intTypePromotion=1

Sự gợi cảm bằng các đường nét

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
94
lượt xem
19
download

Sự gợi cảm bằng các đường nét

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu chúng ta nghiên cứu một số những tác phẩm hội họa thì ta thấy bố cục của những họa sĩ danh tiếng thường đặt căn bản trên vài hình thức kỷ-hà-học. Không phải chỉ có hội họa mà còn cái gì do người tạo ra đều tìm đến hình thức sắp xếp của Kỷ-hà-học vì nhãn quan của người ta đã bị giáo dục theo cái cân xứng sắp xếp đó, vô tình chúng ta đã tìm những đường mạnh của bố cục để căn cứ vào đó mà suy tưởng và cảm xúc. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sự gợi cảm bằng các đường nét

  1. S g i c m b ng ư ng nét S g i c m b ng ư ng nét a/ S phù h p gi a ư ng nét và tâm h n : Ta ph i t p nhìn ra ư ng nét ngay lúc óng khung cho nh ch p có th áp d ng nh ng quy t c b c c. Có b n lo i ư ng nét thư ng dùng trong b c c: - ư ng ngang - ư ng d c - ư ng chéo - ư ng cong Nh ng lo i ư ng này có th dùng riêng bi t ho c ph i h p tùy theo lo i và tùy theo ch c a nh. Làm sao nh ng ư ng nét ch có hình th c tr u tư ng mà l i có mãnh l c rung c m? N u chúng ta nghiên c u m t s nh ng tác ph m h i h a thì ta th y b c c c a nh ng h a sĩ danh ti ng thư ng t căn b n trên vài hình th c k -hà-h c. Không ph i ch có h i h a mà còn cái gì do ngư i t o ra u tìm n hình th c s p x p c a K -hà-h c vì nhãn quan c a ngư i ta ã b giáo d c theo cái cân x ng s p x p ó, vô tình chúng ta ã tìm nh ng ư ng m nh c a b c c căn c vào ó mà suy tư ng và c m xúc.
  2. B c c c a vũ tr t căn b n trên hình th c k -hà-h c nên làm cho c m giác chúng ta b nh ng hình th c k hà ăn sâu và chi ph i. Thí d khi nói n kim- t -tháp Ai-C p là ta nghĩ ngay n hình chóp b n góc, khi nói n nhà th ta nghĩ ngay n tháp chuông cao vút v i v uy nghi. Như v y là có s liên quan ch t ch gi a s xây d ng ư ng nét c a nh v i s truy n c m c a tâm h n. N u ta chú ý n s phù h p ó ta s ki m i m ư c b c c c a ta. b/ Ngôn ng rung c m c a ư ng nét : Ta nh n th y nh ng lo i ư ng nét g i cho trí óc chúng ta cái c m tư ng khá rõ ràng nh n nh cái ý nghĩa riêng bi t c a nó. Cũng ôi khi cái c m tư ng ó vư t kh i t m phân tách c a ta. Nh ng s phù h p s n có gi a ư ng nét và c m giác ã ư c nghiên c u k càng và ư c dùng cho b môn ki n trúc và trang trí, thì ngư i nhi p nh chúng ta cũng có th áp d ng nó ư c. Như v y ta có th khái ni m r ng: ư ng th ng có nghĩa riêng là phù h p v i ngh l c và b n b bi u l s cương quy t mà ư ng cong không có ư c , vì nó ch có th g i cho ta ý m m d o, y u u i và k t t . ư ng cong cũng thu n cho cách g i ra u n, quý phái mà khi ng m ư ng g y khúc không th có ư c. ư ng g y khúc khi c kéo dài mãi thì v i s ch p ch n và run r y c a nó cho ta c m tư ng linh ng. Nhưng ư ng nét l i còn cho ta nhi u c m tư ng c bi t tùy theo v trí c a nó và cách x p t. Ai l i không bi t là ư ng ngang g i c m giác bình th n, bu n bã bi u l s lâu dài. Trái l i ư ng d c g i cho c m giác sôi n i và phát sinh ra c m tư ng trang nghiêm, cao quý.
  3. Chúng ta ch t có nh ng c m giác l khi ta ng m ư ng ngang m t bi n tr i r ng mênh mông h u như vô t n trư c t m m t chúng ta, hay khi ng m cây tháp cao vút c a ngôi giáo ư ng, ta th y lân lâng lên mãi như d ng t i t ng mây. Nh ng c m giác ó tăng l c và phát hi n v i nh ng ư ng l p i l p l i và gi m b i i khi có nh ng ư ng ngh ch v i nó. Góc c nh là do s g p nhau c a hai ư ng h i t mà thành và g i cho nh ng c m giác do ư ng nghiêng nghiêng c a c nh. Góc c nh càng thu h p thì c m tư ng càng nhi u và gi ng như c m tư ng phát sinh b i cái ng n c a ư ng d c. Góc c nh càng m r ng c m giác có th g n gũi n l n l n v i cái ng n c a ư ng ngang. Như th nh ng ư ng c a hình chóp và hình tam giác cho ta ý ni m l , lâu dài,, b n b , v ng vàng. Tùy theo hình dáng cân x ng c a hình tam giác mà ta s th y h p v i ư ng ngang hay v i ư ng d c: hình tam giác c nh dư i ( áy) h p và m ng m nh s tho ng th y như ư ng d c. Hình tam giác c nh dư i ( áy) r ng s th y như ư ng ngang. Hình tam giác g i c m giác v ng ch c và s ng ng mà khi thêm vào ó nh ng ư ng chéo s cho c m tư ng ho t ng và nh p nhàng. ư ng h i t cũng có th g i cho ta s thoát ra, s vô t n. Tùy theo v trí c a i m t mà nh ng ư ng ó cho ta c m tư ng i lên hay c m tư ng v chi u sâu. ư ng chéo g i s ho t ng, t c . N u b t chéo nhau, nó bi u l s l n l n, s không thăng b ng, s h ng hà sa s . N u nó vư t kh i m t i m thì ó là
  4. phóng ra, là tia ra, là ng ch m và là b o hành. N u nó ư c phân chia u n, nó cho ta c m giác v ng vàng. ư ng cong cũng không có ư c tính ch t rõ ràng như ư ng th ng. Ta cũng th y nh ng ư ng cong r t m mi u h p d n như trong th gi i th o m c, trong th gi i ng v t lúc còn nh và nó m t d n i khi c n c i già nua, và cũng như th y ư ng cong m tính ch t uy nghi g n nghĩa i u hòa khi nó mô t n o vòng c u. ư ng cong dùng n i li n nh ng y u t trong b c c và ráp l i nh ng ph n trong b c c. Vì s quan tr ng c a nó nên trong nhi u trư ng h p n u thi u nó thì b c c không thành.
  5. B c c và sáng t o M t tài tư ng như ơn gi n mà r t ph c t p cũng như không th nh d ng thành tiêu chu n th nào là m t b c c p. ơn gi n vì nhi p nh là m t b môn ngh thu t không ng ng phát tri n và nh ng gì chúng ta "nghĩ r ng" là "tiêu chu n" c a ngày hôm này thì r t có th ngày mai ã l i là quá kh . Như NTL ã c p t i trong m c Ch p nh p cùng B n thì lu t b c c 1/3 hoàn toàn ch là bư c căn b n cho ta khái ni m th nào là m t b c nh cân i mà thôi. V y thì b c c c a ngh thu t nhi p nh n m âu? có th hi u ư c i u này thì u tiên ta c n ph i th ng nh t ư c v i nhau th nào là ngh thu t trong nhi p nh? Nhi p nh không ch ơn thu n ghi l i m t kho nh kh c nào ó trong cu c s ng b i vì như th ngay sau giây phút b n b m máy thì t m nh y ã thu c v quá kh , hay nói m t cách khác: hình nh ã
  6. ch t. Hơn n a v i các k thu t tiên ti n hi n t i thì vi c ghi l i m t hình nh không còn là c quy n c a các nhi p nh gia n a mà v i b t kỳ m t thi t b i n t nào b n cũng có th ghi chép l i cu c s ng m t cách ơn gi n và nhanh chóng. ây NTL dùng t "ghi chép" phân bi t v i "ngh thu t" trong nhi p nh. Nh ng b c c hoàn ch nh, hình nh s c nét, m u s c bão hoà... ó là nh ng t m nh p - nh ng post card mà b n có th mua b t kỳ âu trên ư ng du l ch. Nhưng ó l i không ph i là nh ngh thu t. Gi ng như h i ho , ngh thu t trong nhi p nh có th ư c hi u như m t cách nhìn nh n v th gi i xung quanh m t cách sáng t o và c áo, là cách tuyên b v m t hư ng sáng t o m i c a cá nhân hay c a m t t p th , m t cách hư ng con ngư i ta t i cái p hoàn m c a tâm h n, m t cách ph n ánh l i cu c s ng sinh ng nh t. ó là nh ng suy nghĩ c a riêng cá nhân tôi. Ngh thu t trong nhi p nh là ngh thu t c a nh ng xúc c m trong kho nh kh c. Ta không th nào tìm cách gi l i m t s vi c ang chuy n ng mãnh li t, i u y là vô ích, nhưng nhi p nh có th giúp ta gi l i nh ng c m xúc tràn y s s ng. Nh ng kho nh kh c b t t . V y thì b c c trong nhi p nh th nào là ngh thu t? NTL xin ư c m nh d n tr l i r ng không có b c c tiêu chu n trong nhi p nh. N u b n ch p nh mà ch nhăm nhăm tìm cách ép bu c s v t vào trong m t khuôn hình nh ki n thì có nghĩa r ng b n ang b t s v t t n t i theo cách c a b n ch không t nhiên như nó v n có. có th sáng t o b n hãy nhìn s v t như t n t i c a nó, hãy t t mình vào trung tâm c a s v t và nhìn l i chính mình. B n ang nói v i tôi v nh ng ư ng nét ch o, v cách d n d i m nhìn, v s chi u ng trong t m nh...b n không h sai nhưng n u ta ch "nhìn" th y nh ng i u y mà thôi thì có nghĩa là ta m i ch nhìn th y hình th c c a ngh thu t. Mà ngh thu t l i là n i dung bên trong c a hình th c.
  7. B n ch p m t t m nh kho thân. Ngư i m u p và nh ng ư ng nét tuy t v i ư c khai thác t i a, ư c tôn lên b i ánh sáng... i u y chưa ph i là tât c n u như ngư i m u ch còn là nh ng phân m nh c a ánh sáng trong t m nh c a b n. Ta c n c m th y ư c s c s ng trong y, ta c n c m th y s khát khao v cái p. i u y thì riêng b c c chưa làm ư c. có th sáng tác ngh thu t th t s b n c n h c ch c nh ng k thu t căn b n r i quên chúng i trong kho nh kh c b m máy. Hãy cho chính tâm h n và trái tim c a b n mách b o. Ch có kho nh kh c là b t t ngư i ngh sĩ là hư không. N u b n xem các tác ph m nhi p nh c a các nhi p nh gia l ng danh th gi i thì s th y r ng b c c trong nh ng t m nh n i ti ng thư ng l i r t t do. Th nhưng i u mà chúng ta có th nh n ra là s xao xuy n trư c m t cái p vô cùng c a ngh thu t, c a chính tâm h n mình. B n mu n c m nh n ư c cái p bên trong thì hãy t m quên cái tôi c a mình i ch c lát, t m quên nh ng nh ki n c a xã h i i ch c lát. K thu t là c u cánh nhưng ngh thu t m i ích th c là có cánh. B c c trong nhi p nh ngh thu t là không có b c c. V y thôi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản