intTypePromotion=1

Tài liệu hướng dẫn giảng dạy - Chứng chỉ tin học quốc gia trình độ B

Chia sẻ: HUYNH PHUOC MAI | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:132

1
1.351
lượt xem
423
download

Tài liệu hướng dẫn giảng dạy - Chứng chỉ tin học quốc gia trình độ B

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn giảng dạy - Chứng chỉ tin học quốc gia trình độ B là tài liệu tham khảo, dùng để giảng dạy thi lấy chứng chỉ tin học quốc gia trình độ B. Học viên và giảng viên tham khảo giáo trình để có khả năng tổ chức và xây dựng màn hình làm việc cho ứng dụng, thực hiện thao tác xử lý dữ liệu trên màn hình như cập nhật dữ liệu, mở báo cáo,... Giáo trình gồm 8 bài học cụ thể như sau: màn hình làm việc của ứng dụng, thiết kế các dạng màn hình, ngôn ngữ lập trình VBA, hàm và bộ lệnh dùng chung tên Form, thiết kế màn hình di chuyển và tìm kiếm dữ liệu, xây dựng hệ thống thực đơn và giới thiệu về Marco.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu hướng dẫn giảng dạy - Chứng chỉ tin học quốc gia trình độ B

 1. TRUNG TAÂM TIN HOÏC - ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN TP. HCM 227 Nguyeãn Vaên Cöø – Quaän 5 – Tp. Hoà Chí Minh Tel: 8351056 – Fax 8324466 – Email: ttth@hcmuns.edu.vn TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN GIAÛNG DAÏY CHÖÙNG CHÆ TIN HOÏC QUOÁC GIA TRÌNH ÑOÄ B (Form) Maõ taøi lieäu: DT_NCM_LT_HDGD CCB Phieân baûn 1.1 – Thaùng 10/2004
 2. Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Muïc luïc Muïc luïc ...........................................................................................................1 GIÔÙI THIEÄU .......................................................................................................4 GIAÙO TRÌNH LYÙ THUYEÁT .......................................................................................5 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO ..........................................................................................5 HÖÔÙNG DAÃN PHAÀN LYÙ THUYEÁT ..............................................................................6 Baøi 1: MAØN HÌNH LAØM VIEÄC CUÛA ÖÙNG DUÏNG .............................................................6 I. Giôùi thieäu ñoái töôïng Form ..........................................................................................................7 I.1. Giôùi thieäu veà thuoäc tính cuûa ñoái töôïng....................................................................... 7 I.2. Caùc thuoäc tính thöôøng duøng cuûa Form ...................................................................... 9 II. Daïng maøn hình thöôøng gaëp.....................................................................................................11 II.1. Columnar ................................................................................................................. 11 II.2. Tabular .................................................................................................................... 11 II.3. Datasheet ................................................................................................................ 12 III. Moâi tröôøng thieát keá maøn hình laøm vieäc ...................................................................................12 III.1. Taïo maøn hình laøm vieäc baèng Wizard ....................................................................... 12 III.2. Moâi tröôøng Design cuûa Form ................................................................................... 13 Baøi 2: THIEÁT KEÁ CAÙC DAÏNG MAØN HÌNH .................................................................. 15 I. Caùc ñieàu khieån.........................................................................................................................16 I.1. Nhöõng thaønh phaàn cuûa Form................................................................................... 17 I.2. Moät soá thao taùc chung treân ñieàu khieån .................................................................... 18 I.3. Nhoùm ñieàu khieån vaên baûn ....................................................................................... 20 I.4. Nhoùm ñieàu khieån choïn löïa ...................................................................................... 22 I.5. Ñieàu khieån lieân keát döõ lieäu ....................................................................................... 25 II. Caùc böôùc taïo maøn hình laøm vieäc .............................................................................................26 II.1. Choïn nguoàn döõ lieäu ................................................................................................. 26 II.2. Daïng hieån thò cuûa Form ........................................................................................... 27 II.3. Taïo caùc ñieàu khieån hieån thò döõ lieäu ......................................................................... 27 II.4. Taïo nhöõng ñieàu khieån chöùc naêng ............................................................................ 28 II.5. Xem keát quaû thieát keá - Hieäu chænh thieát keá .............................................................. 29 III. Taïo maøn hình daïng main – sub ..............................................................................................29 III.1. Ñieàu khieån Subform/Subreport ................................................................................ 29 III.2. Caùc böôùc thieát keá maøn hình main – sub .................................................................. 30 IV. Truyeàn döõ lieäu giöõa caùc maøn hình ...........................................................................................31 Chöùng chæ B Tin Hoïc Quoác Gia Trang 1/131
