l a song ngang, t r u y e n diTcfc t r o n g chan k h o n g va k h i t r u y e n t h l vectcf E va B luon vuong goc vdfi nhau. Vdy chgn dap an B, Cdu 13: M a c h dao dong l i t i i d n g gom cuon cam t h u a n c6 do i\S cam L va tu d i e n c6 d i e n dung C dang thifc h i e n dao dong dien tCf tiT do. Goi Uo l a d i e n ap ciic d a i giufa h a i ban t u ; u va i la dien ap giufa h a i ban t u va ciTcfng dp dong d i e n t r o n g mach t a i thofi diein t . He thufc d u n g l a : A. i ^ = V L C ( u ^ - u = ) . B. i ^ = ^ { U ^ u - \ ) . C.i^=LC(U^u^). D. i ^ = ^ ( U ^ u ^ ) . Giai A p dung d i n h l u a t bao t o a n n a n g liTong cho mach L C , t a c6: -CU^ =-CU^+lLi^ o i ^ =-(u^-ir). Vdy chgn dap an B. Cdu 14: M o t v a t dao dong dieu hoa v(5fi bien do 6 cm. Moc the nSng d v i t r i can b^ng. K h i v a t c6 dong nkng b k n g ^ I a n ccf n a n g t h i v a t each v i t r i can bSng m o t d o a r . A. 4,5 cm. B. 6 cm. C. 4 cm. D. 3 cm. 88 Giai chi tiet cJe thi T S OH, C D M6n VSt 1(
 6. Gial K h i dong n a n g bSng — ccf n a n g t h i the n a n g bang: 4 Wt = W - Wd = W - - W = - W . 4 4 K h i do t a c6: - k x " = - . - k A " x = — x = — = 3 ( c m ) . 2 4 2 4 2 ^ ^ . Vay chgn dap an D. Cdu 15: Dat dien ap xoay chieu u = UQCOS cot vao h a i dau doan mach chi CO dien t r d thuan. Goi U la dien ap hieu dung giOfa h a i dau doan mach; i, lo yk I Ian liJc/t l a gia t r i tilc t h d i , gia t r i C L T C dai va gia t r i hieu dung cua CLTcfng do dong dien t r o n g doan mach. He thufc nao sau day sai? A. - ^ - 1 = 0. B.-^-i.O. Uo lo U 1 C. — + — = 1. D. +— = yjl. Giai Tac6: . _ ^ . Jo_ 1 1 . 0. U„ V2U0 ^0 V2I0 ^^'0 V2 V2 u i _ uV2coscot l>^coscot = 0. ij~T~ u I • U 1 1 1 • + — = —p= + - Uo lo V2 72 Vdy chqn dap an C. Cdu 16: T r o n g cac loai t i a : Rcfn-ghen, h o n g ngoai, tuf ngoai, dofn sac mau luc; t i a c6 t a n so nho n h a t l a : A. t i a h o n g ngoai. ' B. t i a Rcfn-ghen; C. t i a dofn sAc mau luc. D. t i a tuf ngoai. Giai T i a h o n g ngoai c6 bifdc song I d n n h a t nen c6 t a n so nho n h a t . Vay chgn dap an A. Cdu 17: D ^ t dien ap xoay chieu vao h a i dau doan mach gorh d i e n t r d thuan 4 0 Q va t u dien mic n o i tiep. B i e t dien ap giufa ha^.dau doan Giai Chi tiet tie thi T S B H , C D Mon Vat li 89
 7. mach lech pha y so vdi cifcfng do dong dien trong doan mach. Dung khang ciia tu dien bkng: A. 40V3Q. B. 20V3Q. C. 40Q. Giai Zc Do lech pha: tancp = = tan-o ^ = V3 « Z"^ = R V 3 = 40V3 ( Q ) . R 3 R Yay chon dap an A. • ' Cdu 18: Hieu dien the giufa hai dien cifc cua ong Cu-lit-gitf (ong tia X) la UAK = 2.10^V, bo qua dong nang ban dau cua electron k h i buft ra khoi catot. Tan so Idn nhat cua tia X ma ong c6 the phat ra xap xi bang: A. 4,83.10^^ Hz. B. 4,83.10^' Hz. C. 4,83.10'^ Hz. D. 4,83.10'^ Hz. Giai eU 1,6.10-".2.10' Ta c6: eU = hf =^ f - = 4,83.10". h 6,625.10-'-' Vay chon dap an C. Cdu 19: Mot song ccf truyen trong mot moi tri/dng doc theo true Ox vdi phirctog t r i n h u = .Scos(67rt-7rx) (cm) (x tinh bSng met, t tinh hkng giay). Toe do truyen song bang: A. 3 m/s. B. 6 m/s. C. - m/s. D. i m/s. 6 3 GiSi So sanh phi/orng t r i n h song u = 5cos(6;rt-7tx) vdri phiTorng trinh (0 tong quat u = UQ COS cot X ta thay: co = 671; — = 7i. V Taco: v = - = — = 6(m/s). 71 71 Vay chon dap an B. Cdu 20: Trong so cae hanh tinh sau day cua he Mat Trori: Thuy tinh, Trai Dat, Tho t i n h , Moc t i n h ; hanh tinh xa Mat Trcfi nhat la A. Moc t i n h . B. Thuy tinh. C. Tho tinh. D. Trai Dat. 90 Giai Chi tiet d e thi T S D H , CO M 6 n V | t l(
 8. Giai Trong so cac h a n h t i n h t h i Tho t i n h xa M a t Tro'i n h a t . Vay chgn dap an C. Cdu 21: K h i n o i ve song am, phat bieu nao sau day la s a i ? A. Song a m t r o n g k h o n g k h i la song ngang. B. Song a m t r u y e n dxiac t r o n g cac m o i trUdng rAn, l o n g va k h i . C. Song a m t r o n g k h o n g k h i l a song doc. D. d Cling m o t n h i e t do, toe do t r u y e n s o n g a m t r o n g k h o n g khi nho han toe do t r u y e n s o n g a m trong nUdc. Giai Song a m t r o n g k h o n g k h i la song doc n e n p h a t bieu A sai. Vay chgn dap an A. Cdu 22: N g u y e n tijf h i d r o chuyen ttf t r a n g t h a i dUng c6 n a n g l u g n g En = - l , 5 e V sang t r a n g t h a i dCfng c6 nSng l i i o n g E m = -3,4eV. Budtc song cua bufe xa ma nguyen tiu h i d r o p h a t r a xap x i b k n g : A. 0,654.10-^ m. B. 0,654.10-^ m . C. 0,654.10"^ m . D. 0,654.10"^ m . Giai Taco:—= E2-E, ^ , . ^ . _ ^ 6 2 5 . 1 0 - 3 . 1 0 - 3^^^. E^-E, (1,5 + 3,4)1,6.10"" Vay chgn dap an B. Cdu 23: M o t con iSc 16 xo gom v i e n b i nho va 16 xo nhe c6 do cufng lOON/m, dao dong dieu h6a vdfi b i e n do 0,1 m . Mo'c the n a n g d v i t r i can bang. K h i v i e n b i each v i t r i can bSng 6 cm t h i dong n a n g cua eon l^c bang: A. 0,64 J . B. 0,32 J . C. 3,2 m j . D. 6,4 m J . Giai Ccf n a n g cua con l^c: W = ^ k A ^ The nSng cua con lac k h i each v i t r i can h^ng 6cm: W=-k.6.10-'. ' 2 Giai Chi ti^t 66 thi T S B H , C D Mon Vat If 91
 9. Dong n a n g cua con lac k h i do: Wd = W - Wt = - 1 0 0 ( 1 0 - ' ) ' - { 6 . 