TÀI LIỆU 7: TRÌNH TỰ CÔNG VIỆC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Chia sẻ: HUYNH KHANH QUOC | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

1
288
lượt xem
155
download

TÀI LIỆU 7: TRÌNH TỰ CÔNG VIỆC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về mẫu giấy trình tự các công việc sẽ được tiến hành tại đại hội cổ đông thường niên của công ty cổ phần. Tài liệu sọan cho Chủ tọa để điều hành Đại hội cổ đông thường niên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÀI LIỆU 7: TRÌNH TỰ CÔNG VIỆC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

  1. TRÌNH TỰ CÁC CÔNG VIỆC SẼ ĐƯỢC TIẾN HÀNH TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (Tài liệu sọan cho Chủ tọa để điều hành Đại hội cổ đông thường niên) * Đại hội dự kiến khai mạc lúc __giờ ___ . 1.- Ông (Bà) ______________________, Trưởng Ban tổ chức ĐHCĐTN 2011 đọc bài phát biểu khai mạc ĐH và giới thiệu Ông (Bà) ________________________, Chủ tịch HĐQT Công ty lên Chủ tọa ĐH theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. 2.- Chủ toạ giới thiệu để Đại Hội xem xét, quyết định : 2.1.- Ban thẩm tra tư cách cổ đông (02 người) gồm : - Ông (Bà) _____________________________: Trưởng Ban; - Ông (Bà) _____________________________: thành viên của Ban. 2.2.- Thư ký của Đại Hội : Ông (Bà) ______________________________, Thư ký HĐQT. 2.3.- Ban kiểm phiếu (3 người) : - Ông (Bà) ________________________________: Trưởng Ban; - Ông (Bà) ________________________________: thành viên của Ban; - Ông (Bà) ________________________________: thành viên của Ban; * Chủ tọa đề nghị Đại hội cho ý kiến và biểu quyết thông qua các nhân sự phục vụ Đại hội được đề nghị trên đây (bằng cách giơ tay) - Nếu Đại hội biểu quyết thông qua,Chủ toạ mời Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và Thơ ký Đại hội nhận nhiệm vụ. 3.- Chủ toạ đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua “Chương trình nghị sự của Đại hội” đã được gởi cho các cổ đông kèm theo Thơ mời họp đề ngày __/__/2011 (bằng cách giơ tay). Chủ tọa báo cáo trước ĐH rằng : theo Thông báo đã gởi cho các cổ đông về một số quy định trong việc tổ chức và điều hành ĐH thì “cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình nghị sự của ĐH. Kiến nghị này phải bằng văn bản và phải được gởi đến Công ty chậm nhất là ba ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐH, tức là trước 16 giờ ngày __/__/2011. Tuy nhiên, tính đến thời điểm nêu trên, Công ty đã nhận được _____ văn bản (hoặc không nhận được bất cứ văn bản nào của cổ đông) kiến nghị các vấn đề cần đưa thêm vào chương trình nghị sự của ĐH. Vì vậy, đề nghị ĐH biểu quyết thông qua “chương trình nghị sự của ĐH” đã được gởi cho cổ đông kèm theo Thông báo mời họp đề ngày / /2011 (giữ nguyên chương trình nghị sự đã gởi hoặc có bổ sung thêm một số nội dung do cổ đông kiến nghị, tùy trường hợp). 4.- Chủ toạ mời Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc “Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần ____________”. 5.- Ông (Bà) _______________________Tổng Giám đốc Công ty trình Đại Hội : - “Báo cáo tổng kết hoạt động của Công ty năm 2010 và kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2011”; - Bản tóm tắt báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty đã được kiểm toán; 6.- Ông (Bà) ___________________________ Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2010 của Công ty; 1/3