 3. Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy IV.1. Nguyeân taéc chung ................................................................................................... 32 IV.2. Laáy döõ lieäu cuûa Form Sub ....................................................................................... 32 V. Thieát keá caùc daïng maøn hình ...................................................................................................33 V.1. Maøn hình ñôn........................................................................................................... 33 V.2. Maøn hình main – sub ............................................................................................... 39 Baøi 3: NGOÂN NGÖÕ LAÄP TRÌNH VBA ........................................................................ 45 I. Moâi tröôøng laäp trình trong Microsoft Access ...........................................................................46 I.1. Cô cheá laäp trình Thuû tuïc – Söï kieän .......................................................................... 46 I.2. Cöûa soå vieát leänh cho caùc xöû lyù trong thuû tuïc cuûa söï kieän........................................ 47 II. Nhöõng thaønh phaàn cô baûn trong ngoân ngöõ VBA......................................................................49 II.1. Ñaëc ñieåm cuûa ngoân ngöõ VBA .................................................................................. 49 II.2. Bieán ......................................................................................................................... 50 II.3. Caáu truùc ñieàu khieån ................................................................................................. 54 II.4. Haøm vaø thuû tuïc ........................................................................................................ 59 Baøi 4: HAØM VAØ BOÄ LEÄNH THÖÔØNG DUØNG TREÂN FORM ................................................ 62 I. Haøm/Thuû tuïc thöôøng duøng .......................................................................................................63 I.1. Nhoùm haøm xöû lyù giaù trò ............................................................................................ 63 I.2. Nhoùm haøm thao taùc döõ lieäu ..................................................................................... 70 II. Boä leänh DoCmd .......................................................................................................................72 II.1. GoToRecord ............................................................................................................ 72 II.2. OpenForm, OpenReport, OpenQuery ...................................................................... 73 II.3. RunCommand ......................................................................................................... 74 II.4. RunSQL................................................................................................................... 74 II.5. Close ....................................................................................................................... 74 Baøi 5: THIEÁT KEÁ MAØN HÌNH DI CHUYEÅN, TÌM KIEÁM DÖÕ LIEÄU ........................................ 76 I. Di chuyeån döõ lieäu treân maøn hình laøm vieäc ..............................................................................77 I.1. Thao taùc di chuyeån döõ lieäu treân Form...................................................................... 77 I.2. Xöû lyù di chuyeån baèng nuùt leänh................................................................................. 79 I.3. Xöû lyù loãi khi di chuyeån ............................................................................................. 81 II. Tìm kieám thoâng tin..................................................................................................................83 II.1. Söû duïng DoCmd...................................................................................................... 84 II.2. Duøng RecordsetClone ............................................................................................. 85 Baøi 6: THIEÁT KEÁ MAØN HÌNH THAO TAÙC DÖÕ LIEÄU ....................................................... 88 I. Giôùi thieäu veà caùc raøng buoäc treân baûng döõ lieäu ........................................................................89 I.1. Khoaù chính .............................................................................................................. 89 I.2. Khoaù ngoaïi .............................................................................................................. 89 II. Chöùc naêng theâm môùi ...............................................................................................................89 II.1. Theâm döõ lieäu treân Form........................................................................................... 89 Chöùng chæ B Tin Hoïc Quoác Gia Trang 2/131
