Sổ tay nghiệp vụ_ Kiểm kê tồn kho

Chia sẻ: Nguyễn Thanh Triều | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

1
339
lượt xem
189
download

Sổ tay nghiệp vụ_ Kiểm kê tồn kho

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Mọi quá trình sảnn xuấtt kinh doanh củảa đơn vị đềuu có ảnh hưởng trựcc tiếpp đếnn Hànng-Tiền-Tàii sảnn. 2. 3 quá trình chính: Mua-SX-Bánn: đềuu ảnnh hưởng HTK 3. Quản lý HTK tốtt là trọnng tâmm ảnnh hưởnng quá trình sản xuất kinh doanh củảa cônng ty. 4. Hàng tồn kho là bộ phận chịu rủii ro cao nhấtt: mấtt mát (tình trạng bảỏo quảnn), hếtt hànng (giánn đoạnn sảnn xuất kinh doanh), thừàa hànng (lãnng phí). 5. Trung bình hànng tồnn kho chiếmm 15-25% tổnng tàii sảnn và là tàii sảnn ngắnn hạn có tỷ trọnng lớnn nhấtt....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ tay nghiệp vụ_ Kiểm kê tồn kho

 1. SOÅ TAY NGHIEÄP VUÏ KIEÅM KEÂ TOÀN KHO TAØI LIEÄU THAM KHAÛO DAØNH CHO NH GIAÙM ÑOÁC, KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG C, NG VAØ KIEÅM TOAÙN VIEÂN TP.HCM 01/2007 BIEÂN SOAÏN: NGUYEÃN VAÊN HOÄI MA,CPA. NOÄI DUNG 1. Caùc muïc tieâu kieåm keâ: 1. Phuïc vuï coâng taùc keá toaùn ñôn vò. 2. Phuïc vuï kieåm toaùn. 3. Theo yeâu caàu (DN, beân thöù 3, laõnh ñaïo…). 4. Phuïc vuï tö vaán. 2. Chuaån bò kieåm keâ: 1. Quyeát ñònh kieåm keâ 2. Keá hoaïch kieåm keâ 3. Höôùng daãn kieåm keâ 3. Thöïc hieän kieåm keâ: 1. Toå chöùc kieåm keâ 2. Chöông trình kieåm keâ 3. Cô cheá kieåm soaùt trong kieåm keâ BIEÂN SOAÏN: NGUYEÃN VAÊN HOÄI MA,CPA. 1
 2. NOÄI DUNG (tt) 4. KTV quan saùùt kieååm keâ: sa kie 1. Phaân tích heää thoááng he tho ng 2. Thöû nghieääp kieååm soaùùt Thöû nghie kie soa 3. Thöû nghieääm cô baûûn Thöû nghie ba 5. Hoaøn thaønh kieåm keâ: 1. Toång hôïp keát quaû kieåm keâ. 2. Bieân baûn kieåm keâ. 3. Baùo caùo kieåm keâ. 4. Xöû lyù cheânh leäch kieåm keâ. 5. Thö quaûn lyù. 6. Hoïp toång keát ruùt kinh nghieäm. BIEÂN SOAÏN: NGUYEÃN VAÊN HOÄI MA,CPA. TAÀM QUAN TROÏNG CUÛA COÂNG TAÙC NG QUAÛN LYÙ HAØNG TOÀN KHO NG 1. Moïïi quaùù trình saûûn xuaáát kinh doanh cuûûa ñôn vò ñeàu coùù Mo qua trì sa xua cu co aûnh höôûng tröïc tieááp ñeán Haøøng-Tieààn-Taøøi saûûn. nh ng tröï tie Ha ng- Tie Ta sa 2. 3 quaùù trình chính: Mua-SX-Baùùn: ñeàu aûnh höôûng HTK qua trì chí nh: Mua- SX- Ba nh ng 3. Quaûûn lyùù HTK toáát laøø troïïng taâm aûnh höôûng quaùù trình Qua ly to la tro ng nh ng qua trì saûûn xuaáát kinh doanh cuûûa coâng ty. sa xua cu ty. 4. Haøøng toààn kho laøø boää phaään chòu ruûûi ro cao nhaáát: maáát Ha ng to la bo pha ru nha ma maùùt (tình traïïng baûûo quaûûn), heáát haøøng (giaùùn ñoaïïn saûûn ma tra ng ba qua he ha ng gia oa sa xuaáát kinh doanh), thöøa haøøng (laõng phí). xua doanh), thöø ha ng phí 5. Trung bình haøøng toààn kho chieáám 15-25% toåång taøøi saûûn ha ng to chie 15- to ng ta sa vaøø laøø taøøi saûûn ngaéén haïïn coùù tyûû troïïng lôùùn nhaáát. va la ta sa nga ha co ty tro ng lô nha BIEÂN SOAÏN: NGUYEÃN VAÊN HOÄI MA,CPA. 2
