Tạo biểu đồ địa lý

Chia sẻ: Xuan Khuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
412
lượt xem
64
download

Tạo biểu đồ địa lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong excel, ngoài việc biểu diễn dữ liệu dưới dạng những con số, bạn có thể biểu diễn chúng dưới dạng biểu đồ như đường thẳng, hình bánh, hình trụ, biểu đồ miền,... Từ các biểu đồ đó bạn có thể đánh giá được một cách tổng quát và dễ dàng so sánh giữa các giá trị, gây được sự cảm nhận và thuyết phục người đọc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạo biểu đồ địa lý

  1. bi trong 2007 Nguy Th Bé T o bi u trong Excel 2007 Nguy n Th Bé Ba TRONG V BI U TRONG EXCEL 2007 Trong Excel, ngoài vi c b i u d i n d li u d ư i d n g nh n g con s , b n có t h bi u d i n chúng d ư i d n g bi u n h ư ư n g t h n g, hình bánh, hình t r , bi u mi n , ... T các bi u á nh giá ư c m t cách t n g quát và d d àng ó b n có t h so sánh gi a các giá tr , g ây ư c s c m n h n v à t huy t p h c n gư i c. Trong ph n n ày, ngư i vi t c g n g gi i t hi u t n g quát cách n g d n g v b i u trong Excel cho các lĩnh v c có liên quan, c b i t l à các chuyên ngành t h n g kê, a lí. 1. 1. T o bi u : MicroSoft Officce Excel 2007 giúp b n t o r a m t b i u chính xác và pmt qua các b ư c t h c h i n t ương i ơn gi n và trong m i b ư c ó b n có t h t hay i n h n g t u ỳ ch n h o c k hai báo t hêm các t hông s sao cho phù h p v i yêu c u r a. Các b ư c t h c h i n n h ư sau: a. a. Ch n các ô ch a d li u c n v bi u : Ví d , t a th v b i u lư ng m ưa t rung bình t rong n ăm theo s li u t rên b n g tính (hình 1.1) b n g bi u c t, m i c t l à m t m àu khác nhau. l àm ư c i u n ày t a c n n h p s li u t r ư c t rên b n g t ính, sau ó ch n v ùng d li u c n v b i u ( t hao t ác bao kh i) . M t i u lưu ý n a l à nên ch n F ont ch U nicode vi c h i n t h t i n g Vi t trên bi u ư c d d àng!! b. trên b. Ch n menu Insert trên trình ơn: Trong menu này ch n gói Chart s, có r t n hi u lo i b i u ư c b i u t ư ng hóa r t d n h n b i t . Hình Hình 1.1: D li u c n v bi u [1]
  2. bi trong 2007 Nguy Th Bé T o bi u trong Excel 2007 Nguy n Th Bé Ba Hình lo Hình 1.2: Ch n lo i bi u t heo yêu c u t rên gói Charts Trên gói Charts có nhi u lo i b i u , d ư i các mũi t am giác t ương n g bên d ư i l à các bi u con Chart Sub-type. Ta th c h i n các b ư c t hi t l p t o b i u n h ư sau: (Nh m t i u q uan t r n g là ch n v ùng d li u t r ư c d d àng t hao t ác sau này) - B ư c 1: Ch n ki u b i u c n v l à Column, sau ó n m ũi t am giác ngay Column) c t 2D ( 2-D Column phía d ư i ch n k i u b i u â y t a ch n lo i Clustered Column. Cluste Clust Column. - B ư c 2: Excel 2007 t ưa ra lo i b i u ng s mc n h (hình 1.3) Hình 1.3: M t lo i bi u mc nh c a Excel Vi c c a n g ư i t o b i u l à ch p n h n h ay t hay i t heo ý mình. [2]
  3. bi trong 2007 Nguy Th Bé T o bi u trong Excel 2007 Nguy n Th Bé Ba 2. Hi 2. Hi u ch nh bi u : Lúc này giao di n p hía t rên c a E xcel có t hêm menu Chart Tools (hình 2.1), trong Chart menu này ch a n hi u gói công c i các t hu c t ính c a bi u n h d n g, t hay v a x u t r a. Hình 2.1: Gói công c c a Chart Tools • Gói Type: Cho phép ch n h s a l i lo i b i u Type: (Change Chart Type) và lưu l i bi u ( Save As Template). • Gói Data: D ùng Data: hoán i h i n t h bi u gi a d òng và c t ( Switch Row/Column) ho c có t h ch n l i v ùng d li u b an u ( Select Data). • Gói Chart Layouts: T hay i bi u t heo các m u có s n . • Gói Chart Styles Ch a 48 m u b i u Styles: ơn gi n p m t , dùng m ũi t n tên thanh cu n c a gói này (góc d ư i ph i c a gói) x em và ch n St yle cho bi u . (xem hình 2.2) • Gói Location: n gay t rong sheet hi n h ành (Object in) h ay nh v bi u sang m t sheet khác (New Sheet). Hình 2.2: Hình 2.2: M t s m u Style có s n c a bi u • N u c n thêm t iêu t hì ch n các Layout trong sao cho phù cho bi u h p t heo ý mình. Lưu ý r n g Excel s t t ên t (Chart n g cho các t iêu [3]
  4. bi trong 2007 Nguy Th Bé T o bi u trong Excel 2007 Nguy n Th Bé Ba Title hay Axis Title), n gư i dùn g s ch n h s a l i b n g cách nh p chu t lên và gõ l i n i d ung vào các t iêu ó. N u gõ ti n g Vi t lên t iêu c m th y khó k h ăn, hãy t h gõ n goài m t n ơi nào ó, sau ó copy n i d ung v ăn b n ó d án è lên t iêu c n t hay i. • Do bi u i t ư ng ( object) nh ư v ăn b n , t o r a bao g m t p h p n hi u hình,... Vì v y , n u m u n t hay i t ư ng nào t rong bi u i t hì nh p chu t lên nó r i t hay i t heo ý mình. (Xem hình 2.3) Hình 2.3: ch Hình 2.3: Bi u ư c ch nh s a l i • Mu n h i n t h giá t r t rên m i c t t a nh p p h i lên c t , sau ó ch n Add Data Label. Hình 2.4: Các k t qu sau khi tùy ch nh b ng Series Options 2.4: Series • Mu n t hay l n các c t t a nh p p h i lên c t , sau ó ch n Format Data i Series Options, tùy ch n h các t hông s c a Series Overlap hay Gap Series Width và Plot Series On. (Hình 2.4) (B n c t k hám phá t hêm các t ính n ăng t rong Series Options nhé!!) [4]
  5. bi trong 2007 Nguy Th Bé T o bi u trong Excel 2007 Nguy n Th Bé Ba 3. Các 3. Các ví d : 3.1. V bi u h ình tròn (hình bánh) th hi n t l r ác th i ư c cho M theo b n g sau: Hình Hình 3.1: Bi u hình tròn (Pie) 2D Hình 3.2 Hình 3.2: Bi u hình tròn (Pie) 3D [5]
  6. bi trong 2007 Nguy Th Bé T o bi u trong Excel 2007 Nguy n Th Bé Ba Hình 3.2 Hình 3.2: Bi u hình tròn (Pie) 3D-Separate 3.2. V bi u m i n th hi n cán cân xu t n h p kh u c a n ư c ta t n ăm 1994 n n ăm 2000 theo s li u ư c cho trong b n g dư i ây: B ng 3.1 u t iên ta nh p d li u v ào b n g t ính Excel, lưu ý dòng có ch a các n ăm t 1994 n 2004 ph i n h p d ư i d n g t ext (n u k hông Excel s h i u là s li u tính toán chung v i các s li u khác) v à ưa lên bi u các ch s n ăm ư c hi n t h . Mu n n h p d ư i d n g t ext , dùng phím úng v t rí t rên bi u nháy ơn (‘) t r ư c khi nh p s . Ti p t heo, copy t hành 1 b n g t ương t v à nh p công t h c t ính ph n t r ăm cho m i ô t rong ph n X u t k h u v à Nh p k h u , t a có b n g sau: B ng 3.2 [6]
  7. bi trong 2007 Nguy Th Bé T o bi u trong Excel 2007 Nguy n Th Bé Ba Dùng lo i bi u Area i v i b n g 3.1 và b n g 3.2 tùy theo yêu c u m à t a Area, s d n g s li u t r c t i p h ay s li u p h n t r ăm. T uy nhiên cách làm v n gi n g nhau . Ta ch n lo i 100% Stacked Area – 2D, k t q u bi u 100% 2D, ư c th hi n t rong hình 3.3 và hình 3.4 dư i ây. Hình Hình 3.3: Bi u cho b ng 3.1 Hình Hình 3.3: Bi u cho b ng 3.2 Mong ư c s góp ý c a b n c! Liên Th Liên h : Nguy n Th B é Ba – GV t rư ng THPT Th i Long – Ô Môn – TPCT rosy06101512@yahoo.com.vn T : 0908.13.17.13 – Email: rosy06101512@yahoo.com.vn [7]

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản