intTypePromotion=1

Sưu tầm thủ thuật máy tính - Phần 20

Chia sẻ: Dương Thanh Hợp | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
328
lượt xem
207
download

Sưu tầm thủ thuật máy tính - Phần 20

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo sách 'sưu tầm thủ thuật máy tính - phần 20', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sưu tầm thủ thuật máy tính - Phần 20

 1. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com M cL c Thi t K : Nguy n Anh Tú 1
 2. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com TT Tiêu ð Trang 1 T o Slideshow có thuy t minh b ng Ashampoo SeeYa 3 2 Qu n lý m t kh u h u hi u v i “Easy Password Store” 4 3 Ghi chú lên màn hình n n 6 4 L ng âm thanh vào video clip b ng “Audio to Video Mixer” 7 5 Thay th Calculator b ng Moffsoft FreeCalc 9 Làm sao ñ bi t con mình ñã vào trang web nào 6 10 7 V nhanh các b n v chi ti t v i AutoCad 13 8 Thay th NotePad b ng Speaking NotePad 15 Sao lưu e-mail b ng ABF Outlook Express Backup 9 17 10 Nh n d ng nh s gi ng nhau b ng “Duplicate Image Finder” 18 11 Bi n nh s thành Icon 20 12 “Cách m ng hóa” giao di n Windows b ng Talisman Desktop 21 Chuy n ch cái Latin sang ch cái… Ai C p c ñ i! 13 23 14 Bi n máy tính thành nh c c v i Keyboard Music 24 Cho văn b n r c r v i CoolColor Text Generator 15 25 2
 3. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T o Slideshow có thuy t minh b ng Ashampoo SeeYa TT - Hi n có khá nhi u công c t o slideshow trình di n nh s v i nhi u tính năng h p d n, nhưng Ashampoo SeeYa l i là công c t o slideshow thu c d ng “hàng hi m” vì tính năng ghi âm l i thuy t minh tr c ti p lên t ng t m nh s trong b sưu t p c a b n. Cách s d ng Ashampoo SeeYa (AS) cũng h t s c ñơn gi n. B n nh n vào nút “Add” ñ ñưa vào AS m i t m nh s trong m t thư m c ch ñ nào ñó c a b n. ð ghi âm b n click vào nh ñ ch n nh c n thuy t minh -> nh n nút “Record” và thuy t minh n i dung c a t m nh b ng micro ñã c m s n vào máy. Khi thuy t minh xong thì nh n vào nút “Stop” ñ k t thúc. L p l i qui trình chèn văn b n và thuy t minh cho t ng t m nh cho ñ n khi nào h t b sưu t p. Bi u tư ng loa và n t nh c xu t hi n trư c m i nh s trong danh sách “Pictures in Slideshow” ch ng t t m nh này ñã ñư c thuy t minh. B n cũng có th ghi chú thích c a t ng t m nh vào ô Text trong khu v c “Picture’s Preview and Text”, và chú thích này s hi n ra tương ng m t ô Text khi trình di n. Khi ñã hoàn t t quá trình thuy t minh ho c chèn ph ñ cho nh, b n nh n vào nút “Go” ñ A S b t ñ u th c hi n quá trình t o slideshow. B n có th ch n “Creat a Compact-mode Slideshow” ñ gi m thi u t i ña kích thư c c a file trình di n ho c ch n “Creat a full-mode Slideshow” ñ gi nguyên kích thư c c a m i t m nh. Sau khi hoàn t t, b n ñ t tên và lưu slideshow vào thư m c ho c có th g i cho b n bè b ng mail. Slideshow v a t o s có d ng file EXE mà khi nh p ñúp vào file này slideshow s t ñ ng trình di n và phát âm thanh nh ng file nh có thuy t minh. B n có th xem slideshow c a mình ch ñ toàn màn hình “FullScreen View” ho c xem trong c a s trình di n c a AS, cũng như thi t l p th i gian xem c a t ng t m nh. Công ty GMBH và Net-Album ñang bán công c h p d n này v i giá 20 USD. Ngư i dùng có th vào ñây ñ t i v b n dùng th c a Ashampoo SeeYa 2.0 http://www.ashampoo.com/ v i dung lư ng kho ng 4,2 MB ho c tìm mua t i các c a hàng ph n m m. 3
