intTypePromotion=1
ADSENSE

Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam hiện nay

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

14
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam hiện nay nghiên cứu và đánh giá tác động của vốn FDI đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay là một vấn đề mang tính cấp thiết và có ý nghĩa rất lớn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam hiện nay

  1. Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2021. ISBN: 978-604-82-5957-0 TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY Nguyễn Như Quảng Trường Đại học Thủy lợi, email: nguyennhuquang@tlu.edu 1. GIỚI THIỆU CHUNG 58,7% tổng vốn đầu tư; lĩnh vực kinh doanh bất động sản với trên 61 tỷ USD chiếm Trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay, để 15,3% tổng vốn đầu tư; sản xuất, phân phối phát triển kinh tế đòi hỏi mỗi quốc gia phải điện đạt 33,6 tỷ USD chiếm 8,5% tổng vốn phát huy tối đa nguồn lực bên trong đồng đầu tư [2]. thời tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một 3.2. Tác động của FDI tới quá trình phát nguồn lực bên ngoài và có vai trò quan trọng triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam hiện nay đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội 3.2.1. Tác động tích cực của mỗi quốc gia. Nhận thức đúng đắn vai trò của nguồn vốn này, trong quá trình phát triển Thứ nhất, FDI bổ sung nguồn lực về vốn, kinh tế, Việt Nam luôn đẩy mạnh thu hút vốn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh FDI. Vì vậy, nghiên cứu và đánh giá tác động xuất khẩu của vốn FDI đến quá trình phát triển kinh tế - Vốn là một trong những yếu tố rất quan xã hội ở nước ta hiện nay là một vấn đề mang trọng tác động trực tiếp tới quá trình tăng tính cấp thiết và có ý nghĩa rất lớn. trưởng kinh tế của mỗi quốc gia. Việc thu hút FDI góp phần bổ sung vào tổng số vốn đầu tư 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU toàn xã hội, từ đó tạo đà thúc đẩy tăng trưởng Để đạt được mục đích nghiên cứu, bài sử kinh tế ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, đóng dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể sau: góp của FDI vào tăng trưởng kinh tế ngày phương pháp thống kê; phân tích hệ thống; càng cao. Cụ thể, giai đoạn 2011-2019 đạt kết hợp logic và lịch sử; nghiên cứu tài liệu. 25,7% [3]. Ngoài ra, FDI còn giúp nền kinh tế Việt Nam mở rộng thị trường và chuyển 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU đổi cơ cấu hàng hoá xuất khẩu, từng bước đưa nền kinh tế nước ta tham gia vào chuỗi 3.1. Tổng quan về tình hình đầu tư trực giá trị toàn cầu. tiếp nước ngoài ở Việt Nam hiện nay Thứ hai, FDI góp phần thúc đẩy chuyển Trong những năm qua, vốn FDI vào Việt dịch cơ cấu kinh tế, tạo nhiều việc làm, tăng Nam ngày càng lớn, tính lũy kế đến ngày 20- nguồn thu cho ngân sách nhà nước và người 06-2021, có 33.787 dự án còn hiệu lực với lao động tổng vốn đăng ký 397,9 tỷ USD. Vốn thực FDI đầu tư vào 19/21 ngành, lĩnh vực hiện lũy kế của các dự án FDI ước đạt 241,1 trong nền kinh tế quốc dân, trong đó tập tỷ USD, bằng 60,6% tổng vốn đăng ký còn trung chủ yếu vào ngành công nghiệp chế hiệu lực [2]. FDI đầu tư vào 19 ngành, lĩnh biến, chế tạo. Từ đó, góp phần thúc đẩy tăng vực trong nền kinh tế quốc dân. Trong đó, trưởng ngành công nghiệp nước ta, làm cho lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo có số giá trị đóng góp của ngành công nghiệp ngày vốn đầu tư lớn nhất đạt 233,7 tỷ USD, chiếm càng tăng. FDI góp phần hình thành một số 325
  2. Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2021. ISBN: 978-604-82-5957-0 ngành công nghiệp chủ lực và dịch vụ cho Giai đoạn 2011-2018 doanh nghiệp FDI đạt nền kinh tế. Mặt khác, FDI đã tạo ra nhiều trung bình 6,2%, thì các doanh nghiệp trong việc làm và tăng thu nhập cho người lao nước chỉ đạt 3,85% [3]. Vì vậy, có thể khẳng động. Cụ thể là: Năm 2019 có khoảng 6,1 định rằng đóng góp của khu vực FDI vào triệu lao động làm việc trong các doanh tăng trưởng kinh tế và ngân sách nhà nước nghiệp FDI. Theo Sách trắng doanh nghiệp tuy có tăng, nhưng chưa tương xứng với thực Việt Nam năm 2020, thu nhập trung bình một lực của khu vực này. Mặt khác, hiện nay đa lao động của khu vực doanh nghiệp FDI đạt số các doanh nghiệp FDI có doanh thu tăng khoảng 11,2 triệu đồng/tháng, cao hơn mức nhưng liên tục báo lỗ và mở rộng quy mô sản thu nhập trung bình của nền kinh tế (9,6 triệu xuất. Hiện tượng các doanh nghiệp FDI trốn / tháng / người lao động) [3]. thuế ngày càng gia tăng với nhiều hình thức Ngoài ra, khu vực FDI còn góp phần thúc tinh vi, nhưng phổ biến là chuyển giá. Các đẩy phát triển thị trường lao động, chuyển hình thức chuyển giá của các doanh nghiệp dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực, FDI cũng rất đa dạng. Cụ thể như hình thức nâng chất lượng nguồn nhân lực và năng suất chuyển giá làm giảm lãi hoặc gây lỗ thông lao động. FDI đầu tư vào Việt Nam giúp mở qua việc: nâng cao giá trị góp vốn, chi phí rộng đối tượng chịu thuế, tạo nguồn thu ngân quản lý, hành chính và quảng cáo; nâng sách nhà nước. Năm 2019, khu vực FDI đóng khống giá trị tài sản vô hình... Ngoài ra còn góp vào ngân sách nhà chiếm 13,6% tổng thu có hình thức chuyển giá lãi. Điều này gây ngân sách nhà nước [1]. thất thu rất lớn cho ngân sách nhà nước. Thứ ba, góp phần chuyển giao khoa học Thứ hai, nhiều dự án FDI có quy mô vốn công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh nhỏ, công nghệ thấp, thâm dụng lao động và quốc tế của các doanh nghiệp trong nước gây ô nhiễm môi trường FDI đầu tư vào Việt Nam, đã góp phần Hiện nay, FDI đầu tư vào Việt Nam ngày chuyển giao khoa học công nghệ ở một số càng lớn nhưng phần lớn là các dự án quy mô ngành, lĩnh vực và có tác động lan toả công vốn nhỏ. Cụ thể, năm 2019 đạt 2,51 triệu nghệ nhất định đối với các doanh nghiệp USD/dự án, năm 2020 đạt 2,9 triệu USD/dự trong nước, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát án. Các dự án có quy mô vốn nhỏ thường đi triển. Ví dụ như chuyển giao năng lực đầu kèm với công nghệ thấp và thâm dụng lao cuối di động; công nghệ in cho mạch in nhiều động. Thực tế, có tới 14% các doanh nghiệp lớp; công nghệ xử lý nhanh nước thải (GJR) FDI đầu tư vào nước ta sử dụng công nghệ và công nghệ lọc nước bằng phun tách (GJ-S)… thấp, 80% sử dụng công nghệ trung bình, chỉ Ngoài ra, thông qua quá trình hợp tác và cạnh có 5% sử dụng công nghệ cao [4]. Vì vậy, tranh với các doanh nghiệp FDI, giúp doanh khi sản xuất kinh doanh sẽ tiêu tốn nhiều tài nghiệp trong nước cải thiện chất lượng và uy nguyên và lượng phát thải lớn. Hệ quả là có tín, từ đó tăng khả năng cạnh tranh trên thị nhiều doanh nghiệp FDI gây ô nhiễm môi trường quốc tế. trường, điển hình như: Vedan, Miwon, Formosa, Mei Sheng Textiles… Điều đó, tác 3.2.2. Tác động tiêu cực động không nhỏ tới mục tiêu tăng trưởng Thứ nhất, đóng góp của doanh nghiệp FDI kinh tế bền vững của Việt Nam hiện nay. vào tăng trưởng kinh tế và ngân sách nhà Thứ ba, mức độ lan toả của khu vực doanh nước còn hạn chế nghiệp FDI đối với các doanh nghiệp trong Các doanh nghiệp FDI chiếm 23,7% tổng nước còn thấp vốn đầu tư toàn xã hội nhưng tỷ trọng đóng Hoạt động sản xuất kinh doanh của các góp vào GDP chỉ đạt 19,6% (2017). Trong doanh nghiệp FDI trong nền kinh tế Việt khi, tỷ suất lợi nhuận của các doanh nghiệp Nam rất đa dạng và phong phú. Nhưng mức FDI cao hơn các doanh nghiệp trong nước. độ lan toả đối với nền kinh tế nước ta thì 326
  3. Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2021. ISBN: 978-604-82-5957-0 chưa đạt như kỳ vọng. Thực tế, số lượng các nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá cung ứng, cung cấp các yếu tố đầu vào cho trị gia tăng cao, có tác động lan toả, kết nối quá trình sản xuất, kinh doanh của các doanh chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, bảo vệ nghiệp FDI còn rất ít. Trong đó, chủ yếu môi trường và đảm bảo quốc phòng, an ninh tham gia vào công đoạn giản đơn như gia và an sinh xã hội. công, lắp ráp với giá trị gia tăng thấp. 4. KẾT LUẬN 3.2.3. Một số nhận xét và kiến nghị về chính sách Tóm lại, vốn FDI là nguồn lực khan hiếm và có vai trò quan trọng đối với quá trình Phân tích tác động của FDI đối với nền phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Vì kinh tế Việt Nam, có thể nhận thấy: thu hút vậy, đánh giá đúng tác động của FDI có ý và sử dụng FDI là tất yếu khách quan nhưng nghĩa rất lớn trong việc hoạch định chính mang tính hai mặt (tích cực và tiêu cực). Vì sách thu hút và sử dụng hiệu quả đầu tư trực vậy, trong thu hút FDI cần phải thay đổi về tiếp nước ngoài ở nước ta hiện nay. nhận thức đó là: không nhất thiết phải thu hút FDI bằng mọi giá, mà phải gắn với quy 5. TÀI LIỆU THAM KHẢO hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội [1] Lâm Thuỳ Dương (2021), Nâng cao hiệu của đất nước, đảm bảo cân đối, có trọng điểm quả quản lý nhà nước về FDI ở Việt Nam, và tránh dàn trải, phân tán. Từ đó, tác giả đưa Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 11. ra một số kiến nghị về chính sách để tiếp tục [2] Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2021), Báo cáo phát huy mặt tích cực và hạn chế tối đa tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 6 những tác động tiêu cực của FDI. tháng đầu năm 2021, từ Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện thể chế, http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?id chính sách, cải cách, đổi mới thủ tục hành Tin=50387&idcm=208. chính nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến [3] Lâm Dương (2021), Phát huy vai trò của FDI đầu tư nước ngoài. trong phát triển kinh tế đất nước, từ Thứ hai, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật https://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi- và hạ tầng xã hội nhằm thu hút hơn nữa đầu bat/phat-huy-vai-tro-cua-fdi-trong-phat- tư trực tiếp nước ngoài. trien-kinh-te-dat-nuoc-333279.html. Thứ ba, phát triển khoa học công nghệ, [4] Bảo Ngọc (2020), Khối FDI chiếm tỉ trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng lớn thu ngân sách nhiều tỉnh, từ yêu cầu của những ngành, lĩnh vực sản xuất https://tuoitre.vn/khoi-fdi-chiem-ti-trong-lon- thu-ngan-sach-nhieu-tinh- kinh doanh có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 20200921084952484.htm. Thứ tư, xây dựng bộ tiêu chí quốc gia về đầu tư trực tiếp nước ngoài. Từ đó, sàng lọc các dự án FDI, ưu tiên các dự án có công 327
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2