intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu phục vụ môn Giải tích mạch điện tử trên máy tính

Chia sẻ: Nguyen Huu Phuoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

188
lượt xem
48
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngay khi bạn vào chương trình Capture CIS, để khởi tạo một Project mới, bạn vào File/ New/ Project, bạn sẽ thấy hiện ra hộp thoại như sau: Trong hộp thoại có 4 mục để bạn chọn:  Analog or Mixed A/D: Cho liên thông với chương trình Pspice để thiết kế mạch điện. - PC Board Wizard: Cho liên thông với Layout Plus để vẽ bảng mạch in. - Programmable Logic Wizard: Cho liên thông với trình PLD dùng viết các chương trình nạp cho EPROM. - Schematic: Dùng để vẽ sơ đồ nguyên lý mạch....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu phục vụ môn Giải tích mạch điện tử trên máy tính

 1. Taøi lieäu phuïc vuï moân Giaûi tích maïch ñieän töû treân maùy tính GIÔÙI THIEÄU ORCAD 9.2 ñöôïc toå chöùc goàm boán phaàn chính:  Capture CIS: Veõ sô ñoà nguyeân lyù caùc maïch ñieän  PSpice: Tính toaùn vaø thieát keá maïch ñieän  Layout Plus: Veõ baûng maïch in  PLD: Vieát caùc chöông trình cho naïp vaøo caùc IC EPROM Ngay khi baïn vaøo chöông trình Capture CIS, ñeå khôûi taïo moät Project môùi, baïn vaøo File/ New/ Project, baïn seõ thaáy hieän ra hoäp thoaïi nhö sau: Trong hoäp thoaïi coù 4 muïc ñeå baïn choïn:  Analog or Mixed A/D: Cho lieân thoâng vôùi chöông trình Pspice ñeå thieát keá maïch ñieän.  PC Board Wizard: Cho lieân thoâng vôùi Layout Plus ñeå veõ baûng maïch in.  Programmable Logic Wizard: Cho lieân thoâng vôùi trình PLD duøng vieát caùc chöông trình naïp cho EPROM.  Schematic: Duøng ñeå veõ sô ñoà nguyeân lyù maïch. Bieân soaïn: GV. Tröông Ngoïc Anh Trang 1
 2. Taøi lieäu phuïc vuï moân Giaûi tích maïch ñieän töû treân maùy tính VEÕ SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LYÙ VÔÙI CAPTURE CIS I. TÌM HIEÅU GIAO DIEÄN CUÛA CAPTURE CIS Sau khi vaøo ñöôïc vuøng laøm vieäc cuûa Capture Cis. Baïn choïn muïc File roài choïn muïc New hay Open. Baïn seõ thaáy hieän ra cöûa soå giao dieän nhö hình sau: Thanh coâng cuï chính Thanh coâng cuï veõ sô ñoà maïch ñieän Treân trang veõ Capture Cis, baïn thaáy coù 2 thanh coâng cuï chính, yù nghóa cuûa chuùng nhö sau: Nhoùm thanh coâng cuï thöù nhaát: Coâng cuï Teân Chöùc naêng Taïo trang baûn veõ môùi New Môû caùc baûn veõ ñaõ löu treân oå cöùng Open Löu laïi baûn veõ hieän haønh leân oå cöùng Save Cho in caùc trang veõ Print Caét phaàn ñaõ choïn treân trang veõ caát vaøo Clipboard Cut Copy phaàn ñaõ choïn treân trang veõ caát vaøo Clipboard Copy Daùn phaàn ñaõ coù treân Clipboard vaøo trang veõ Paste Laáy laïi thao taùc tröôùc ñoù Undo Bieân soaïn: GV. Tröông Ngoïc Anh Trang 2
 3. Taøi lieäu phuïc vuï moân Giaûi tích maïch ñieän töû treân maùy tính Choïn laïi thao taùc sau cuøng Redo Phoùng lôùn baûn veõ Zoom in Thu nhoû baûn veõ Zoom out Phoùng to moät vuøng choïn Zoom Area Cho hieän heát caùc phaàn treân baûn veõ Zoom All Ghi maõ soá thöù töï treân caùc linh kieän Annotate Taùi ghi laïi caùc maõ soá treân caùc linh kieän Back Annotate Môû chöùc naêng kieåm tra loãi treân trang veõ Design Rule Check Taïo taäp tin khai baùo ñaët tính cuûa maïch Create Netlist Taïo ra caùc thoâng baùo veà maïch ñieän Cross Reference Taïo baûng keâ khai caùc linh kieän duøng trong maïch Bill Of Materials Taét hay môû tính naêng löôùi Snap To Grid Trôû qua trang quaûn lyù taäp tin cuûa trang veõ. G Project Manager Cho goïi phaàn giuùp ñôõ Help Löu caùc linh kieän hieän coù trong vuøng nhôù taïm Nhoùm coâng cuï chính thöù 2: Choïn ñoái töôïng, hay ñeå huûy leänh vöøa thöïc hieän xong. Select Laáy linh kieän Part Noái daây cho caùc linh kieän Wire Ñaët teân cho caùc ñöôøng noá hay boù noái Net Alias Ñaët boù noái ( Bus) Bus Noái hay khoâng noái taïi vò trí giao nhau cuûa caùc daây daãn Funtion Ñaët ñöôøng daãn vaøo boù noái Bus Entry Laáy kyù hieäu nguoàn nuoâi hay kyù hieäu noái ñaát Power Bieân soaïn: GV. Tröông Ngoïc Anh Trang 3
 4. Taøi lieäu phuïc vuï moân Giaûi tích maïch ñieän töû treân maùy tính Laáy kyù hieäu nguoàn nuoâi hay kyù hieäu noái ñaát Ground Ñaët khoái hình chöõ nhaät thay theá cho moät sô ñoà maïch ñieän Hierarchical Block Ñaët caùc caûng vaøo hay ra treân caùc khoái hình chöõ nhaät Hierarchical Port Ñaët chaân leân khoái hình chöõ nhaät Hierarchical Pin Ñaët caùc kyù hieäu noái maïch beân ngoaøi trang veõ Off Page Connect Xaùc ñònh chaân linh kieän boû troáng No Connect Veõ ñöôøng thaúng Line Veõ hình ñoùng kín taïo bôøi nhieàu ñoaïn thaúng Polyline Veõ hình chöõ nhaät hay hình vuoâng Rectangle Veõ ellipse hay hình troøn Ellipse Veõ cung troøn Arc II. BAÉT ÑAÀU TAÏO MOÄT PROJECT MÔÙI. Ñeå khôûi taïo moät Project môùi, ta vaøo File/ New/ Project. Xuaát hieän moät hoäp thoaïi nhö sau: Ñieàn teân cuûa Project maø baïn muoán khôûi taïo vaø oâ Name . Choïn ñöôøng daãn cho New Project taïi oâ Location. Nhaán OK vaø baïn ñaõ coù moät Project môùi vôùi vuøng laøm vieäc nhö sau: Bieân soaïn: GV. Tröông Ngoïc Anh Trang 4
 5. Taøi lieäu phuïc vuï moân Giaûi tích maïch ñieän töû treân maùy tính III. TRÌNH TÖÏ VEÕ MOÄT SÔ ÑOÀ MAÏCH ÑIEÄN NGUYEÂN LYÙ. o Duøng leänh Place Part ñeå laáy linh kieän ñaët leân trang veõ. o Duøng chuoät xaép xeáp linh kieän. o Duøng leänh Place Wire ñeå noái caùc linh kieän laïi vôùi nhau. o Bieän soaïn laïi trò soá linh kieän. o Trang trí baûn veõ vôùi caùc hình aûnh minh hoïa hay caùc vaên baûn. 1. Duøng leänh Place Part ñeå laáy linh kieän ñaët leân trang veõ. Baïn haõy nhaáp chuoät vaøo tieâu hình (hay nhaäp kyù töï “P”). Baïn thaáy hieän leân cuûa soå Place Part. Trong ñoù coù caùc thaønh phaàn nhö sau:  OÂ Part: Baïn nhaäp teân linh kieän muoán tìm.  OÂ Part List: Chöùa caùc linh kieän coù trong thö vieän ñang choïn  OÂ Libraries: Chöùa caùc thö vieän ñang duøng.  Add Library: Laáy theâm thö vieän môùi.  Remove Library: Boû bôùt thö vieän. Part Search: Tìm moät linh kieän trong thö vieän khaùc. Bieân soaïn: GV. Tröông Ngoïc Anh Trang 5
 6. Taøi lieäu phuïc vuï moân Giaûi tích maïch ñieän töû treân maùy tính Ví duï ñeå laáy ñieän trôû, ta chæ caàn nhaäp “R” vaøo oâ Part: Ta thaáy xuaát hieän ñieän trôû coù trong thöï vieän DISCRETE, baïn baám Ok ñeå laáy. Linh kieän naøy seõ gaén treân daáu con troû, baïn haõy tìm vò trí thích hôïp, nhaáp chuoät traùi ñeå ñaët kyù hieäu linh kieän leân baûn veõ. Trong luùc di chuyeån, baïn coù theå duøng phím:  “H”: laät ngang linh kieän  “V”: laät doïc linh kieän  “R”: xoay linh kieän 900 Baïn coù theå duøng chöùc naêng Part Search… trong cöûa soå Place Part ñeå tìm teân linh kieän coù trong caùc thö vieän cuûa Capture Cis. Trong trang veõ Capture Cis, baïn nhaán phím “P” ñeå môû cöûa soå Place Part. Trong cöûa soå naøy coù muïc Part Search. Baïn haõy nhaâp chuoät leân muïc naøy, moät hoäp thoaïi hieân ra nhö sau: Baïn nhaäp teân linh kieän caàn tìm trong oâ Part Name . Baïn chæ ñònh tìm trong caùc thö vieän naøo trong muïc Library Part. Chuù yù: baïn coù theå duøng daáu “*” ñeå thay cho kyù töï khoâng nhôù. Khi chæ ñònh xong baïn nhaán Begin Search ñeå baét ñaàu tìm. Moät soá thö vieän hay duøng nhö: DISCRETE, CONNECTOR, TRANSISTOR… Ñeå laáy nguoàn vaø mass cho sô ñoà, baïn nhaáp chuoät vaøo vaøo moät trong hai bieåu töôïng: (phím taét laø “G” hay “F”) khi ñoù moät trong hai hoäp thoaïi xuaát hieân: Bieân soaïn: GV. Tröông Ngoïc Anh Trang 6