1 0 - ' ) ' = 0.32J. 2 Vay chgn dap an B. Cdu 24: DSt d i e n ap u = 2 2 0 V 2 c o s l 0 0 7 t t (V) vao h a i dau doan mach A B g o m ' h a i d o a n m a c h A M va M B mSc n o i t i e p . D o a n A M gom d i e n tror t h u a n R mSc n o i t i e p vdfi cuon cam t h u a n L, doan M B chi CO t u d i e n C. B i e t d i e n ap giufa h a i dau doan m a c h A M va d i e n ap giufa h a i dau d o a n m a c h M B c6 gia t r i hieu d u n g b ^ n g nhau nhUng lech pha nhau — . Dien ap hieu dung giCfa hai dau doan mach A M bkng: 220 A. 110 V. B V. AM s C. 220 V2 V. D. 220 V. Giai Diia vao de b a i , t a c6 g i a n do vector nhtf h i n h ve. Diia vao g i a n do vector t a c6 the t h a y UAM = UAB = U C = 220 (V). Vay chqn dap an D. Cdu 25: K h i m o t v a t dao dong dieu hoa t h i A. liJc keo ve tac dung len vat c6 do Idn ciic dai k h i vat 6 vi t r i can bkng. B. v a n toe cua v a t c6 do Idn ciSc dai k h i v a t of v i t r i can bkng. C. gia toe cua v a t c6 do Idfn c\Xc dai k h i v a t d v i t r i can bang. D. liic keo ve tac dung len vat c6 do Idn t i le vdri b i n h phiidng bien do. Giai K h i m o t v a t dao dong dieu hoa t h i v a n toe cua v a t c6 do Idn cxlc dai k h i v a t d v i t r i can bang. Vay chon dap an B. Cdu 26: M o t l a n g k i n h t h u y t i n h c6 goc chiet quang A = 4°, dat trong k h o n g k h i . C h i e t suat cua l a n g k i n h doi v d i a n h sang do va t i m Ian lUgrt 1^ 1,643 va 1,685. Chieu mot chijm t i a sang song song, hep gom hai bufc xa do va t i m vao m a t ben eua l a n g k i n h theo phiicfng vuong goc v d i m a t nay. Goc tao bdi t i a do va t i a t i m sau k h i 16 r a k h o i mat ben k i a ciaa l a n g k i n h xap x i bang: A. 0,336°. B. 1,416°. C. 13,312°. D. 0,168°. 92 Giai Chi ti6't de thi TS DH. CD M6n Vat li
 10. Giai Goc l e c h cua t i a s a n g d o : D i = A(nd - 1) = 4 ( 1 , 6 4 3 - 1) = 2,572°. Goc l e c h cua t i a s a n g t i m : Dg = A(nt - 1) = 4 ( 1 , 6 8 5 - 1) = 2,74°. Goc l e c h giffa h a i t i a : A D = Dz - D i = 2,74 - 2 , 5 7 2 = 0,168°. Vay chgn dap an D. Cau 27: T a i m o t n o i t r e n m a t d a t , con l a c dofn c6 c h i e u d a i C d a n g dao dong d i e u h o a v d i c h u k i 2s. K h i t a n g c h i e u d a i c u a c o n iSc t h e m 2 1 c m t h i c h u k i dao d o n g d i e u h o a cua n o l a 2,2s. C h i e u d a i t b a n g : A . 2,5 m . B. 2 m. C. 1 m . D . 1,5 m . Giai B a n d a u , c h u k i dao d o n g c u a c o n l&c l a : T, =271 - = 2(s) (1) Sau k h i t a n g t h e m 2 1 c m , c h u k i dao d o n g c u a c o n ISc l a : T,=2.Alil=2.2(s) (2) TCr (1) v a (2) t a c6: = 1.1- = 1 , 2 1
 11. Cdu 29: M o t m a y p h a t dien xoay chieu m o t pha c6 p h a n cam la roto quay vdri toe do 375 vong/phut. T a n so ciia suat dien dong cam ufng ma m a y p h a t tao r a la 50 Hz. So cap cifc cua roto b k n g : A. 16. B. 8. C. 4. D. 12. Giai Ta c6: 375 vong/phut = 6,25 vong/giay. T a n so dong d i e n p h a t r a l a : f = p.n => p = — = = 8. n 6.25 Vay chgn dap an B. Cdu 30: H i e n tiTofng nao sau day k h a n g d i n h a n h s a n g c6 t i n h chat song? A. H i e n tMng quang d i e n t r o n g . B. H i e n tiiofng quang dien ngoai. C. H i e n ti/o'ng quang p h a t quang. D. H i e n tiTdng giao thoa a n h s a n g . Giai Hien tiiong giao thoa anh sang khang dinh anh sang c6 t i n h chat song. Vay chgn dap an D. Cdu 31: C h u y e n d o n g ciia m o t v a t la t o n g ho'p cua h a i dao dong dieu hoa cung phuo'ng. H a i dao dong nay c6 phiTo'ng t r i n h I a n lugrt la X, = 3coslOt(cm) va x , = 4 s i n (cm). Gia toe ciia v a t c6 do Idn 1, ciic dai b a n g : A. 1 m / s l B. 5 m / s l C. 7 m/s^ D. 0,7 m / s l Giai Ta c6: x , = 4sin ' l O t + ^ ' = 4 c o s l 0 t ( c m ) . 2 H a i dao dong x i , X 2 cung pha nen dao dong t d n g hdp c6 bien do: A = A i + A2 = 7 (cm). Gia toe ciia v a t : a = x " = - C O " A cos (cot+ 9 ) . Do Idrn cifc d a i cua gia toe: a,„^^ = co"A = 10".0,07 = 7 ( m / s " ) . Ydy chgn dap an C. 94 Giai Chi tigt de thi T S OH, C D M6n V§t li
 12. Cdu 32: Treo con \kc do'n vao t r a n m o t oto t a i noi c6 gia toe t r o n g trUdng g = 9,8 m/s^. K h i oto dufhg yen t h i chu k i dao dong dieu hoa cua con lac la 2s. Neu oto chuyen dong t h i n g n h a n h dan deu t r e n diTcfng n&m ngang v d i gia toe t h i chu k i dao dong dieu hoa cua con iSe xap x i bang: A. 1,98 s. B . 2,00 s. C. 1,82 s. D. 2,02 s. Giai Gia toe bieu k i e n ciia con lac: g, = 7 g - V a - = V l 0 - + 2 - = 1 0 , 0 4 ( m / s - ) . X Chu k i dao dong: l i ^ T = To^«l,98(s). T V Vdy chon dap an A. Cdu 33: Chleu a n h sang t r S n g do mot nguon n o n g sang p h a t r a vao khe hep F cua m o t may quang pho l a n g k i n h t h i t r e n t a m k i n h a n h (hoac t a m k i n h mcj) ciia buong a n h se t h u diroc: A. a n h sang trSng. B. bay vach sang tCf do den t i m , ngan each nhau hang nhOfng khoang t o i . C. eac vach mau sang, t o i xen ke nhau. D. m o t dai c6 mau tCr do den t i m n o i l i e n nhau m o t each l i e n tuc. Giai T r e n t a m k i n h a n h (hoac t a m k i n h mo') ciia buong a n h se t h u diio'e quang pho ciia a n h sang t r S n g gom m o t dai mau tCf do den t i m . Vdy chon dap an D. Cdu 34: K h i n o i ve t i a a p h a t bieu nao sau day la s a i ? , A. T i a a la dong cac h a t n h a n h e l i (^He). B. IChi d i t r o n g k h o n g k h i , t i a a l a m ion hoa k h o n g k h i va m a t dan nang lUcfng. C. K h i d i qua d i e n trUcfng giijfa h a i b a n t u d i e n , t i a a b i lech ve phia ban a m cua t u d i e n . D. T i a a phong r a tCr h a t n h a n v6'\e do bang 2000 m/s. Giai Tia a phong r a tCr h a t n h a n vdfi toe do b k n g k h o a n g 2.10'm/s. Vdy chon dap an D. Giai Chi tiet de thi TS DH, CD M6n Vat If 95
 13. Cdu 35: K h i n o i ve t i a h o n g ngoai, p h a t bieu nao dufdri day la sai? A. Tac dung n o i b a t n h a t cua t i a hong ngoai la tac dung nhiet. B. T i a h o n g ngoai c6 t a n so Idn hofn t a n so cua a n h sang do. C. Tia hong ngoai cung c6 the bien dieu difoc nhiT song dien tii cao tan. D. T i a h o n g ngoai c6 k h a n a n g gay r a m o t so p h a n ufng hoa hoc. Giai T i a h o n g ngoai c6 biidrc song d a i hcfn a n h sang do v i the t a n so cua no phai nho ho'n t a n so cua a n h sang do. Vay chon dap an B. Cdu 36: M o t v a t dao dong dieu hoa vdri chu k i T. C h o n goc t h d i gian la liic v a t qua v i t r i can bSng, v a n toe ciia v a t b a n g 0 I a n dau t i e n or thcfi d i e m : T A. I. B. I. C. a I. 4 8 6 2 Giai Chon goc thofi gian Itic v a t d v i t r i can b l n g . Ta c6: + Phi/tfng t r i n h dao dong: x = A cos (ot — 2) + Phi/Ong t r i n h v a n toe: v = -coA sin cot — 2) Khi V 0 t h i sin sin cot-— V 2) = 2n n 2n^ n T — t — t = - < = > t = —. T —2 = T 2 4 Vay chon dap an A. Cdu 37: D a t d i e n ap u = 200cosl007ct (V) vao h a i dau doan mach gom m o t b i e n t r d R m^c n o i t i e p v d i m o t cuon cam t h u a n c6 do t i f cam — H . Dieu c h i n h b i e n tror de cong suat toa n h i e t t r e n b i e n t r d dat cUc 7t , • • d a i , k h i do ctfcfng do dong d i e n hieu dung t r o n g doan mach bSng: A. 2 A. B. 1 A . ^ C. - t A. D. V2 A. 96 Giai Chi tiet
 14. Giai 2r. U-R U= Cong suat cua b i e n tror l a : P = I^R = R Theo bat dang thu'c Cosi, cong suat dat gia t r i CLTC dai k h i : R = Z L = coL = 100
 15. Cdu 40: So vdi h a t n h a n ^^Si, h a t n h a n ^Ca c6 nhieu hofn: A . 11 ncftron va 6 p r o t o n . B. 5 n o t r o n va 6 p r o t o n . C. 5 ncftron va 12 p r o t o n . D . 6 n o t r o n va 5 proton. Giai H a t n h a n " S i c6 14 p r o t o n , 15 ncftron. H a t n h a n 20 c6 20 p r o t o n , 20 ncftron. Vdy chgn dap an B. Cdu 41: D a t d i e n ap u = UoCOS cot + — ( V ) vao hai dau doan mach 6 gom d i e n trof t h u a n R va cuon cam t h u a n c6 do t i i cam L mac noi tiep t h i dicing do dong dien qua doan mach la i = sin cot + - ( A ) . T i so 12 giiJa dien t r d t h u a n R va cam k h a n g cua cuon cam la: A. 1. B. V3. C. 1. D. 2 Giai ' 71 2n Ta c6: u = cos cot + — = UQ sin cot + — + — = UQ sin cot + - V 6 6 2 3 ) Do lech pha giC?a dien ap va ctfcfng do dong dien: _ 271 571 _ 71 ^ ~ T ~ T 2 ~ 4 ' Ta c6: ^ = t a n - = l . R 4 Vdy chgn dap an A. Cdu 42: D a t d i e n ap u = cos cot vao h a i dau doan mach gom dien tror t h u a n R va t u d i e n C mAc n o i t i e p . Biet dien ap giua hai dau dien t r d t h u a n va d i e n ap giCa h a i ban t u dien c6 gia t r i hieu dung bang nhau. P h a t bieu nao sau day la sai? A. CiTorng do dong d i e n qua doan mach tre pha so v d i dien ap giiJa h a i dau doan mach. 98 Giai Chi tietde thi T S D H . C D Mon Vatii ?
 16. B. D i e n ap giuTa h a i dau d i e n trof t h u a n sdm pha — so v d i dien ap 4 giOfa h a i dau doan mach. C. CiTcfng do dong dien qua doan mach scJm pha — so v d i dien ap 4 giOfa h a i dau doan mach. D. D i e n ap giufa h a i dau t u dien t r e pha — so v d i d i e n ap giuTa h a i 4 dau doan mach. Giai Phat bieu sai: "CiTdng do dong dien qua doan mach t r i pha — so • • 4 vdfi dien ap giufa h a i dau doan mach". Vay chon dap an A. Cdu 43: T r o n g cac h a t scr cap: pozitron, p r o t o n , p h o t o n , n p t r o n ; h a t c6 khoi liJcfng n g h i bang 0 l a : A. pozitron. B. p r o t o n . C. ncftron. D. photon. Giai Photon la h a t scf cap c6 k h o i Itfcfng n g h i bang 0. Vay chgn dap an D. Cdu 44: P h a n ufng n h i e t hach la A. phan ufng trong do mot hat nhan nang v9 t h a n h 2 m a n h nhe hom. B. p h a n ufng h a t n h a n t h u n a n g liTgrng. C. S L T k e t hcfp h a i h a t n h a n c6 so k h o i t r u n g b i n h tao t h a n h h a t nhan nang hon. D. p h a n ufng h a t n h a n toa n a n g lUcfng. Giai Phan ufng n h i e t hach la p h a n ufng h a t n h a n toa n a n g lucfng. Vay chgn dap an D. Cdu 45: M a c h dao dong l i tudng gom cuon cam t h u a n c6 do t i f cam L khong doi va t u dien c6 dien dung C t h a y doi dtfofc. K h i C = C i t h i t a n so dao dong r i e n g cua mach b k n g 30 k H z va k h i C = C2 t h i t a n so dao Giai Chi tiet de thi TS DH, CD M6n Vat li - 99
 17. c c d o n g r i e n g cua m a c h b a n g 40 k H z . N e u C = — t h i t a n so dao d o n g r i e n g cua m a c h b a n g : A . 10 k H z . B.'*IO kHz. C. 2 4 k H z . D 50 k H z . Giai 1 1 Khi C = Ci thi f, = f, = • 47t'LC, 1 n'' 1 K h i C = Ca t h i = 27r7Lq « f; = 4 7 i ' L C , • 1 1 1 1 C.+C, _ 4n~L ~ 4n'L' C,C 47r'LC 2 y C,C 1^2 (vdi C = Suy r a : f,' + f^' = f ' =i> f = yjf^+f^ = V30-+40- = 5 0 ( k z ) . V g y c / i o n d d p an D. Cdu 46: O m a t t h o a n g cua m o t c h a t l o n g c6 h a i n g u o n k e t h o p A v a B dao d o n g d i e u h o a c u n g p h a v d i n h a u v a t h e o phiTdng t h a n g dufng. B i e t t o e do t r u y e n s o n g k h o n g d o i t r o n g q u a t r i n h I a n t r u y e n , biTdfc s o n g do moi n g u o n t r e n p h a t r a b a n g 12 c m . K h o a n g e a c h n g a n n h a t giufa h a i d i e m d a o d o n g v 6 i b i e n do CLTC d a i n a m t r e n doan t h a n g A B l a : A. 6 cm. B . 12 e m . C. 3 c m . D . 9 em. Giai K h o a n g e a c h giufa h a i d i e m dao d o n g v d i b i e n do ciTe d a i nkm t r e n 1 X \2 d o a n t h a n g A B l u o n b k n g — biTdc s o n g n e n M - — = — = 6 ( c m ) . Vdy chon dap an A. Cdu 47: T r o n g t h i n g h i e m Y - a n g ve g i a o t h o a a n h s a n g , h a i k h e di/gfc c h i e u s a n g d o n g t h c f i b d i h.ai bufc x a d d n sac c6 budc s o n g I a n liTcft l a A, 1 v a ^ 2 - T r e n m a n q u a n s a t c6 v a n s a n g b a e 12 c u a X i t r u n g v o i v a n s a n g b a c 10 c u a > . 2 - T i so — bSng: A. 2. B. I6 C. 1. D. I. 3 100 Gi4i Chi ti^t 0% thi TS DH. CD Mon Vat If
 18. Giai T a i v i t r i 2 v a n sang t r u n g nhau, ta c6: \2X, =10?i, = > ^ = -. Vdy chgn dap an B. , Cdu 48: M o t con iSc 16 xo dao dong dieu hoa v d i t a n so 2 f i . D o n g nang cua con iSc bien t h i e n t u a n hoan theo t h 6 i gian vdri t a n so' £2 b k n g : A.i. B.fi. C. 4 f i . D. 2fi. 2 GiSi V i chu k i cua dong nang b k n g m o t nufa chu k i cua dao dong n e n t a n so dong n a n g gap 2 Ian t a n so dao dong: fa = 2fo = 4 f i . Vdy chgn dap an C. Cdu 49: Mot con iSc 16 xo gom vat nho va 16 xo nhe c6 do cufng lOON/m. Con l^c dao dong dieu h6a theo phifofng ngang v d i phiTcfng t r i n h x = Acos((ot + (p) . Moc the nkng t a i v i t r i can bang. K h o a n g t h 6 i gian giufa hai I a n l i e n t i e p con l&c c6 dong n a n g b a n g the nSng la 0,1s. Lay 71^ =10. Kho'i Itfgfng v a t nho bang: A. 400 g. B. 100 g. C. 200 g. D . 40 g. T r o n g m o t chu k i dao dong, c6 4 I a n dong nSng b a n g the nSng nen t a c o : T = 4At = 4.0,1 = 0 , 4 ( s ) . m cong thufc T = 2n — suy r a : k T\ m =- = 0,4(kg) = 400(g). 4TI^ 4.10 Vdy chgn dap an A. Cdu 50: M o t chat c6 k h a n a n g p h d t ra a n h sdng p h a t quang vdfi birdrc s6ng0,55^m. K h i dung a n h sang c6 birdc song nao dudi day de k i c h thich t h i chat nay k h o n g the p h a t quang? A. 0,45 ^ m . B. 0,35 j ^ m . C. 0,50 ^ m . D . 0,60 ^ i m . G\k\i tiSt thi TS DH, CD M6n V^t If 101
 19. Giai Theo d i n h l u a t Xtoc, a n h sang k i c h t h i c h p h a i c6 h'Jdc song nho hcfn hiXdc song a n h sang p h a t quang. Trong cac hiidc song t r e n t h i hu6c song CO g i a t r i 0,60 p. m k h o n g the phat quang. Vqy chon dap an D. Cdu 51: P o l o n i ^^Po phong xa a va b i e n d d i t h a n h c h i Pb. Biet k h o i lUcfng cac h a t n h a n Po; u ; Pb I a n \\iat l a : 209,937303u; 4,001506u; MeV 205,929442u v a l u = 931,5 — — . N a n g liTcfng t o a r a k h i m o t h a t n h a n c poloni p h a n r a x a p x i bang: A . 59,20 M e V . B . 29,60 MeV. C. 5,92 M e V . D. 2,96 MeV. Giai Do h u t k h o i : Am = mp^ - (n^Pb + ) = 209,937303U - 205,929442u -4,001506u = 0,006355u. AE = A m . c ' = 5 , 9 1 9 6 8 2 5 « 5,92 MeV. Vay chgn dap an C. Cdu 52: M p t scfi d a y chieu d a i i cSng ngang, h a i dau co d i n h . T r e n day dang c6 song d t o g v o i n b u n g song, toe do t r u y e n song t r e n day la v. K h o a n g t h d i g i a n giuTa h a i I a n l i e n tiep scfi day duoi t h a n g l a : A. ^ . B. 5^. C. ^ . D. ' n£ £ 2nv nv GiSi Ydi I l a hudc song t h i - = - = > > . = — . 2 n n \ Chu k i dao dong: T = - = — . V nv K h o a n g thcfi gian giufa h a i I a n l i e n t i e p scri day du6i t h i n g l a : 2 nv • Vay chgn dap an D. 102 Giiichitigt
 20. Cdu 53: K h i v a t r a n quay b i e n doi deu quanh m o t true co d i n h t h i A. gia toe goe eua v a t k h o n g doi. B. tdng roomen eua eae ngoai life tac dung l e n v a t doi vdti true nay bang khong. C. gia toe toan p h a n eua m o t d i e m t r e n v a t luon k h o n g doi. D. toe do goe eua v a t k h o n g doi. Giai K h i v a t ran quay b i e n doi deu quanh m o t true eo d i n h t h i gia toe goe eua v a t k h o n g doi. Vay choii dap an A. Cdu 54: Trong eac nguon bufe xa dang hoat dong: ho quang d i e n , m a n hinh may v6 t u y e n , 16 siTofi dien, 16 v i song; nguon p h a t r a t i a tuf ngoai manh n h a t la A. ho quang dien. B. 16 v i song. C. m a n h i n h m a y v6 t u y e n . D. 16 sirdi d i e n . Giai V a t or n h i e t do eao hcfn se p h a t r a n h i e u t i a tuf ngoai hcfn. T r o n g cac nguon bufe xa t r e n t h i ho quang dien d n h i e t do eao n h a t . Vay chgn dap an A. Cdu 55: M o t b a n h xe dang quay quanh m o t true eo d i n h v
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2