 3. TAÏI SAO PHAÛI KIEÅM KEÂ (LUAÄT KEÁ TOAÙN) Ñieàu 39. Kieåm keâ taøi saûn 1. Kieåm keâ taøi saûn laø vieäc caân, ñong, ño, ñeám soá löôïng; xaùc nhaän vaø ñaùnh giaù chaát löôïng, giaù trò cuûa taøi saûn, nguoàn voán hieän coù taïi thôøi ñieåm kieåm keâ ñeå kieåm tra, ñoái chieáu vôùi soá lieäu soå keá toaùn. 2. Ñôn vò keá toaùn phaûi kieåm keâ taøi saûn trong caùc tröôøng hôïp sau: a) Cuoái kyø keá toaùn naêm, tröôùc khi laäp baùo caùo taøi chính; b) Chia, taùch, hôïp nhaát, saùp nhaäp, giaûi theå, chaám döùt hoaït ñoäng, phaù saûn hoaëc baùn, khoaùn, cho thueâ doanh nghieäp; c) Chuyeån ñoåi hình thöùc sôû höõu doanh nghieäp; d) Xaûy ra hoûa hoaïn, luõ luït vaø caùc thieät haïi baát thöôøng khaùc; ñ) Ñaùnh giaù laïi taøi saûn theo quyeát ñònh cuûa CQNN coù thaåm quyeàn; e) Caùc tröôøng hôïp khaùc theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. 3. Sau khi kieåm keâ taøi saûn, ñôn vò keá toaùn phaûi laäp baùo caùo toång hôïp keát quaû kieâm keâ. Tröôøng hôïp coù cheânh leäch giöõa soá lieäu thöïc teá kieåm keâ vôùi soá lieäu ghi treân soå keá toaùn, ñôn vò keá toaùn phaûi xaùc ñònh nguyeân nhaân vaø phaûi phaûn aùnh soá cheânh leäch vaø keát quaû xöû lyù vaøo soå keá toaùn tröôùc khi laäp BCTC. BIEÂN SOAÏN: NGUYEÃN VAÊN HOÄI MA,CPA. TAÏI SAO KTV PHAÛI CHÖÙNG KIEÁN NG KIEÅM KEÂ TOÀN KHO ? 1. CHUAÅN MÖÏC KIEÅM TOAÙN: “Ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn phaûi thieát laäp caùc thuû tuïc kieåm keâ vaø thöïc hieän kieåm keâ hieän vaät haøng toàn kho ít nhaát moãi naêm moät laàn laøm cô sôû kieåm tra ñoä tin caäy cuûa heä thoáng keâ khai thöôøng xuyeân vaø laäp baùo caùo taøi chính.” (ñoaïn 5 VSA 501) 2. “Tröôøng hôïp haøng toàn kho ñöôïc xaùc ñònh laø troïng yeáu trong BCTC thì KTV phaûi thu thaäp ñaày ñuû baèng chöùng kieåm toaùn thích hôïp veà söï hieän höõu vaø tình traïng cuûa haøng toàn kho baèng caùch tham gia coâng vieäc kieåm keâ hieän vaät, tröø khi vieäc tham gia laø khoâng theå thöïc hieän ñöôïc.” (ñoaïn 6 VSA 501) BIEÂN SOAÏN: NGUYEÃN VAÊN HOÄI MA,CPA. 3
 4. TAÏI SAO KTV PHAÛI CHÖÙNG KIEÁN NG KIEÅM KEÂ TOÀN KHO ? Theo VSA 501 thì: “caùc khoaûn muïc vaø söï kieän ñaëc bieät trong kieåm toaùn BCTC, thöôøng goàm: - Haøng toàn kho; - Caùc khoaûn phaûi thu; - Caùc khoaûn ñaàu tö daøi haïn; - Caùc vuï kieän tuïng vaø tranh chaáp; - Thoâng tin veà caùc lónh vöïc hoaëc khu vöïc ñòa lyù. Caùc khoaûn muïc vaø söï kieän ñöôïc xaùc ñònh laø ñaëc bieät tuyø thuoäc vaøo töøng ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn theo ñaùnh giaù cuûa KTV. Khi ñöôïc xaùc ñònh laø khoaûn muïc hoaëc söï kieän ñaëc bieät thì KTV phaûi tieán haønh caùc coâng vieäc sau ñaây: Tham gia kieåm keâ haøng toàn kho…” BIEÂN SOAÏN: NGUYEÃN VAÊN HOÄI MA,CPA. MUÏC TIEÂU KIEÅM KEÂ (KTV) Vieääc chöùng kieáán kieååm keâ nhaèèm nhieààu muïïc ñích: Vie chöù ng kie kie nha nhie mu ñích: 1. Quan saùùt toåång quan thöïc ñòa ñoái töôïng kieååm