intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu ORCAD tiếng việt

Chia sẻ: Duy Luân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

341
lượt xem
136
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với mục đích chia sẻ các kiến thức thu nhặt được và muốn các bạn có ý định học thiết kế mạch, giúp các bạn không mất nhiều thời gian. Tôi xin chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm mà tôi đã trải qua. Tất cả những kinh nghiệm này đều được tôi mày mò, sưu tầm thu lượm trên mạng và trên các diễn đàn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu ORCAD tiếng việt

 1. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 9 THIEÁT KEÁ MAÏCH IN MAÏCH ÑIEÀU CHÆNH ÑOÄ SAÙNG ÑEØN Trong baøi taäp naøy baïn seõ ñöôïc höôùng daãn thieát keá maïch in cho maïch ñieàu chænh ñoä saùng ñeøn coù sô ñoà nguyeân lyù nhö sau : Ñeå khôûi ñoäng chöông trình veõ sô ñoà nguyeân lyù maïch ñieän trong Orcad, nhaáp choïn Start > Programs > OrCAD Release 9 > Capture. Maøn hình OrCAD Capture xuaát hieän, choïn File > New > Project. Hoäp thoaïi New Project xuaát hieän. Taïi khung Name nhaäp teân caàn ñaët cho maïch vaøo, taïi khung Location nhaáp chuoät vaøo nuùt Browse ñeå choïn ñöôøng daãn cho maïch göûi vaøo. Choïn xong nhaáp OK. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG 206
 2. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 9 Trong maïch naøy goàm coù : 1 CAÀU DIODE, 3 RAÉC CAÉM 2 CHAÂN, 1 TUÏ PHAÂN CÖÏC, 1 DIODE ZENER, 6 ÑIEÄN TRÔÛ,1 QUANG TRÔÛ, 1 BIEÁN TRÔÛ, 4 TRANSISTOR, 1 TRIAC, 2 CHAÂN MASS. Ñeå laáy linh kieän ra töø thö vieän, nhaáp choïn Place > Part… hay nhaán toå hôïp phím Shift + P treân baøn phím. Hoäp thoaïi Place Part xuaát hieän, tieán haønh laáy nhöõng linh kieän töø trong thö vieän ra, nhaáp chuoät vaøo nuùt Add Library… Hoäp thoaïi Browse File xuaát hieän, taïi khung Look in nhaáp chuoät vaøo muõi teân höôùng xuoáng ñeå choïn thö muïc Library trong Orcad. Taïi khung beân döôùi nhaáp choïn muïc Discrete. Choïn xong nhaáp Open. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG 207
 3. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 9 Hoäp thoaïi Place Part laïi xuaát hieän, taïi khung Libraries thaáy xuaát hieän muïc DISCRETE, nhaáp choïn muïc naøy. Taïi khung Part nhaáp chuoät vaøo thanh cuoän beân phaûi, nhaáp choïn teân R. Choïn xong nhaáp OK. di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc vaø nhaáp chuoät taïi nhöõng vò trí khaùc nhau ñeå choïn vò trí, soá löôïng linh kieän. Ñeå laáy quang trôû choïn Place > Part… Hoäp thoaïi Place part xuaát hieän, nhaáp choïn R2, choïn xong nhaáp OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc ñeå nhaáp choïn vò trí quang trôû. Ñeå laáy bieán trôû choïn Place > Part… Hoäp thoaïi Place part xuaát hieän, nhaáp choïn RESISTOR VAR 2, choïn xong nhaáp OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc ñeå nhaáp choïn vò trí linh kieän. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG 208
 4. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 9 Ñeå laáy caàu diode choïn Place > Part… Hoäp thoaïi Place part xuaát hieän, nhaáp choïn RB152, choïn xong nhaáp OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc ñeå nhaáp choïn vò trí caàu diode. Ñeå laáy tuï phaân cöïc, choïn Place > Part… Hoäp thoaïi Place part xuaát hieän, nhaáp choïn CAPACITOR POL, choïn xong nhaáp OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc ñeå nhaáp choïn vò trí tuï. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG 209