 7. Taøi lieäu phuïc vuï moân Giaûi tích maïch ñieän töû treân maùy tính Löu yù: ñeå thuaän tieän cho sau naøy khi lieân thoâng vôùi PSPICE baïn neân söû duïng nguoàn mass laø: O/SOURCE. 2. Duøng coâng cuï Place Wire ñeå noái giöõa caùc linh kieän vôùi nhau veà maëc ñieän: , hay nhaán kyù töï “W”. Baïn chæ caàn nhaáp chuoät leân tieâu hình Luùc naøy con troû coù hình daïng chöû thaäp (+). Baïn haõy ñaët chuoät leân ngay chaân linh kieän, nhaán chuoät ñeå keùo daây qua caùc chaân linh kieän ñeå noái maïch. muoán ra khoûi Mode noái maïch baïn baám Esc hoaëc nhaáp phaûi chuoät choïn End Wire. 3. Bieân soaïn chæ soá linh kieän: Moãi moät linh kieän khi laáy ra seõ coù keøm theo noù moät giaù trò maëc ñònh, baïn coù theå chænh baèng caùch nhaáp ñuùp vaøo giaù trò hieän haønh vaø nhaäp giaù trò môùi vaøo hoäp thoaïi vöøa xuaát hieän. Trong cöûa soå Display Properties, baïn nhaäp giaù trò vaøo oâ Value. Bieân soaïn: GV. Tröông Ngoïc Anh Trang 7
 8. Taøi lieäu phuïc vuï moân Giaûi tích maïch ñieän töû treân maùy tính 4.Trang trí baûn veõ vôùi caùc hình veõ minh hoïa hay ñaët vaøo caùc vaên baûn: , Ñeå ñaët vaên baûn (Place Text) treân sô ñoà maïch ñieän. Baïn haõy nhaáp chuoät leân tieâu hình hay nhaán kyù töï “T”. Luùc naøy treân baûn veõ seõ xuaát hieän cöûa soå nhö sau: Trong khung hình chöõ nhaät baïn haõy nhaäp ñoïan vaên baûn maø mình caàn. Ñeå xuoáng doøng baïn giöõ Ctrl vaø nhaán Enter Baám Ok ñeå keát thuùc. Ñeán ñaây baïn ñaõ hoaøn thaønh coâng vieäc veõ moät sô ñoà nguyeân lyù. Coâng vieäc tieáp theo cuûa baïn laø chuaån bò ñeå chuyeån qua Layout ñeå thieát keá maïch in. Ghi nhaän: Trong Capture Cis phaàn hình veõ cuûa caùc kyù hieäu linh kieän, thuaàn tuyù chæ ñeå minh hoïa cho caùc ñaët tính rieâng cuûa moät linh kieän, noù coù tính khaùi quaùt, nhöng ta coù theå thay ñoåi tuøy thích mieãn sao noù coù tính gôïi yù cao laø ñöôïc. 5. Caùc phím taét thöôøng söû duïng khi veõ moät sô ñoà nguyeân lyù.  Phím “P”: Hieän cöûa soå laáy linh kieän.  Phím “W” : Ñaët ñöôøng noái qua caùc chaân linh kieän.  Phím “R,H,V”: Ñeå xoay linh kieän.  Phím “I” : Phoùng to baûn veõ.  Phím “O”: Thu nhoû baûn veõ.  Phím “T”: Bieân soaïn vaên baûn.  Phím “Ctrl + Z”: Laáy laïi leänh tröôùc ñoù.  Phím “ Delete”: Xoùa phaàn choïn. Bieân soaïn: GV. Tröông Ngoïc Anh Trang 8
 9. Taøi lieäu phuïc vuï moân Giaûi tích maïch ñieän töû treân maùy tính IV. CAÙCH TAÏO MOÄT THÖ VIEÄN MÔÙI TRONG CAPTURE CIS. Ñeå taïo thö vieän môùi chuùng ta laøm nhö sau: Vaøo File/ New/ Library. Cöûa soå Project cuûa baïn seõ xuaát hieän moät dao dieän nhö sau. H1 H2 Thö vieän vöøa taïo maëc ñònh seõ coù teân laø Library1.olb. (H1) Ñeå ñaët laïi teân, baïn click phaûi vaøo noù vaø choïn Save As. (H2) Luùc naøy baïn coù theå môû theâm nhieàu thö vieän khaùc ñeå coù theå cheùp caùc kyù hieäu ñaõ coù trong caùc thö vieän baèng caùch nhaán vaø keùo chuoät boû vaøo thö vieän cuûa mình. Neáu baïn nhaán chuoät ñoàng thôøi giöõ Ctrl thì töông ñöông vôùi leänh copy linh kieän. Ví duï: Taïo moät linh kieän môùi vôùi teân TUÏ ÑIEÄN vaø linh kieän naøy coù 2 chaân. Ñeå taïo moät linh kieän môùi baïn cuõng click phaûi vaøo noù vaø choïn New Part. Khi ñoù hoäp thoaïi New Part Property xuaát hieän: Name: baïn ñaët teân cho linh kieän(Ví duï: TU). Part Reference Prefix: Baïn ñaët maõ soá rieâng cho linh kieän. PCB Footprint: Choïn kieåu chaân haøn khi gaén linh kieän leân baûng maïch in.(trong oâ naøy baïn coù theå boû troáng, sau naøy khi lieân thoâng vôùi phaàn veõ maïch in baïn choïn laïi cuõng ñöôïc.) Kích OK ñeå quay laïi vuøng laøm vieäc, luùc ñoù treân maøn hình troâng nhö sau: Bieân soaïn: GV. Tröông Ngoïc Anh Trang 9
 10. Taøi lieäu phuïc vuï moân Giaûi tích maïch ñieän töû treân maùy tính Coâng cuï ñeå baïn laøm vieäc vôùi linh kieän kieän naøy naèm ôû beân phaûi cuûa maøn hình. Baïn coù theå duøng moät trong caùc kyù hieäu ñeå veõ ñöôøng bao cho linh kieän muoán veõ. Ngoaøi ra baïn coù theå söû duïng luoân caùc kyù hieäu chuaån cuûa IEEE ñeå veõ. , baïn seõ môû cöûa soå Plcae IEEE Symbol Khi baïn nhaáp leân tieâu hình Trong naøy chöùa caùc kyù hieäu chuaån cuûa IEEE, baïn coù theå duøng noù ñeå veõ daïng kyù hieäu cho linh kieän. Sau khi veõ ñöôøng bao ngoaøi cho linh kieän xong, caàn phaûi gaén caùc chaân noái cho linh kieän, , ñeå môû hoäp thoaïi Place Pin: ñeå laøm vieäc naøy baïn choïn tieâu hình: Bieân soaïn: GV. Tröông Ngoïc Anh Trang 10
 11. Taøi lieäu phuïc vuï moân Giaûi tích maïch ñieän töû treân maùy tính Name: Teân chaân linh kieän Number: Soá thöù töï cuûa chaân Shape: Hình daïng cuûa chaân Type: Loaïi chaân. Baïn neân döïa vaøo Datasheet cuûa linh kieän ñeå ñaët ñuùng chaân cho linh kieän muoán taïo. Sau khi thöïc hieän xong caùc böôùc nhö treân thì linh kieän cuûa baïn troâng nhö sau: Ñeán ñaây coâng vieäc taïo moät linh kieän môùi xem nhö hoaøn taác, vaø hoaøn toaøn baïn coù theå söûng duïng noù cho muïc ñích thieát keá. Meïo nhoû: Ñeå taïo moät linh kieän môùi thaät nhanh choùng, baïn haõy copy moät linh kieän töông töï coù trong thö vieän khaùc, sau ñoù chæ vieäc söõa laïi cho phuø hôïp. V. KEÁT NOÁI CAÙC TRANG LAÏI VÔÙI NHAU: Giaû söû baïn phaûi veõ moät sô ñoà nguyeân lyù vôùi nhieàu trang khaùc nhau, khi ñoù baïn caàn phaûi keát noái chuùng laïi vôùi nhau. “Place Off-Page Connector” sau ñoù Ñeå thöïc hieän vieäc naøy, ta kích vaøo bieåu töôïng choïn “OFFPAGELEFT-L” hay “OFFPAGELEFT-R”. Bieân soaïn: GV. Tröông Ngoïc Anh Trang 11
 12. Taøi lieäu phuïc vuï moân Giaûi tích maïch ñieän töû treân maùy tính Chöùc naêng naøy thöc hieän baèng caùch noái caùc chaân coù teân gioáng nhau laïi vôùi nhau. Ñeå ñaët teân cho ñieåm noái, ta chæ vieäc kích ñuùp vaøo ñieåm keát noái, vaø moät hoäp thoaïi ñeå ñaët teân xuaát hieän, baïn nhaäp teân vaø nhaán OK. Thoâng thöôøng noù ñöôïc ñaët teân moät caùch töï ñoäng. Ñieàu naøy giuùp chuùng ta raát nhieàu trong vieäc söû lyù maïch in sau naøy. Baïn neân söû duïng chöùc naêng “Place Net Alias” treân thanh coâng cuï ñeå ñaët teân cho nhöõng ñieåm noái quan trong nhö caùc ñòa chæ, caùc ñöôøng Bus döõ lieäu… Ñeå laøm vieäc naøy baïn kích vaøo bieåu töôïng treân thanh coâng cuï, baïn seõ thaáy moät hoäp thoaïi xuaát hieän ñeå baïn nhaäp teân cho ñieåm noái ñoù. Baïn coù theå di chuyeån teân ñoù ñeán baát cöù vò trí naøo maø baïn muoán. Neáu coù baát kyø chaân naøo cuûa linh kieän maø baïn khoâng muoán noái thì haõy söû duïng chöùc naêng “Place No Connect” ñeå ñaùnh daáu chaân ñoù trong Schematic( sô ñoà nguyeân lyù) cuûa baïn. Bieân soaïn: GV. Tröông Ngoïc Anh Trang 12
 13. Taøi lieäu phuïc vuï moân Giaûi tích maïch ñieän töû treân maùy tính PSPICE - PHAÂN TÍCH MAÏCH ÑIEÄN I. SÖÏ LIEÂN THOÂNG GIÖÕ CAPTURE CIS VAØ PSPICE: Ñeå coù theå moâ phoûng ñöôïc moät sô ñoà maïch ñieän, tröôùc heát baïn phaûi veõ sô ñoà maïch ñieän trong trang veõ Capture Cis vôùi caùc linh kieän phaûi ñöôïc khai baùo ñuû caùc thoâng soá kyõ thuaät. Ñeå môû nhanh trang veõ Capture Cis, baïn haõy nhaáp nhanh 2 nhòp treân tieâu hình Sau khi vaøo trang veõ Capture Cis, baïn choïn FileNewProject, baïn thaáy hieän ra hoäp thoaïi nhö sau: Ñeå trang veõ trong Capture Cis lieân thoâng ñöôïc vôùi chöông trình Pspice baïn haõy choïn: Analog or Mixed A/D  Trong oâ Name baïn haõy ñaët teân Project maø mình muoán taïo. Baïn choïn thö muïc chöùa taäp tin naøo vaøo Location Sau khi choïn xong baïn haõy baám OK. Luùc naøy treân maøn hình seõ xuaát hieän giao dieän nhö sau: Baïn choïn Create a blank project ñeå taïo Project môùi. Bieân soaïn: GV. Tröông Ngoïc Anh Trang 13
 14. Taøi lieäu phuïc vuï moân Giaûi tích maïch ñieän töû treân maùy tính Moät giao dieän môùi laïi xuaât hieän: Nhö ñaõ noùi ôû treân, ñeå coù theå moâ phoûng ñöôïc moät sô ñoà maïch ñieän, thì caùc linh kieän phaûi ñöôïc khai baùo ñuû caùc thoâng soá kyû thuaät. Ñeå laøm ñieàu naøy baïn haõy choïn linh lieän coù trong thö vieän Pspice. Baïn coù theå choïn moät soá thö vieän hay duøng nhö: ANALOG; DIODE; JBIPOLAR; SOURCE; SPECIAL… Bieân soaïn: GV. Tröông Ngoïc Anh Trang 14
 15. Taøi lieäu phuïc vuï moân Giaûi tích maïch ñieän töû treân maùy tính II. CAÙC DAÏNG MOÂ PHOÛNG CHÍNH TRONG PSPICE Pspice coù 4 daïng moâ phoûng chính nhö sau: Bias point: Duøng xaùc ñònh ñieàu kieän phaân cöïc DC cuûa moät maïch ñieän. Tính toaùn xong, baïn  seõ bieát ñöôïc caùc möùc aùp DC treân caùc nuùt vaø bieát ñöôïc doøng ñieän chaïy qua caùc nhaùnh. DC Sweep: Duøng phaân tích caùc ñaëc tính cuûa caùc linh kieän ñieän töû, nhö veõ caùc ñöôøng cong  ñaëc tính cuûa Diode, Transistor, SCR, Triac… Time Domain (Transient): Duøng phaân tích caùc möùc aùp treân caùc nuùt cuûa maïch ñieän laáy theo  bieán thôøi gian (truïc X laáy theo bieán thôøi gian). Noù coù coâng duïng nhö duøng moät maùy hieän soùng ñeå xem tín hieäu treân caùc ñieåm noái maïch. AC Sweep / Noise: Duøng phaân tích caùc möùc aùp treân caùc ñieåm noái maïch ñieän theo bieán taàn  soá vaø goùc pha(truïc X laáy theo bieán taàn soá vaø goùc pha). Noù duøng veõ ra ñöôøng cong bieân taàn vaø pha taàn cuûa maïch. Ví duï: Phaân tích maïch ñieän coù sô ñoà sau: Ta tieán haønh caùc böôùc phaân tích nhö sau: 1.BIAS POINT: Thieát keá ñieàu kieän phaân cöïc DC cho maïch ñieän: + Nguoàn DC khoâng ñoåi V1 = 12V + Bieát ñöôïc ñieän aùp DC taïi caùc nuùt. + Bieát cöôøng ñoä doøng ñieän chaûy qua caùc nhaùnh. Chuù yù: Luùc laáy phaân cöïc, caùc tuï chöa coù vai troø trong maïch (neáu coù seõ laøm hôû maïch), ta phaûi boû tuï ñi. Khi ñoù sô ñoà maïch ñieän chæ coøn laïi ñieän trôû vaø transistor nhö sau: Bieân soaïn: GV. Tröông Ngoïc Anh Trang 15
 16. Taøi lieäu phuïc vuï moân Giaûi tích maïch ñieän töû treân maùy tính (New Simulation) ñeå ñaët teân Sau khi baïn veõ xong maïch, baïn haõy choïn tieâu hình sau cho trang phaân tích. Sau khi ñaët teân xong baïn baám choïn Create, moät giao dieän hieän ra nhö sau: Trong oâ Analysis type baïn choïn muïc BIASPOINT Sau ñoù baïn baám vaøo tieâu hình sau ñeå chaïy phaân tích. Bieân soaïn: GV. Tröông Ngoïc Anh Trang 16
 17. Taøi lieäu phuïc vuï moân Giaûi tích maïch ñieän töû treân maùy tính Sau khi chaïy phaân tích xong baïn baám vaøo tieâu hình ñeå xem aùp taïi caùc nuùt vaø tieâu hình ñeå xem doøng ñieän chaïy qua caùc nhaùnh cuûa maïch ñieän. XEM DOØNG XEM AÙP Quan saùt caùc möùc aùp treân caùc chaân C, B, E cuûa Transistor ta thaáy Transistor ñaõ phaân cöïc ñuùng. Nghóa laø möùc aùp treân chaân C phaûi cao hôn möùc aùp treân chaân B ñeå moái noái C – B phaân cöïc nghòch vaø möùc aùp treân chaân B phaûi cao hôn möùc aùp treân chaân E ñeå moái noái B – E phaân cöïc thuaän. 2. DC SWEEP: Phaân tích maïch theo söï bieán ñoåi cuûa nguoàn ñieän aùp DC (taàn soá khoâng ñoåi). Nhö veõ caùc ñöôøng cong ñaëc tính cuûa diode, transistor, scr, triac, coång logic… Ví duï: Khaûo saùt möùc aùp treân chaân C vaø B cuûa Transistor Q2 khi nguoàn DC thay ñoåi töø 0V ñeán 20V. Baïn haõy môû trang Simulation Settings vaø choïn ñònh nhö hình beân döôùi. Bieân soaïn: GV. Tröông Ngoïc Anh Trang 17
 18. Taøi lieäu phuïc vuï moân Giaûi tích maïch ñieän töû treân maùy tính Sau khi phaân tích ta keát quaû nhö sau: Baïn thaáy trong vuøng töøng 0v ñeán 6v thì möùc aùp treân chaân C vaø chaân B taêng gaàn nhö nhau, nhöng khi ñieän aùp nguoàn V1 taêng cao hôn 6v, thì möùc aùp treân chaân B gaàn nhö ít taêng, trong khi ñoù möùc aùp treân chaân C laïi taêng maïnh hôn. 3. AC SWEEP/NOISE: Khaûo saùt daïng phaân tích theo ñöôøng cong Bieân- Taàn vaø Pha-Taàn. Yeâu caàu: Söû duïng tín hieäu daïng Sin coù bieân ñoä coá ñònh (VAC). Taàn soá coù theå thay ñoåi ñöôïc. Luùc naøy tuï ñieän ñoùng vai troø quan troïng trong maïch, chuùng ta duøng tuï hoùa ñeå laøm tuï lieân laïc vaø laøm caùc tuï loïc. Ta coù sô ñoà maïch ñieän nhö sau: Nhö vaäy chuùng ta ñaõ coù moät nguoàn tín hieäu daïng Sin, coù bieân ñoä khoâng ñoåi laø 1Vac, taàn soá coù theå thay ñoåi ñöôïc vaø ta seõ khai baùo sau. Nguoàn tín hieäu naøy seõ kích thích maïch, ta duøng Pspice ñeå khaûo saùt caùc möùc aùp töông öùng ôû ngoõ ra. ñeå môù trang phaân tích Simulation Settings. Baïn Baïn haõy nhaáp chuoät leân tieâu hình khai baùo nhö hình beân döôùi. Bieân soaïn: GV. Tröông Ngoïc Anh Trang 18
 19. Taøi lieäu phuïc vuï moân Giaûi tích maïch ñieän töû treân maùy tính Baïn choïn daõi taàn soá maø mình muoán phaân tích: Start Frequency: taàn soá baét ñaàu phaân tích. End Frequency: taàn soá keát thuùc. (1 Meg = 1Mega Hz) Sau khi Pspcie phaân tích xong, baïn coù keát quaû nhö sau: Ñöôøng cong Bieân – Taàn cho thaáy ñaùp öùng bieân taàn cuûa maïch khuyeách ñaïi, vôùi tín hieäu coù taàn soá treân 100Khz thì bieân ñoä baét ñaàu giaûm xuoáng. Baây giôø ta khaûo saùt ñöôøng cong Pha – Taàn, baèng caùch vaøo Trace  Add Trace hoaëc baïn choïn tieâu hình sau Baïn thaáy xuaát hieän hoäp thoaïi sau Add Traces vaø baïn choïn ñònh nhö beân döôùi. Bieân soaïn: GV. Tröông Ngoïc Anh Trang 19
 20. Taøi lieäu phuïc vuï moân Giaûi tích maïch ñieän töû treân maùy tính 2 1 Sau ñoù baïn baám OK keát quaû hieän ra nhö sau: Ñöôøng cong pha taàn cho thaáy ôû taàn soá 100Khz goùc pha cuûa tính hieäu ñaõ treã ñi gaàn 320 . Bieân soaïn: GV. Tröông Ngoïc Anh Trang 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2