toaùùn. sa to ng thöï ng kie toa 2. Theo doõi taøøi saûûn höõu hình hieään höõu treân thöïc teáá. ta sa hie thöï te 3. Phaùùt hieään nhöõng hö hoûûng, maáát maùùt, loãi thôøøi, giaûûm Pha hie nhö ho ng, ma ma thô gia giaùù, chaääm luaân chuyeåån… cuûûa toààn kho. gia cha chuye cu to kho. 4. Phaùùt hieään tình traïïng nhaøø kho, cho thueâ kho, möôïn Pha hie tra ng nha kho, kho, kho, ngöng saûûn xuaáát, haøøng giöõ hoää, haøøng kyùù gôûûi, coâng kho, ngö sa xua ha ng giö ho ha ng ky gô taùùc PCCC, ñaëc tính kyõ thuaäät… cuûûa toààn kho ñôn vò. ta thua cu to vò. 5. Phaùùt hieään cô hoääi tö vaáán hoaøøn thieään, taùùi caááu truùùc… Pha hie ho va hoa thie ta ca tru BIEÂN SOAÏN: NGUYEÃN VAÊN HOÄI MA,CPA. 4
 5. MOÄT SOÁ CHUAÅN BÒ KHI KTV ÑI CHÖÙNG KIEÁN KIEÅM KEÂ NG 1. Ktv phaûûi caân nhaééc ñeán HTKSNB veàà kho. (phöông pha nha ve kho. (phö phaùùp caân ñong ño ñeám, NXT, xem soåå kho theûû kho). pha so the kho). 2. Nôi löu haøøng toààn kho vaøø yù nghóa cuûûa toààn kho taïïi nôi ha ng to va nghó cu to ta ñoù (caân nhaééc ñeán vaään truøø, coâng thaùùi hoïïc, an ninh…) nha va tru tha ho ninh… 3. Nhöõng ruûûi ro tieààm taøøng lieân quan ñeán toààn kho naøøy. Nhö ru tie ta ng to na 4. Hoaïït ñoäng kieååm soaùùt toààn kho cuûûa khaùùch haøøng (coùù Hoa ng kie soa to cu kha ch ha ng co khoâng? Hieääu löïc, thöïc chaáát? Coùù ñöôïc hoàà sô hoùùa vaøø g? Hie thöï cha Co ñöô ho ho va coâng boáá ñeán caùùc nhaân söï coùù traùùch nhieääm khoâng?). bo ca co tra ch nhie g?). 5. Caân nhaééc khaûû naêng huy ñoäng chuyeân gia ñi cuøøng. nha kha ng cu ng. 6. Caùùc phöông tieään (maùùy tính, maùùy aûnh, giaááy buùùt…) Ca phö tie ma nh, ma nh, gia bu BIEÂN SOAÏN: NGUYEÃN VAÊN HOÄI MA,CPA. CAÙC MUÏC TIEÂU KIEÅM TOAÙN TOÀN KHO 1. ÑAÀY ÑUÛ: toààn kho ñang ñi ñöôøng, kyùù gôûûi, hoaëëc do to ñöô ng, ky gô hoa beân thöù 3 troâng giöõ khoâng được kieååm keâ ? thöù giö đượ kie 2. HIEÄÄN HÖÕU: toààn kho ñöôïc kieååm keâ nhieààu hôn 1 laààn HIE HÖ to ñöô kie nhie la hoaëëc khoâng toààn tại ? hoa to 3. CHÍNH XAÙÙC: toààn kho ñöôïc kieååm ñeám khoâng hôïïp lyùù ? CHÍ XA C: to ñöô kie hô ly 4. ÑAÙNH GIAÙÙ: toààn kho bò ñaùnh giaùù sai, khoâng caân nhaééc NH GIA to nh gia sai, nha giaùù trò hôïïp lyùù (loãi thôøøi, chaääm luaân chuyeåån, hö hoûûng) ? gia hô ly thô cha chuye ho ng) 5. QUYEÀÀN SÔÛÛ HÖÕU: toààn kho cuûûa beân thöù 3 bò ghi nhaään QUYE SÔ to cu thöù nha vaøøo taøøi saûûn ñôn vò trong quaùù trình kieååm keâ ? va ta sa qua trì kie 6. TRÌNH BAØØY: toààn kho duøøng caààm coáá khoâng khai baùùo ? BA Y: to du ng ca co ba BIEÂN SOAÏN: NGUYEÃN VAÊN HOÄI MA,CPA. 5
 6. KTV QUAN SAÙT KIEÅM KEÂ 1. Kieåm tra xem moïi nhaân söï tham gia kieåm keâ ñaõ thoáng nhaát keá hoaïch, phöông phaùp, nhaän ñöôïc höôùng daãn, chöông trình… chöa ? 2. Vieäc thöïc hieän coù tuaân thuû ñuùng höôùng daãn, keá hoaïch ? 3. Vieäc ñeám vaø ghi cheùp coù chính xaùc ? 4. Caùc loaïi haøng coù ñöôïc ñeám taùch bieät ? 5. Kieåm tra vieäc phaân chia nieân ñoä ? 6. Thu thaäp thoâng tin veà: haøng nhaän giöõ hoä, kyù gôûi, nhaän kyù gôûi, gôûi ñaïi lyù, nhaän gia coâng, nhaän baùn ñaïi lyù… haøng luaân chuyeån noäi boä (tình traïng ñaûo kho ?…) 7. Ngöôøi ñeám vaø ngöôøi ghi cheùp coù thuoäc boä phaän kho ? 8. An toaøn, PCCC, an ninh, baûo veä… nhö theá naøo ? BIEÂN SOAÏN: NGUYEÃN VAÊN HOÄI MA,CPA. KTV QUAN SAÙT KIEÅM KEÂ 1. Xem keát quaû ñoái chieáu kieåm keâ, vieäc xaùc ñònh nguyeân nhaân, phöông phaùp xöû lyù cheânh leäch cuûa khaùch haøng. 2. Khoâng caàu toaøn raèng seõ khoâng coù cheânh leäch naøo, vaán ñeà laø: neáu cheânh leäch nhoû, hoaëc caù bieät (chæ xem caùch xöû lyù cuûa ñôn vò). 3. Neáu cheânh leäch coù tính heä thoáng, hoaëc qua ñoù noùi leân raèng coâng taùc keá toaùn hoaëc theo doõi soá lieäu vaät chaát haøng toàn kho coù vaán ñeà: thì khi kieåm toaùn phaûi löu yù ruûi ro kieåm soaùt vaø haïn cheá vieäc tieáp caän döïa treân heä thoáng (taêng cöôøng thöû nghieäm cô baûn). 4. Caân nhaéc yù kieán vieát Thö quaûn lyù. BIEÂN SOAÏN: NGUYEÃN VAÊN HOÄI MA,CPA. 6
 7. TRÖÔÙC NGAØY KIEÅM KEÂ 1. Ñôn vò kieååm keâ coùù theåå thoâng baùùo cho khaùùch haøøng, kie co the ba kha ch ha ng, nhaøø cung caááp cuûûa hoïï veàà lòch kieååm keâ vaøø khuyeáán nha ca cu ho ve kie va khuye khích haïïn cheáá giao dòch trong thôøøi gian naøøy. khí ha che thô na 2. Thoâng baùùo veàà vieääc taùùch rieâng haøøng hoùùa ñaõ phaùùt haøønh ba ve vie ta ch ha ng ho pha ha nh hoùùa ñôn nhöng chöa giao cho khaùùch haøøng? ho nhö chö kha ch ha ng? 3. Thoâng baùùo taùùch rieâng haøøng hoùùa bò traûû laïïi, nhaään kyùù ba ta ch ha ng ho tra la nha ky gôûûi, haøøng khoâng thuoääc quyeààn sôûû höõu coâng ty? gô ha ng thuo quye sô ty? 4. Xöû lyùù keáá toaùùn hoaøøn taáát veàà N-X-T kho. ly ke toa hoa ta ve kho. 5. Thoâng baùùo veàà thôøøi bieååu, quaõng ñöôøng, phöông tieään ñi ba ve thô bie ñöô ng, phö tie laïïi cho moïïi thaøønh vieân tham gia kieååm keâ bieáát. la mo tha nh kie bie BIEÂN SOAÏN: NGUYEÃN VAÊN HOÄI MA,CPA. VAØO NGAØY KIEÅM KEÂ 1. Thoâng thöôøng laøø ngaøøy cuoáái cuøøng cuûûa naêm taøøi chính. thö ng la nga cuo cu ng cu ta chí nh. (tuy nhieân moäät soáá tröôøng hôïïp do ñaëc thuøø hoaëët ñoäng mo so trö ng hô thu hoa ng kinh doanh neân coùù theåå kieååm vaøøo moäät ngaøøy tröôùc hoaëëc co the kie va mo nga trö hoa sau ñoù vaøø aùp duïïng thuûû tuïïc boåå sung.) (neân haïïn cheáá). va du ng thu tu bo ha che ). 2. Kieååm keâ ñoàng loaïït vaøø khoâng coùù baáát kyøø söï di chuyeåån Kie ng loa va co ba ky chuye haøøng haøøng hoùùa naøøo vaøø/hoaëëc; ha ng ha ng ho na va /hoa 3. Kieååm keâ ñoàng loaïït vaøø ghi cheùùp ñaày ñuû moïïi bieáán ñoäng Kie ng loa va che mo bie ng Nhaääp-Xuaáát trong suoáát quaùù trình kieååm keâ. Nha Xua suo qua trì kie 4. Kieååm keâ vaøøo moäät thôøøi ñieååm khaùùc roàài coääng ngöôïc tröø Kie va mo thô ie kha ro co ng ngö tröø luøøi. (löu yù thôøøi ñieååm ñoù khoâng quaùù xa ngaøøy keáát thuùùc lu thô ie qua nga ke thu nieân ñoä vaøø nhöõng nghieääp vuïï phaùùt sinh lôùùn veàà nhaääp- va nh ö nghie vu pha lô ve nha xuaáát phaûûi ñöôïc kieååm toaùùn.) xua pha ñöô kie toa BIEÂN SOAÏN: NGUYEÃN VAÊN HOÄI MA,CPA. 7
 8. COÂNG TAÙC TOÅ CHÖÙC 1. Quyeát ñònh thaønh laäp ban kieåm keâ, nh 2. Keá hoaïch kieåm keâ, ch 3. Höôùng daãn kieåm keâ, ng 4. Chöông trình kieåm keâ, 5. Vieäc saûn xuaát kinh doanh trong quaù trình kieåm keâ. (phoái hôïp caùc phoøng ban trong ng doanh nghieäp)… BIEÂN SOAÏN: NGUYEÃN VAÊN HOÄI MA,CPA. NHÖÕNG NOÄI DUNG CHÍNH CUÛA “QUYEÁT ÑÒNH KIEÅM KE” 1. Thaønh phaàn tham gia. 2. Ngöôøi chòu traùch nhieäm chính. 3. Thôøi gian tieán haønh cuoäc kieåm keâ. 4. Ngaân saùch cho kieåm keâ. (kinh phí, phöông tieän, ñieàu ñoäng söï hoã trôï cuûa caùc phoøng ban khaùc trong cty…) 5. Cheá ñoä baùo caùo kieåm keâ, bieân baûn kieåm keâ. 6. Kyù quyeát ñònh (thöôøng laø laõnh ñaïo doanh nghieäp). BIEÂN SOAÏN: NGUYEÃN VAÊN HOÄI MA,CPA. 8
 9. NHÖÕNG NOÄI DUNG CHÍNH CUÛA “KEÁ HOAÏCH KIEÅM KE” CH 1. Nhöõng lónh vöïc, phaïm vi seõ kieåm keâ. (loaïi toàn kho, chi nhaùnh, nhaø maùy…) 2. Nhaân söï tham gia. /Thôøi gian tieán haønh. /Ñòa ñieååm Ñ ie kieååm keâ (löu yù caùùch toåå chöùc boáá trí kho), kie ca ch to chöù bo trí kho), 3. Ñoái töôïng (danh muïïc toààn kho: soáá soåå saùùch/chuûûng ng mu to kho: so so sa ch/chu ng loaïïi/ñôn vò tính/ giaùù trò soåå saùùch/ vò trí trong kho), loa i/ñ nh/ gia so sa ch/ trí kho), 4. Phöông phaùùp kieååm keâ (caân ñong ño ñeám – chuùù yù neááu Phö pha kie chu ne yeâu caààu thaååm ñònh kyõ thuaäät: phaûûi coùù chuyeân gia). ca tha thua pha co gia). 5. Caùc phöông tieän kyõ thuaät hoã trôï (maùy ño, maùy tính, xe naâng, thang maùy, phöông tieän vaän chuyeân nhaân vieân kieåm keâ ñeán ñòa ñieåm kieåm keâ neáu xa…) 6. Danh muïc kieåm keâ (Trong nhieàu tröôøng hôïp danh muïc kieåm keâ in saün do keá toaùn kho soaïn thaûo.) BIEÂN SOAÏN: NGUYEÃN VAÊN HOÄI MA,CPA. TAÀM QUAN TROÏNG NG CUÛA “KEÁ HOAÏCH KIEÅM KE” CH • “Vieäc laäp keá hoaïch chu ñaùo laø raát caàn thieát vì noù goùp phaàn quan troïng cho hieäu quaû vaø hieäu löïc cuûa cuoäc kieåm keâ (moät hoaït ñoäng thöôøng raát toán keùm vaø thöôøng chæ dieãn ra moät laàn trong naêm).” BIEÂN SOAÏN: NGUYEÃN VAÊN HOÄI MA,CPA. 9
 10. NHÖÕNG NOÄI DUNG CHÍNH CUÛA “HÖÔÙNG DAÃN KIEÅM KE” NG 1. Ngöôøi chòu traùch nhieäm chính. 2. Phöông phaùp kieåm ñeám. 3. Nhaõn kieåm keâ (neáu caàn) in saün chöøa troáng. 4. Phöông phaùp saép xeáp haøng hoùa trong kho. 5. Thôøi ñieåm vaø phöông phaùp khoùa soå haøng trong kho. 6. Boå nhieäm nhaân vieân kieåm kho vaø/hoaëc chuyeân gia. 7. Cô cheá kieåm soaùt trong kieåm kho. 8. Danh saùch heä thoáng kho, sô ñoà toå chöùc töøng kho. 9. Nhöõng ruûi ro nguy hieåm, coâng taùc an toaøn lao ñoäng khi kieåm kho (vôùi moät soá kho vaø haøng ñaëc thuø). KTV phaûi nhaän HDKK töø khaùch haøng tröôùc ngaøy kieåm keâ, neáu hoï chöa laäp ñöôïc HDKK, KTV coù theå tö vaán giuùp. BIEÂN SOAÏN: NGUYEÃN VAÊN HOÄI MA,CPA. NHÖÕNG NOÄI DUNG CHÍNH CUÛA “BAÛN KIEÅM KE” 1. Soá thöù töï cuûa Baûn/phieáu kieåm keâ (tröôøng hôïp danh muïc haøng nhieàu, soá nhoùm kieåm keâ nhieàu: coù nhieàu baûng/phieáu…) 2. Haøng hoùa ñöôïc kieåm (maõ soá/teân goïi/mieâu taû…) 3. Soá löôïng thöïc teá kieåm keâ (phaûi coù ñôn vò tính) 4. Chaát löôïng haøng ñaõ kieåm. 5. Vò trí haøng hoùa trong kho. 6. Vò trí haøng trong coâng ñoaïn saûn xuaát (tröôøng hôïp ñaõ xuaát ra khoûi kho, treân chuyeàn…) 7. Ngaøy kieåm keâ. 8. Caùc chöõ kyù. BIEÂN SOAÏN: NGUYEÃN VAÊN HOÄI MA,CPA. 10
 11. NHÖÕNG NOÄI DUNG CHÍNH CUÛA “NHAÕN KIEÅM KE” 1. Mieâu taû haøng hoùa. 2. Soá cuûa maët haøng. 3. Soá löôïng kieåm keâ. 4. Ñôn vò tính. 5. Ñieàu kieän maët haøng. 6. Ngaøy vaøo soå. 7. Ngaøy kieåm. 8. Ñòa ñieåm ñeå haøng. 9. Chöõ kyù cuûa ngöôøi kieåm keâ vaø ngöôøi kieåm tra. 10. Soá cuûa baûng/phieáu/nhaõn kieåm keâ. Nhaõn neân coù daáu treo, loaïi daùn keo khoù troùc, nhoøe… NHAÕN THÖÔØNG CHÆ DUØNG CHO KIEÅM TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH ! BIEÂN SOAÏN: NGUYEÃN VAÊN HOÄI MA,CPA. MOÄT SOÁ NGUYEÂN TAÉC KIEÅM SOAÙT KHI KIEÅM KE BIEÂN SOAÏN: NGUYEÃN VAÊN HOÄI MA,CPA. 11
 12. KIEÅM SOAÙT CHUNG 1. Vieäc kieåm keâ ñöôïc tieán haønh bôûi 1 nhaân vieân vaø 1 nhaân vieân khaùc seõ kieåm tra laïi. (1 nhoùm coù toái thieåu 2 ngöôøi: 1 ñeám – 1 ghi vaø caû 2 ngöôøi naøy khoâng neân thuoäc boä phaän quaûn lyù kho ñoù) (tröôøng hôïp haøng hoùa ñaëc thuø ñoøi hoûi vieäc kieåm ñeám phöùc taïp… nhoùm phaûi ñöôïc kyõ thuaät höôùng daãn tröôùc hoaëc coù 1 nhaân vieân kho ñi cuøng). 2. Caùc haøng hoùa hö hoûng, chaäm luaân chuyeån… phaûi ñöôïc phaùt hieän vaø ghi cheùp ñaày ñuû trong quaù trình kieåm kho. 3. Caùc ñieàu chænh trong quaù trình kieåm phaûi ñöôïc quaûn lyù chaët (baùo caùo ngöôøi phuï traùch vaø ghi laïi trong bieân baûn kieåm keâ). 4. Baûng kieåm keâ hoûng cuõng phaûi ñöôïc löu laïi ñuû, ghi roõ lyù do. BIEÂN SOAÏN: NGUYEÃN VAÊN HOÄI MA,CPA. KHOÙA SOÅ ÑOÁI VÔÙI HAØNG TOÀN KHO NG 1. Baûûo ñaûm haøøng trong kho ñaõ ñöôïc ghi nhaään trong soåå mua Ba ha ng ñöô nha so haøøng vaøø chöa ñöôïc ghi trong soåå baùùn haøøng. ha ng va chö ñöô so ba ha ng. 2. Ghi laïïi soáá phieááu vaøø noääi dung chi tieáát cuûûa caùùc PNK vaøø la so phie va no tie cu ca va PXK sau cuøøng (1-10 phieááu tuøøy löu löôïng nhaääp xuaáát kho). cu ng (1- phie tu ng nha xua kho). 3. Môûû soåå chi tieáát ghi cheùùp taáát caûû caùùc hoaïït ñoäng nhaääp xuaáát Mô so tie che ta ca ca hoa ng nha xua haøøng hoùùa trong suoáát quaùù trình kieååm kho (neááu coùù). ha ng ho suo qua trì kie ne co ). BIEÂN SOAÏN: NGUYEÃN VAÊN HOÄI MA,CPA. 12
 13. ÑAÛM BAÛO MOÃI MAËT HAØNG CHÆ ÑÖÔÏC KIEÅM MOÄT LAÀN 1. Ñaùnh soá tröôùc treân caùc phieáu kieåm kho. 2. Leân baûng toång hôïp caùc nhoùm-phieáu-ñòa ñieåm-danh muïc thôøi gian kieåm keâ. (baûng kieåm soaùt) 3. Quaûn lyù chaët cheõ caùc phieáu kieåm kho (phaùt ra bao nhieâu phieáu, cho ai thì phaûi thu hoài ñuû). 4. Thoáng keâ chi tieát caùc phieáu kieåm kho (Soá thöù töï, ñaõ söû duïng hay chöa,…) taïi thôøi ñieåm keát thuùc kieåm keâ. Caùc khoaûng troáng coøn laïi trong caùc phieáu kieåm kho hoaëc caùc phieáu chöa söû duïng phaûi ñöôïc gaïch cheùo. 5. Ngöôøi phaùt / nhaän phieáu thöôøng laø ngöôøi toång hôïp soá lieäu treân maùy tính – ngöôøi kieåm tra. BIEÂN SOAÏN: NGUYEÃN VAÊN HOÄI MA,CPA. ÑAÛM BAÛO TAÁT CAÛ MOÏI MAËT HAØNG ÑEÀU ÑÖÔÏC KIEÅM KEÂ NG 1. Daùùn nhaõn treân taáát caûû caùùc haøøng ñaõ ñöôïc kieååm vaøø ñeå laïïi Da ta ca ca ha ng ñöô kie va la moäät baûûn sao phieááu / baûûng kieååm keâ cho ngöôøi quaûûn lyùù taïïi mo ba phie ba ng kie ngö qua ly ta nôi kieååm keâ. kie 2. Quaùù trình kieååm keâ phaùùi ñöôïc tieáán haøønh tuaààn töï töø vò trí Qua trì kie pha ñöô tie ha nh tua trí xuaáát phaùùt, khoâng ñöôïc kieååm nhaûûy coùùc (duøø vì lyùù do cuøøng xua pha ñöô kie nha co du ly cu ng loaïïi haøøng… chaúúng haïïn). loa ha ng… cha ng ha BIEÂN SOAÏN: NGUYEÃN VAÊN HOÄI MA,CPA. 13
 14. KIEÅM KEÂ SAÛN PHAÅM DÔÛ DANG ? – Ñoái vôùùi saûûn phaååm dôûû dang, xaùùc ñònh soáá löôïng vaøø möùc ñoä vô sa pha dô xa so ng va hoaøøn thaøønh cuûûa saûûn phaååm. Rieâng saûûn phaååm dôûû dang cuûûa hoa tha nh cu sa pha sa pha dô cu caùùc ñôn vò xaây laéép bao goààm caûû saûûn phaååm xaây laéép chính, ca la go ca sa pha la chí nh, xaây laéép phuïï; caààn xaùùc ñònh khoáái löôïng vaøø giaùù trò ñaõ xaây la phu ca xa kho ng va gia laéép theo tieâu chí khoaûûn muïïc chi phí. la chí khoa mu phí – Neân khuyeáán khích ngöøng saûûn xuaáát, haïïn cheáá toáái ña SPDD khuye khí ngöø ng sa xua ha che to (vì kieååm thöôøng khoùù chính xaùùc). Vôùùi moäät soáá loaïïi hình saûûn kie thö ng kho chí xa Vô mo so loa sa xuaáát, luoân coùù SPDD treân chuyeààn, khoâng theåå ngöøng saûûn xua co chuye the ngöø ng sa xuaáát, coùù theåå öôùc löôïng theo phöông phaùùp HOÄÄP ÑEN. xua co the ng phö pha HO BIEÂN SOAÏN: NGUYEÃN VAÊN HOÄI MA,CPA. MOÄT SOÁ LÖU YÙ KHAÙC 1. Moãi maëët haøøng phaûûi ñöôïc kieååm ít nhaáát 1 laààn trong naêm. ma ha ng pha ñöô kie nha la 2. “Höôùng daãn kieååm keâ” phaûûi ñöôïc chuaåån bò chi tieáát tröôùc ng kie pha ñöô chua tie trö khi kieååm keâ vaøø coâng boáá döôùi daïïng vaên baûûn chính thöùc. kie va bo da ng ba ch í thöù 3. Ñoái vôùùi DN coùù nhieààu kho khaùùc nhau, tieáán haøønh kieååm kho vô co nhie kha nhau, tie ha nh kie ôû caùùc kho chính cuøøng luùùc (traùùnh tình traïïng luaân chuyeåån ca chí cu ng lu tra nh tra ng chuye haøøng giöõa caùùc kho). ha ng giö ca kho). 4. Kieååm tra caûû caùùc kho ñöôïc thoâng baùùo laøø troááng (trong heää Kie ca ca ñöô ba la tro ng he thoááng kho coâng ty) traùùnh boûû soùùt haøøng (CSDL ñaày ñuû). tho ng ty) tra nh bo so ha ng ). 5. Vieääc toåång hôïïp caùùc baûûng/phieááu kieååm keâ neân laøøm baèèng Vie to ng hô ca ba ng/phie kie la ba ng maùùy tính ngay sau khi coùù baûûng/phieááu ñaàu tieân hoaøøn taáát ma co ba ng/phie hoa ta gôûûi veàà. (vieääc naøøy seõ do 1 ngöôøi chòu traùùch nhieääm kieååm gô ve vie na ngö tra ch nhie kie tra/toåång hôïïp laøøm/ñöôïc phaân coâng töø tröôùc). tra/to ng hô la m/ñöô trö BIEÂN SOAÏN: NGUYEÃN VAÊN HOÄI MA,CPA. 14
 15. CHUAÅN MÖÏC QUY ÑÒNH 1. “Ñeå ñaûm baûo caùc thuû tuïc kieåm keâ do ñôn vò quy ñònh ñöôïc thi haønh nghieâm chænh, KTV phaûi giaùm saùt vieäc thöïc hieän caùc thuû tuïc kieåm keâ vaø coù theå tham gia tröïc tieáp kieåm keâ choïn maãu. KTV phaûi kieåm tra laïi ñoä chính xaùc vaø ñaày ñuû cuûa caùc phieáu kieåm keâ baèng caùch choïn vaø kieåm tra laïi moät soá maët haøng thöïc teá toàn trong kho ñeå ñoái chieáu vôùi phieáu kieåm keâ hoaëc choïn vaø kieåm tra moät soá phieáu kieåm keâ ñeå ñoái chieáu vôùi haøng thöïc teá toàn trong kho. Trong caùc phieáu kieåm keâ ñaõ ñöôïc kieåm tra, KTV caàn phaûi xem xeùt neân löu giöõ nhöõng phieáu kieåm keâ naøo ñeå giuùp cho vieäc kieåm tra vaø soaùt xeùt sau naøy.” (ñoaïn 14 VSA 501) BIEÂN SOAÏN: NGUYEÃN VAÊN HOÄI MA,CPA. CHUAÅN MÖÏC QUY ÑÒNH “Tröôøng hôïp haøng toàn kho ñöôïc beân thöù ba kieåm soaùt hoaëc baûo quaûn thì KTV phaûi yeâu caàu beân thöù ba xaùc nhaän tröïc tieáp veà soá löôïng vaø tình traïng cuûa haøng toàn kho maø beân thöù ba ñang giöõ hoä cho ñôn vò. Tuyø theo möùc ñoä troïng yeáu cuûa soá haøng toàn kho naøy, KTV caàn phaûi xem xeùt caùc nhaân toá sau: - Tính chính tröïc vaø ñoäc laäp cuûa beân thöù ba; - Söï caàn thieát phaûi tröïc tieáp tham gia kieåm keâ hoaëc ñeå KTV hoaëc coâng ty kieåm toaùn khaùc tham gia kieåm keâ; - Söï caàn thieát phaûi coù baùo caùo cuûa KTV khaùc veà tính thích hôïp cuûa heä thoáng keá toaùn vaø HTKSNB cuûa beân thöù ba ñeå coù theå ñaûm baûo coâng vieäc kieåm keâ laø ñuùng vaø haøng toàn kho ñöôïc giöõ gìn caån thaän; - Söï caàn thieát phaûi kieåm tra caùc taøi lieäu lieân quan ñeán haøng toàn kho do beân thöù ba giöõ; Ví duï: PNK, hoaëc ñöôïc beân khaùc xaùc nhaän hieän ñang giöõ caàm coá caùc taøi saûn naøy.” (ñoaïn 19 VSA 501) BIEÂN SOAÏN: NGUYEÃN VAÊN HOÄI MA,CPA. 15
 16. CUOÁI CUØNG NG 1. Cheânh leääch kieååm keâ ñöôïc xaùùc ñònh phaûûi tìm nguyeân le ch kie ñöô xa pha nhaân (taùùi kieååm, thoâng baùùo ñeå phaùùt hieään thieááu soùùt..) ta kie ba pha hie thie so 2. Laääp bieân baûûn kieååm keâ, baùùo caùùo kieååm keâ. La ba kie ba ca kie 3. Taáát caûû ñeàu phaûûi ñöôïc löu hoàà sô. (ít nhaáát laøø 3 boää: 1 löu Ta ca pha ñöô ho sô. (í nha la bo BGÑ / 1 phoøøng keáá toaùùn / 1 tröôûng ban kieååm keâ.) BGÑ pho ng ke toa trö ng kie .) 4. Xaùùc ñònh phöông thöùc xöû lyùù cheânh leääch kieååm keâ. Xa phö thöù ly le ch kie 5. Hoïïp toåång keáát, ruùùt kinh nghieääm. Ho to ng ke ru nghie BIEÂN SOAÏN: NGUYEÃN VAÊN HOÄI MA,CPA. HOAØN TAÁT THAÂN CHUÙC CAÙC BAÏN MOÄT MUØA KIEÅM KEÂ VUI VEÛ VAØ MOÄT NAÊM MÔÙI HAÏNH PHUÙC & THAØNH COÂNG ! NH NH BIEÂN SOAÏN: NGUYEÃN VAÊN HOÄI MA,CPA. 16
Đồng bộ tài khoản