 4. Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy II.2. Caùch thöùc theâm môùi döõ lieäu .................................................................................... 90 III. Chöùc naêng söûa döõ lieäu .............................................................................................................92 III.1. Cô cheá söûa döõ lieäu treân Form.................................................................................. 92 III.2. Thieát keá chöùc naêng söûa döõ lieäu ............................................................................... 92 III.3. Caùc böôùc thöïc hieän ................................................................................................. 93 III.4. Ví duï ........................................................................................................................ 94 IV. Xöû lyù döõ lieäu thay ñoåi ..............................................................................................................94 IV.1. Löu döõ lieäu treân Form xuoáng baûng .......................................................................... 95 IV.2. Kieåm tra raøng buoäc khi löu ...................................................................................... 98 IV.3. Khoâng löu döõ lieäu môùi thay ñoåi treân Form ............................................................. 103 V. Thao taùc xoaù döõ lieäu ..............................................................................................................104 V.1. Caùch thöùc xoaù maãu tin treân Form.......................................................................... 105 V.2. Kieåm tra raøng buoäc khi xoaù döõ lieäu cuûa baûng........................................................ 106 VI. Chöùc naêng môû baùo caùo .........................................................................................................109 VI.1. Taïo chöùc naêng môû baùo caùo................................................................................... 109 VI.2. Ví duï ...................................................................................................................... 110 Baøi 7: XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG THÖÏC ÑÔN................................................................111 I. Giôùi thieäu veà heä thoáng thöïc ñôn ............................................................................................112 I.1. Thanh leänh............................................................................................................. 112 I.2. Phaân loaïi ............................................................................................................... 112 II. Thieát keá heä thoáng thöïc ñôn ...................................................................................................113 II.1. Theâm môùi thanh leänh ............................................................................................ 113 II.2. Thieát keá chöùc naêng treân thanh leänh....................................................................... 115 II.3. Xoaù thanh leänh ...................................................................................................... 117 Baøi 8: GIÔÙI THIEÄU VEÀ MACRO .............................................................................118 I. Ñoái töôïng Macro ....................................................................................................................119 I.1. YÙ nghóa .................................................................................................................. 119 I.2. Caùc thaønh phaàn trong maøn hình thieát keá Macro .................................................... 119 II. Moät soá haønh ñoäng thöôøng duøng ............................................................................................119 III. Moät soá haønh ñoäng khaùc ........................................................................................................121 IV. Macro coù ñieàu kieän ................................................................................................................122 V. Macro nhoùm ..........................................................................................................................123 VI. Keát macro vaøo caùc bieán coá....................................................................................................124 ÑEÀ THI MAÃU .................................................................................................125 ÑEÀ THI MAÃU KIEÅM TRA GIAÙO VIEÂN .......................................................................129 Chöùng chæ B Tin Hoïc Quoác Gia Trang 3/131
 5. Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy GIÔÙI THIEÄU Sau khi hoaøn thaønh khoùa hoïc, hoïc vieân seõ coù khaû naêng: Toå chöùc vaø xaây döïng maøn hình laøm vieäc cho öùng duïng Thöïc hieän thao taùc xöû lyù döõ lieäu treân maøn hình nhö: caäp nhaät döõ lieäu, môû baùo caùo, … Vôùi thôøi löôïng laø 36 tieát LT vaø 54 tieát TH ñöôïc phaân boå nhö sau: STT Baøi hoïc Soá tieát LT Soá tieát TH 1 Maøn hình laøm vieäc cuûa öùng duïng 2 2 2 Thieát keá caùc daïng maøn hình 8 18 3 Ngoân ngöõ laäp trình VBA 2 4 4 Haøm vaø boä leänh duøng chung treân Form 4 5 Thieát keá maøn hình di chuyeån, tìm kieám döõ lieäu 2 2 6 Thieát keá maøn hình thao taùc döõ lieäu 12 18 7 Xaây döïng heä thoáng thöïc ñôn 2 2 8 Giôùi thieäu veà Macro 4 8 Toång soá tieát : 36 54 Chöùng chæ B Tin Hoïc Quoác Gia Trang 4/131
 6. Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy GIAÙO TRÌNH LYÙ THUYEÁT Söû duïng giaùo trình “Microsoft Access 2000” taäp 2, 3 cuûa taùc giaû Nguyeãn Thieän Taâm, taùi baûn laàn thöù 2, nhaø xuaát baûn Ñaïi Hoïc Quoác Gia Tp. HCM. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Chöùng chæ B Tin Hoïc Quoác Gia Trang 5/131
 7. Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy HÖÔÙNG DAÃN PHAÀN LYÙ THUYEÁT Baøi 1 MAØN HÌNH LAØM VIEÄC CUÛA ÖÙNG DUÏNG Toùm taét Lyù thuyeát 2 tieát - Thöïc haønh 2 tieát Muïc tieâu Caùc muïc chính Baøi taäp baét Baøi taäp laøm buoäc theâm Baøi hoïc naøy nhaèm giôùi I. Giôùi thieäu ñoái töôïng Form 1.1, 1.2 thieäu cho hoïc vieân veà ñoái II. Daïng maøn hình thöôøng gaëp töôïng Form trong Microsoft III. Moâi tröôøng thieát keá maøn hình Access vaø yù nghóa cuûa vieäc laøm vieäc xaây döïng caùc maøn hình hình laøm vieäc cho öùng duïng. Hoïc vieân coù theå phaân bieät nhöõng daïng maøn hình khaùc nhau vaø thieát keá moät soá maøn hình hieån thò döõ lieäu ñôn giaûn baèng coâng cuï Wizard. Sau khi keát thuùc baøi hoïc, hoïc vieân coù theå: Nhaän bieát caùc daïng maøn hình khaùc nhau. Söû duïng ñoái töôïng Form ñeå thieát keá moät soá maøn hình hieån thò döõ lieäu ñôn giaûn. Chöùng chæ B Tin Hoïc Quoác Gia Trang 6/131
 8. Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy I. Giôùi thieäu ñoái töôïng Form Form laø moät trong nhöõng ñoái töôïng coù saün trong Microsoft Access, noù duøng ñeå xaây döïng nhöõng maøn hình giao tieáp giöõa ngöôøi duøng vaø öùng duïng. Khi xaây döïng öùng duïng thì Form laø thaønh phaàn quan troïng giuùp ngöôøi söû duïng deã daøng thao taùc vôùi thoâng tin ñöôïc quaûn lyù trong cô sôû döõ lieäu. Thoâng qua Form, ngöôøi duøng coù theå thöïc hieän caùc thao taùc xem, nhaäp, thay ñoåi vaø tìm kieám thoâng tin moät caùch deã daøng hôn. Ñoái vôùi ngöôøi söû duïng thì phaàn lôùn thôøi gian hoï phaûi laøm vieäc vôùi caùc Form, do ñoù ta neân xaây döïng nhöõng Form ñaït tính töông taùc cao vaø thaân thieän nhaát coù theå ñöôïc. I.1. Giôùi thieäu veà thuoäc tính cuûa ñoái töôïng Trong quaù trình xaây döïng caùc maøn hình laøm vieäc cho öùng döïng, ngoaøi ñoái töôïng Form ta coøn laøm vieäc vôùi nhieàu ñoái töôïng khaùc. Nhöõng ñoái töôïng naøy ñeàu coù moät thaønh phaàn goïi laø thuoäc tính. Thuoäc tính cuûa ñoái töôïng laø nhöõng ñaëc ñieåm ñeå phaân bieät giöõa ñoái töôïng naøy vôùi ñoái töôïng khaùc. I.1.1. Cöûa soå thuoäc tính Khi thieát keá Form, ta coù theå xem thoâng tin caùc thuoäc tính cuûa ñoái töôïng thoâng qua cöûa soå thuoäc tính, Properties Window. Ta coù theå môû cöûa soå naøy baèng moät trong nhöõng caùch sau: Double Click vaøo ñoái töôïng caàn xem thuoäc tính. Click phaûi vaøo ñoái töôïng caàn xem thuoäc tính, sau ñoù choïn chöùc naêng Properties coù trong menu vöøa xuaát hieän. Trong khi cöûa soå thuoäc tính ñang ñöôïc môû thì ta chæ caàn click vaøo ñoái töôïng khaùc thì trang thuoäc tính seõ töï ñoäng hieån thò nhöõng thuoäc tính cuûa ñoái töôïng ñang ñöôïc choïn. Ñoái töôïng Form vaø cöûa soå thuoäc tính Thuoäc tính cuûa caùc ñoái töôïng ñöôïc chia thaønh ba nhoùm chính. Nhöõng ñaëc ñieåm veà hình thöùc hieån thò cuûa ñoái töôïng ñöôïc lieät keâ trong trang thuoäc tính Format. Trang Data duøng ñeå lieät keâ nhöõng ñaëc ñieåm veà döõ lieäu beân trong moät ñoái töôïng, nhö laø nguoàn döõ lieäu ñöôïc lieân keát vôùi ñoái töôïng, hay giöõa ñoái töôïng naøy vôùi ñoái töôïng khaùc. Nhöõng ñaëc ñieåm cuûa ñoái töôïng khoâng Chöùng chæ B Tin Hoïc Quoác Gia Trang 7/131
 9. Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy naèm trong hai nhoùm treân thì seõ ñöôïc lieät keâ trong trang Other. Khi ta caàn xem moät thuoäc tính thuoäc nhoùm naøo thì coù theå choïn chính xaùc trang chöùa thuoäc tính ñoù, ngoaøi ra ta cuõng coù theå choïn trang All, laø trang chöùa taát caû caùc thuoäc tính cuûa moät ñoái töôïng. I.1.2. Thaønh phaàn cuûa moät thuoäc tính Moät thuoäc tính ñöôïc taïo thaønh bôûi hai phaàn laø teân vaø giaù trò cuûa thuoäc tính. Trong cöûa soå Properties, teân cuûa thuoäc tính ñöôïc hieån thò trong vuøng maøu xaùm beân traùi. Ta coù theå click vaøo teân cuûa töøng thuoäc tính nhöng khoâng theå thay ñoåi chuùng. Teân cuûa moät thuoäc tính coù theå laø moät hay nhieàu töø, ví duï trong cöûa soå thuoäc tính cuûa Form ta coù thuoäc tính teân laø Name vaø thuoäc tính teân Default View. Thaønh phaàn thöù hai cuûa thuoäc tính naèm beân phaûi, goïi laø giaù trò cuûa thuoäc tính. Ta coù theå thay ñoåi caùch theå hieän cuûa ñoái töôïng baèng caùch gaùn giaù trò cho caùc thuoäc tính cuûa noù. I.1.3. Kieåu döõ lieäu cuûa thuoäc tính Moãi ñieàu khieån coù nhieàu thuoäc tính vaø moãi thuoäc tính coù moät kieåu döõ lieäu nhaát ñònh. Kieåu döõ lieäu cuûa thuoäc tính xaùc ñònh giaù trò maø noù coù theå nhaän. Ta coù moät soá kieåu döõ lieäu nhö sau: String Nhöõng thuoäc tính maø giaù trò cuûa noù laø moät töø hay moät nhoùm töø. Ta coù theå thay ñoåi giaù trò cuûa thuoäc tính baèng caùch Click vaøo teân thuoäc tính sau ñoù nhaäp giaù trò caàn thieát vaøo vuøng giaù trò, nhö hình treân thì DAILY laø giaù trò cuûa thuoäc tính Record Source . Boolean Thuoäc tính kieåu Boolean duøng ñeå löu giaù trò luaän lyù ÑUÙNG hay SAI. Coù 3 nhoùm giaù trò coù theå ñöôïc söû duïng cho thuoäc tính Boolean: Yes/No, True/False hay On/Off. Khi moät thuoäc tính coù kieåu laø Boolean thì giaù trò cuûa noù seõ chöùa trong moät ComboBox. Ñeå thay ñoåi giaù trò cuûa thuoäc tính ta Click vaøo teân thuoäc tính, sau ñoù choïn moät giaù trò coù trong ComboBox giaù trò. Ta cuõng coù theå Double click vaøo teân cuûa thuoäc tính ñeå thay ñoåi töø Yes (True/On) sang No (False/Off) vaø ngöôïc laïi. Enumerated Ñaây laø taäp hôïp moät soá giaù trò ñònh saün cho thuoäc tính cuûa ñoái töôïng. Nghóa laø thuoäc tính chæ coù theå nhaän moät trong nhöõng giaù trò naøy vaø soá giaù trò laø coá ñònh, khoâng theâm hay bôùt ñöôïc. Caùc Chöùng chæ B Tin Hoïc Quoác Gia Trang 8/131
 10. Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy giaù trò ñöôïc chöùa trong moät ComboBox giaù trò cuûa thuoäc tính. Ñeå thay ñoåi giaù trò cuûa thuoäc tính, ta cuõng thöïc hieän töông töï kieåu Boolean Numeric Thuoäc tính coù kieåu soá cho pheùp ta nhaäp vaøo nhöõng giaù trò soá, coù hai loaïi soá maø ta caàn chuù yù khi nhaäp cho thuoäc tính laø soá thöïc vaø soá nguyeân tuyø theo töøng thuoäc tính. Expression Coù moät vaøi thuoäc tính maø giaù trò cuûa noù coù theå chöùa moät chuoãi theo moät qui taéc nhaát ñònh ñeå thay ñoåi caùch hieån thò giaù trò cuûa thuoäc tính, giaù trò cuûa nhöõng thuoäc tính ñoù goïi laø Expression. Ñeå thay ñoåi giaù trò cho thuoäc tính naøy ta phaûi bieát cuù phaùp cuûa töøng thuoäc tính. Tuy nhieân, Microsoft Access cung caáp cho ta coâng cuï hoã trôï ñeå taïo giaù trò cho thuoäc tính baèng caùch click vaøo nuùt . Sau ñoù, theo caùc böôùc chæ daãn ta seõ taïo ñöôïc giaù trò cho thuoäc tính. I.2. Caùc thuoäc tính thöôøng duøng cuûa Form I.2.1. Nhoùm thuoäc tính kieåu String Name Ñaây laø thuoäc tính duøng ñeå phaân bieät giöõa caùc ñoái töôïng. Thoâng qua teân Microsoft Access seõ nhaän bieát ñöôïc caùc ñoái töôïng hieän coù. Moät ñieàu caàn löu yù laø teân cuûa ñoái töôïng trong cuøng moät form thì khoâng ñöôïc truøng laép. Nghóa laø, neáu trong phaïm vi moät Form thì giaù trò thuoäc tính Name cuûa nhöõng ñoái töôïng trong Form ñoù phaûi khaùc nhau. Nhöng neáu giöõa hai Form thì teân cuûa caùc ñoái töôïng trong hai Form coù theå gioáng nhau. Ñoái vôùi ñoái töôïng Form, giaù trò thuoäc tính Name cuûa moät Form môùi taïo seõ ñöôïc xaùc ñònh khi ta löu Form ñoù, choïn chöùc naêng Save. Ñeå chænh söûa giaù trò cuûa thuoäc tính Name, ta phaûi ñoùng Form neáu noù ñang môû, sau ñoù Click phaûi vaøo teân Form caàn söûa vaø choïn chöùc naêng Rename. Giaù trò cuûa thuoäc tính Name coù moät soá löu yù sau: Coù theå laø söï keát hôïp cuûa chuoãi, soá, khoaûng traéng, … Khoâng coù kyù töï ñaëc bieät nhö: daáu chaám (.), daáu chaám thang (!), daáu ngoaëc vuoâng ([]) Maëc duø giaù trò Name coù theå coù khoaûng traéng nhöng ta khoâng neân söû duïng vì seõ gaây khoù khaên khi laäp trình trong moâi tröôøng VBA. Caption Thoâng tin xuaát hieän treân thanh tieâu ñeà cuûa Form goïi laø Caption cuûa Form vaø noäi dung cuûa noù seõ löu tröõ trong thuoäc tính Caption. Chöùng chæ B Tin Hoïc Quoác Gia Trang 9/131
 11. Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Noäi dung cuûa Caption coù theå laø chuoãi vaên baûn baát kyø, thoâng thöôøng laø nghóa cuûa Form ñang laøm vieäc. I.2.2. Nhoùm thuoäc tính kieåu Boolean Record Selectors Laø moät ñieàu khieån naèm beân goùc traùi cuûa Form vaø chæ xuaát hieän khi Form ñang ôû cheá ñoä thöïc thi. Noù cho pheùp ngöôøi duøng choïn taát caû caùc field cuûa moät hay nhieàu doøng treân Form. Ta coù theå aån hoaëc hieän ñieàu khieån naøy tuyø theo yeâu caàu thieát keá cuûa Form. Neáu muoán hieån thò ñieàu khieån Record Selectors, thieát laäp giaù trò cho thuoäc tính Record Selectors laø Yes, ngöôïc laïi choïn No neáu muoán aån. Navigation Buttons Ñaây laø ñieàu khieån cho pheùp ngöôøi söû duïng di chuyeån qua laïi giöõa caùc doøng döõ lieäu hieän coù treân Form. Noù thöïc söï höõu duïng khi döõ lieäu treân Form hieån thò töøng doøng taïi moät thôøi ñieåm. Nhöng khi Form hieån thò döõ theo daïng baûng thì ta neân aån ñieàu khieån naøy. Ñieàu khieån naøy chæ xuaát hieän khi Form ñang ôû cheá ñoä thöïc thi. Ñeå hieån thò ñieàu khieån Navigation Buttons ta seõ thieát laäp giaù trò cho thuoäc tính Navigation Buttons laø Yes, ngöôïc laïi choïn No neáu muoán aån. I.2.3. Nhoùm thuoäc tính kieåu Enumerated Border Style Thuoäc tính duøng ñeå thay ñoåi ñöôøng vieàn cuûa Form. Thoâng qua thuoäc tính naøy, ta coù theå cho pheùp ngöôøi duøng thay ñoåi kích thöôùc cuûa Form khi ñang thöïc thi. Ñeå thay ñoåi ñöôøng vieàn cuûa Form, ta chæ coù theå choïn moät trong boán giaù trò do Access qui ñònh: None, Thin, Sizable, Dialog. Max Min Buttons Khaû naêng phoùng to kích thöôùc cuûa Form leân baèng kích thöôùc maøn hình hay thu nhoû moät From xuoáng thanh Taskbar seõ ñöôïc ñieàu khieån thoâng qua thuoäc tính Max Min Buttons. Chöùng chæ B Tin Hoïc Quoác Gia Trang 10/131
 12. Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Thuoäc tính naøy cho ta moät soá giaù trò ñeå choïn löïa hieän hay aån nuùt Min vaø nuùt Max cho Form: None, Min Enabled, Max Enabled, Both Enabled. II. Daïng maøn hình thöôøng gaëp Vai troø chính cuûa ñoái töôïng Form laø duøng ñeå taïo nhöõng maøn hình giao tieáp giöõa ngöôøi duøng vaø döõ lieäu. Nhaèm taêng tính töông taùc vaø tieän duïng cho caùc maøn hình, ñoái töôïng Form cung caáp moät soá daïng theå hieän khaùc nhau tuyø theo muïc ñích thieát keá cuûa ngöôøi laäp trình khi taïo ra maøn hình laøm vieäc cuûa öùng duïng. Trong phaïm vi cuûa taøi lieäu naøy, ta seõ tìm hieåu caùch xaây döïng ba daïng maøn hình thöôøng duøng laø Columnar, Tabular, Datasheet. II.1. Columnar Daïng maøn hình naøy seõ hieån thò thoâng tin cuûa moät doøng döõ lieäu taïi moät thôøi ñieåm. Ñeå xem thoâng tin cuûa nhöõng doøng döõ lieäu khaùc nhau thì ngöôøi duøng söû duïng chöùc naêng di chuyeån coù treân maøn hình (nhö laø Navigation Buttons), muoán choïn taát caû caùc coät cuûa doøng hieän haønh thì ta phaûi söû duïng thanh Record Selectors cuûa Form. Öu ñieåm cuûa daïng maøn hình naøy laø giuùp ngöôøi duøng taäp trung xöû lyù thoâng tin cuûa moät doøng döõ lieäu ñang coù treân Form. Tuy nhieân, daïng maøn hình naøy seõ khoâng töï nhieân neáu ta coù nhu caàu xem thoâng tin ôû möùc ñoä toång quaùt, xem nhieàu thoâng tin cuøng luùc. II.2. Tabular Maøn hình hieån thò thoâng tin löu tröõ ôû daïng taäp hôïp caùc doøng döõ lieäu lieân tuïc nhau. Vôùi daïng maøn hình naøy ngöôøi duøng coù theå xem thoâng tin cuûa nhieàu doøng döõ lieäu khaùc nhau cuøng luùc. Chöùng chæ B Tin Hoïc Quoác Gia Trang 11/131
 13. Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy II.3. Datasheet Daïng hieån thò cuûa maøn hình gioáng vôùi ñoái töôïng Table, hieån thò taát caû döõ lieäu taïi moät thôøi ñieåm. Hình thöùc naøy thöôøng ñöôïc söû duïng keát hôïp vôùi daïng Columnar ñeå hieån thò döõ lieäu cuûa nhöõng baûng coù quan heä giuùp ngöôøi duøng laøm vieäc ñoàng thôøi treân nhöõng baûng döõ lieäu khaùc nhau. III. Moâi tröôøng thieát keá maøn hình laøm vieäc III.1. Taïo maøn hình laøm vieäc baèng Wizard III.1.1. Ñaëc ñieåm cuûa Form Wizard Coâng cuï Wizard giuùp ngöôøi laäp trình deã daøng taïo ñoái töôïng Form baèng moät soá böôùc thoâng qua nhöõng maøn hình hoûi ñaùp. Ngöôøi laäp trình chæ caàn theo nhöõng chæ daãn qua caùc böôùc coù saün thì seõ taïo ñöôïc moät soá daïng maøn hình laøm vieäc ñôn giaûn. Moät soá ñieåm caàn löu yù khi taïo Form baèng Wizard: ÔÛ maøn hình ñaàu tieân, ta phaûi xaùc ñònh nguoàn döõ lieäu cuûa baûng naøo seõ ñöôïc hieån thò leân Form caàn taïo. Nguoàn döõ lieäu naøy coù theå laø moät vaøi Field coù trong baûng, moät baûng, hay laø nhieàu baûng. Tuyø theo nguoàn döõ lieäu ta choïn maø Wizard seõ phaùt sinh ra moät hay nhieàu ñoái töôïng Form, khi ñoù seõ coù moät Form chöùa taát caû nhöõng Form khaùc. Ñieåm naøy ta seõ tìm hieåu kyõ hôn khi taïo Form baèng Design. Trong maøn hình thöù hai, ta phaûi choïn daïng theå hieän cuûa Form khi thöïc thi. Trong phaïm vi cuûa taøiiieäu naøy, ta chæ xeùt ba daïng ñaõ trình baøy ôû treân. Ñeå di chuyeån qua laïi giöõa caùc maøn hình cuûa Wizard ta duøng caùc nuùt Next, Back. Ñeå keát thuùc quaù trình taïo Form ta click vaøo nuùt Finish coù treân maøn hình Wizard. Neáu muoán huyû boû thao taùc taïo Form thì choïn chöùc naêng Cancel. III.1.2. Caùch taïo maøn hình laøm vieäc baèng Form Wizard Ñeå taïo moät Form baèng Wizard, tröôùc tieân ta phaûi kích hoaït coâng cuï Wizard duøng ñeå taïo Form. Coù hai caùch ñeå ta môû Wizard, tröôùc heát ta phaûi choïn ñoái töôïng Form coù trong cöûa soå Chöùng chæ B Tin Hoïc Quoác Gia Trang 12/131
 14. Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Database. Sau ñoù, ta coù theå choïn trong hai caùch sau: Double Click vaøo doøng Create form by using wizard trong cöûa soå Database Click choïn chöùc naêng New ñeå môû cöûa soå New Form, trong cöûa soå naøy ta seõ choïn doøng Form Wizard, roài click nuùt OK Khi naøy seõ xuaát hieän maøn hình ñaàu tieân cuûa Form Wizard ñeå ta choïn nguoàn döõ lieäu seõ hieån thò treân Form. Sau khi choïn nhöõng Field cuûa baûng caàn hieån thò döõ lieäu ta seõ di chuyeån sang maøn hình tieáp theo. Maøn hình thöù hai cuûa Form Wizard laø nôi maø ta choïn hình thöùc hieån thò döõ lieäu cuûa maøn hình khi thöïc thi. ÔÛ böôùc naøy, ta ñaõ coù theå choïn Finish ñeå keát thuùc thao taùc taïo Form, khi ñoù giaù trò cuûa nhöõng maøn hình phía sau seõ laáy giaù trò maëc ñònh do Wizard cung caáp. ÔÛ maøn hình thöù ba, ta coù theå choïn moät trong vaøi maãu thieát keá maø Microsoft Access cung caáp. Böôùc cuoái cuøng laø ñaët teân cho ñoái töôïng Form maø Access seõ taïo ra cho ta. Thoâng thöôøng thì Wizard seõ töï ñoäng phaùt sinh teân cuûa Form ñeå noù khoâng bò truøng vôùi nhöõng Form ñang coù. Ñeå hoaøn taát vieäc taïo Form ta nhaát vaøo nuùt Finish, khi naøy trong cöûa soå Database seõ xuaát hieän ñoái töôïng Form vöøa taïo. III.2. Moâi tröôøng Design cuûa Form III.2.1. Giôùi thieäu veà Form Design Nhö ta ñaõ bieát, ngöôøi duøng laøm vieäc vôùi cô sôû döõ lieäu Access thoâng qua caùc maøn hình giao tieáp (Form). Do ñoù, ta phaûi toán khaù nhieàu thôøi gian vaø coâng söùc ñeå taïo neân caùc Form coù yù nghóa veà maët giao tieáp laãn xöû ly. Form Wizard cuûa Microsoft Access maëc duø hoã trôï cho ngöôøi thieát keá taïo nhanh caùc maøn hình giao tieáp khaù chuaån nhöng ñeå quaûn lyù toát nhöõng ñoái töôïng treân Form cuõng nhö coù theå taïo nhöõng maøn hình coù ñoä xöû lyù phöùc taïp cao thì ta phaûi laøm vieäc vôùi moâi tröôøng thieát keá cuûa Form, chính laø Form Design. Trong moâi tröôøng Design cuûa Form ta coù theå deã daøng caäp nhaät noäi dung theå hieän treân maøn hình laøm vieäc khi coù söï thay ñoåi veà caùch toå chöùc döõ lieäu beân döôùi, döõ lieäu lieân quan ñeán maøn hình. Ngoaøi ra, ta coøn theå thay ñoåi vò trí cuûa thoâng tin xuaát hieän treân maøn hình. Ñeå taïo maøn hình trong moâi tröôøng thieát keá cuûa Form, ta seõ môû cöûa soå Design View cuûa ñoái töôïng Form. Moïi ñoái töôïng Form, caû nhöõng Form ñaõ taïo tröôùc ñoù baèng Wizard hay nhöõng Form saép taïo, ñeàu coù theå môû vaø thieát keá ôû cöûa soå Design View cuûa noù. III.2.2. Moät soá thaønh phaàn trong cöûa soå Design View Trong moâi tröôøng thieát Form cuûa Access ta caàn chuù yù moät soá coâng cuï quan troïng nhaèm hoã trôï thao taùc thieát keá maøn hình laøm vieäc laø: Field List, Toolbox vaø cöûa soå Properties. Nhöõng thaønh phaàn laø caùc cöûa soå ñoäc laäp nhau vaø ta coù theå taét hay baät baát kyù luùc naøo khi ñang thieát keá, trong cöûa soå Design View. Chöùng chæ B Tin Hoïc Quoác Gia Trang 13/131
 15. Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Field List Laø moät cöûa soå nhoû lieät keâ taát caû nhöõng Field coù theå xuaát thoâng tin leân maøn hình khi thöïc thi. Nhöõng Field naøy goïi laø nguoàn döõ lieäu cuûa Form vaø coù theå xuaát phaùt töø caùc Table hay Query. Cöûa soå Field List coù theå ñöôïc môû baèng caùch Click vaøo chöùc naêng treân thanh coâng cuï Form Design. Toolbox Lieät keâ moät soá coâng cuï duøng ñeå thieát keá maøn hình laøm vieäc. Nhöõng coâng cuï naøy duøng ñeå hieån thò thoâng tin coù trong nguoàn leân maøn hình hay giaù trò tính toaùn töø caùc Field nguoàn. Ñeå môû cöûa soå Toolbox ta click vaøo nuùt treân thanh coâng cuï Form Design. Properties Hieån thò caùc thuoäc tính vaø haønh ñoäng cuûa moät ñoái töôïng ñang ñöôïc choïn treân Form. Caùc thao taùc xöû lyù thuoäc tính cuûa ñoái töôïng gaàn gioáng vôùi nhöõng thuoäc tính cuûa Form ñaõ trình baøy ôû phaàn treân. Ñeå môû trang thuoäc tính cuûa ñoái töôïng thì ta click phaûi vaøo ñoái töôïng vaø choïn Properties. Hoaëc click choïn ñoái töôïng sau ñoù click vaøo nuùt treân thanh coâng cuï Form Design. Chöùng chæ B Tin Hoïc Quoác Gia Trang 14/131
 16. Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Baøi 2 THIEÁT KEÁ CAÙC DAÏNG MAØN HÌNH Toùm taét Lyù thuyeát 8 tieát - Thöïc haønh 18 tieát Muïc tieâu Caùc muïc chính Baøi taäp baét Baøi taäp laøm buoäc theâm Baøi hoïc naøy giuùp hoïc vieân I. Caùc ñieàu khieån 2.1, 2.2, phaân bieät vaø söû duïng ñuùng II. Caùc böôùc taïo maøn hình laøm 2.3 caùc ñieàu khieån duøng ñeå vieäc thieát keá Form, caùc böôùc cô III. Taïo maøn hình daïng main - sub baûn ñeå thieát keá maøn hình laøm vieäc. Ngoaøi ra, hoïc IV. Truyeàn döõ lieäu giöõa caùc maøn vieân seõ laøm quen thao taùc hình lieân keát döõ lieäu vaøo ñieàu V. Thieát keá caùc daïng maøn hình khieån vaø yù nghóa cuûa noù treân Form. Sau khi keát thuùc baøi hoïc, hoïc vieân coù theå: Thieát keá thaønh thaïo caùc daïng maøn hình laøm vieäc. Naém ñöôïc cô cheá hieån thò vaø ghi döõ lieäu treân Form. Chöùng chæ B Tin Hoïc Quoác Gia Trang 15/131
 17. Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy I. Caùc ñieàu khieån Trong baøi hoïc naøy, ta seõ laøm quen vôùi moät thaønh phaàn môùi khi xaây döïng maøn hình laøm vieäc ñoù laø caùc ñieàu khieån, nhöõng thaønh phaàn söû duïng trong quaù trình thieát keá Form. Microsoft Access coù nhieàu loaïi ñieàu khieån khaùc nhau phuïc vuï cho nhieàu muïc ñích thieát keá. Moãi ñieàu khieån coù moät teân goïi rieâng, ví duï nhö: ñieàu khieån Form, ñieàu khieån TextBox, ñieàu khieån Label, … Tröôùc khi tìm hieåu nhöõng thaønh phaàn chi tieát cuûa ñieàu khieån ta caàn bieát moät soá tính chaát chung maø cuûa chuùng. Ñaàu tieân, nhöõng ñieàu khieån duøng ñeå thieát keá Form laø caùc ñoái töôïng ñoà hoaï vaø ta coù theå thao taùc vôùi chuùng trong cöûa soå Design View cuûa Form. Vôùi moät ñoái töôïng ñoà hoaï ta coù deã daøng töông taùc vôùi chuùng baèng chuoät hay baøn phím, deã daøng thay ñoåi vò trí, kích thöôùc caùc ñoái töôïng trong cöûa soå thieát keá thieát. Form cuõng laø moät ñoái töôïng ñoà hoaï nhöng coù ñieåm khaùc bieät so vôùi nhöõng ñoái töôïng khaùc laø Form coù theå chöùa nhöõng ñoái töôïng trong vuøng laøm vieäc cuûa noù. Moät Form cuõng coù theå naèm trong moät Form khaùc nhöng thoâng qua moät ñoái töôïng trung gian, phaàn naøy ta seõ tìm hieåu ôû nhöõng baøi sau. Ngöôïc laïi thì moät ñieàu khieån cuûa Form khoâng theå chöùa caùc ñieàu khieån khaùc. Ngoaøi ñaëc ñieåm laø moät ñoái töôïng ñoà hoaï thì taát caû nhöõng ñieàu khieån ñeàu coù ba thaønh phaàn: Thuoäc tính, Haønh ñoäng vaø Söï kieän. Thuoäc tính – Property Thuoäc tính duøng ñeå xaùc ñònh nhöõng ñaëc ñieåm ñoái töôïng, nhöõng loaïi ñoái töôïng khaùc nhau thì seõ coù nhöõng thuoäc tính mang yù nghóa söû duïng gioáng vaø khaùc nhau. Thuoäc tính cuûa ñoái töôïng chia thaønh töøng nhoùm nhö ñaõ trình baøy trong phaàn thuoäc tính cuûa ñoái töôïng Form. Haønh ñoäng – Method Laø nhöõng thao taùc xöû lyù cuûa rieâng ñoái töôïng vaø do chính ñoái töôïng goïi thi thöïc thi haønh ñoäng ñoù. Haønh ñoäng cuûa ñoái töôïng seõ ñöôïc thöïc thi theo cuù phaùp sau: Teân ñoái töôïng.Teân haønh ñoäng Ví duï: Ñoái töôïng Form, teân Form laø frmViDu, coù moät haønh ñoäng goïi laø Undo, haønh ñoäng naøy coù yù nghóa laø boû qua taát caû caùc thay ñoåi döõ lieäu treân Form vaø phuïc hoài döõ lieäu cuûa Form laïi traïng thaùi tröôùc khi bò thay ñoåi, gaàn gioáng vôùi chöùc naêng Undo cuûa Microsoft Word. Ñeå thöïc hieän haønh ñôïn g ta vieát caâu leänh sau: frmViDu.Undo Chöùng chæ B Tin Hoïc Quoác Gia Trang 16/131
 18. Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Söï kieän – Event Ñaây laø thaønh phaàn trung taâm cho moïi xöû lyù lieân quan ñeán ñoái töôïng treân maøn hình. Khi noùi veà söï kieän cuûa moät ñoái töôïng thì ta thöôøng lieân töôûng ñeán thôøi ñieåm vaø nguyeân nhaân phaùt sinh ra söï kieän cuûa ñoái töôïng. Moãi ñoái töôïng seõ coù nhöõng söï kieän do ngoân ngöõ laäp trình VBA trong Access cung caáp vaø ôû traïng thaùi bình thöôøng (khoâng bò taùc ñoäng bôûi ngöôøi söû duïng hay ñoái töôïng khaùc) thì nhöõng söï kieän naøy khoâng xaûy ra. Chæ khi naøo coù söï taùc ñoäng leân ñoái töôïng (thôøi ñieåm phaùt sinh) thì khi ñoù söï kieän öùng vôùi taùc ñoäng (nguyeân nhaân cuûa söï kieän) ñoù môùi phaùt sinh. Nhöõng taùc ñoäng leân ñoái töôïng coù theå xuaát phaùt töø nhieàu caùch khaùc nhau, ví duï ngöôøi söû duïng click chuoät vaøo ñoái töôïng, khi nhaäp giaù trò leân ñoái töôïng hay laø söï taùc ñoäng giöõa caùc ñoái töôïng vôùi nhau. Moïi xöû lyù treân maøn hình laøm vieäc ñeàu döïa vaøo söï kieän cuûa caùc ñieàu khieån treân maøn hình. Moät ñoái töôïng thì coù nhieàu söï kieän vaø khi coù moät taùc ñoäng töø beân ngoaøi leân ñoái töôïng thì coù theå nhieàu ñoái töôïng lieân quan cuøng phaùt sinh ra nhöõng söï kieän khaùc nhau. Ví duï coù 2 ñoái töôïng Form A vaø Form B, neáu ta ñang laøm vieäc ôû Form A vaø click vaøo Form B thì khi ñoù Form A phaùt sinh phaùt sinh söï kieän laø Deactivate (khoâng coøn laø Form hieän haønh) coøn Form B seõ phaùt sinh ra söï kieän laø Activate (trôû thaønh Form hieän haønh). Do ñoù, vaán ñeà chính yeáu ôû ñaây laø phaûi xaùc ñònh ñöôïc ñoái töôïng naøo vaø söï kieän gì cuûa ñoái töôïng seõ ñöôïc xöû lyù tuyø theo nhöõng yeâu caàu cuï theå. Phaàn xaùc ñònh vaø xöû lyù söï kieän treân ñoái töôïn g seõ ñöôïc trình baøy chi tieát trong phaàn xöû lyù maøn hình trong nhöõng baøi sau. I.1. Nhöõng thaønh phaàn cuûa Form I.1.1. Nhöõng vuøng thieát keá treân Form ÔÛ baøi tröôùc ta ñaõ ñöôïc giôùi thieäu veà ñoái töôïng Form moät caùch toång quan veà yù nghóa vaø nhöõng daïng hieän thò cuûa Form. Trong baøi naøy, ta seõ tìm hieåu ñoái töôïng Form chi tieát hôn trong cöûa soå Design View. Trong quaù trình thieát keá maøn hình laøm vieäc thì Form laø ñoái töôïng neàn duøng ñeå chöùa caùc ñoái töôïng khaùc. Nhaèm hoã trôï thieát keá nhieàu daïng maøn hình ñöôïc deã daøng, ñoái töôïng Form ñöôïc chia laøm ba vuøng: Detail, Header vaø Footer. Ñeå taïo ra caùc daïng maøn hình khaùc nhau ta chæ caàn saép xeáp caùc ñieàu khieån treân Form vaøo nhöõng vuøng thích hôïp. Chöùng chæ B Tin Hoïc Quoác Gia Trang 17/131
 19. Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy Form Detail Laø vuøng chính cuûa Form, nôi chöùa caùc ñieàu khieån hieån thò döõ lieäu treân maøn hình. Phaïm vi cuûa vuøng Detail töø thanh vaø keùo daøi cho ñeán khi baét ñaàu cuûa vuøng môùi. Form Header vaø Form Footer Laø vuøng ôû treân vaø döôùi Detail. Giaù trò cuûa caùc ñieàu khieån trong hai vuøng naøy seõ xuaát hieän ôû vò trí treân cuøng hay döôùi cuoái cuûa Form. Hai vuøng naøy coù theå coù hoaëc khoâng, muoán hieän hay aån hai vuøng naøy ta click phaûi vaøo baát kyø vò trí naøo treân Form sau ñoù click vaøo . I.1.2. Moät soá söï kieän thöôøng duøng Khi thöïc hieän caùc thao taùc xöû lyù cho maøn hình laøm vieäc ta caàn chuù yù moät soá söï kieän sau: On Load Söï kieän seõ phaùt sinh khi ñoái töôïng Form môùi môû trong cheá ñoä Form View. Söï kieän naøy thöôøng ñöôïc duøng ñeå thöïc hieän nhöõng xöû lyù khôûi taïo nguoàn vaø traïng thaùi cho caùc ñieàu khieån khi maøn hình môùi môû. On Current Ñoái vôùi nhöõng Form coù nguoàn döõ lieäu thì khi döõ lieäu treân Form thay ñoåi töø maåu tin naøy sang maåu tin khaùc thì Form seõ phaùt sinh ra söï kieän Current. Nhöõng yeâu caàu veà tính toaùn xöû lyù döïa treân maåu tin hieän haønh cuûa Form seõ ñöôïc vieát trong söï kieän naøy. Before Update / After Update Khi döõ lieäu nguoàn treân Form bò thay ñoåi vaø ghi xuoáng baûng döõ lieäu thì tröôùc ghi döõ lieäu ghi xuoáng baûng thì Form seõ phaùt sinh ra söï kieän Before Update. Sau khi döõ lieäu treân Form ñaõ ñöôïc ghi vaøo baûng roài thì söï kieän After Update ñöôïc phaùt sinh. Döïa vaøo hai söï kieän naøy ta seõ thöïc hieän caùc thao taùc xöû lyù loãi, caäp nhaät döõ lieäu cho caùc baûng lieân quan, … I.2. Moät soá thao taùc chung treân ñieàu khieån I.2.1. Taïo ñieàu khieån treân Form Ñeå laøm vieäc vôùi ñieàu khieån tröôùc heát ta phaûi taïo ñieàu khieån leân Form. Trong cöûa soå Design View, nhöõng ñieàu khieån coù theå söû duïng ñeå thieát keá Form naèm treân thanh Toolbox. Muoán taïo moät ñieàu khieån treân Form ta chæ caàn click choïn ñieàu khieån treân Toolbox sau ñoù click vaøo vuøng thieát keá cuûa Form. Khi ñoù, treân Form seõ xuaát hieän moät ñoái töôïng öùng vôùi ñieàu khieån vöøa ñöôïc choïn treân Toolbox. Ta cuõng coù theå taïo ñoái töôïng baèng caùch sao cheùp töø moät ñoái töôïng ñaõ coù treân Form baèng chöùc naêng Copy (Ctrl + C) vaø Paste (Ctrl + V) trong cöûa soå thieát keá. Ñoái töôïng môùi ñöôïc sao cheùp seõ coù ñaày ñuû nhöõng thuoäc tính cuûa ñoái töôïng goác. Chöùng chæ B Tin Hoïc Quoác Gia Trang 18/131
 20. Taøi lieäu höôùng daãn giaûng daïy I.2.2. Choïn caùc ñieàu khieån Sau khi taïo ñieàu khieån treân Form, ta phaûi choïn ñieàu khieån caàn xöû lyù. Khi moät ñieàu khieån ñöôïc choïn thì ta coù theå thöïc hieän nhieàu thao taùc ñònh daïng cho ñieàu khieån, nhö Font, Maøu chöõ, daïng hieån thò, … Ta coù theå söû duïng chuoät hay baøn phím ñeå choïn moät hay nhieàu ñieàu khieån. Ñieàu khieån ñang ñöôïc choïn seõ coù 8 oâ hình vuoâng maøu ñen bao quanh. Choïn ñieàu khieån baèng chuoät ta coù theå thöïc hieän moät trong nhöõng caùch sau: Click vaøo ñieàu khieån caàn choïn. Thöïc hieän thao taùc click vaø keùo chuoät ñeå taïo moät khung hình chöõ nhaät, nhöõng ñieàu khieån bò caét hoaëc naèm trong khung naøy seõ ñöôïc choïn. Di chuyeån chuoät veá phía beân traùi hay phía treân cuøng cuûa Form ñang thieát keá, khi bieåu töôïng cuûa chuoät chuyeån thaønh hình hoaëc thì click chuoät. Khi ñoù, treân Form seõ xuaát hieän moät ñöôøng thaúng caét ngang hay doïc Form, nhöõng ñieàu khieån naèm treân ñöôøng thaúng seõ ñöôïc choïn. Trong tröôøng hôïp muoán choïn taát caû caùc ñieàu khieån coù treân Form cuøng luùc ta coù theå nhaán toå hôïp phím Ctrl + A. Ta cuõng coù theå nhaát giöõ phím Shift hay Ctrl trong khi click chuoät choïn ñieàu khieån. Ngoaøi ra, khi ñang choïn moät ñieàu khieån ta coù theå nhaán phím Tab ñeå di chuyeån qua caùc ñieàu khieån coøn laïi treân Form. I.2.3. Di chuyeån caùc ñieàu khieån Ñieàu khieån coù theå naèm ôû nhöõng vò trí khaùc nhau treân vuøng thieát keá cuûa Form. Ta deã daøng thay ñoåi vò trí cuûa ñieàu khieån baèng caùch choïn ñieàu khieån vaø duøng chuoät keùo thaû ñieàu khieån ñeán vò trí caàn thieát. Ngoaøi ra ta coøn coù theå söû duïng caùc phím muõi teân ñeå di chuyeån ñieàu khieån ñang ñöôïc choïn. Khi ta reâ chuoät qua caùc ñieàu khieån ñang ñöôïc choïn, bieåu töôïng cuûa chuoät seõ thay ñoåi sang moät trong hai daïng sau, moãi daïng coù yù nghóa yù di chuyeån khaùc nhau: Di chuyeån moät ñieàu khieån ñöôïc choïn Di chuyeån ñieàu khieån vaø thaønh phaàn thaønh lieân keát vôùi noù neáu coù Di chuyeån nhoùm caùc phaàn töû ñang ñöôïc choïn I.2.4. Thay ñoåi kích thöôùc cuûa ñieàu khieån Khi ñieàu khieån ñöôïc choïn thì xung quanh noù xuaát hieän 8 oâ hình vuoâng maøu ñen. Ñeå thay ñoåi kích thöôùc cuûa ñieàu khieån ta di chuyeån chuoät ñeán vò trí cuûa caùc oâ vuoâng, khi ñoù bieåu töôïng cuûa chuoät seõ ñoåi thaønh daïng ñöôøng thaúng hai ñaàu coù hai muõi teân ( ), click vaø reâ chuoät ñeå thay ñoåi kích thöôùc cuûa ñieàu khieån. Ngoaøi ra, ta cuõng coù theå söû duïng toå hoäp phím Shift vaø caùc phím muõi teân ñeå thay ñoåi kích thöôùc cuûa ñieàu khieån. Chöùng chæ B Tin Hoïc Quoác Gia Trang 19/131
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2