 5. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 9 Muoán laáy diode zener, choïn Place > Part… Hoäp thoaïi Place part xuaát hieän, nhaáp choïn DIODE ZENER, choïn xong nhaáp OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc ñeå nhaáp choïn vò trí zener. Ñeå laáy TRIAC, choïn Place > Part… Hoäp thoaïi Place part xuaát hieän, nhaáp choïn T2323, choïn xong nhaáp OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc ñeå nhaáp choïn vò trí triac. Ñeå laáy caùc chaân caém, choïn Place > Part… Hoäp thoaïi Place part xuaát hieän, nhaáp choïn Add Library… ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG 210
 6. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 9 Hoäp thoaïi Browse File xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo thanh cuoán beân döôùi ñeå tìm vaø choïn muïc Connector. Choïn xong nhaáp OK. Hoäp thoaïi Place Part xuaát hieän, taïi khung Libraries nhaáp choïn muïc CONNECTOR. Taïi khung Part nhaáp choïn chaân caém caàn, ôû ñaây ta nhaáp chuoät vaøo teân CON2. Choïn xong nhaáp OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc roài nhaáp choïn vò trí, soá löôïng chaân caém. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG 211
 7. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 9 Ñeå laáy caùc Transistor, choïn Place > Part… Hoäp thoaïi Place part xuaát hieän, nhaáp choïn Add Library… Hoäp thoaïi Browse File xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo thanh cuoán beân döôùi ñeå tìm vaø choïn muïc Transistor. Choïn xong nhaáp OK. Hoäp thoaïi Place Part xuaát hieän, taïi khung Libraries nhaáp choïn muïc TRANSISTOR. Taïi khung Part nhaáp choïn loaïi Transistor ta caàn, ôû ñaây ta nhaáp chuoät vaøo teân 2N3904. Choïn xong nhaáp OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc roài nhaáp choïn vò trí, soá löôïng transistor. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG 212
 8. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 9 Ñeå laáy chaân Mass cho maïch, haõy nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Place ground treân thanh coâng cuï. Hoäp thoaïi Place Ground xuaát hieän, taïi khung Symbol nhaáp choïn teân GND_POWER/CAPSYM. Choïn xong nhaáp OK vaø di chuyeån con troû ra maøn hình laøm vieäc roài nhaáp choïn vò trí, soá löôïng chaân Mass caàn cho maïch. Sau khi taát caû caùc linh kieän ñaõ ñöôïc laáy ra maøn hình laøm vieäc, ñeå hình daïng linh kieän khoâng xuaát hieän taïi con troû chuoät nöõa, nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Select treân thanh coâng cuï. Taát caû caùc linh kieän ñaõ laáy ra maøn hình laøm vieäc nhö sau: Tieáp tuïc tieán haønh saép xeáp linh kieän. Muoán di chuyeån linh kieän, chæ vieäc nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng linh kieän vaø reâ chuoät. Muoán quay linh kieän ñoái xöùng qua truïc ñöùng, chæ vieäc nhaáp choïn linh kieän roài nhaáp phaûi chuoät. Moät cöûa soå xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo Mirror Horizontally hay nhaán phím H treân baøn phím. Muoán quay linh kieän moät goùc 90o, chæ vieäc nhaáp choïn linh kieän roài nhaáp phaûi chuoät, moät cöûa soå xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo Rotate hay nhaán phím R treân baøn phím. Muoán quay linh kieän ñoái xöùng qua truïc naèm ngang, nhaáp choïn linh kieän roài nhaáp phaûi chuoät. Moät cöûa soå xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo Mirror Vertically hay nhaán phím V treân baøn phím. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG 213
 9. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 9 Trong khi di chuyeån, coù khi hai chaân linh kieän chaïm nhau. Hoäp thoaïi OrCAD Capture xuaát hieän raèng neáu baïn muoán noái hai chaân linh kieän naøy vôùi nhau thì baïn nhaáp chuoät vaøo nuùt OK. Neáu baïn khoâng muoán noái thì baïn cuõng nhaáp chuoät vaøo nuùt OK roài nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Undo treân thanh coâng cuï ñeå di chuyeån laïi. Khi di chuyeån caùc linh kieän theo sô ñoà nguyeân lyù, caùc linh kieän ñöôïc saép xeáp nhö sau: Tieán haønh noái chaân caùc linh kieän theo sô ñoà nguyeân lyù. Nhaáp choïn Place > Wire treân thanh coâng cuï. Con troû chuoät thay ñoåi thaønh hình chöõ thaäp, nhaáp chuoät taïi chaân linh kieän caàn noái roài di chuyeån con troû ñeán chaân linh kieän caàn noái vôùi noù vaø nhaáp chuoät. Cöù theá tieáp tuïc cho ñeán khi taát caû caùc linh kieän ñöôïc noái theo sô ñoà nguyeân lyù sau: ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG 214
 10. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 9 Ñeå thay ñoåi giaù trò linh kieän, nhaáp ñuùp chuoät vaøo giaù trò linh kieän. Hoäp thoaïi Display Properties xuaát hieän, taïi khung Value, nhaäp giaù trò caàn ñaët cho linh kieän. Nhaäp giaù trò xong nhaáp OK. Sau khi thay ñoåi giaù trò linh kieän xong ta coù sô ñoà nguyeân lyù hoaøn chænh nhö sau: ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG 215
 11. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 9 Ñeå kieåm tra loãi cho sô ñoà nguyeân lyù vaø chuyeån sang sô ñoà maïch in, nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Minimize ôû goùc phaûi phía treân maøn hình. Maøn hình nhö sau xuaát hieän, taïi khung beân traùi nhaáp choïn trang PAGE1. Sau ñoù nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Design rules check treân thanh coâng cuï ñeå kieåm tra loãi. Hoäp thoaïi Design Rules Check xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo nuùt OK ñeå tieán haønh kieåm tra. Neáu khoâng thaáy thoâng baùo gì nghóa laø maïch khoâng coù loãi. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG 216
 12. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 9 Tieáp tuïc taïo taäp tin coù ñuoâi .mnl ñeå thieát keá maïch in. Nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng Create netlist treân thanh coâng cuï. Hoäp thoaïi Create netlist xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo Layout, taïi khung Netlist File coù theå nhaáp chuoät vaøo nuùt Browse ñeå choïn ñöôøng daãn cho taäp tin ñöôïc göûi vaøo. Choïn xong nhaáp OK, (khuyeân khoâng neân nhaáp chuoät vaøo nuùt Browse ñeå thay ñoåi ñöôøng daãn). Hoäp thoaïi OrCAD Capture xuaát hieän, ta nhaáp chuoät vaøo nuùt OK ñeå tieáp tuïc. Ta chuyeån sang cheá ñoä thieát keá maïch in baèng caùch choïn Start > Programs > OrCAD Release 9 > Layuot Plus. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG 217
 13. GIAÙO TRÌNH EDA (ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION) - TÖÏ ÑOÄNG THIEÁT KEÁ MAÏCH ÑIEÄN TÖÛ VÔÙI ORCAD BAØI TAÄP 9 Maøn hình thieát keá maïch in xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo File > New ñeå môû moät File môùi. Hoäp thoaïi Load Template File xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo nuùt Open. Hoäp thoaïi Load Netlist Source xuaát hieän, nhaáp choïn teân maïch caàn thieát keá maïch in. Choïn xong nhaáp Open. Hoäp thoaïi Save File As xuaát hieän, taïi khung File name, nhaäp teân caàn ñaët cho maïch in (tuøy choïn). Nhaäp xong nhaáp chuoät vaøo nuùt Save. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT – KHOA ÑIEÄN BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY - HUYØNH MINH ÑAÊNG 218
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2