intTypePromotion=1
ADSENSE

Soạn giáo trình môn Kỹ Thuật Truyền Thanh, chương 5

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

273
lượt xem
103
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Máy phát AM mức thấp Hình vẽ 2-13 vẽ dạng sơ đồ khối của máy phát AM DSBFC mức thấp. Khi chúng ta truyền giọng nói con người hoặc âm nhạc, đó là nguồn gốc của tín hiệu điều biến. Một cách tổng quát, nó là một bộ chuyển đổi âm thanh như là micophnể, băng từ đĩa CD, máy hát đĩa. Mạch tiền khuếch đại phải có độ tương đối nhạy cao, đó là mạch khuếch đại điện áp tuyến tính hạng A, với trở kháng ngõ vào cao. Chức năng của mạch tiền khuếch đại là tăng biên độ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Soạn giáo trình môn Kỹ Thuật Truyền Thanh, chương 5

  1. Chương 5: KHAÛO SAÙT MAÙY PHAÙT AM 1 - Maùy phaùt AM möùc thaáp Hình veõ 2-13 veõ daïng sô ñoà khoái cuûa maùy phaùt AM DSBFC möùc thaáp. Khi chuùng ta truyeàn gioïng noùi con nguôøi hoaëc aâm nhaïc, ñoù laø nguoàn goác cuûa tín hieäu ñieàu bieán. Moät caùch toång quaùt, noù laø moät boä chuyeån ñoåi aâm thanh nhö laø microphone, baêng töø ñóa CD, maùy haùt ñóa. Maïch tieàn khueách ñaïi phaûi coù ñoä töông ñoái nhaïy cao, ñoù laø maïch khueách ñaïi ñieän aùp tuyeán tính haïng A, vôùi trôû khaùng ngoõ vaøo cao. Chöùc naêng cuûa maïch tieàn khueách ñaïi laø taêng bieân ñoä cuûa nguoàn tín hieäu thoâng tin ban ñaàu ñeán möùc coù theå söû duïng ñöôïc, trong khi ñoù laïi phaùt sinh nhieãu voâ tuyeán raát nhoû khoâng ñaùng keå ñoàng thôøi phaûi khaéc phuïc nhieãu nhieät ñoä sao cho caøng nhoû caøng toát. Maïch ñieàu khieån tín hieäu ñieàu bieán cuõng laø maïch khueách ñaïi tuyeán tính, maïch khueách ñaïi tín hieäu thoâng tin ñôn giaûn nhöng chæ coù theå ñieàu khieån ñöôïc maïch ñieàu bieán. Maïch dao ñoäng taïo soùng mang RF coù theå laø maïch dao ñoäng config. FCC thöôøng yeâu caàu maùy phaùt phaûi thaät chính xaùc vaø ñoä oån ñònh cao. Do ñoù thöôøng söû duïng thaïch anh ñeå taïo dao ñoäng trong maïch ñieän. Maïch khueách ñaïi ñeäm coù heä soá khueách ñaïi thaät thaáp laø maïch khueách ñaïi tuyeán tính, ngoõ vaøo coù toång trôû cao. Chöùc naêng cuûa maïch laø caùch ly maïch dao ñoäng vôùi maïch khueách ñaïi coâng suaát cao.
  2. Maïch dao Maïch Maïch ñieàu ñoäng taïo khueách khieån soùng soùng ñaïi mang mang RF Antena ñeäm Maïch Maïch KÑ Maïch KÑ ñieàu coâng suaát C S tuyeán Maïc bieán tuyeán tính tính taàng h töùc thôøi cuoái cuøng gheùp Nguoàn tín Maïch tieàn Maïch ñieàu hieäu ñieàu khueách khieån tín bieán ñaïi hieäu ñieàu bieán Hình 2.13 : Sô ñoà khoái cuûa maùy phaùt AM DSBFC möùc thaáp. Maïch ñeäm cung caáp moät taûi coá ñònh tôùi maïch dao ñoäng, maïch ñeäm giuùp laøm giaûm söï bieán thieân taàn soá cuûa tín hieäu. Maïch gheùp cöïc phaùt hoaëc maïch toå hôïp op amp thöôøng ñöôïc söû duïng trong maïch ñeäm. Maïch ñieàu bieán coù theå söû duïng maïch ñieàu hôïp cöïc phaùt vaø cöïc thu. Maïch kheách coâng suaát töùc thôøi vaø maïch khueách ñaïi coâng suaát taàng cuoái cuøng laø maïch khueách ñaïi tuyeán tính haïng A hoaëc maïch khueách ñaïi ñaåy keùo haïng B. Maïch naøy thöôøng yeâu caàu söû duïng ñoái vôùi maùy phaùt AM möùc thaáp ñeå duy trì söï ñoái xöùng trong hình bao AM. Heä thoáng Antena phaûi thích öùng vôùi toång trôû ra cuûa maïch kheách ñaïi coâng suaát taàng sau cuøng ñeå ñöa ñeán ñöôøng truyeàn vaø Antena. Maùy phaùt AM möùc thaáp trình baøy treân hình 2.13 ñöôïc söû duïng roäng raõi nhöõng heä thoáng phaùt coâng suaát thaáp. Nhöõng heä thoáng phaùt
  3. coâng suaát thaáp nhö laø heä thoáng lieân laïc voâ tuyeán, remote ñieàu khieån, maùy boä ñaøm khoaûng caùch gaàn. 2 . Maùy phaùt AM möùc cao. Hình 2.14 trình baøy sô ñoà khoái cuûa maùy phaùt AM DSBFC möùc cao. Tín hieäu ñieàu bieán cuõng ñöôïc xöû lyù töông töï nhö trong maùy phaùt AM möùc thaáp, ngoaïi tröø coù theâm maïch kheách ñaïi coâng suaát. Ñoái vôùi maùy phaùt AM möùc cao, coâng suaát cuûa tín hieäu ñieàu bieán phaûi cao hôn trong maùy phaùy phaùt AM lôùn ñeå xaûy ra ñieàu bieán. Thoâng thöôøng tín hieäu ñieàu bieán phaûi coù bieân ñoä thaät cao ñeå ñaït ñöôïc phaàn traêm ñieàu bieán laø 100%.
  4. Nguoàn tín Maïch Maïch ñieàu Maïch KÑ hieäu ñieàu tieàn khieån tín Coâng suaát bieán khueách hieäu ñieàu tín hieäu ñaïi bieán ñieàu bieán Antena Maïch ñieàu bieán AM & Maïch maïch KÑ gheùp coâng suaát Maïch dao Maïch Maïch ñieàu Maïch KÑ ñoäng taïo khueách khieån soùng coâng suaát soùng ñaïi ñeäm mang soùng mang mang Hình 2.14 : Sô ñoà khoái cuûa maùy phaùt AM DSBFC möùc cao. Maïch dao ñoäng taïo soùng mang RF, cuõng ñöôïc keát hôïp vôùi maïch ñeäm vaø boä kích thích soùng mang gioáng nhö trong maùy phaùt AM möùc thaáp. Tuy nhieân, maùy phaùt möùc cao, soùng mang RF phaûi ñöôïc khueách ñaïi coâng suaát tröôùc khi ñeán taàng ñieàu bieán vaø maïch khueách ñaïi coâng suaát sau cuøng. Thoâng thöôøng, maïch ñieàu bieán toång quaùt ôû daïng cöïc maùng chung hoaëc maïch ñieàu hôïp cöïc thu söû duïng maïch khueách ñaïi haïng C. Ñoái vôùi maùy phaùt AM möùc cao, maïch ñieàu bieán coù 3 chöùc naêng chính: Ñoù laø cung caáp maïch ñieän caàn thieát ñeå xaûy ra ñieàu
  5. bieán, maïch kheách ñaïi coâng suaát sau cuøng (maïch khueách ñaïi haïng C), toác ñoä chuyeån maïch cao. Boå chuyeån ñoåi coù nhieäm vuï laø chuyeån tín hieäu thoâng tin taàn soá thaáp sang tín hieäu soùng mang taàn soá cao ñeå böùc xaï taïi Antena vaø truyeàn trong khoâng gian töï do.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2