intTypePromotion=1

Soát xét, bổ sung, chỉnh sửa quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng (QCXDVN 01:2008)

Chia sẻ: Trinhthamhodang1214 Trinhthamhodang1214 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
13
lượt xem
0
download

Soát xét, bổ sung, chỉnh sửa quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng (QCXDVN 01:2008)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày các vấn đề tồn tại của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng hiện hành; định hướng chỉnh sửa, bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Soát xét, bổ sung, chỉnh sửa quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng (QCXDVN 01:2008)

  1. DIEÃN ÑAØN Soaùt xeùt, boå Sung, chænh Söûa Quy chuaån kyõ thuaät Quoác gia veà Quy hoaïch xaây döïng (Qcxdvn 01:2008) ThS. Vuõ TuAáN VINh Vieän Quy hoaïch ñoâ thò vaø noâng thoân Quoác gia T heo quy ñònh cuûa Luaät tieâu chuaån vaø Quy chuaån kyõ thuaät ñöôïc ban haønh thì Quy chuaån kyõ thuaät do cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn ban haønh döôùi daïng vaên baûn ñeå baét buoäc aùp duïng trong ñoù quy ñònh veà möùc giôùi haïn cuûa ñaëc tính kyõ thuaät vaø yeâu caàu quaûn lyù maø giaù saûn phaåm, haøng hoùa, dòch vuï, quaù trình, moâi tröôøng vaø caùc ñoái töôïng khaùc trong hoaït ñoäng kinh teá - xaõ hoäi phaûi tuaân thuû ñeå ñaûm baûo an toaøn, veä sinh, söùc khoûe con ngöôøi; baûo veä ñoäng vaät, thöïc vaät, moâi tröôøng; baûo veä lôïi ích vaø an ninh quoác gia, quyeàn lôïi ngöôøi tieâu duøng vaø caùc yeâu caàu thieát yeáu khaùc. Quy chuaån kyõ thuaät quoác gia veà Quy hoaïch xaây döïng laø taøi lieäu quan troïng trong coâng taùc quaûn lyù quy hoaïch xaây döïng, Quy chuaån kyõ thuaät quoác gia veà quy hoaïch xaây döïng hieän haønh (QcxDVn 01:2008) ñöôïc ban haønh töø naêm 2008, sau khi QcxDVn 01:2008 ñöôïc ban haønh heä thoáng vaên baûn phaùp luaät coù lieân quan ñeàu ñaõ coù söï söûa ñoåi hoaëc ban haønh môùi, beân caïnh ñoù trong quaù trình aùp duïng, treân thöïc tieãn nhieàu vaán ñeà ñaõ xuaát hieän bao goàm caùc nguyeân lyù quy hoaïch xaây döïng môùi, caùc vaán ñeà môùi trong quaûn lyù theo quy hoaïch xaây döïng vaø nhöõng toàn taïi chöa ñöôïc giaûi quyeát trong QcxDVn 01:2008. chính vì vaäy, vieäc soaùt xeùt, boå sung, chænh söûa QcxDVn 01:2008 caàn phaûi ñöôïc thöïc hieän vaø coâng vieäc naøy phaûi ñöôïc tieán haønh ñònh kyø. 1. Ñaùnh giaù veà caùc vaán ñeà toàn taïi cuûa Quy chuaån kyõ thuaät Quoác gia veà Quy hoaïch xaây döïng hieän haønh (Qcxdvn 01:2008) QcxDVn 01:2008 ñöôïc ban haønh tröôùc khi coù Luaät Quy hoaïch (2017), Luaät söûa ñoåi 37 luaät lieân quan ñeán quy hoaïch (2018), Luaät xaây döïng söûa ñoåi (2014) vaø Luaät Quy hoaïch ñoâ thò (2009) neân trong noäi dung coù nhieàu ñieàu khoaûn chöa thoáng nhaát hoaëc caùc quy ñònh mang tính höôùng daãn maø sau naøy ñaõ ñöôïc chænh söûa ñeå ñöa vaøo trong heä thoáng thoâng tö, nghò ñònh cuûa heä thoáng Luaät Quy hoaïch ñoâ thò vaø Luaät xaây döïng söûa ñoåi. QcxDVn 01:2008 cuõng ñöôïc xaây döïng vaø ban haønh tröôùc khi coù caùc höôùng daãn veà hình thöùc, quy caùch trình baøy vaø noäi dung Quy chuaån Vieät nam theo Luaät tieâu chuaån, quy chuaån kyõ thuaät. QcxDVn 01:2008 coøn coù söï choàng cheùo, khoâng 30 SË 100 . 2019
  2. ≥ ki’n thoáng nhaát vôùi caùc quy chuaån khaùc nhö QcVn 07:2015/bxD; QcVn veà quy hoaïch ñaõ khoâng coøn phuø hôïp vôùi heä thoáng vaên baûn phaùp quy 01:2013/bct... vôùi caùc quy ñònh trong heä thoáng vaên baûn phaùp luaät hieän nay cuõng nhö vôùi baûn thaân Quy chuaån kyõ thuaät Quoác gia veà Quy cuûa caùc boä ngaønh (boä giao thoâng vaän taûi, boä thoâng tin vaø truyeàn hoaïch xaây döïng, vì vaäy trong quaù trình thieát keá quy hoaïch, Quy chuaån thoâng, boä taøi nguyeân vaø moâi tröôøng...). kyõ thuaät Quoác gia ñoâi khi ñöôïc söû duïng nhö moät tieâu chuaån thieát keá laø khoâng phuø hôïp môùi muïc ñích ban ñaàu cuûa Quy chuaån kyõ thuaät Quoác hôn nöõa, sau khi trieån khai QcxDVn 01:2008, thöïc teá ñaõ xuaát hieän gia maø chæ laø caùc giôùi haïn baét buoäc phaûi tuaân thuû. moät soá vöôùng maéc trong vieäc aùp duïng nhö thieáu coâng cuï kieåm soaùt ngöôõng phaùt trieån ñoâ thò (do QcxDVn 01:2008 ñaõ boû ñi chæ tieâu ñaát 2. Ñònh höôùng chænh söûa, boå sung Quy chuaån kyõ thu- daân duïng), thieáu quy ñònh kieám soaùt cho caùc coâng trình cao treân 46m aät Quoác gia veà Quy hoaïch xaây döïng (do thôøi ñieåm ban haønh QcxDVn 01:2008 chöa xuaát hieän nhieàu caàn thay ñoåi caáu truùc Quy chuaån cho phuø hôïp vôùi caùc höôùng daãn coâng trình treân 46m)... Moät soá noäi dung (ñaëc bieät laø veà ñaát ñai trong veà hình thöùc, quy caùch trình baøy vaø noäi dung Quy chuaån Vieät nam ñoâ thò) tröôùc ñaõ ñöôïc quy ñònh trong boä Quy chuaån xaây döïng Vieät theo Luaät tieâu chuaån, quy chuaån kyõ thuaät, loaïi boû caùc noäi dung mang nam ban haønh naêm 1997, ñaõ bò loaïi boû trong QcxDVn 01:2008 daãn tính höôùng daãn trong quy chuaån vì ñaõ ñöôïc quy ñònh trong heä thoáng ñeán vieäc quy hoaïch quyõ ñaát phaùt trieån ñoâ thò moät caùch laõng phí, hoaëc Luaät Quy hoaïch ñoâ thò, Luaät xaây döïng, ñieàu chænh caùc khaùi nieäm ñeå khoâng ñaûm baûo moâi tröôøng soáng tieän nghi cho ñoâ thò, caàn phaûi ñöôïc phuø hôïp vôùi heä thoáng Luaät Quy hoaïch ñoâ thò, Luaät xaây döïng. Phaân quy ñònh laïi ñeå phuø hôïp vôùi thöïc teá. chia noäi dung giöõa Quy chuaån kyõ thuaät Quoác gia veà Quy hoaïch xaây döïng vaø caùc Quy chuaån coù lieân quan veà coâng trình khaùc, theo ñoù Quy beân caïnh ñoù, caùc quan ñieåm phaùt trieån môùi (phaùt trieån beàn vöõng, taêng chuaån kyõ thuaät Quoác gia veà Quy hoaïch xaây döïng chæ quy ñònh nhöõng tröôûng xanh, ñoâ thò sinh thaùi, ñoâ thò xanh, haï taàng xanh...), caùc khaùi vaán ñeà naèm ngoaøi haøng raøo coâng trình (ñaëc bieät laø caùc vaán ñeà lieân nieäm, ñoái töôïng môùi phaùt sinh trong coâng taùc quaûn lyù quy hoaïch (ñaát quan ñeán quy moâ ñaát ñai, khoaûng caùch ly...). Phaân ñònh caùc noäi dung hoãn hôïp, coâng trình sieâu cao taàng, condotel, officetel, shophouse...) caàn ñöôïc quaûn lyù thoâng qua quy chuaån theo ñuùng quy ñònh trong vaø caùc vaán ñeà mang tính toaøn caàu aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån ñoâ Luaät tieâu chuaån, quy chuaån kyõ thuaät, chuyeån daàn caùc noäi dung phuïc thò (bieán ñoåi khí haäu, ñaûo nhieät ñoâ thò, nöôùc bieån daâng...) caàn ñöôïc vuï cho coâng taùc thieát keá sang heä thoáng tieâu chuaån. nghieân cöùu boå sung, loàng gheùp vaøo caùc quy ñònh cuûa Quy chuaån kyõ thuaät quoác gia veà Quy hoaïch xaây döïng. taêng cöôøng hieäu quaû cuûa coâng taùc döï baùo vôùi yeâu caàu veà vieäc söû duïng chuoãi soá lieäu hieän traïng, cuõng nhö vieäc yeâu caàu phaûi xem xeùt caùc tieâu chuaån thieát keá laø moät trong nhöõng coâng cuï cho coâng taùc thieát ñeán caùc bieán ñoåi cuûa tình hình kinh teá - xaõ hoäi, taùc ñoäng cuûa bieån ñoåi keá quy hoaïch chuû yeáu ñöôïc ban haønh töø giai ñoaïn nhöõng naêm 80 cuûa khí haäu vaø nöôùc bieån daâng. Ñaëc bieät laø caùc döï baùo veà haï taàng kyõ thuaät theá kyû tröôùc, trong ñoù noåi baät laø tieâu chuaån veà Quy hoaïch xaây döïng phaûi öu tieân vieäc söû duïng chuoãi soá lieäu hieän traïng, tröôùc khi tính ñeán ñoâ thò tcVn 4449:1987, tieâu chuaån ban haønh gaàn ñaây nhaát laø tieâu caùc phöông phaùp khaùc, vieäc söû duïng tieâu chuaån thieát keá ñeå xaùc ñònh chuaån veà Quy hoaïch xaây döïng noâng thoân tcVn 4454:2012 cuõng ñaõ caùc döï baùo phaûi laø phöông phaùp cuoái cuøng ñöôïc tính ñeán. ñöôïc ban haønh töø naêm 2012 treân cô sôû chuyeån ñoåi tcVn 4454:1987 chöù khoâng phaûi laø soaùt xeùt, boå sung, chænh söûa laïi tieâu chuaån cuõ. Phaân ñònh roõ raøng caùc khaùi nieäm veà ñaát ñai duøng trong quy hoaïch xaây chính vì vaäy, nhieàu noäi dung trong heä thoáng caùc tieâu chuaån thieát keá döïng (ñaëc bieät laø ñaát ñai trong ñoâ thò) töø ñoù laøm roõ caùc loaïi ñaát phaûi ñöôïc khoáng cheá, quaûn lyù thoâng qua quy chuaån nhö: ñaát daân duïng, ñaát ñôn vò ôû, ñaát coâng trình dòch vuï - coâng coäng, caây xanh söû duïng coâng coäng trong ñoâ thò... chæ tieâu ñaát daân duïng ñöôïc boå sung nhaèm ñaûm baûo vieäc löïa choïn quyõ ñaát vaø quy moâ phaùt trieån ñoâ thò moät caùch phuø hôïp, traùnh vieäc quy hoaïch phaùt trieån ñoâ thò quaù lôùn, gaây laõng phí quyõ ñaát, trong ñoù caân nhaéc veà maät ñoä toái öu cho phaùt trieån ñoâ thò. Ñoái vôùi ñaát coâng trình dòch vuï - coâng coäng, quy chuaån chæ quy ñònh cho caùc coâng trình dòch vuï - coâng coäng chính coù tính thieát yeáu vôùi ñoâ thò, caùc coâng trình khaùc seõ do quy hoaïch xaùc ñònh döïa treân yeâu caàu rieâng cuûa töøng ñoâ thò. Ñoái vôùi ñaát caây xanh, quan taâm hôn ñeán hieäu quaû söû duïng ñaát cho caùc nhu caàu daân duïng nhö vui chôi giaûi trí cuûa ngöôøi daân trong coâng vieân. keát hôïp linh hoaït vieäc quaûn lyù theo maät ñoä xaây döïng vaø taàng cao vôùi vieäc quaûn lyù theo heä soá söû duïng ñaát (ñaëc bieät laø cho caùc khu vöïc ñoâ thò hieän höõu). boå sung caùc khoáng cheá veà heä soá söû duïng ñaát ñeå quaûn lyù toát hôn vieäc chaát taûi haï taàng trong ñoâ thò (ñaëc bieät laø vôùi phaân khuùc coâng trình cao treân 46m, trong QcxDVn 01:2008 chöa ñöôïc khoáng cheá toát). trong ñieàu kieän chöa coù nghieân cöùu cuï theå öùng vôùi ñieàu kieän haï taàng cuûa Vieät nam, chæ tieâu heä soá söû duïng ñaát ñöôïc laáy theo kinh nghieäm nhaät baûn (laø khoâng quaù 13 laàn). Ñieàu naøy khoâng coù nghóa laø caùc coâng trình ñöôïc pheùp xaây döïng vôùi heä soá söû duïng ñaát ñeán 13 SË 100 . 2019 31
  3. ≥ ki’n Chuy™n gia & Nhµ qu∂n l˝ laàn, maø laø ñoà aùn quy hoaïch xaây döïng phaûi xaùc ñònh heä soá söû duïng n nhoùm caùc khu vöïc coøn laïi aùp duïng caùc noäi dung quy chuaån quy ñaát trong caùc khu vöïc ñoâ thò cho phuø hôïp vôùi khaû naêng ñaùp öùng veà ñònh rieâng cho khu vöïc hieän höõu. haï taàng theo döï baùo trong thôøi haïn quy hoaïch nhöng phaûi ñaûm baûo khoâng cho pheùp caùc coâng trình xaây döïng vôùi heä soá söû duïng ñaát quaù taïo haønh lang cho nhöõng saùng taïo veà thieát keá quy hoaïch vaø kieán 13 laàn. heä soá söû duïng ñaát toái ña ñöôïc loaïi tröø ñoái vôùi caùc coâng trình truùc thoâng qua vieäc loaïi boû caùc quy ñònh coù tính cuï theå veà hình daùng, ñaëc bieät laø ñieåm nhaán cuûa ñoâ thò (landmark) ñaõ ñöôïc xaùc ñònh trong caáu truùc, chi tieát coâng trình, chæ ñöa ra caùc nguyeân taéc ñeà ñaûm baûo quy hoaïch. an toaøn, baûo veä moâi tröôøng vaø ñaùp öùng caùc nhu caàu tieän nghi toái thieåu. taêng cöôøng hieäu löïc cuûa quy hoaïch, thieát keá ñoâ thò trong vieäc boå sung vieäc phaân chia caùc khu hieän höõu thaønh caùc khu vöïc coù caùch xaùc laäp caùc chæ tieâu quaûn lyù ñoâ thò ñeå ñaûm baûo tính meàm deûo cuûa caùc aùp duïng quy chuaån khaùc nhau ñeå phuø hôïp vôùi thöïc teá quaûn lyù hieän giaûi phaùp thieát keá vaø söï ña daïng cuûa caùc hình thaùi, caáu truùc toå chöùc nay (khu vöïc baûo toàn aùp duïng caùc quy ñònh rieâng, khu vöïc chænh khoâng gian ñoâ thò. trang khoâng caàn aùp duïng quy chuaån, khu vöïc taùi thieát aùp duïng caùc chæ tieâu nhö khu môùi vaø khu vöïc aùp duïng caùc chæ tieâu coù ñieàu chænh boå sung caùc yeâu caàu vaø caùc chæ soá tính toaùn coù xeùt ñeán taùc ñoäng cuûa giaûm). cuï theå laø: bieán ñoåi khí haäu vaø nöôùc bieån daâng ñeán coâng taùc quy hoaïch, nhaèm n nhoùm quy hoaïch nhöõng khu vöïc doïc caùc tuyeán ñöôøng môùi môû (töø ñöa yeâu caàu veà loàng gheùp öùng phoù bieán ñoåi khí haäu vaø nöôùc bieån ñöôøng phaân khu vöïc trôû leân), khu vöïc taùi thieát hoaëc khu vöïc caûi taïo daâng vaøo ñoà aùn quy hoaïch. boå sung caùc quy ñònh cho ñoái töôïng laø laøm taêng theâm daân soá, taàng cao coù quy moâ dieän tích töông ñöông caùc khu ñaát, coâng trình coù yeáu toá ôû (trong ñoù bao goàm: condotel, of- moät loâ ñaát ñöôïc giôùi haïn caùc tuyeán ñöôøng phaân khu vöïc (theo löôùi ficetel...) trong caùc ñoà aùn quy hoaïch (töø quy hoaïch chung ñeán quy ñöôøng tieâu chuaån) thì aùp duïng caùc quy ñònh nhö ñoái vôùi caùc khu vöïc hoaïch chi tieát) nhaèm khoáng cheá veà chaát taûi haï taàng (haï taàng xaõ hoäi vaø quy hoaïch môùi. haï taàng kyõ thuaät) thoâng qua caùc thoâng soá veà daân soá (bao goàm caû daân soá taïm truù, vaõng lai) vaø toång dieän tích saøn. n nhoùm di saûn ñoâ thò (nhö khu phoá coå) phaûi coù nghieân cöùu rieâng theo ñaëc thuø ñoâ thò vaø khoâng caàn söû duïng quy chuaån ñeå ñoái chieáu. Ñieàu chænh khaùi nieäm vaø moät soá quy ñònh veà khoaûng caùch an toaøn veä sinh moâi tröôøng ñeå phuø hôïp vôùi caùc vaên baûn phaùp luaät khaùc (phoøng n nhoùm chæ chænh trang chæ laøm môùi caûnh quan, kieán truùc, boå sung haï chaùy chöõa chaùy, giao thoâng vaän taûi...) ñoàng thôøi vöøa ñaûm baûo yeâu taàng cho tieän nghi hôn khoâng caàn aùp duïng quy chuaån naøy. caàu veà baûo veä moâi tröôøng cho caùc khu vöïc daân duïng, caùc coâng trình 32 SË 100 . 2019
  4. troïng ñieåm cuûa ñoâ thò, taïo vuøng ñeäm caùch ly an toaøn cho hoaøn thieän, boå sung caùc vaán ñeà coøn thieáu trong caùc quy caùc khu vöïc, coâng trình laø nguoàn phaùt sinh oâ nhieãm, vöøa ñònh cuûa Quy chuaån kyõ thuaät Quoác gia veà Quy hoaïch xaây ñaûm baûo tính khaû thi trong quaù trình löïa choïn vò trí caùc coâng döïng hoaëc caùc vaán ñeà coøn chöa coù cô sôû khoa hoïc roõ raøng. trình ñaàu moái haï taàng. cho pheùp söû duïng caùc coâng cuï veà ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng ñeå xaùc ñònh khoaûng caùch an Sôùm trieån khai raø soaùt, chænh söûa heä thoáng tieâu chuaån Vieät toaøn veä sinh moâi tröôøng giuùp khuyeán khích vieäc öùng duïng nam veà Quy hoaïch xaây döïng, trong ñoù taäp trung vaøo lónh coâng ngheä haïn cheá oâ nhieãm taïi nguoàn, ñi vaøo thöïc chaát cuûa vöïc quy hoaïch ñoâ thò, nhaèm taïo ra moät heä thoáng thoáng nhaát vieäc taïo khoaûng caùch an toaøn veä sinh moâi tröôøng thoâng giöõa quy chuaån vaø tieâu chuaån, ñoàng thôøi giaûi quyeát yeâu caàu qua vieäc xaùc ñònh khoaûng caùch an toaøn töø ñoái töôïng, nguoàn böùc xuùc caàn coù nhöõng höôùng daãn, ñònh höôùng trong coâng phaùt sinh oâ nhieãm, khoâng tính töø haøng raøo khu ñaát ñeå coù taùc thieát keá quy hoaïch ñoâ thò hieän nay, loaïi boû gaùnh naëng ñieàu kieän boá trí caùc daûi caùch ly moät caùch hieäu quaû, ñoàng thôøi cuûa Quy chuaån kyõ thuaät Quoác gia veà Quy hoaïch xaây döïng tieát kieäm quyõ ñaát. (hieän nay vöøa ñöôïc duøng cho coâng taùc quaûn lyù vöøa laø caên cöù chính cho coâng taùc thieát keá), giuùp cho Quy chuaån kyõ 3. Lôøi keát thuaät Quoác gia veà Quy hoaïch xaây döïng coù theå loaïi boû caùc Moät soá vaán ñeà chöa ñöôïc ñieàu chænh, boå sung trong Quy noäi dung mang tính höôùng daãn, caùc quy ñònh coù tính cöùng chuaån do chöa coù cô sôû khoa hoïc seõ ñöôïc tieáp tuïc boå sung nhaéc, khoâng taïo ra söï linh hoaït giuùp ñaûm baûo tieâu chí cuûa trong quaù trình soaùt xeùt ñònh kyø heä thoáng quy chuaån khi ñaõ moät Quy chuaån kyõ thuaät Quoác gia laø chæ ñöa ra caùc yeâu coù caùc nghieân cöùu khoa hoïc ñeå boå sung nhö caùc quy ñònh caàu, quy ñònh, chæ tieâu mang tính khoáng cheá ñeå ñaûm baûo ñoái vôùi caùc khu chöùc naêng ñaëc thuø, caùc chæ soá ñieåu chænh caùc yeâu caàu toái ña, toåi thieåu veà moâi tröôøng, an toaøn vaø ñieàu cuï theå ñoái vôùi taùc ñoäng cuûa bieán ñoåi khí haäu ñeán ñoâ thò, caùc kieän tieän nghi. yeâu caàu kyõ thuaät ñoái vôùi caùc loaïi hình coâng trình môùi trong ñoâ thò nhö maïng löôùi caáp khí ñoát toaøn ñoâ thò. Taøi lieäu Tham khaûo: 1. Ñeà taøi Soaùt xeùt, boå sung, chænh söûa Quy chuaån kyõ thuaät quoác gia veà Quy caàn ñònh kyø raø soaùt Quy chuaån kyõ thuaät Quoác gia veà Quy hoaïch xaây döïng QCXDVN 01:2008. hoaïch xaây döïng ñeå chænh söûa boå sung keát hôïp vôùi keá hoa- 2. Baùo caùo nhieäm vuï thöôøng xuyeân cuûa VIUP caùc naêm 2015, 2016, 2017, cï h xaây döïng caùc chöông trình nghieân cöùu khoa hoïc nhaèm 2018. SË 100 . 2019 33
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2