 4. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Qu n lý m t kh u h u hi u v i “Easy Password Store” TT - Trong ñ i s ng hi n ñ i ngày càng ñư c “s hóa” như hi n nay, dư ng như vi c ph i nh password ñ s d ng và giao d ch h ng ngày ñã tr thành “b n năng s ng” không th thi u ñư c c a r t nhi u ngư i. M i ngư i ph i nh khá nhi u password, t h p thư e-mail, tài kho n chat, m t s di n ñàn cho ñ n password giao d ch ngân hàng, password th tín d ng - ATM cùng hàng lô password c a m i ng d ng khác... Vi c ph i nh cho chính xác c ch c password và username ñ d ng này là h t s c khó khăn và nh m l n khi s d ng là ñi u không th tránh kh i. Chính vì v y mà công c “Easy Password Store”(EPS) s là gi i pháp giúp b n qu n lý hàng ch c username và password c a mình m c ti n d ng, an toàn và không h sai ch y. ð c ñáo hơn n a, EPS s giúp b n thi t l p các password d ng không th nh n i, chuyên dùng ñ truy c p các tài kho n d ng “t i m t” c a riêng b n. Khi kích ho t thành công màn hình kh i ñ ng, ñ u tiên EPS s yêu c u b n thi t l p m t password riêng cho nó. B n click vào dòng ch “Click here to change your password” ñ truy c p vào b ng thi t l p password cho EPS. ô “Step 1” s là “No password”, b n ñ tr chu t vào Step 2 và Step 3 ñ ch n cho mình 1 password dành riêng cho EPS và dư ng như b n ch c n nh password này là ñ -> nh n OK ñ vào giao di n chính qu n lý password. Nh n vào “New” ñ b t ñ u nh p vào EPS các thông tin liên quan ñ n m i tài kho n ñi n t c a mình. Ch ng h n b n mu n lưu tr các thông tin v tài kho n giao d ch ngân hàng tr c tuy n trong EPS thì làm như sau: - Nh p vào ô “Entry” dòng miêu t v tài kho n c a mình, ch ng h n “Giao dich voi Ngan Hang A Chau”. - Nh p vào ô “Login” username c a b n. - Nh p vào ô “Password” m t kh u c a b n. - Nh p vào ô “Account No” s tài kho n c a b n. - Nh p vào ô “Location” ñ a ch website chuyên dùng ñ giao d ch tr c tuy n c a ngân hàng. Khi s d ng thì b n ch vi c click vào ñ a ch này là EPS s t ñ ng k t n i ñ a ch vào trình 4
 5. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com duy t cho b n s d ng. Khi ñã nh p xong thì nh n “Save” ñ hoàn t t quá trình nh p thông tin c a 1 tài kho n. Vi c nh p thông tin v các tài kho n chat ho c e-mail thì ñơn gi n hơn so v i tài kho n giao d ch tr c tuy n, ch c n username, password và tên website là ñ . B n nên s d ng tính năng Random Password c c kỳ an toàn c a EPS. Khi nh n vào nút này, EPS s t ñ ng cung c p cho b n m t password c c kỳ khó nh , bao g m t i thi u 9 ký t in thư ng, in hoa và s l n l n v i nhau, ñ m b o h u như không th dò ra ñư c dù v i nh ng máy tính c c m nh. Trong quá trình s d ng, h u như b n không c n ph i nh ñ n b t kỳ thông tin nào khác ngoài vi c ñăng nh p vào EPS -> tìm tài kho n c n dùng trong các “Entry” ñã lưu -> nh n vào nút “Click to Copy” có s n bên c nh các ô “Login, password, Account No” ñ sau ñó dán th ng vào website giao d ch. ðây ñư c xem là bi n pháp g n như t i ưu ñ b o m t trong trư ng h p máy tính ñã b cài Keylogger ho c b nhi m trojan, virus… ð lưu l i m i thông tin tài kho n nh m s d ng các máy tính khác, b n nh n vào nút “Backup” ñ EPS lưu l i toàn b dư i d ng file .EZP. ñã ñư c mã hóa r t k lư ng. ð xài l i file này thì nh n vào nút “Restore”. Công ty Ben Williamson ñang bán ra b n Easy Password Store 1,3 v i giá là 11 USD. Ngư i dùng có th vào ñ a ch http://support.easypasswordstore.com/setup.exe ñ t i v b n dùng th có dung lư ng kho ng hơn 500 KB. 5
 6. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Ghi chú lên màn hình n n TTO - B n là h i viên c a “H i nh ng ngư i thích ñùa”? Hãy ñùa v i nh ng c p m t tò mò c a ñ ng nghi p b ng công c chuyên “ma thu t” văn b n trên màn hình n n là Desktop NotePad. Thông thư ng ñ t o ra ñư c m t thông ñi p “ñ p ñ ” ngay trên màn hình n n thì b n ph i dùng m t trình x lý nh ñ chèn văn b n vào nh s , và sau ñó s d ng nh này ñ làm Wallpaper . Công vi c này th t nhiêu khê! DeskTop NotePad s giúp b n ghi chú ngay l p t c b t kỳ thông ñi p nào lên màn hình n n v i ñ y ñ hi u ng ñ p m t. Khi cài ñ t và kích ho t thành công là giao di n so n th o văn b n c a DeskTop NotePad s xu t hi n ñ b n t o ra thông ñi p ngay l p t c. DeskTop NotePad không làm vi c ñư c v i font Unicode ti ng Vi t nhưng b n có th thay th b ng b ng font VNI ho c ABC ñ u t t. B n gõ thông ñi p c n so n vào giao di n so n th o có màu xanh ñ m. N u gõ ti ng Vi t nh chú ý ch n font, kích thư c font và b gõ c n thi t. Nên ch n font ch l n t 20 tr lê ñ thêm n tư ng. DeskTop NotePad h tr ñ lo i màu ch , canh trái – ph i – gi a h t như trong Word. ð t o hi u ng ch p ch p cho thông ñi p, b n click vào d u c ng (+) góc trên bên ph i màn hình và nh n vào ch “Flash” và b n cũng có th ch nh màu cho thông ñi p ñây. Khi hoàn t t công vi c, b n cùng t h p phím Alt+Tab ñ chuy n qua bi u tư ng c a DeskTop NotePad là thông ñi p c a b n s hi n ra ngay trên màn hình n n. B n có th di chuy n thông ñi p này kh p nơi trên màn hình b ng cách ñ t tr chu t vào thanh sáng màu xanh ñ hi n ra mũi tên 4 c nh, sau ñó gi chu t ñ di chuy n. ð ch nh s a thông ñi p thì b n ch c n click vào văn b n ñ hi n ra con tr chu t là xong. Công ty ShareUp ñang bán ra b n DeskTop NotePad 1.0.1 v i giá là 14,95 USD. Ngư i dùng có th vào http://www.shareup.com/downloading-30764.html ñ t i v b n dùng th có dung lư ng 670 KBho c tìm mua t i các c a hàng ph n m m. 6
 7. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com L ng âm thanh vào video clip b ng “Audio to Video Mixer” TT - Có bao gi b n mu n t l ng ti ng nói ho c bài hát minh ho c a chính mình vào m t video clip nào ñó không? Công c “Audio to Video Mixer” thu c d ng “hàng c c hi m” s giúp b n th c hi n vi c l ng âm thanh vào video s ch b ng m t vài cú click chu t. Audio to Video Mixer (AVM) có kh năng l ng h u h t các ñ nh d ng nh c s vào m i ñ nh d ng video s . AVM tương thích v i các ñ nh d ng nh c s ph bi n như: MP3, WMA, WAV, AC3, OGG, MPA… cũng như tương thích v i các ñ nh d ng video s như AVI, MPG, MPEG, WMV, ASF, VOB… B n có th dùng AMV ñ l ng ti ng qua l i gi a b t kỳ ñ nh d ng nh c s và video s ñã nêu mà ch t lư ng hình nh và thâm thanh c a file g c hoàn toàn không b thay ñ i. Cách s d ng AMV cũng c c kỳ d dàng. Click vào bi u tư ng “Add Video” ñ tìm ñ n file video mà b n c n l ng vào âm thanh, khi ch n xong thì tên c a file video này s hi n ra trong danh sách “Video File Name” -> ti p theo b n click vào bi u tư ng “Add Audio” ñ tìm ñ n file âm thanh dùng ñ l ng vào video, khi ch n xong thì file âm thanh này s hi n ra trong danh sách “Audio File Name”. Sau cùng, b n ch c n nh n vào nút “Mix” là AMV s t ñ ng l ng file âm thanh vào video clip cho b n. ð theo dõi cũng như tinh ch nh quá trình l ng âm thanh vào video clip, b n nh n vào nút “Feedback Window” ñ vào giao di n tinh ch nh. Hi u ng ñ c ñáo nh t trong c a s Feedback Window này là chia màn hình thành 2 ph n b ng nhau, th c hi n b ng cách ñánh d u vào ô “Split fields”. Ngoài ra b n cũng có th “check” vào các ô “Data overlaying” ñ ch n các hi u ng video khác nhau. Trư c khi th c hi n vi c l ng ti ng, b n cũng có th vào “Option” ñ ch n ñ phân gi i xu t ra c a video clip, s khung hình/giây, chuy n ñ nh d ng c a ño n video v.v N u b n không can thi p gì thì file video ñã ñư c l ng ti ng s ñư c xu t ra dư i ñ nh d ng AVI v i ñ phân gi i c a file video g c và có tên m c ñ nh là C:\Video_new.avi. Quá trình l ng ti ng di n ra nhanh hay ch m tùy thu c vào t c ñ x lý c a máy tính cũng như ñ l n c a file video. N u th i gian chơi c a file video dài hơn file MP3 thì AVM s t ñ ng l p l i quá trình l ng ngay t ñ u file MP3. AVM cũng h tr quá trình thu âm tr c ti p t microphone. ð s d ng tính năng này, b n ch c n g n micro vào máy tính và nh n vào nút “Microphone” ñ b t ñ u quá trình “thuy t 7
 8. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com minh” cho ño n video mà mình ñang xem trên màn hình. ð nh d ng xu t m c ñ nh c a file âm thanh này s là C:\Recoder.wav. Khi thuy t minh xong, b n s có m t file âm thanh thuy t minh v a khít v i video clip và ch c n l ng 2 file media này l i v i nhau b ng AVM là xong. Công ty 009Soft ñang bán ra công c ñ c ñáo này v i giá là 30 USD. Ngư i dùng có th vào http://www.009soft.com/products/a2vmixer.exe ñ t i v b n dùng th có dung lư ng ch kho ng 714 KB. 8
 9. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Thay th Calculator b ng Moffsoft FreeCalc TT - N u b n thư ng xuyên tính toán ñơn gi n b ng công c Calculator c a Windows thì b n s th y công c “xưa như trái ñ t” này hơi thi u thân thi n m t chút như: ch s quá nh , d u tr và d u th p phân quá gi ng nhau, không nhóm s n t ng ba ch s , “quên h n” nh ng phép tính trư c ñó... Hãy s d ng công c tính toán Moffsoft FreeCalc v i nhi u tính năng ñ c ñáo ñ thay th cho Calculator c a Windows. Giao di n s d ng c a Moffsoft FreeCalc hoàn toàn hơn h n so v i Calculator: ch s và các d u c ng tr nhân chia to và r t rõ ràng, h tr thêm hai phím 00 và 000 ñ th hi n nh ng ch s có nhi u s 0; thêm vào hai phím ch c năng là M- và CT. Nhưng ñ t phá ñ c ñáo nh t c a Moffsoft FreeCalc chính là kh năng lưu l i toàn b các tính toán trư c ñó ñ ngư i dùng có th s d ng l i trong các l n tính toán ti p theo. Phía bên tay ph i c a Moffsoft FreeCalc có m t ô tr ng, trong ñó s lưu l i toàn b m i phép tính dư i d ng văn b n tính toán h t s c tr c quan. B n có th sao chép toàn b nh ng con s trong b ng lưu này ñ s d ng cho các l n tính toán ti p theo; lưu l i dư i d ng văn b n TXT ho c in ra ñ xem... B n cũng có th copy toàn b k t qu trong b ng này r i dán vào Word hay Excel ñ s d ng. ð trang trí cho Moffsoft FreeCalc, b n có th vào Options -> Ch n Color Scheme ñ ch n m t trong sáu màu n n cho Moffsoft FreeCalc. B n ñ c có th t i mi n phí chương trình này t i ñ a ch : http://www.moffsoft.com. 9
 10. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Làm sao ñ bi t con mình ñã vào trang web nào TTO - Tôi có máy tính k t n i Internet b ng ADSL. Tôi ph i ñi làm v ng nhà trong khi con tôi thư ng dùng máy vào Internet. Tôi s cháu vào các trang "web ñen" s nh hư ng ñ n vi c h c t p nên mong NSS hư ng d n vài ñi u sau: - Tôi ch mu n cho cháu vào các trang web ñư c quy ñ nh trư c (như TuoiTre, Yahoo, Vietnamnet... ch ng h n), khi vào các trang khác thì s b c m. - Làm sao ñ bi t cháu ñã vào các trang web nào. Tôi có ñ c hư ng d n trên các t p chí là vào ph n History nhưng khi tôi b m vào thì không th y gì hi n ra c . Tr l i: 1. Khi b n mu n dùng trình duy t (web browser - chúng ta ch n IE) mà không mu n ngư i dùng vào các trang nào khác ngoài các trang ñã qui ư c có r t nhi u cách: Dùng tư ng l a b ng ph n c ng/ph n m m: - B n ph i mua thêm s n ph m làm firewall (tư ng l a). Hi n nay có r t nhi u hãng bán thi t b dành cho 4-5 máy tính (ví d : WatchGuard, Fortinet...). Tùy theo hãng mà các cơ ch c u hình b o v khác nhau. - Các ph n m m làm personal firewall (tư ng l a cá nhân) cũng là các s n ph m thư ng dùng trên máy cá nhân. Các chương trình này không nh ng b o v máy c a b n kh i nh ng virus, sâu hay các chương trình nguy hi m mà còn giúp ngăn ch n truy c p vào các trang “web ñen”. M i chương trình có các tính năng khác nhau. Do bài báo gi i h n, chúng tôi khó có ñi u ki n gi i thích chi ti t. Nhưng có th có ba cách thông d ng ñ t các nguyên t c b o v: Cho phép (ALLOW): Cho phép máy ch nh n các d li u mà b n bi t là t t. Khóa (BLOCK): Khoá các d li u mà b n bi t ch c là không t t. H i (ASK): S h i b n m i khi có lo i d li u vào ra h th ng máy tính c a b n. M t s Personal Firewall thông d ng: McAfee Security; Microsoft; Sygate; Zone Labs Phương pháp này nói chung là t n chi phí mua s m, t n th i gian nhưng b o ñ m an toàn cho máy tính, cho con cái... 10
 11. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com C u hình ngay trên các trình duy t: Trên các máy tính hi n nay, trình duy t thông d ng nh t là Internet Explorer (IE) c a Microsoft (co s n trong máy). - Trong màn hình IE b n vào Menu “TOOLS” ch n m c “Internet Options”, ch n ti p TAB “Content”. Xem hình dư i (c a s bên trái). - Trên màn hình này b n di chuy n ñ n n i dung “Content Advisor” và ch n “enable”, c a s bên ph i (như hình) s xu t hi n. - B n ch n ti p “Approved sites”. Gõ l n lư t ñư ng d n các trang WEB b n mu n (Tuoitre, yahoo...) vào “Allow this web site”. Xong ch n “Always”. B n có th ki m tra danh sách ñã cho phép trong m c bên dư i “List of Appoved ...” - B n ch n “OK” và tr l i màn hình “Internet Options”. Ch n “Setting” bên c nh và cung c p m t kh u . - Sau khi ch n “OK” . IE c a b n s h i m t kh u khi vào các trang web khác v i danh sách ñã cung c p. - Có vài ñi u b n ph i lưu ý khi dùng cách này: N u quên m t kh u b n ph i cài ñ t l i W indows. N u dùng trình duy t khác (ví d Mozilla Firefox) thì vi c cài ñ t này thành vô nghĩa. 2. Vi c ñ nh tham s “History” c a IE b n vào Menu TOOLS/Internet Options/ Tab “General” ch n m c Browsing History. Nh p chu t vào “settings” (xem hình bên dư i). B n ch n tham 11
 12. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com s như hình. Khi ñó IE s gi l i cho b n history trong vòng 15 ngày và chi m ch trên ñĩa c ng 300MB. H th ng s t ñ ng xóa cũ thêm m i. B n lưu ý n u con b n cũng bi t ch c u hình và cách thay ñ i này hay ch n nút “delete” (n m bên c ng nút setting) thì m i th s b xóa d u v t. Chúc b n thành công. 12
 13. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com V nhanh các b n v chi ti t v i AutoCad TTO - Khi b n ñã có m t b n v c u t o c a m t chi ti t, thi t b …, nhưng không có các thông s kích thư c, do ñó, b n s m t nhi u th i gian ñ v l i b n v ñó. Có m t cách nhanh hơn ñ b n v l i các b n v này, trình t làm như sau: ð u tiên b n mang b n v g c lên máy quét (scanner) thành file hình nh, lưu t p tin và ch n ñ nh d ng là JPG (n u b n ch n ñ nh d ng file là BMP thì khi chèn vào, màu s c c a các ñư ng nét s gi ng như màu s c c a l p (layer) mà b n chèn hình. N u b n v có kh l n, b n có th photo thu nh v kh A3, A4 ñ có th ñưa lên máy quét. Ti p theo, b n chèn hình nh vào b n v b ng cách vào Insert\Raster Image... sau ñó l a ch n b n v c n v ñ chèn vào. Th là lúc này b n ñã có m t m u n n, ch c n v tô theo b n v n n, hi u ch nh l i cho phù h p. Sau khi v xong, b n t t layer ch a b n v g c, hoàn t tb nv . Các thao tác, lu ý khi th c hi n: * Khi b n scan hình nh có th b l ch, lúc này b n c n xoay b n v g c cho th ng b ng l nh rotate (ro). B n c n v m t tr c tâm chu n th ng ñ ng (F8), sau ñó v thêm m t tr c tâm theo b n v g c, dùng tùy ch n Reference ñ quay cho tâm b n v g c trùng kh p v i ñư ng tâm chu n: gõ l nh "ro", ch n b n v g c, ch n tâm quay là ñi m giao nhau c a hai tr c tâm, gõ "r" ñ l a tùy ch n Reference, click vào hai ñi m trên ñư ng tâm c a b n v g c, kéo ñ n v trí trùng v i ñư ng tâm chu n. T tl v Hìnhayergch ñưb cnchèn vào ca v g c, * Trong quá trình v ñ tránh vi c sơ ý làm di chuy n hình g c hoàn t t b n v l ch kh i v trí ban ñ u, b n c n khóa hình g c b ng cách khóa layer ch a hình g c l i và ñi u ch nh như sau: vào Modify\Object\Image\Frame sau ñó gõ "off" (n u là AutoCad 2006 thì ch n "0"), sau này n u c n thay ñ i thì b n làm tương t và gõ l nh "on" (n u là AutoCad 2006 thì ch n "1"). * Trong quá trình v , khi b n phóng to, thu nh (zoom), kéo rê màn hình v (pan) thì hình g c s không hi n th do ñó b n khó có th qu n lý, theo dõi. ð hình g c luôn hi n trên màn V theo ñư ng nét b n v hình b n c n hi u ch nh như sau: Vào Tool\Options. T i tab gc “Display”, b n ñánh d u ch n “Pan and zoom with raster & 13
 14. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com OLE”. Lúc này khi b n phóng to, thu nh … thì hình g c v n hi n th trên màn hình ch không n ñi. * Khi chèn hình g c vào b n c n phóng to hình lên cho phù h p, n u b n ñ quá nh thì s g p khó khăn trong lúc v do ñơn v phân chia lúc này quá bé, khi b n v các ñư ng cong thì khi hi n th có lúc nó s gãy khúc, b n dùng l nh redraw (re) nó s tròn l i, tuy nhiên n u b n phóng to s d v hơn. * Khi b n phóng to lên thì ñư ng nét c a b n v g c cũng s to lên, do ñó b n s v theo b ng cách ch n kho ng gi a ñu ng nét c a b n v g c là phù h p nh t. * Khi b n chèn hình vào, AutoCad ch nh n di n liên k t (link) ñ n b n v g c ch không chèn hình vào b n v . Do ñó, khi chép sang máy khác, thư m c khác ñ hi u ch nh, s a ch a thì b n c n chép c hình g c theo. 14
 15. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Thay th NotePad b ng Speaking NotePad TTO - N u là m t "fan" c a Windows có l không ai là không bi t ñ n trình so n th o văn b n "ñơn gi n nh t th gi i" là NotePad. ng d ng này dư ng như không bao gi thay ñ i trong bao nhiêu năm qua vì dư ng như Microsoft ñã… quên luôn vi c nâng c p NotePad. Tuy r ng ñơn gi n, nhưng n u ñ ý k thì b n s th y r ng NotePad hi n di n kh p trong m i ng d ng v i tên file là Readme.TXT, chí ít là cũng ñ gi i thi u sơ kh i ho c lưu ý v nhi u v n ñ liên quan ñ n ng d ng ñó. Microsoft cũng luôn ưu ái cho “ñ a con lâu năm” c a mình b ng cách cho NotePad m c ñ nh m toàn b m i file TXT có trong m i W indows t xưa ñ n nay. N u th c s W indows ñã quên nâng c p NotePad thì b n cũng nên “ưu ái” nâng c p nó lên m t t m cao m i v i “Speaking NotePad”, công c thay th hoàn h o cho NotePad, kèm thêm ch c năng ñ c ti ng Anh trong văn b n h t s c ngon lành và ñây cũng ñư c xem là công c h t s c h u d ng cho nh ng ngư i ñang h c ti ng Anh. Khi ti p xúc v i Speaking NotePad, b n s th y ng d ng so n th o văn b n ñơn gi n này ñã vư t xa NotePad v m i phương di n, th m chí còn hi n ñ i hơn c W ordPad, v i nhi u tính năng tinh ch nh văn b n như: canh trái - ph i - gi a, chuy n màu font ch , chuy n màu n n cho văn b n, ki m tra l i chính t … cùng nhi u bi u tư ng h u d ng như: c t, dán, sao chép, lưu, in, tìm ki m…ñư c ñưa ra ngay trên giao di n. Nhưng tính năng ñ c ñáo nh t c a Speaking NotePad là tính năng ñ c ra thành ti ng Anh m i th có trên văn b n. B n có th dán b t kỳ văn b n ti ng Anh nào vào Speaking NotePad và ra l nh cho nó ñ c t ñ u ñ n cu i văn b n này b ng th ti ng Anh chu n nh t. Speaking NotePad h tr ñ n nh ng 30 gi ng ñ c ñ ki u như gi ng nam, gi ng n , gi ng máy v.v m c “Select Voice”. Nh n phím F11 ñ Speaking NotePad h tr ch ñ v a gõ v a ñ c, t c b n v a gõ xong 1 t ti ng Anh là Speaking NotePad s phát âm ra ngay t ñó. Mu n lưu toàn b file văn b n c a b n thành m t file âm thanh thì ch vi c nh n vào nút “Record current document to a sound file”. Khi giao di n ghi văn b n thành âm thanh hi n ra thì b n nên ch n ñ nh d ng âm thanh lưu là MP3 -> sau ñó nh n “Start recording” ñ Speaking NotePad xu t th ng file văn b n c a b n thành file âm thanh trong th i gian r t nhanh, và file MP3 c a b n s có tên m c ñ nh là 15
 16. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com C:\Speech1.mp3. Ngoài ra b n cũng có th ch nh s a t c ñ ñ c (t /phút) b ng thanh trư t “Speed” ho c ñ tr m b ng c a gi ng ñ c b ng thanh trư t “Pitch”. Ch c ch n r ng khi ñã s d ng Speaking NotePad thì b n s quên h n luôn NotePad “c xưa” c a W indows vì Speaking NotePad s “chi m” quy n kích ho t toàn b m i file TXT có trên máy tính. V i Speaking NotePad thì máy tính "bèo" c nào cũng có th ch y ñư c (32MB RAM, Pentium II 266 MHz, 5 MB Hard Disk, Sound card). Công ty Qwerty Studios ñang bán ra b n Speaking NotePad 3.5 v i giá là 14,95 USD. Ngư i dùng có th vào http://www.qwertystudios.com/ ñ t i v b n dùng th có dung lư ng là 3,2 MB ho c tìm mua t i các c a hàng ph n m m. 16
 17. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Sao lưu e-mail b ng ABF Outlook Express Backup TT - Trư c khi cài ñ t l i máy tính, m t trong nh ng d ng d li u quan tr ng nhưng hay b quên sao lưu nh t là các d li u thư t , s ñ a ch ... n m trong ng d ng qu n lý e-mail Outlook Express. Công c ABF Outlook Express Backup có tác d ng sao lưu ñ y ñ m i th có trong Outlook Express c a b n m t cách an toàn. ABF Outlook Express Backup (ABF OEB) có giao di n s d ng r t ñơn gi n và thân thi n. Trong m c “Items to Backup”, ABF OEB s ñưa ra cho b n t t c ñ m c sao lưu như: m i thư t ñã nh n và g i ñi, s ñ a ch , m i tài kho n thư t , toàn b m i thi t l p cho OE... B n ch c n check vào ô tương ng ñ ra l nh ABF OEB sao lưu cho mình. ð u tiên b n ph i ñ t tên và v trí c a file sao lưu ô “Backup to File”, b n nên miêu t tính ch t c a file sao lưu này ô “Description” ñ sau này d nh n ra nó trong nhi u file sao lưu ñã c t tr . Khi th c hi n xong quá trình chu n b , b n ch vi c nh n vào nút “Backup” ñ ABF OEB sao lưu OE cho b n. Sau ñó b n ch vi c c t file sao lưu có ñuôi .OEB này vào nơi an toàn. ð ph c h i l i nh ng thư t cũ ñã lưu trong ABF OEB, b n nh n vào th “Restore” -> tìm ñ n file .OEB ñã c t tr ñâu ñó ô “Restore from file” -> khi nh p ñúp vào file này, ô “Description” s hi n lên nh ng ghi chú mà b n ñã nh p vào trư c ñây ñ giúp b n xác ñ nh ñây là file c n dùng -> ñánh d u vào các ñ m c c n ph c h i và nh n “Restore” ñ hoàn t t qui trình. ð th c hi n quá trình sao lưu - ph c h i trong ABF OEB chuyên nghi p hơn, b n có th vào menu “Option” và ch n “Task Builder”. ABF OEB h tr h u h t các ngôn ng ph bi n châu Âu như Anh, Pháp, Nga, ð c, Ý, Tây Ban Nha, B ðào Nha, Ba Lan... Ngư i dùng có th vào ñ a ch http: //www.abf- soft.com/outlook-express-backup.shtml ñ t i v b n dùng th . 17
 18. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Nh n d ng nh s gi ng nhau b ng “Duplicate Image Finder” TTO - Cho dù có kiên nh n ñ n m y b n cũng khó có kh năng tìm ñư c 2 t m nh gi ng nhau nhưng khác tên trong b sưu t p g m nhi u ngàn t m nh s tuy t ñ p c a mình. Công c mang tên “Duplicate Image Finder” (DIF) s giúp b n th c hi n công vi c “b t kh thi” này b ng công ngh phân tích hình nh ñ c ñáo. Cách s d ng DIF cũng tương ñ i ñơn gi n. Kích ho t DIF ho t ñ ng thành công, b n nh n Next trong giao di n “qu ng cáo” c a DIF ñ vào giao di n ho t ñ ng. Nh n vào nút “Browser” ñ tìm ñ n thư m c ch a b sưu t p nh s c a b n -> nh n vào nút “Go” ñ DIF nh p vào cơ s d li u c a nó s lư ng file nh trong thư m c -> nh n Next sau ñó nh n ti p “Go” ñ DIF b t ñ u quá trình phân tích hình nh. Quá trình này nhanh hay ch m tùy theo s lư ng nh s n m trong thư m c lưu tr cũng như ph thu c vào t c ñ x lý c a máy. Th i gian phân tích ñ tìm hình gi ng nhau thư m c ch a kho ng 1000 t m nh s m t kho ng g n 3 phút khi th nghi m máy Petium IV 2,8 GHz. Khi quá trình phân tích nh s hoàn t t, b n nh n vào Next, sau ñó nh n vào “Go” l n n a ñ DIF li t kê ra toàn b nh ng t m nh s gi ng nhau mà nó tìm ñư c. DIF s thông báo cho b n m i chi ti t v nh ng t m nh s gi ng nhau mà nó tìm ra, bao g m tên file, v trí, ñ phân gi i và dung lư ng. DIF s li t kê 2 t m nh gi ng nhau trong cùng m t giao di n so sánh và b n có th ñánh d u vào ô “Mark for Deletion” ñ DIP t ñ ng xóa ñi m t trong 2 file gi ng nhau khi thoát ra. B n cũng có th xu t ra b n th ng kê chi ti t dư i d ng m t file TXT v nh ng file nh gi ng nhau c a mình b ng cách nh n vào nút “Export File Listing”. ð “th tài” DIF, b n có th tho i mái ñ i tên file, thay ñ i kích thư c ho c ñ phân gi i hình nh c a m t s file nh nào ñó, sau ñó “d u” ñi kh p nơi trong c ng… ñ m b o DIF s “moi” ra cho b n ñ y ñ toàn b nh ng hình nh gi ng nhau. Ph n m m DIF ñã ñư c trang 18
 19. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com b công ngh phân tích hình nh thu c d ng hi n ñ i nh t hi n nay. Công ngh này ñã ñư c B qu c phòng M , FBI, CIA… s d ng trong các h th ng máy tính nghi p v c a mình, chuyên dùng ñ xác ñ nh danh tính c a m t ngư i nào ñó khi ch có m t m u d u tay ho c m t t m nh nào ñó. Công ty RunningMan Software ñang bán ra b n Duplicate Image Finder 1.0.20 v i giá là USD. Ngư i dùng có th vào http://www.rmsft.com/ ñ t i v b n dùng th có dung lư ng kho ng 13,3 MB. 19
 20. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Bi n nh s thành Icon TTO - B n ñã chán các Icon quá quen thu c ñ n m c ñơn ñi u trên màn hình? Công c mang tên “Picture to Icon” s giúp b n bi n các b c nh s tuy t ñ p c a b n thành nh ng bi u tư ng chương trình hoàn toàn “không ñ ng hàng”. Cách th c bi n m t nh s thành Icon cũng h t s c ñơn gi n. Khi kích ho t “Picture to Icon” thành công, b n nh n vào nút “Load Icon” ñ tìm ñ n b c nh s mà b n c n và nh n “Open” ñ m ra giao di n biên t p nh s thành Icon. Dù nh s c a b n có kích thư c l n ñ n ñâu ñi chăng n a thì “Picture to Icon” cũng s d n b c nh c a b n vào m t giao di n biên t p có m i chi u ch t i ña là 240 pixel. Các Icon ñúng chu n hi n nay ñ u có d ng hình vuông v i m i chi u là 32 pixel, tuy nhiên b n cũng có th dùng “Picture to Icon” ñ t o ra d ng icon có hình ch nh t b ng cách không ñánh d u vào ô “Width=Height”. B n có th ch n ñ sâu màu cho bi u tư ng c a mình b ng cách vào “Color bit” ñ ch n ñ sâu màu t 1 bit cho ñ n 32 bit. Dùng 2 thanh trư t theo chi u dài và r ng ñ ch nh kích thư c c a icon l n nh tùy theo ý b n và nh n vào nút OK ñ hoàn t t. Bi u tư ng v a t o xong s ñư c ñưa ra menu chính. N u b n v n còn mu n ch nh l i kích thư c c a Icon thì nh n vào nút “Resize Icon” ho c vào “Capture icon ñ copy Icon m i này vào clipboard ho c lưu l i dư i d ng file BMP. ð lưu l i Icon này dư i ñ nh d ng icon chính hi u thì b n nh n vào nút “Save icon” ñ “Picture to Icon” lưu nó l i dư i d ng .ICON trong thư m c c a b n ñ s d ng sau ñó. Công ty Exeicon ñang bán ra b n “Picture to Icon” v i giá là 29,95 USD. B n ñ c quan tâm có th vào http://www.exeicon.com/picture-to-icon/ ñ t i v b n dùng th có dung lư ng ch kho ng 716 KB. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2