  2. - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011. - Báo cáo thực hiện chi phí của HĐQT và BKS năm 2010 và kế hoạch chi phí của HĐQT và BKS năm 2011; - Tờ trình ĐHĐCĐ về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2011. 7.- Chủ toạ mời Ông (Bà) __________________, Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty trình Đại Hội “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011” 8. Chủ tọa mời Ông_____________, Ủy viên HĐQT, thay mặt HĐQT trình ĐH xem xét, phê chuẩn việc Ông (Bà) ________________________Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc trong năm 2011. Đến đây Chủ tọa mời các cổ đông nghỉ giải lao 15 phút. 9.- Tiếp tục chương trình Đại hội, Chủ toạ mời các cổ đông tham dự Đại hội thảo luận và góp ý kiến về các nội dung đã được báo cáo tại Đại hội. Trước khi các cổ đông có ý kiến, Chủ tọa cần nói thêm : Theo Thông báo đã gởi cho các cổ đông về một số quy định trong việc tổ chức và điều hành ĐH thì : Các cổ đông có quyền tham gia phát biểu ý kiến tại ĐH về các nội dung nằm trong chương trình nghị sự của ĐH. Để thuận tiện cho việc điều khiển của Chủ tọa, trước khi phát biểu, mỗi cổ đông cần ghi tóm tắt nội dung dự định phát biểu vào phiếu đăng ký phát biểu ý kiến và chuyển phiếu này cho Chủ tọa (ghi chú : mẫu Phiếu phát biểu ý kiến đã được gởi trước cho các cổ đông kèm theo Thông báo mời họp; cổ đông nào cần thêm phiếu này để ghi ý kiến xin vui lòng cho biết để Ban tổ chức gởi tận tay Quý vị). Chủ tọa sẽ xem xét các phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các cổ đông và sẽ sắp xếp cho các cổ đông có nội dung đăng ký phát biểu phù hợp với nội dung của chương trình nghị sự đã được ĐH thông qua. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông. 10.- Sau khi các cổ đông không còn ý kiến phát biểu, Chủ tọa đề nghị cổ đông biểu quyết thông qua từng vấn đề sau đây : Chủ tọa cần nói thêm : đối với những vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của ĐH, trước giờ khai mạc ĐH mỗi cổ đông được phát một phiếu biểu quyết bao gồm tất cả nội dung cần biểu quyết theo chương trình nghị sự; cổ đông sẽ đánh dấu chọn vào các ô thích hợp : tán thành, không tán thành, không có ý kiến; sau khi đánh dấu chọn xong, đề nghị Quý vị cổ đông chuyển phiếu biểu quyết này cho Ban kiểm phiếu để Ban tổng hợp kết quả biểu quyết của các cổ đông về từng nội dung có liên quan. Kết quả biểu quyết sau đó sẽ được Ban kiểm phiếu trình Chủ tọa để Chủ tọa báo cáo trước Đại hội. Các nội dung cần ý kiến biểu quyết của Quý vị cổ đông tại Đại hội này gồm các vấn đề sau : Vấn đề 1 : Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2010 đã được Ông (Bà) _______________________, Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội; Vấn đề 2 : Thông qua “Báo cáo tài chính niên độ 2010 của Công ty đã được kiểm toán”, mà “Bản tóm tắt báo cáo tài chính” đã được Ông (Bà) _______________________, Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội Vấn đề 3 : Phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2010 đã được Ông (Bà) _______________________, Chủ tịch HĐQT Công ty trình Đại Hội; 2/3
  3. Vấn đề 4 : Thông qua kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2011 đã được Ông (Bà) _______________________, Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội Vấn đề 5 : Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011. Vấn đề 6 : Thông qua “Báo cáo thực hiện chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010” và phê duyệt “Kế hoạch chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011” đã được Ông (Bà) _______________________, Chủ tịch HĐQT Công ty trình Đại Hội; Vấn đề 7 : Thông qua Tờ trình của HĐQT Công ty về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2011. Vấn đề 8 : Phê chuẩn việc Ông (Bà) _____________________, Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2011. 11.- Cuối cùng Chủ tọa tổng kết Đại Hội và tuyên bố bế mạc Đại Hội. 3/3
Đồng bộ tài khoản