Soạn giáo trình môn Kỹ Thuật Truyền Thanh, chương 28

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
95
lượt xem
32
download

Soạn giáo trình môn Kỹ Thuật Truyền Thanh, chương 28

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mạch Focus Sevo:(Mảch chỉnh hội tụ). Mạch Focú Sevor sử dụng để dịch chuyển vật kính theo chiều đứng để đạt được sự hội tụ chính xác của tia Laé trên đĩa. 11. Nguyên lý hoạt động: Phôt Đioe được cấu tạo từ 4 đioe A, B, C, D. Hình dạng của tia Laes đập trên bề mặt của phôt đioe được biến đổi tuỳ theo vi trí tương đối giữa vật kính và đĩa. Để tách dò sai lệch Focú, các tín hiệu (ĂC) và (BD+) được đưa vào mạch khuếch đại sai biệt Focus dùng Op-amp việc tách...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Soạn giáo trình môn Kỹ Thuật Truyền Thanh, chương 28

  1. Chương 28: MAÏCH SERVO ( MAÏCH ÑIEÀU CHÆNH) 1. Maïch Focus Servo:(Maïch chænh hoäi tuï). Maïch Focus Servo söû duïng ñeå dòch chuyeån vaät kính theo chieàu ñöùng ñeå ñaït ñöôïc söï hoäi tuï chính xaùc cuûa tia Laser treân ñóa. 1.1 Nguyeân lyù hoaït ñoäng: Photo Diode ñöôïc caáu taïo töø 4 diode A, B, C, D. Hình daïng cuûa tia Laser ñaäp treân beà maët cuûa photo diode ñöôïc bieán ñoåi tuøy theo vi trí töông ñoái giöõa vaät kính vaø ñóa. Ñeå taùch doø sai leäch Focus, caùc tín hieäu (A+C) vaø (B+D) ñöôïc ñöa vaøo maïch khueách ñaïi sai bieät Focus duøng Op-amp vieäc taùch doø sai bieät Focus ñöôïc thöïc hieän baèng caùch laáy ra tín hieäu sai bieät {(A+C) - (B+D)}. Neáu (A+C) >(B+D) : ñieåm hoäi tuï quaù gaàn. Maïch Focus Servo ñöa vaøo moät ñieän aùp aâm ñeå dòch chuyeån vaät kính ra xa hôn.
  2. Hình 9-40 : Sô ñoà hoaït ñoäng cuûa maïch Focus Servo Neáu (A+C) < (B+D) : ñieåm hoäi tuï quaù xa. Maïch Focus Servo ñöa ra ñieän aùp döông ñeå dòch chuyeån vaät kính ñeán gaàn hôn. Neáu (A+C) = (B+D) : Ñieåm hoäi tuï laø chính xaùc. Tín hieäu sai leäch Focus laø 0V (ñieän aùp chuaån).  B+D I/V A B -  FE  + Focus Error D C I/V A+C Khueách ñaïi  Focus Error A B A B A B D C D C D C Vaät kính quaù gaàn Chính xaùc Vaät kính quaù xa (A+C)< (A+C)>(B+D) (A+C)=(B+D) (B+D) Hình 9-41 : Nhaän dieän söï sai bieät hoäi tuï. 1.2 Maïch Focus Servo Söû duïng IC CXA 1081, CXA 1082: Hoaït ñoäng cuûa maïch : Trong quaù trình doø hoäi tuï, khoùa S1 ñöôïc baäc veà vò trí “b” ñöa ñieän aùp ñieàu khieån ra khoûi chaân (14) IC CXA 1082 caáp cho maïch Focus driver. Khoùa S1 baäc veà vò trí “a”, caùc tín hieäu (A+C) vaø (B+D) ñöa vaøo chaân (7) vaø (8) IC CXA 1081 khueách ñaïi vaø bieán ñoåi töø doøng ñieän qua ñieän aùp roài coäng laïi vôùi nhau caáp cho maïch FOK vaø maïch Focus Error Amp. Tín hieäu FOK ñöôïc caáp ccho IC LC 76216 (IC vi xöû lyù). Ngoõ ra Focus Error (FE) taïi chaân (19) IC CXA 1081 (RF- Amp) ñöa vaøo chaân (48) cuûa IC CXA 1082. Sau khi qua maïch buø meùo pha ñöôïc ñöa vaøo maïch FZC (Focus Zero Cross Comparation : So saùnh ñieåm 0 Focus) caáp cho chaân sense cuûa IC CXD 1167. Maët khaùc, tín hieäu FE coøn caáp cho maïch Focus drive taïi chaân (14) Ic CXA 1082.
  3. Khi khoùa S2 ñoùng, tuï C taïi chaân (7) Ic CXA 1082.Mach ñieän,khoaù S3 ñoùng, tuï C xaû ñieän,ñieän aùp trung bình naøy ñöôïc caáp cho FOCUS SEARCH phuïc vuï cho maïch hoäi tuï. Hình 9.42: Sô ñoà khoái hoïat ñoäng cuûa maïch Focus Servo söû duïng IC CXA 2082. 2.Maïch Tracking Servo Maïch tracking Servo coù nhieäm vuï dòch chuyeån vaät kính theo chieàu ngang ñeå giöõ tia laser ñaäp ñuùng ngay track ghi treân ñóa. 2.1 Sô ñoà khoái maïch servo tracking Ñaây laø maïch servo tracking söû duïng trong heä thoáng 3 tia, trong ñoù tia chính ñöôïc söû duïng cho vieäc doø hoäi tuï vaø hai tia phuï duøng cho vieäc doø sai TRACK.
  4. Hình 9.43: Sô ñoà khoái hoïat hoaït ñoäng cuaû maïch Tracking Servo. Caùc tia phuï ñöôïc chieáu leân ñóa taïi vò trí tröôùc vaø sau tia chính, caùc tia phuï coù vò trí leäch so vôùi tia chính moät khoaûng laø 1/2 beà roäng track. Caùc thaønh phaàn E, F cuûa photo detector ñöôïc duøng ñeå nhaän caùc tia phuï, tín hieäu sai bieät TRACK coù theå nhaän ñöôïc baèng caùch so saùnh 2 tín hieäu töø boä
  5. photo detector ñöa ra, thoâng tin töø caùc bit ñöôïc laáy ra töø caùc thaønh phaàn E, F qua maïch LPF. Tröôøng hôïp tia laser ñaäp chính xaùc vaøo bit, giaù trò trung bình tín hieäu trung bình taïi E,F baèng nhau, do ñoù khoâng xuaát hieän sai bieät ôû ngoõ ra. Trong tröôøng hôïp tia laser bò leäch, giaù trò trung bình cuaû 2 tín hieäu do hai phaàn töø E vaø F taïo ra khaùc nhau, do ñoù seõ xuaát hieäu sai bieät (TE Signal). 2.2 Maïch Tracking Servo söû duïng IC CXA 1081, IC CXA 1082. Maïch ñieän goàm caùc IC sau: IC CXA 1081 : Bao goàm khoái chueån ñoåi I/V, khoái coäng,khoái khueách ñaïi sai bieät tracking. IC CXA 1082 : Bao goàm maïch buø pha, Tracking Error Amp. LC 67216 : IC vi xöû lyù.
  6. Hình 9-44 : Sô ñoà nguyeân lyù maïch Servo Tracking. Hoaït ñoäng cuûa maïch : Caùc tín hieäu E, F ñöôïc laáy töø boä photo detector caáp cho chaân (10) vaø chaân (11) IC CXA 1081. Ngoõ ra chaân (20) IC laø tín hieäu sai bieät Track (TEO). Tín hieäu naøy ñöôïc caáp cho maïch buø pha taïi chaân (45) IC CXA 1082, sau ñoù caáp cho maïch khueách ñaïi sai bieät Track (TAO) taïi chaân (11) IC CXA 1082 vaø ñi ñeán taàng laùi cuoän Tracking, dòch chuyeån vaät kính theo chieàu ngang. Ngoaøi ra, chaân (42) IC CXA 1082 laø chaân MIRROR, chaân naøy lieân laïc tröïc tieáp vôùi ngoõ ra cuûa chaân (22) IC CXA 1081. Ñeå nhaän dieän ñieåm hoäi tuï ñaõ thöïc hieän ñuùng hay chöa. Chaân (20) IC CXA 1082 (C.out = Track Count) laø xung ñeám track caáp cho IC CXD 1167 (DSP). Ñaây laø chaân khaù caên baûn treân maïch Servo khi khaûo saùt khoái Servo vaø DSP, tín hieäu C.out ñöôïc duøng ñeå baùo khoái Servo ñang hoaït ñoäng nhaûy track. 3. Maïch SLED SERVO:(Maïch ñieàu chænh ñoäng cô dòch chuyeån ñaàu ñoïc). Maïch Sled Servo coù nhieäm vuï ñieàu khieån ñoäng cô dòch chuyeån ñaàu ñoïc ñeå taïo taùc ñoäng dòch chuyeån cuïm quang hoïc ñi töø trong ra ngoaøi ñóa vaø ngöôïc laïi Maïch Tracking Servo coù taàm ñieàu khieån khoaûng 80 Track (40 Track). Neáu cuïm quang hoïc leäch khoûi 80 track naøy thì maïch sled Servo seõ hoaït ñoäng keùo cuïm quang hoïc dòch chuyeån tôùi moät khoaûng 80 Track. 3.1 Sô ñoà khoái maïch Sled Servo. Taàng laùi  Maïch tích phaân So Tracking R saùnh Laùi  Ñeäm  + SE Servo  + C -   - SW  Vref M
  7. Hình 9.45 : Sô ñoà khoái maïch Sled Servo. Maïch Sled Servo ñöôïc hình thaønh bôûi caùc maïch tích phaân, so saùnh vaø taàng laùi. Ñieän aùp trung bình cuûa tín hieäu TE (Tracking Error) töø maïch Tracking Servo taêng theo thôøi gian. Söï khaùc bieät theo ñieän aùp trung bình ñöôïc laáy ra nhôø maïch tích phaân tín hieäu TE, tín hieäu SE (Sled Error) ñöôïc söû duïng ñeå laùi Sled Motor sao cho vaät kính ñöôïc giöõ trong taàm ñieàu chænh so vôùi ñieän aùp chuaån ngay taïi taâm cuûa heä cô. Ñeå truy tìm baûn nhaïc baát kyø, SW2 ñöôïc baäc veà vò trí “on” ñeå coâ laäp maïch Servo ra khoûi heä thoáng, sau ñoù maïch khueách ñaïi thuaät toaùn cuûa taàng laùi ñöôïc caáp doøng döông hoaëc aâm laøm quay Sled Motor theo chieàu thích hôïp ñeå dòch chuyeån cuïm quang hoïc. Möùc ñoä dòch chuyeån cuïm quang hoïc ñöôïc tính toaùn töø döõ lieäu cuûa baûng noäi dung TOC (Table Of Content) baèng caùch ñoái chieáu sai leäch giöõa vò trí hieän haønh vaø vò trí saép ñöôïc truy xuaát. Ngoõ ra maïch tích phaân Ngoõ ra boä so saùnh Motor Motor OFF ON Hình 9-46: Söï taùch doø tín hieäu sai leäch ñieàu khieån ñoäng cô dòch chuyeån ñaàu ñoïc quang hoïc. 3.2 Maïch Sled Servo söû duïng IC CXA 1081 vaø CXA 1082. Hoaït ñoäng cuûa maïch :
  8. Tín hieäu laùi Tracking xuaát hieän taïi chaân (11) IC CXA 1082 ñöôïc loïc nhôø maïch tích phaân ñeå caáp cho ngoõ vaøo maïch so saùnh taïi chaân (19) IC CXA 1082, ngoõ ra tín hieäu laùi Sled Motor xuaát hieän taïi chaân (20) IC CXA 1082 (SLO : Sled Motor Output). Hình 9-47 : Sô ñoà maïch Sled Servo söû duïng IC CXA 1082. 4. Maïch SPINDLE SERVO: Maïch Spindle Servo ñieàu chænh vaän toác quay cuûa motor ñeå laøm quay ñóa. Ngoaøi ra, maïch Spindle Servo coøn coù caùc nhieäm vuï taùch caùc tín hieäu ñoàng boä cuûa döõ lieäu ñaõ ñöôïc ghi leân ñóa vaø ñieàu khieån vaän toác quay cuûa ñóa sao cho khoaûng caùch giöõa caùc tín hieäu ñoàng boä laø khoâng ñoåi. 4.1 Sô ñoà khoái cuûa maïch Spindle Servo. 7,35KHz Ñieàu chænh ñoäng cô quay OSC ñóa möùc thoâ
  9. Hình 9-48 : Sô ñoà khoái cuûa maïch Spindle Servo. Khoâng nhö trong ñóa Analog, trong ñóa CD vieäc söû duïng vaän toác daøi khoâng ñoåi CLV ( Constant Linear Velocity), vaän toác quay cuûa ñóa thay ñoåi töø 500 voøng / phuùt khi ñaàu ñoïc ôû vò trí trong cuøng vaø 200 voøng /phuùt khi ñaàu ñoïc ôû vò trí ngoaøi cuøng (vaän toác daøi khoâng ñoåi töø 1,2 ñeán 1,4 m/s). Maïch CLV-Servo coù 2 cheá ñoä hoaït ñoäng : CLV-S (Speed) vaø CLV-P (Phase). Cheá ñoä CLV-S : Cheá ñoä hoaït ñoäng thoâ cuûa CLV Servo ñöôïc duøng trong caùc tröôøng hôïp : Taïi thôøi ñieåm baét ñaàu quay ñóa vaø tröôøng hôïp nhaûy Track ( trong tröôøng hôïp naøy toác ñoä quay ñóa coù söï thay ñoåi ñoät ngoät do coù söï thay ñoåi ñoät ngoät ñöôøng kính ñóa ). Maïch CLV-P: Ñieàu khieån hoaït ñoäng so pha giöõa bit clock 4,3218 Mhz taùch ra töø tín hieäu EFM trong quaù trình plat vaø tín hieäu dao ñoäng thaïch anh 4,3218 Mhz ñieàu chænh vaän toác quay ñoàng pha cuûa Motor ñóa.
  10. Maïch CLV-S so saùnh taàn soá dao ñoäng cuûa tín hieäu ñoàng boä khung 7,35 Khz ñöôïc taùch ra töø tín hieäu EFM vaø dao ñoäng chuaån 7,35 Khz. 4.2 Phaân tích sô ñoà maïch Spindle Sero. Nhieäm vuï cuûa caùc thaønh phaàn trong maïch: IC CXA 1372Q : IC naøy coù nhieäm vuï ñieàu chænh ñoä hoäi tuï tia Laser, ñieàu chænh cuoän Tracking, Motor tröôït cuïm quang hoïc vaø taïo tín hieäu EFM. IC LA 1632M : IC naøy ñöôïc söû duïng ñeå laùi cuoän Focus, cuoän Tracking, caùc ñoäng cô dòch chuyeån cuïm quang hoïc vaø ñoäng cô quay ñóa. IC CDX 2500Q : IC naøy xöû lyù tín hieäu soá, tín hieäu aâm thanh, vaø oån dònh toác ñoä quay cuûa ñóa. Maïch naøy coù nhieäm vuï taùch caùc bit clock, taùch ñoàng boä khung ñeå so saùnh vôùi tín hieäu chuaån7,35 Khz vaø 4,3218 Mhz ñeå oån ñònh vaän toác quay cuûa ñóa. Vcc 221 291 Vss 301 LA1632M 12  1 Vcc 33  22 36 2 181 CLK Vcc CXD 2500Q 23 24 XL 4 201 DATA Spindle Servo   M CXA1372Q  40 32 24 191 RF EFM 211 79 78 77 74  CLK DATA XLTO CLK Hình 9-49 : Sô ñoà nguyeân lyù maïch Spindle Serco.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản