intTypePromotion=1

Sổ tay tra cứu thiết bị cung cấp điện

Chia sẻ: Văn Tú Đinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:139

0
1.311
lượt xem
567
download

Sổ tay tra cứu thiết bị cung cấp điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sổ tay tra cứu cung cấp điện gồm các nội dung: phụ lục thiết bị cung cấp điện, các hệ số tính toán của các nhóm thiết bị điện, xí nghiệp luyện kim đen và màu, công nghiệp chế tạo và gia công kim loại, công nghiệp xây dựng, suất phụ tải của một số phân xưởng,... Đây là tài liệu hữu ích dành cho sinh viên, kỹ sư ngành Điện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ tay tra cứu thiết bị cung cấp điện

 1. Tra cuu thiet bi dien Phô lôc 1 ThiÕt kÕ cung cÊp ®iÖn B¶ng Néi dung Tran g 1-1 C¸c hÖ sè tÝnh to¸n cña c¸c nhãm thiÕt bÞ ®iÖn 4 1-2 Gi¸ trÞ ksd vµ cosϕ cña c¸c hé tiªu thô ®iÖn 7 1-3 TrÞ sè trung b×nh cña hÖ sè knc, cosϕ vµ Tmax cña mét sè xÝ 8 nghiÖp 1-4 SuÊt phô t¶i cña mét sè ph©n xëng 8 1-5 SuÊt phô t¶i chiÕu s¸ng cña mét sè ph©n xëng (dïng ®Ìn sîi 8 ®èt) 1-6 TrÞ sè trung b×nh ksd vµ cosϕ cña c¸c nhãm thiÕt bÞ 9 1-7 SuÊt phô t¶i chiÕu s¸ng cho c¸c khu vùc 10 1-8 trÞ sè trung b×nh knc, cosϕ cña mét ph©n xëng 10 1-9 trÞ sè trung b×nh Tmax vµ cosϕ cña c¸c xÝ nghiÖp 11 H×nh Nh÷ng ®êng cong biÓu thÞ gi¸ trÞ Kmax theo nhq vµ Ksd 11 1 H×nh §å thÞ nhq* = f(n*, P*) ®Ó x¸c ®Þnh sè thiÕt bÞ hiÖu qu¶ 11 2 1-10 B¶ng tÝnh nhq* theo n* vµ P* 12 1-11 B¶ng tra trÞ sè Kmax theo Ksd vµ nhq 13 1-12 Tñ ph©n phèi ®éng lùc lo¹i СП-58 do Liªn X« chÕ t¹o 14 1-13 Tñ ph©n phèi ®éng lùc lo¹i СП-62 vµ СПY-62 do Liªn X« chÕ 14 t¹o 1-13b Tñ ph©n phèi ®iÖn ¸p thÊp lo¹i ПP do Liªn X« chÕ t¹o 15 1-14 M¸y biÕn ¸p ba pha hai cuén d©y do Liªn X« chÕ t¹o 16 1-15 M¸y biÕn ¸p ba pha hai cuén d©y do ViÖt Nam chÕ t¹o 17 1-16 Th«ng sè kü thuËt m¸y biÕn ¸p ph©n phèi do ABB chÕ t¹o 18 1-17 Gi¸ tiÒn m¸y biÕn ¸p ph©n phèi 3 pha do ViÖt Nam chÕ t¹o 19 1-18 M¸y biÕn ¸p ph©n phèi 35/0,4 kV, ®iÖn ¸p ®iÒu chØnh ±2x 2,5% 20 do ABB chÕ t¹o 1-19 M¸y biÕn ¸p ba pha hai d©y quÊn do Nhµ m¸y ThiÕt bÞ ®iÖn 20 chÕ t¹o (THIBIDI) 1-20 M¸y biÕn ¸p ph©n phèi hai cÊp ®iÖn ¸p do c«ng ty ThiÕt bÞ 21 ®iÖn §«ng Anh chÕ t¹o 1-21 M¸y biÕn ¸p trung gian 35 / 6 ÷ 22 kV do c«ng ty ThiÕt bÞ ®iÖn 23 §«ng Anh chÕ t¹o 1-22 M¸y biÕn ®iÖn ¸p ®o lêng do Siemens chÕ t¹o 24 1-23 M¸y biÕn ®iÖn ¸p ®o lêng do Liªn X« chÕ t¹o 25 1-24 M¸y biÕn dßng ®iÖn h¹ ¸p U ≤ 600 V do C«ng ty ThiÕt bÞ ®iÖn 26 Nguyen Hien Trung - 15:32 a4/p4 - 4/9/14 1
 2. Tra cuu thiet bi dien chÕ t¹o 1-25 M¸y biÕn dßng ®iÖn trung ¸p do C«ng ty ThiÕt bÞ ®iÖn chÕ 27 t¹o 1-26 M¸y biÕn dßng ®iÖn trung ¸p do Siemens chÕ t¹o 28 1-27 M¸y biÕn dßng ®iÖn do Liªn X« chÕ t¹o 29 1-28 M¸y biÕn dßng ®iÖn tõ 35 ÷ 500 kV ®Æt ngoµi trêi do Liªn X« chÕ 32 t¹o 1-29 M¸y biÕn dßng thø tù kh«ng kiÓu c¸p TНП do Liªn X« chÕ t¹o 32 1-30 M¸y biÕn dßng víi ®iÖn ¸p trªn 1000V do Liªn x« chÕ t¹o 30 1-31 Th«ng sè kü thuËt cña c¸c lo¹i m¸y c¾t trung ¸p do Liªn X« chÕ 33 t¹o 1-32 Th«ng sè kü thuËt cña c¸c lo¹i c¬ cÊu truyÒn ®éng ®iÖn tõ do 34 Liªn X« chÕ t¹o 1-33 Th«ng sè kü thuËt cña c¸c cuén d©y ®Æt trong c¸c c¬ cÊu 35 truyÒn ®éng do Liªn X« chÕ t¹o 1-34 M¸y c¾t ®iÖn trung ¸p lo¹i HVF do ABB chÕ t¹o 35 1-35 M¸y c¾t ®iÖn 7,2 kV lo¹i 3AF do ABB chÕ t¹o 35 1-36 M¸y c¾t ®iÖn 12 kV lo¹i 3AF do ABB chÕ t¹o 36 1-37 M¸y c¾t ®iÖn 24 kV lo¹i 3AF do ABB chÕ t¹o 36 1-38 M¸y c¾t ®iÖn SF6 ngoµi trêi 24 kV do Schneider chÕ t¹o 37 1-39 M¸y c¾t ®iÖn SF6 ngoµi trêi 36 kV do Schneider chÕ t¹o 37 1-40 M¸y c¾t ch©n kh«ng trung ¸p ®Æt trong nhµ lo¹i 3CG do 38 Schneider chÕ t¹o 1-41 M¸y c¾t ch©n kh«ng trung ¸p ®Æt trong nhµ lo¹i 3AF vµ 3AG 38 do Schneider chÕ t¹o 1-42 Th«ng sè kü thuËt cña m¸y c¾t phô t¶i ΒΗΠ-16 vµ ΒΗΠ-17 do 38 Liªn X« chÕ t¹o 1-43 Th«ng sè kü thuËt cña dao c¸ch ly trung ¸p ®Æt trong nhµ do 39 Liªn X« chÕ t¹o 1-44 Th«ng sè kü thuËt cña dao c¸ch ly trung ¸p ®Æt ngoµi trêi do 39 Liªn X« chÕ t¹o 1-45 Dao c¸ch ly trung ¸p do c«ng ty ThiÕt bÞ ®iÖn §«ng Anh chÕ 40 t¹o 1-46 Th«ng sè kü thuËt cña sø ®ì ®Æt trong nhµ do Liªn X« chÕ t¹o 40 1-47 Th«ng sè kü thuËt cña sø ®ì vµ sø ®øng ®Æt ngoµi trêi do 41 Liªn X« chÕ t¹o 1-48 Th«ng sè kü thuËt cña ¸pt«m¸t kiÓu ΑΠ − 25 do Liªn X« chÕ t¹o 41 1-49 Th«ng sè kü thuËt cña ¸pt«m¸t kiÓu AB do Liªn X« chÕ t¹o 42 1-50 Sè liÖu kü thuËt cña ¸p t« m¸t kiÓu AC vµ AM do liªn x« chÕ 42 t¹o Nguyen Hien Trung - 15:32 a4/p4 - 4/9/14 2
 3. Tra cuu thiet bi dien 1-51 C¸c tham sè kh¸c cña ¸p t« m¸t lo¹i АС, АМ, АГ 43 1-52 TrÞ sè ®Æt cña mãc b¶o vÖ cùc ®¹i cña ¸p t« m¸t lo¹i АС, АМ, 43 АГ 1-53 Th«ng sè kü thuËt cña ¸pt«m¸t kiÓu A3100 do Liªn X« chÕ t¹o 44 1-54 CÇu ch× h¹ ¸p kiÓu ПР vµ ПП do Liªn X« chÕ t¹o 45 1-55 CÇu ch× h¹ ¸p kiÓu èng ΠP − 2 do liªn x« chÕ t¹o 46 1-56 Sè liÖu kü thuËt cña cÇu ch× ®iÖn ¸p thÊp kiÓu ΠH − 2 va HΠH 46 do liªn x« chÕ t¹o 1-57 CÇu ch× cao ¸p do Liªn X« chÕ t¹o 46 1-58 Sè liÖu kü thuËt cña cÇu ch× ®iÖn ¸p cao lo¹i ПК, ПКН, ПКЭ 47 ®Æt trong nhµ do Liªn X« chÕ t¹o 1-59 §iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng cña d©y ®ång trÇn 47 1-60 §iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng cña d©y nh«m trÇn 48 1-61 §iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng cña d©y nh«m lâi thÐp 48 1-62 §iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng cña d©y dÉn vµ c¸p lâi ®ång vµ nh«m, 48 ®iÖn ¸p ®Õn 500V, Ω/km 1-63 §iÖn kh¸ng cña c¸p ®iÖn ba lâi, d©y dÉn cã bäc c¸ch ®iÖn 49 m¾c trªn sø hoÆc puly, Ω/km 1-64 §iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng cña thanh c¸i ph¼ng (dÑt) 49 1-65 §iÖn trë ®iÖn kh¸ng cña m¸y biÕn ¸p h¹ ¸p díi 1000 kVA 50 1-66 §iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng cña cuén d©y b¶o vÖ qu¸ dßng ®iÖn cña ¸pt«m¸t 51 1-67 §iÖn trë tiÕp xóc cña cÇu dao vµ ¸pt«m¸t 51 1-68 C¸p nh«m vµ ®ång h¹ ¸p c¸ch ®iÖn PVC do h·ng LENS chÕ t¹o 52 1-69 Dßng ®iÖn phô t¶i cho phÐp cña d©y dÉn kh«ng bäc (d©y trÇn), A 53 1-70 Dßng ®iÖn phô t¶i l©u dµi cho phÐp cña thanh dÉn b»ng 54 ®ång vµ nh«m (ë nhiÖt ®é tiªu chuÈn m«i trêng xung quanh lµ +250 C) 1-71 Thanh dÉn nh«m h×nh m¸ng cã quÐt s¬n 54 0 1-72 Thanh dÉn b»ng ®ång trßn, icp ë nhiÖt ®é m«i trêng 35 C vµ 55 nhiÖt ®é cña thanh lµ 650C 1-73 Thanh dÉn nh«m m¹ ®ång, trong ®Æt trong nhµ, nhiÖt ®é m«i 55 trêng 350C vµ nhiÖt ®é cña thanh lµ 650C 1-74 Thanh dÉn h×nh vµnh kh¨n ë nhiÖt ®é m«i trêng 350C vµ nhiÖt 56 ®é cña thanh lµ 650C 1-75 M« men chèng uèn cña c¸c lo¹i thanh dÉn 57 1-76 HÖ sè hiÖu chØnh k1 vÒ nhiÖt ®é cña m«i trêng xung quanh 57 ®èi víi phô t¶i cña c¸p, d©y dÉn c¸ch ®iÖn vµ kh«ng c¸ch ®iÖn 1-77 HÖ sè hiÖu chØnh k2 vÒ sè d©y c¸p ®Æt trong cïng 1 hÇm 57 hoÆc 1 r·nh c¸p 1-78 MËt ®é dßng ®iÖn kinh tÕ, Jkt (A/mm2) 58 Nguyen Hien Trung - 15:32 a4/p4 - 4/9/14 3
 4. Tra cuu thiet bi dien 1-79 ChiÒu dµi kho¶ng vît theo ®iÖn ¸p ®êng d©y 58 1-80 Sè lîng c¸ch ®iÖn trong chuçi c¸ch ®iÖn treo trªn c¸c cét bª 58 t«ng cèt thÐp vµ cét thÐp 1-81 §Æc tÝnh cÊu t¹o vµ ph¹m vi øng dông cña c¸p c¸ch ®iÖn b»ng 58 cao su ®iÖn ¸p 0,5 - 6 kV do Liªn X« chÕ t¹o 1-82 §Æc tÝnh cÊu t¹o vµ ph¹m vi øng dông cña c¸p ruét b»ng ®ång 59 hoÆc nh«m ®iÖn ¸p 1 - 35 kV do Liªn X« chÕ t¹o 1-83 §iÖn trë suÊt cña ®Êt 59 1-84 HÖ sè hiÖu chØnh ®iÖn trë suÊt cña ®Êt 59 1-85 Sè liÖu kü thuËt cña r¬ le dßng ®iÖn do Liªn X« chÕ t¹o 60 1-86 Sè liÖu kü thuËt cña r¬ le ®iÖn ¸p do Liªn X« chÕ t¹o 60 1-87 Sè liÖu kü thuËt cña r¬ le thêi gian do Liªn X« chÕ t¹o 61 1-88 Sè liÖu kü thuËt cña r¬ le trung gian do Liªn X« chÕ t¹o 61 1-89 Sè liÖu kü thuËt cña r¬ le tÝn hiÖu lo¹i dßng ®iÖn 62 1-90 Sè liÖu kü thuËt cña r¬ le tÝn hiÖu lo¹i ®iÖn ¸p 62 1-91 Sè liÖu kü thuËt cña c¸c ®ång hå ®o ®iÖn n¨ng ba pha 62 1-92 Sè liÖu kü thuËt cña c¸c ®ång hå ®o ®iÖn 63 1-93 C¸c ®ång hå ®o ®iÖn l¾p b¶ng kÝch thíc trung b×nh 63 1-94 Chèng sÐt van do Siemens chÕ t¹o 64 1-95 Chèng sÐt van do Siemens chÕ t¹o 65 1-96 Chèng sÐt van h¹ ¸p do Siemens chÕ t¹o 65 1-97 Chèng sÐt van do Liªn X« (cò) chÕ t¹o 65 H×nh  x∑  66 §êng cong K xk = f  r    4  ∑  1-98 Dßng ®iÖn phô t¶i l©u dµi cho phÐp cña d©y dÉn vµ d©y 67 mÒm, c¸ch ®iÖn b»ng cao su vµ nhùa, lâi ®ång vµ lâi nh«m 1-99 Dßng ®iÖn phô t¶i l©u dµi cho phÐp cña d©y dÉn dïng trong 67 nh÷ng trêng hîp di ®éng Ýt vµ d©y c¸p mÒm dïng trêng hîp di ®éng thêng xuyªn. 1-100 TiÕt diÖn nhá nhÊt cho d©y trÇn nhiÒu sîi 68 1-101 TiÕt diÖn tèi thiÓu cña ®êng d©y trªn kh«ng theo ®iÒu kiÖn 68 h¹n chÕ vÇng quang 1-102 §Æc tÝnh kü thuËt cña ®ång hå ®Õm ®iÖn (®o CSTD) do Liªn 68 X« chÕ t¹o 1-103 Kh¶ n¨ng c¾t cña APTOMAT kiÓu AB 69 1-104 Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt gi÷a c¸c d©y trÇn, thanh c¸i trong m¹ng 69 ®iÖn ph©n xëng 1-105 TiÕt diÖn nhá nhÊt cho phÐp cña d©y dÉn trong m¹ng ®iÖn 69 ph©n xëng 1-106 C¸p ®ång h¹ ¸p 3, 4 lâi c¸ch ®iÖn PVC do h·ng LENS chÕ t¹o 70 1-107 D©y ®iÖn h¹ ¸p lâi ®ång Nguyen Hien Trung - 15:32 a4/p4 - 4/9/14 4
 5. Tra cuu thiet bi dien 1-108 mÒm nhiÒu sîi do CADIVI chÕ t¹o 71 1-109 Tñ ph©n phèi h¹ ¸p cña h·ng SAREL (Ph¸p) 72 1-110 Tô ®iÖn bï cos ϕ ®iÖn ¸p 220 V do DEA YEONG chÕ t¹o 73 1-111 Tô ®iÖn bï cos ϕ ®iÖn ¸p 380, 440 V do DEA YEONG chÕ t¹o 74 1-112 Th«ng sè kü thuËt cña tô ®iÖn bï cos ϕ do Liªn X« chÕ t¹o 74 74 B¶ng 1-1. C¸c hÖ sè tÝnh to¸n cña c¸c nhãm thiÕt bÞ ®iÖn (b¶ng 2-1, trang 616, cung cÊp ®iÖn, NguyÔn Xu©n Phó, NXB khoa häc vµ kü thuËt) Tªn thiÕt bÞ HÖ sè cosϕ ksd knc 1 2 3 4 A. XÝ nghiÖp liªn hîp lµm giµu quÆng vµ xëng ®ãng b¸nh B¬m, qu¹t giã, m¸y nÐn khÝ, m¸y thæi khÝ, m¸y hót khÝ Nguyen Hien Trung - 15:32 a4/p4 - 4/9/14 5
 6. Tra cuu thiet bi dien B¬m níc 0,7-0,8 0,8-0,85 0,75-0,9 B¬m c¸t 0,9 0,8 0,91 B¬m ch©n kh«ng 0,95 0,85 0,95 Qu¹t giã 0,6-0,8 0,75-0,85 - Qu¹t ¸p suÊt cao cho xëng ®ãng 0,75 0,85 - b¸nh Qu¹t giã cña m¸y nghiÒn 0,4-0,5 0,7-0,75 - M¸y hót giã cña thiÕt bÞ ®ãng b¸nh 0,5-0,6 0,6-0,7 0,6-0,7 M¸y ®Ëp, m¸y nghiÒn M¸y ®Ëp bóa 0,8 0,85 - M¸y ®Ëp nãn 0,6-0,7 0,75-0,8 - M¸y ®Ëp bèn trôc 0,9 0,9 - M¸y nghiÒn bi 0,8 0,8 - M¸y nghiÒn thanh 0,7 0,75 - M¸y sµng 0,5-0,6 0,6-0,7 - M¸y vËn chuyÓn liªn tôc B¨ng t¶i c«ng suÊt trªn 170 kW 0,5-0,6 0,7-0,8 - B¨ng t¶i c«ng suÊt díi 170 kW 0,5-0,6 0,65-0,75 - B¨ng t¶i díi 10 kW 0,4-0,5 0,6-0,7 - B¨ng t¶i trªn 10 kW 0,55-0,75 0,7-0,8 - B¨ng t¶i cho m¸y dËp lo¹i lín 0,5-0,65 0,6-0,85 - GÇu n©ng, m¸y vËn chuyÓn xo¾n 0,6 0,7 - èc M¸y läc vµ lµm giµu quÆng M¸y c« ®Æc 0,7 0,8 - M¸y trén h×nh èng 0,6-0,7 0,8 - M¸y lµm nguéi 0,7 0,85 - M¸y lµm kh« kiÓu trèng vµ kiÓu 0,6 0,7 - ph©n ly M¸y ph©n lo¹i h×nh xo¾n èc 0,65 0,8 - M¸y tuyÓn næi 0,9 0,8 - M¸y läc ®iÖn 0,7 0,87 - M¸y ph©n ly tõ 0,4 - - §éng c¬ - m¸y ph¸t 0,7 0,8 - M¸y läc ch©n kh«ng 0,3 0,4 - CÇn trôc 0,2 0,6 - Quang lËt 0,6 0,5 - Xëng cèc M¸y vËn chuyÓn 0,3-0,7 0,4-0,85 0,5-0,8 M¸y vËn chuyÓn b»ng d©y 0,3 0,75 0,4 M¸y dËp bóa 0,8 0,8 0,9 Bµn phèi liÖu Nguyen Hien Trung - 15:32 a4/p4 - 4/9/14 6
 7. Tra cuu thiet bi dien 0,25 0,5 0,35 M¸y xÕp ®èng 0,16 0,6-0,75 0,35 M¸y t¶i than 0,14 0,5 0,2 1 2 3 4 M¸y ®Èy cèc 0,1 0,75 0,2 Toa chÊt liÖu 0,3 0,6 0,4 Têi 0,5 0,7 0,55 A. XÝ nghiÖp luyÖn kim ®en vµ mµu B¬m, qu¹t giã, m¸y nÐn khÝ B¬m níc 0,7-0,8 0,8-0,85 0,8 B¬m cña ph©n xëng lß m¸ctanh 0,9 0,9 0,95 Qu¹t hót khãi cña ph©n xëng lµ 0,9 0,9 0,95 m¸ctanh Qu¹t cña ph©n xëng lß cao 0,7-0,95 0,7-0,87 - Qu¹t khÝ ch¸y 0,65 0,85 - Qu¹t ph©n xëng c¸n 0,6-0,75 0,75-0,9 0,7-0,9 Qu¹t thæi cìng bøc 0,5-0,7 0,7-0,8 0,7-0,8 Qu¹t cña gian m¸y 0,65 0,8 - M¸y nÐn 0,65 0,8 0,8 M¸y vËn chuyÓn liªn tôc B¨ng t¶i 0,35 0,7 0,55 ThiÕt bÞ phô cña ph©n xëng c¸n vµ c¸c ph©n xëng kh¸c B¨ng l¨n (lÊy trung b×nh) 0,17 - - M¸y biÕn tÇn cung cÊp cho ®éng 0,2-0,5 - - c¬ b¨ng l¨n M¸y ®¶o liÖu 0,2 0,7 - C¸i manip, thiÕt bÞ nÐn 0,2 - - M¸y ®Èy 0,12 - 0,14 CÇn ®Èy c¸c thái máng 0,32 - - Bµn xÕp chång 0,1 0,8 0,16 Bµn n©ng 0,15 - 0,19 §éng c¬ më n¾p 0,1 0,65 - Dao c¾t nguéi 0,45 0,65 0,5 Ca vµ dao c¾t nãng 0,15 0,9 - Dao cña m¸y c¸n th« 0,25 0,5 - VËn chuyÓn cña dao c¾t 0,25 0,9 - M¸y c¾t phÇn nguéi 0,3 0,5 - Quay vµ chuyÓn dÞch lìi ca c¾t 0,5 0,5 nãng §êng dÉn vµ m¸y nÐn cña hép c¸n 0,01 0,75 - bãng M¸y cuén xo¾n èc 0,2-0,4 0,5 Nguyen Hien Trung - 15:32 a4/p4 - 4/9/14 7
 8. Tra cuu thiet bi dien M¸y kÐo thÐp 0,25 0,7 0,35 N¾p khu«n, van, van peoxit, cöa lß 0,1 0,6 - van ®Üa Cöa lß m¸c tanh 0,25 0,6 - M¸y vËn chuyÓn c¸c ph«i 0,1-0,22 - - ThiÕt bÞ quay lß ®óc gang 0,03 0,7 - M¸y sµng cèc 0,12 0,5 - M¸y nghiÒn c¸t ph©n xëng ®óc 0,7 0,65 - gang Nh÷ng m¸y kh¸c cña ph©n xëng 0,3 0,6 - ®óc gang M¸y qu¹t cña ph©n xëng ®óc 0,5 0,82 - M¸y läc kh«ng khÝ cña ph©n xëng 0,7 0,7 - ®óc gang CÇu trôc CÇu trôc s©n ra gang 0,35 0,7 0,5 CÇu trôc bèc ®Êt 0,35 - - 1 2 3 4 C¸c cÇu trôc kh¸c 0,07-0,15 0,6 0,11-0,18 C¸c m¸y nhiÖt vµ hµn Lß ®iÖn trë n¹p liÖu liªn tôc 0,8 1,0 0,85 Lß ®iÖn trë n¹p liÖu chu kú 0,5-0,6 1,0 0,7 Lß hå quang 3 ÷ 10 tÊn tù ®éng ®iÒu chØnh ®iÖn cùc: 0,75 0,9 - • Lo¹i luyÖn thÐp tèt n¹p liÖu c¬ 0,6 0,87 - giíi ho¸ 0,75 0,9 - • Lo¹i luyÖn thÐp tèt n¹p liÖu 0,65 0,87 - kh«ng c¬ giíi ho¸ • Lo¹i ®óc ®Þnh h×nh n¹p liÖu c¬ giíi ho¸ • Lo¹i ®óc ®Þnh h×nh n¹p liÖu kh«ng c¬ giíi ho¸ Lß hå quang 0,5 ÷ 1,5 tÊn lo¹i ®óc 0,5 0,8 - ®Þnh h×nh trong c¸c ph©n xëng phô cã tù ®éng ®iÒu chØnh ®iÖn cùc Lß hå quang luyÖn kim lo¹i mÇu 0,7 0,75 0,78 0,25 ÷ 0,5 tÊn ®iÒu chØnh ®iÖn cùc Nguyen Hien Trung - 15:32 a4/p4 - 4/9/14 8
 9. Tra cuu thiet bi dien b»ng tay Lß ®èt nãng qu¹ng dïng m¸y biÕn 0,9 0,9 - ¸p ba pha 6; 7,5; 9 MVA Tñ sÊy 0,8 1,0 - ThiÕt bÞ ®èt nãng lo¹i nhá 0,6 1,0 0,7 M¸y biÕn ¸p hµn cña m¸y hµn hå 0,2 0,4 0,3 quang M¸y biÕn ¸p hµn cña m¸y hµn tù 0,4 0,5 - ®éng M¸y hµn ®êng 0,25 0,65 - M¸y hµn ®iÓm 0,35 0,6 - C. C«ng nghiÖp chÕ t¹o vµ gia c«ng kim lo¹i M¸y c¾t gät kim lo¹i trong s¶n xuÊt 0,12-0,14 0,4-0,05 0,14-0,16 quy m« nhá, lµm viÖc ë chÕ ®é ®Þnh møc - c¸c m¸y tiÖn lo¹i nhá, m¸y bµo däc, m¸y phay, m¸y khoan, m¸y ®óc kiÓu ®øng, m¸y mµi, . Nh trªn, nhng trong s¶n xuÊt qui m« 0,16 0,5-0,6 0,2 lín Nh trªn, khi lµm viÖc ë chÕ ®é 0,17 0,65 0,25 nÆng: r¬-vonve, m¸y dËp th«, … m¸y phay r¨ng, Ðp thuû lùc vµ nh÷ng m¸y tiÖn, bµo, phay, dao cì lín Nh trªn, nhng lµm viÖc trong chÕ 0,2-0,24 0,65 0,35-0,4 ®é ®Æc biÖt nÆng: truyÒn ®éng m¸y bóa, m¸y rÌn, m¸y kÐo, m¸y chuèt, … Dông cô ®iÖn cÇm tay 0,06 0,5 0,1 Qu¹t giã, m¸y hót giã 0,6-0,65 0,8 0,65-0,7 M¸y b¬m, m¸y nÐn khÝ, tæ diezen, 0,7 0,85 0,75 m¸y ph¸t CÇu trôc víi ε% = 25 0,05 0,5 0,1 CÇu trôc víi ε% = 40 0,1 0,5 0,2 M¸y n©ng, b¨ng t¶i kh«ng cã kho¸ 0,4 0,75 0,5 liªn ®éng Nh trªn, cã kho¸ liªn ®éng 0,55 0,5 0,65 M¸y biÕn ¸p hµn cña m¸y hµn hå 0,2 0,4 0,3 quang Nguyen Hien Trung - 15:32 a4/p4 - 4/9/14 9
 10. Tra cuu thiet bi dien Tæ ®éng c¬ m¸y ph¸t cña m¸y hµn 0,3 0,6 0,35 mét má hµn Tæ ®éng c¬ m¸y ph¸t cña m¸y hµn 0,5 0,7 0,7 nhiÒu má hµn M¸y hµn ®êng 0,2-0,5 0,7 - M¸y hµn nèi vµ hµn ®iÓm 0,2-0,25 0,6 - M¸y hµn hå quang tù ®éng kiÓu 0,35 0,5 0,5 AДC Lß ®iÖn trë, tñ sÊy 0,75-0,8 0,95 0,75-0,9 Lß ®iÖn trë kh«ng tù ®éng n¹p c¸c 0,5 0,95 0,8 chi tiÕt cÇn nung 1 2 3 4 Lß c¶m øng tÇn sè thÊp - 0,35 0,8 Tæ ®éng c¬ - m¸y ph¸t cña lß c¶m - 0,8 0,8 øng tÇn sè cao §Ìn ph¸t cña lß c¶m øng tµn sè cao - 0,65 0,8 D. C«ng nghiÖp x©y dùng M¸y ®æ bª t«ng 0,15 0,6 0,2-0,3 M¸y uèn vµ c¾t d©y thÐp tù ®éng 0,15 0,6 0,2-0,4 M¸y lµm khu«n 0,15 0,6 0,2-0,25 B¨ng t¶i 0,15 0,5 0,17-0,2 B¨ng l¨n 0,1 0,5 0,1 B¨ng ®µo ®Êt 0,25-0,9 0,69-0,7 - Thang ®iÖn - 0,5-0,6 0,4-0,6 CÇn trôc th¸p - 0,5 0,2 Tæ ®éng c¬ - m¸y ph¸t cña m¸y hµn - 0,6 0,35 M¸y biÕn ¸p hµn 0,2 0,4 0,3 B¶ng 1-2. Gi¸ trÞ ksd vµ cosϕ cña c¸c hé tiªu thô ®iÖn (b¶ng 2-2, trang 621, cung cÊp ®iÖn, NguyÔn Xu©n Phó, NXB khoa häc vµ kü thuËt) cosϕ Hé tiªu thô ThiÕt bÞ ksd C¸c ®éng c¬ Qu¹t giã, m¸y b¬m, m¸y nÐn khÝ, ®éng 0,65 0,8 mang t¶i ®Çy c¬ m¸y ph¸t, … lµm viÖc liªn tôc C¸c ®éng c¬ • M¸y v¹n n¨ng (tiÖn, phay, bµo, khoan, 0,14 0,6 ®iÖn cña c¸c xäc, …) Nguyen Hien Trung - 15:32 a4/p4 - 4/9/14 10
 11. Tra cuu thiet bi dien m¸y gia c«ng • C¸c m¸y chuyªn dïng, m¸y tù ®éng, 0,22- 0,65 kim lo¹i m¸y tæ hîp 0,25 0,7 • C¸c d©y chuyÒn tù ®éng 0,6 C¸c ®éng c¬ C¸c m¸y cña ph©n xëng trªn (m¸y dËp 0,25- 0,66 rÌn trôc khuûu, m¸y rÌn, m¸y rÌn khu«n nãng, 0,35 …) C¸c ®éng c¬ Ph©n xëng ®óc (c¸c tang trèng quay mµi, 0,3 0,6- m¸y ®óc m¸y nghiÒn bi, …) 0,65 C¸c ®éng c¬ B¨ng t¶i, b¨ng n©ng, truyÒn vµ c¸c m¸y 0,6 0,7 ®iÖn cña c¸c ghÐp bé víi chóng m¸y vËn chuyÓn liªn tôc C¸c ®éng c¬ CÇn trôc, cÇu trôc, pal¨ng ®iÖn trong c¸c 0,06 0,45 lµm viÖc ë ph©n xëng c¬ khÝ, ph©n xëng l¾p r¸p, chÕ ®é ngøn c¸c m¸y cña ph©n xëng c¬ khÝ, ph©n x- h¹n lÆp l¹i ëng l¾p r¸p vµ cña c¸c ph©n xëng t¬ng tù Còng nh trªn Trong c¸c ph©n xëng ®óc, rÌn vµ c¸c 0,09 0,45 ph©n xëng t¬ng tù C¸c lß ®iÖn t«i • C¸c lß ®iÖn trë thiÕt bÞ nung nãng, 0,7 0,95 bÒ mÆt vµ tñ sÊy kh« lµm viÖc chu kú, thïng nung cao tÇn nung nãng. Lß ®iÖn trë lµm viÖc liªn tôc cã b¨ng t¶i, m¸y ®Èy 0,75 0,35 • Lß c¶m øng tÇn sè thÊp 0,6 0,7 • Lß cao tÇn cã ®éng c¬ m¸y ph¸t 0,75 0,87 • Lß cã m¸y ph¸t b»ng ®Ìn 0,88 0,87 • Lß nÊu ch¶y b»ng hå quang M¸y hµn ®iÖn • C¸c m¸y biÕn ¸p hå quang 0,3 0,35 • C¸c thiÕt bÞ hµn nèi, hµn ®êng, hµn 0,35 0,55 ®iÓm, thiÕt bÞ nung t¸n ®inh 0,35 0,65 • C¸c ®éng c¬ m¸y ph¸t hµn mét má hµn 0,7 0,7 • C¸c ®éng c¬ m¸y ph¸t hµn nhiÒu má hµn ChiÕu s¸ng • §Ìn sîi ®èt 0,8-0,85 1,0 ®iÖn • §Ìn huúnh quang 0,85-0,9 0,95 Nguyen Hien Trung - 15:32 a4/p4 - 4/9/14 11
 12. Tra cuu thiet bi dien B¶ng 1-3. TrÞ sè trung b×nh cña hÖ sè knc, cosϕ vµ Tmax cña mét sè xÝ nghiÖp (b¶ng 2-3, trang 622, cung cÊp ®iÖn, NguyÔn Xu©n Phó, NXB khoa häc vµ kü thuËt) Ngµnh c«ng nghiÖp knc cosϕ Tmax Nhµ m¸y ho¸ chÊt 0,26 0,82 6200 Nhµ m¸y gia c«ng gç 0,19 0,68 2440 Nhµ m¸y b¸nh mú 0,34 0,73 4800 XÝ nghiÖp ®ãng giµy 0,43 0,75 3150 Nhµ m¸y in 0,28 0,80 2975 Nhµ m¸y lµm l¹nh 0,41 0,82 4000 XÝ nghiÖp thuû tinh 0,50 0,84 4200 Nhµ m¸y chÕ t¹o m¸y h¹ng 0,22 0,73 3770 nÆng Nhµ m¸y chÕ t¹o dông cô 0,32 0,79 3080 Nhµ m¸y chÕ t¹o m¸y 0,23 0,68 4345 Nhµ m¸y dông cô 0,22 0,69 4140 Nhµ m¸y vßng bi 0,40 0,83 5300 Nhµ m¸y kü thuËt ®iÖn 0,31 0,82 4280 Nhµ m¸y söa ch÷a tù ®éng 0,20 0,65 4370 Nhµ m¸y söa ch÷a toa xe 0,22 0,69 3560 XÝ nghiÖp b¸nh kÑo 0,33 0,75 4400 Nhµ m¸y thiÕt bÞ n©ng - 0,19 0,35 3330 vËn chuyÓn Nhµ m¸y « t« m¸y kÐo 0,22 0,79 3960 B¶ng 1-4. SuÊt phô t¶i cña mét sè ph©n xëng (b¶ng 2-4, trang 623, cung cÊp ®iÖn, NguyÔn Xu©n Phó, NXB khoa häc vµ kü thuËt) Tªn ph©n xëng P0, VA/m2 C¸c ph©n xëng nhiÖt luyÖn vµ hµn 300-600 ®iÖn C¸c ph©n xëng c¬ khÝ vµ l¾p r¸p 200-300 C¸c ph©n xëng tiÖn, phay, ®Ëp, rÌn 150-300 khu«n C¸c ph©n xëng dông cô vµ ®å g¸ 50-100 C¸c ph©n xëng ®Ëp, Ðp chÊt dÎo 100-200 Nguyen Hien Trung - 15:32 a4/p4 - 4/9/14 12
 13. Tra cuu thiet bi dien C¸c ph©n xëng ®Ëp, nÐn, Ðp kim 250-300 lo¹i C¸c ph©n xëng méc, gia c«ng gç 48 C¸c ph©n xëng ®óc 250-300 C¸c ph©n xëng s÷a ch÷a, tiÖn 80-100 B¶ng 1-5. SuÊt phô t¶i chiÕu s¸ng cña mét sè ph©n xëng (dïng ®Ìn sîi ®èt) (b¶ng 2-5, trang623, cung cÊp ®iÖn, NguyÔn Xu©n Phó, NXB khoa häc vµ kü thuËt) Tªn ph©n xëng P0 (W/m2) 1 2 Ph©n xëng c¬ khÝ vµ hµn 13-16 Ph©n xëng rÌn ®Ëp vµ nhiÖt 15 luyÖn Ph©n xëng chÕ biÕn gç 14 Ph©n xëng ®óc 12-15 Ph©n xëng nåi h¬i 8-10 1 2 Tr¹m b¬m vµ tr¹m khÝ nÐn 10-15 Tr¹m axetinlen (Nhµ m¸y) 20 Tr¹m axit (Nhµ m¸y) 10 C¸c tr¹m biÕn ¸p vµ biÕn ®æi 12-15 Gara « t« 10-15 Tr¹m cøu ho¶ 10 Cöa hµng vµ c¸c kho vËt liÖu 10 Kho vËt liÖu dÔ ch¸y 16 C¸c ®êng hÇm cÊp ®iÖn 16 Phßng thÝ nghiÖm trung t©m cña 20 Nhµ m¸y Phßng lµm viÖc 15 Phßng ®iÒu khiÓn Nhµ m¸y 20 C¸c toµ nhµ sinh ho¹t cña ph©n x- 10 ëng §Êt ®ai trèng cña xÝ nghiÖp, ®- 0,15-0,22 êng ®i Trung t©m ®iÒu khiÓn Nhµ m¸y 25-30 ®iÖn vµ tr¹m biÕn ¸p B¶ng 1-6. TrÞ sè trung b×nh ksd vµ cosϕ cña c¸c nhãm thiÕt bÞ Nguyen Hien Trung - 15:32 a4/p4 - 4/9/14 13
 14. Tra cuu thiet bi dien (phô lôc I.1 trang 253, thiÕt kÕ cÊp ®iÖn, Ng« Hång Quang vµ Vò V¨n TÈm, NXB khoa häc vµ kü thuËt, Hµ néi - 1998) Nhãm thiÕt bÞ ksd cosϕ Nhãm m¸y gia c«ng kim lo¹i (tiÖn, ca, bµo, mµi, khoan.v.v...) - Cña c¸c ph©n xëng c¬ khÝ. 02-0,4 0,6-0,7 - Cña ph©n xëng s÷a ch÷a c¬ khÝ. 0,14-0,2 0,5-0,6 0,5-0,6 0,7 - Cña c¸c ph©n xëng lµm viÖc theo d©y chuyÒn. Nhãm m¸y cña ph©n xëng rÌn. 0,25- 0,6-0,7 0,35 Nhãm m¸y cña ph©n xëng ®óc. 0,3-0,35 0,6-0,7 Nhãm ®éng c¬ lµm viÖc liªn tôc (qu¹t giã, m¸y b¬m, 0,6-0,7 0,7-0,8 m¸y nÐn khÝ...) Nhãm ®éng c¬ lµm viÖc ë chÕ ®é ng¾n h¹n lÆp l¹i 0,05-0,1 0,4-0,5 (cÇu trôc, cÇn cÈu, pal¨ng). Nhãm m¸y vËn chuyÓn liªn tôc (b¨ng t¶i, b¨ng 0,6-0,7 0,65-0,75 chuyÒn,...) Nhãm lß ®iÖn (lß ®iÖn trë, lß sÊy) - Lß ®iÖn trë lµm viÖc liªn tôc. 0,7-0,8 0,9-0,95 - Lß c¶m øng. 0,75 0,3-0,4 - Lß cao tÇn. 0,5-0,6 0,7 Nhãm m¸y hµn - BiÕn ¸p hµn hå quang. 0,3 0,35 - ThiÕt bÞ hµn næi, hµn ®êng nung t¸n ®inh. 0,35-0,4 0,5-0,6 Nhãm m¸y dÖt 0,7-0,8 0,7-0,8 B¶ng 1-7. SuÊt phô t¶i chiÕu s¸ng cho c¸c khu vùc Nguyen Hien Trung - 15:32 a4/p4 - 4/9/14 14
 15. Tra cuu thiet bi dien (phô lôc I.2 trang 253, thiÕt kÕ cÊp ®iÖn, Ng« Hång Quang vµ Vò V¨n TÈm, NXB khoa häc vµ kü thuËt, Hµ néi - 1998) §èi tîng chiÕu s¸ng P0 (W/m2) ChiÕu s¸ng c«ng nghiÖp Ph©n xëng c¬ khÝ vµ hµn 13-16 Ph©n xëng rÌn dËp vµ nhiÖt luyÖn 15 Ph©n xëng chÕ biÕn gç 14 Ph©n xëng ®óc 12-15 Ph©n xëng nåi h¬i 8-10 Tr¹m b¬m vµ tr¹m khÝ nÐn 10-15 Tr¹m axªtilen (nhµ m¸y) 20 Tr¹m axit (nhµ m¸y) 10 C¸c tr¹m biÕn ¸p vµ biÕn ®æi 12-15 Gara «t« 10-15 Tr¹m cøu ho¶ 10 Cöa hµng vµ c¸c kho vËt liÖu 10 Kho vËt liÖu dÔ ch¸y 16 C¸c ®êng hÇm cÊp nhiÖt 16 Phßng thÝ nghiÖm trung t©m cña nhµ m¸y 20 Phßng lµm viÖc 15 Phßng ®iÒu khiÓn nhµ m¸y 20 C¸c toµ nhµ sinh ho¹t cña ph©n xëng 10 §Êt ®ai trèng cña xÝ nghiÖp, ®êng ®i 0,15-0,22 Trung t©m ®iÒu khiÓn nhµ m¸y ®iÖn vµ tr¹m 25-30 biÕn ¸p ChiÕu s¸ng sinh ho¹t Trêng häc 10-15 Cöa hµng 15-20 Nhµ c«ng céng (r¹p h¸t, chiÕu bãng) 14-16 Héi trêng 15-20 §êng phè chÝnh 7-10 W/m §êng phè nhá 2-5 W/m B¶ng 1-8. TrÞ sè trung b×nh knc, cosϕ cña mét ph©n xëng (phô lôc I.3 trang 254, thiÕt kÕ cÊp ®iÖn, cña Ng« Hång Quang vµ Vò V¨n TÈm, NXB khoa häc vµ kü thuËt Hµ néi - 1998) Tªn ph©n xëng knc cosϕ Ph©n xëng c¬ khÝ l¾p r¸p 0,3-0,4 0,5-0,6 Nguyen Hien Trung - 15:32 a4/p4 - 4/9/14 15
 16. Tra cuu thiet bi dien Ph©n xëng nhiÖt luyÖn 0,6-0,7 0,7-0,9 Ph©n xëng rÌn, ®Ëp 0,5-0,6 0,6-0,7 Ph©n xëng ®óc 0,6-0,7 0,7-0,8 Ph©n xëng söa ch÷a c¬ khÝ 0,2-0,3 0,5-0,6 Ph©n xëng nhuém, tÈy hÊp 0,65-0,7 0,8-0,9 Ph©n xëng nÐn khÝ 0,6-0,7 0,7-0,8 Ph©n xëng méc 0,4-0,5 0,6-0,7 Phßng thÝ nghiÖm, nghiªn cøu 0,7-0,8 0,7-0,8 khoa häc Nhµ hµnh chÝnh, qu¶n lý 0,7-0,8 0,8-0,9 B¶ng 1-9. TrÞ sè trung b×nh Tmax vµ cosϕ cña c¸c xÝ nghiÖp (phô lôc I.4 trang 254, thiÕt kÕ cÊp ®iÖn, cña Ng« Hång Quang vµ Vò V¨n TÈm, NXB khoa häc vµ kü thuËt, Hµ néi - 1998) cosϕ Lo¹i xÝ nghiÖp Tmax XÝ nghiÖp c¬ khÝ chÕ 4500 - 5000 0,6 - 0,70 t¹o m¸y XÝ nghiÖp chÕ t¹o 5000 - 5500 0,7 - 0,75 vßng bi XÝ nghiÖp chÕ t¹o 3000 - 4000 0,62 - 0,70 dông cô XÝ nghiÖp gia c«ng gç 3000 - 3500 0,65 - 0,70 XÝ nghiÖp ho¸ chÊt 5500 - 6000 0,8 - 0,84 XÝ nghiÖp ®êng 4800 - 5200 0,7 - 0,80 XÝ nghiÖp luyÖn kim 5000 - 5500 0,7 - 0,80 XÝ nghiÖp b¸nh kÑo 5000 - 5300 0,7 - 0,75 XÝ nghiÖp «t« m¸y kÐo 4000 - 4500 0,72 - 0,80 XÝ nghiÖp in 3000 - 3500 0,75 - 0,82 XÝ nghiÖp dÖt 4800 - 5500 0,7 - 0,8 H×nh 1. Nh÷ ® ng ­êng cong biÓu thÞ gi¸ trÞ hÖ sè cùc ® Kmax theo ¹i nhq vµ Ksd Nguyen Hien Trung - 15:32 a4/p4 - 4/9/14 16 H×nh 2. §å thÞ ® x¸c ® Ó Þnh sè thiÕt bÞ hiÖu qu¶
 17. B¶ng 1­10. B¶ng tÝnh nhq* theo n* vµ P* 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,005 n* = n1/n 0,95 0,94 0,92 0,90 0,86 0,81 0,71 0,52 0,34 0,10 0,95 0,92 0,89 0,83 0,79 0,72 0,64 0,51 0,32 0,18 0,15 0,95 0,93 0,85 0,79 0,70 0,61 0,57 0,48 0,36 0,20 0,11 0,20 0,95 0,93 0,88 0,76 0,68 0,58 0,51 0,44 0,36 0,26 0,14 0,073 0,25 Nguyen Hien Trung - 15:32 a4/p4 - 4/9/14 0,95 0,93 0,89 0,80 0,66 0,57 0,47 0,41 0,34 0,27 0,19 0,10 0,051 0,30 0,95 0,94 0,90 0,83 0,72 0,56 0,48 0,38 0,33 0,27 0,21 0,14 0,076 0,039 0,35 0,95 0,94 0,90 0,85 0,76 0,67 0,47 0,40 0,31 0,26 0,22 0,16 0,11 0,059 0,030 0,40 0,95 0,93 0,91 0,86 0,78 0,69 0,56 0,40 0,33 0,26 0,22 0,18 0,13 0,09 0,047 0,024 0,45 0,95 0,93 0,91 0,86 0,80 0,71 0,61 0,48 0,31 0,28 0,21 0,18 0,15 0,11 0,07 0,037 0,019 0,50 0,95 0,94 0,91 0,86 0,81 0,73 0,61 0,54 0,42 0,29 0,24 0,18 0,15 0,12 0,09 0,06 0,031 0,016 0,55 P* = P1/P 0,95 0,94 0,91 0,87 0,81 0,74 0,66 0,57 0,47 0,37 0,25 0,20 0,15 0,13 0,10 0,08 0,05 0,026 0,013 0,60 0,95 0,94 0,91 0,87 0,81 0,75 0,68 0,60 0,51 0,42 0,32 0,22 0,17 013 0,11 0,09 0,07 0,01 0,023 0,011 0,65 0,95 0,94 0,91 0,87 0,82 0,76 0,69 0,62 0,53 0,45 0,37 0,28 0,19 0,15 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,019 0,010 0,70 0,95 0,94 0,91 0,87 0,82 0,76 0,70 0,63 0,56 0,48 0,41 0,33 0,25 0,17 0,13 0,10 0,08 0,07 0,05 0,03 0,017 0,009 0,75 0,95 0,93 0,90 0,86 0,81 0,75 0,70 0,64 0,57 0,50 0,43 0,36 0,29 0,23 0,15 0,12 0,09 0,07 0,06 0,04 0,03 0,015 0,007 0,80 0,95 0,91 0,90 0,86 0,81 0,75 0,69 0,64 0,58 0,52 0,45 0,39 0,32 0,26 0,20 0,13 0,11 0,08 0,07 0,05 0,04 0,03 0,013 0,007 0,85 0,95 0,93 0,89 0,85 0,80 0,71 0,69 0,63 0,58 0,52 0,47 0,41 0,35 0,29 0,23 0,17 0,12 0,09 0,07 0,06 0,05 0,04 0,02 0,012 0,006 0,90 0,92 0,88 0,83 0,78 0,73 0,68 0,63 0,57 0,53 0,47 0,42 0,37 0,32 0,26 0,21 0,16 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,011 0,005 0,95 0,85 0,80 0,76 0,71 0,66 0,62 0,57 0,52 0,48 0,43 0,38 0,38 0,29 0,24 0,19 0,14 0,09 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,009 0,005 1,00 17 Tra cuu thiet bi dien
 18. Tra cuu thiet bi dien 0,95 1,00 B¶ng 1-11. B¶ng tra trÞ sè kmax theo ksd vµ nhq (phô lôc I.6 trang 256, thiÕt kÕ cÊp ®iÖn, cña Ng« Hång Quang vµ Vò V¨n TÈm, NXB khoa häc vµ kü thuËt, Hµ néi - 1998) nhq Gi¸ trÞ kmax khi ksd 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 4 3,43 3,11 2,64 2,14 1,87 1,65 1,46 1,29 1,14 1,05 5 3,23 2,87 2,42 2,00 1,76 1,57 1,41 1,26 1,12 1,04 6 3,04 2,64 2,24 1,80 1,66 1,51 1,37 1,23 1,10 1,04 7 2,88 2,48 2,10 1,72 1,58 1,45 1,33 1,21 1,09 1,04 8 2,72 2,31 1,99 1,65 1,52 1,40 1,30 1,20 1,08 1,04 9 2,56 2,20 1,90 1,60 1,47 1,37 1,28 1,18 1,08 1,03 10 2,42 2,10 1,84 1,52 1,36 1,34 1,26 1,16 1,07 1,03 12 2,24 1,96 1,75 1,45 1,32 1,28 1,23 1,15 1,07 1,03 14 2,10 1,85 1,67 1,41 1,28 1,25 1,20 1,13 1,07 1,03 16 1,99 1,77 1,61 1,37 1,26 1,23 1,18 1,12 1,07 1,03 18 1,91 1,70 1,55 1,34 1,24 1,21 1,16 1,11 1,06 1,03 20 1,84 1,65 1,50 1,28 1,21 1,20 1,15 1,11 1,06 1,03 25 1,71 1,55 1,40 1,24 1,19 1,17 1,14 1,10 1,06 1,03 30 1,62 1,46 1,34 1,21 1,17 1,16 1,13 1,10 1,05 1,03 35 1,56 1,41 1,30 1,19 1,15 1,15 1,12 1,09 1,05 1,02 40 1,50 1,37 1,27 1,17 1,14 1,13 1,12 1,09 1,05 1,02 45 1,45 1,33 1,25 1,16 1,13 1,12 1,11 1,08 1,04 1,02 50 1,40 1,30 1,23 1,14 1,12 1,11 1,10 1,08 1,04 1,02 60 1,32 1,25 1,19 1,12 1,10 1,11 1,09 1,07 1,03 1,02 70 1,27 1,22 1,17 1,11 1,10 1,10 1,09 1,06 1,03 1,02 80 1,25 1,20 1,15 1,10 1,09 1,10 1,08 1,06 1,03 1,02 90 1,23 1,18 1,13 1,10 1,08 1,09 1,08 1,05 1,02 1,02 100 1,21 1,17 1,12 1,09 1,07 1,08 1,07 1,05 1,02 1,02 120 1,19 1,16 1,12 1,08 1,06 1,07 1,07 1,05 1,02 1,02 140 1,17 1,15 1,11 1,08 1,05 1,06 1,06 1,05 1,02 1,02 160 1,16 1,13 1,10 1,08 1,05 1,05 1,05 1,04 1,02 1,02 180 1,16 1,12 1,10 1,08 1,05 1,05 1,05 1,04 1,01 1,01 200 1,15 1,12 1,09 1,07 1,05 1,05 1,05 1,04 1,01 1,01 220 1,14 1,12 1,08 1,07 1,05 1,05 1,05 1,04 1,01 1,01 240 1,14 1,11 1,08 1,07 1,05 1,05 1,05 1,03 1,01 1,01 260 1,13 1,11 1,08 1,06 1,05 1,05 1,05 1,03 1,01 1,01 280 1,13 1,10 1,08 1,06 1,05 1,05 1,05 1,03 1,01 1,01 300 1,12 1,10 1,07 1,06 1,04 1,04 1,03 1,03 1,01 1,01 Nguyen Hien Trung - 15:32 a4/p4 - 4/9/14 18
 19. Tra cuu thiet bi dien B¶ng 1-12. Tñ ph©n phèi ®éng lùc lo¹i СП58 do Liªn X« chÕ t¹o (b¶ng 2-9, trang 627, cung cÊp ®iÖn cña NguyÔn Xu©n Phó, NXB khoa häc vµ kü thuËt) Lo¹i tñ t¬ng øng víi s¬ ®å Dßng ®Þnh møc cña Sè ®êng thiÕt bÞ ®Çu vµo, A d©y vµ I II III CÇu dao CÇu ch× dßng ®Þnh møc, A C Π 58  ­ ­ 200 ­ 5.40 ­1­I C Π 58  ­ ­ 200 ­ 2.40 +  ­2­I 3.100 C Π 58­ ­ ­ 200 ­ 5.100 3­I C Π 58  ­ ­ 400 ­ 4.250 ­4­I C Π 58  C Π 58  C Π 58  400 400 8.40 ­5­I ­5­II ­5­III C Π 58  C Π 58  C Π 58  400 400 4.40 +  ­6­I ­6­II ­6­III 4.100 C Π 58  C Π 58  C Π 58  400 400 8.100 ­7­I ­7­II ­7­III C Π 58  C Π 58  C Π 58  400 400 2.40 +  ­8­I ­8­II ­8­III 4.100  +2.250 C Π 58­ C Π 58  C Π 58  400 400 5.100 +  9­I ­9­II ­9­ III 2.250 C Π 58­ C Π 58­ C Π 58  400 400 6.250 10­I 10 ­II ­10­III C Π 58­ C Π 58  C Π 58  400 400 2.100+2.25 11­I ­11­II Nguyen Hien Trung - 15:32 a4/p4 - 4/9/14 19
 20. Tra cuu thiet bi dien ­11­III 0+2.400 CD CD CD CD CC CC CC I) II) III) Chó thÝch: KiÓu СП58 lµ kiÓu ®· ®îc b¶o vÖ, kiÓu СПY58 lµ kiÓu kÝn, ký hiÖu 58 - n¨m 1958; sè I, II, III - t¬ng øng víi s¬ ®å I, II, III trªn h×nh. C¸c tñ ®éng lùc nªn ®Æt gÇn t©m phô t¶i, ®Æt ë n¬i thuËn tiÖn cho vËn hµnh, c¹nh têng hay gÇn cét cña ph©n xëng. B¶ng 1-13a. Tñ ph©n phèi ®éng lùc СП-62 vµ СПY-62 do Liªn X« chÕ t¹o (b¶ng 2-10, trang 628, cung cÊp ®iÖn cña NguyÔn Xu©n Phó, NXB khoa häc vµ kü thuËt) KiÓu tñ Idm cña tñ, Sè nhãm vµ Idm KÝch thíc, A cña cÇu ch×, A mm (thiÕt bÞ ®Çu vµo) I - Cã 1 II - Cã 2 III - Cã 3 CÇu CÇu A B cÇu dao cÇu dao cÇu dao dao ch× CΠ62­1/I 5.60 CΠY62­ 1/I 250 CΠ62­2/I 2.60+3.100 380 500 CΠY62­ 2/I CΠ62­3/I 5.100 CΠY62­ 3/I Nguyen Hien Trung - 15:32 a4/p4 - 4/9/14 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản