Social Dialogue – Corner Stone of Labor Relations

Chia sẻ: Bacsi Bacsi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
53
lượt xem
12
download

Social Dialogue – Corner Stone of Labor Relations

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trainers’Training Workshop on Social Dialogue at the Workplace (Chang-Hee Lee Industrial Relations Specialist)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Social Dialogue – Corner Stone of Labor Relations

 1. Social Dialogue – Corner Stone of Labor Relations Trainers’ Training Workshop on Social Dialogue at the Workplace Nha Trang, April 2004 Chang-Hee Lee Industrial Relations Specialist ILO, Bangkok 1
 2. Topics / Các chủ đề Social Dialogue and ILO/ Đối thoại xã hội và ILO Reflection on the first day discussion: Labor Relations Challenges in Transition Economies / Nhận xét về thảo luận ngày đầu tiên: Những thách thức về quan hệ lao động trong nền kinh tế chuyển đổi. Key benefits of social dialogue at the workplace and how to achieve them? / Lợi ích chính của đối thoại xã hội tại nơi làm việc và làm cách nào để đạt được nó? 2
 3. Topic 1: ILO and Social Dialogue (1) Chủ đề 1: ILO và đối thoại xã hội Constitution of the ILO/ Sự thành lập của ILO the only UN agency with tripartite decision- making structure / Tổ chức duy nhất của Liên Hợp Quốc với cơ cấu đưa ra quyết định dựa trên nguyên tắc ba bên. Promotion of cooperation and dialogue among three parties is a key goal of the ILO/ Khuyến trợ cộng tác và đối thoại giữa ba bên là một mục tiêu chính của ILO 3
 4. Topic 1: ILO and Social Dialogue (2) Chủ đề 1: ILO và đối thoại xã hội International Labour Standards regarding social dialogue/ Các tiêu chuẩn lao động quốc tế về đối thoại xã hội: Convention 87 & 89 / Quy ước 87 & 89 Other conventions: C. 154 / Các quy ước khác: C.154 Recommendations/ Các khuyến nghị One of 4 Strategic Objectives of ILO/ Một trong 4 mục tiêu chiến lược của ILO 4
 5. ILO WORKING DEFINITION OF SOCIAL DIALOGUE/ Định nghĩa của ILO về đối thoại xã hội both a means and an end… Social dialogue is defined by the ILO to include all types of negotiation, consultation or simply exchange of information between, or among, representatives of governments, employers and workers, on issues of common interest relating to economic and social policy/ Vừa là phương tiện vừa là mục đích… Đối thoại xã hội được ILO định nghĩa bao gồm tất cả các hình thức thương lượng, tư vấn hoặc chỉ đơn thuần là trao đổi thông tin giữa, hoặc trong các đại diện chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động về các vấn đề về quyền lợi chung liên quan tới các chính sách kinh tế, xã hội Various forms of constructive interaction among three independent and inter-dependent parties on the issues of common interest, at all levels / Các hình thức tác động có tính xây dựng giữa các bên độc lập và phụ thuộc về các 5 vấn đề quyền lợi chung ở mọi cấp
 6. Topic 2: Reflection on Day 1 and Labor Relations Challenges in Transition Economies Chủ đề 2: Nhận xét về ngày làm việc đầu tiên và những thách thức về quan hệ lao động trong nền kinh tế chuyển đổi 6
 7. Declining Industrial Disputes Giảm tranh chấp lao động 7
 8. Labour Disputes in China/ Tranh chấp lao động tại Trung Quốc 16000 300000 14000 250000 12000 200000 10000 8000 150000 workers in colective collective dispute dispute 6000 100000 4000 50000 2000 0 0 1992 1994 1997 2001 1992 1994 1997 2001 8
 9. Factors behind increasing number of collective disputes in China/ Các yếu tố đằng sau sự gia tăng các vụ tranh chấp lao động tập thể tại Trung Quốc While market economy creates often conflicting interests between workers and employers, modern labor relations system is yet to emerge/ Trong khi nền kinh tế thị trường thường xuyên tạo nên sự xung đột về quyền lợi giữa người lao động và người sử dụng lao động, hệ thông quan hệ lao động hiện đại vẫn chưa hợp nhất. Unions representing workers’ interests / Quyền lợi của công đoàn đại diện cho người lao động 9
 10. Factors behind increasing number of collective disputes in China/ Các yếu tố đằng sau sự gia tăng các vụ tranh chấp lao động tập thể tại Trung Quốc Collective bargaining reconciling divergent interests of workers and employers / Thỏa ước lao động tập thể điều hòa quyền lợi khác biệt của người lao động và người sử dụng lao động Sharing of information and consultation on regular basis/ Thường xuyên chia sẻ thông tin và tư vấn lẫn nhau Adequate mechanisms for dispute resolution/ Một cơ chế tương thích để giải quyết tranh chấp 10
 11. Union Membership and Leadership Market Economy Transition Economy General Manager General Manager Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc Senior Managers Senior Managers Giám đốc Giám đốc Supervisors Supervisors/ Đốc Công Đốc công Foremen/ Nhóm trưởng Foremen/ Nhóm trưởng Workers/ Công nhân Workers/ Công nhân 11
 12. Social Dialogue/ Đối thoại xã hội Market economy Chinese Structure Kinh tế thị trường Cơ cấu tại Trung Quốc Government Government Chính phủ Chính phủ Employer Trade Union Người SDLĐ Công đoàn Employer Workers (through Trade union) Người SDLĐ Công đoàn Người LĐ Workers Người LĐ 12
 13. Changing Roles of the Trade Unions (1) Vai trò thay đổi của công đoàn The roles of trade unions under planned economy/ Vai trò của công đoàn trong nền kinh tế tập trung Transmission belt of the state policy / Dụng cụ thông tin chính sách của nhà nước Represent interests of whole enterprise/ Đại diện quyền lợi của toàn doanh nghiệp Social welfare function/ Chức năng phúc lợi xã hội New roles of trade unions under market economy / Vai trò mới của công đoàn trong nền kinh tế thị trường Representing rights and interests of workers vis-à-vis employers through collective bargaining/ Đại diện quyền và lợi ích của công nhân đối lại với người sử dụng lao động thông qua thỏa ước lao động tập thể 13
 14. Changing Roles of the Trade Unions (2) Vai trò thay đổi của công đoàn Participating in management decision from workers’ perspective/ Tham gia vào quyết định quản lý từ cách nhìn nhận của người lao động Influencing government policy-making with a view to advancing workers’ interests/ Tác động vào quá trình xây dựng chính sách của chính phủ nhằm bảo vệ lợi ích của người lao động Identity crisis of trade unions during transition / Khủng hoảng vai trò của công đoàn trong quá trình chuyển đổi 14
 15. Summary of Identified Obstacles in Viet Nam/ Tóm lược những trở ngại tại Việt Nam Insufficient awareness of important roles of conciliation committees / Nhận thức không đầy đủ về vai trò quan trọng của hội đồng hòa giải. Unsatisfactory representation functions of unions at the workplace (perception that unions are influenced more by management than by workers)/ Chức năng đại diện không thỏa đáng tại nơi làm việc (giả định rằng công đoàn bị ảnh hưởng Management fear of losing (sharing) pow 15
 16. Summary of Identified Obstacles in Viet Nam/ Tóm lược những trở ngại tại Việt Nam Insufficient awareness of important roles of conciliation committees Unsatisfactory representation functions of unions at the workplace (perception that unions are influenced more by management than by workers) Management fear of losing (sharing) power Unbalanced composition of the conciliation committees Insufficient legal protection of union activists (risk of dismissal, absence of full-time union officers etc) Short term of conciliation committees 16
 17. 17
 18. Topic 3: Social Dialogue at the Workplace / Đối thoại xã hội tại nơi làm việc Workplace has become a key level of social dialogue/ Nơi làm việc trở thành cấp chính diễn ra đối thoại xã hội Challenge is how to achieve competitive and harmonious workplace through social dialogue between management and workers/ Thách thức làm sao có được một nơi làm việc cạnh tranh và hài hòa thông qua đối thoại xã hội giữa người lao động và người sử dụng lao động. Sound HR focusing on innovation, commitment and flexibility should go hand in hand with IR focusing on voice, empowerment and equity/ Quản lý nhân sự lành mạnh tập trung vào việc đổi mới, cam kết và linh hoạt cần đi song song với quan hệ lao động tập trung vào tiếng nói, khả năng và chính trực. 18
 19. Key Components of Successful Social Dialogue at the Workplace 1/ Các yếu tố chính của đối thoại xã hội thành công tại nơi làm việc 1 Sound HR focusing on innovation, commitment and flexibility/ Quản lý nhân sự lành mạnh tập trung vào đổi mới, cam kết và linh hoạt Innovative remuneration system designed to enhance performance and commitment/ hệ thống tiền thưởng cách tân được đưa ra để nâng cao cam kết và thể hiện trong công việc. Human resource development designed to enhance skills and employability/ Phát triển nhân sự được đưa ra để nâng cao kỹ năng và việc dùng người. Innovative work organizations designed to enhance productivity and teamwork/ Tổ chức công việc sáng tạo được đưa ra để nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc nhóm. Two-way communication strategy designed to improve labor- management relations/ Chiến lược thông tin hai chiều được đưa ra để cải thiện quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động. 19
 20. Key Components of Successful Social Dialogue at the Workplace 2/ Các yếu tố chính của đối thoại xã hội thành công tại nơi làm việc 2 Sound IR focusing on voice, participation and equity/ Quan hệ lao động lành mạnh tập trung vào tiếng nói, sự tham gia và tính công bằng. Trade union as a partner representing collective voice of workers/ Công đoàn với tư cách đại diện cho tập thể công nhân đưa ra tiếng nói. Collective bargaining as a channel for fair sharing of gains and pains (e.g. Singapore, Korea, Japan)/ Thỏa ước tập thể là một cách chia sẻ lợi ích và khó nhọc (ví dụ: Singapore, Hàn Quốc, Nhật) Labor-Management Committee as a day-to-day communication and consultation to jointly manage non-distributive issues (e.g. Japan, Germany)/ Ban Quan hệ lao động hàng ngày giao tiếp và tư vấn, cùng quản lý các vấn đề không phân biệt. 20
Đồng bộ tài khoản