intTypePromotion=1

Tài liệu thực hành môn Vi xử lý

Chia sẻ: Ha Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

2
544
lượt xem
300
download

Tài liệu thực hành môn Vi xử lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các ứng dụng của điều khiển rất đa dạng nên trong chương này sẽ giới thiệu đến các bạn một bộ thí nghiệm vi điều khiển tương đối đầy đủ các yêu cầu phần cứng và rất nhiều chương trình điều khiển có thể giúp bạn thực hành, thí nghiệm và có thể tự nghiên cứu, tự học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu thực hành môn Vi xử lý

 1. Taøi lieäu thöïc haønh moân Vi Xöû Lyù TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT KHOA ÑIEÄN TÖÛ – BOÄ MOÂN ÑIEÄN TÖÛ COÂNG NGHIEÄP ___________________________ THÖÏC TAÄP VI XÖÛ LYÙ TRÖÔNG NGOÏC ANH NAÊM 2007 GV: Tröông Ngoïc Anh Trang 1
 2. Taøi lieäu thöïc haønh moân Vi Xöû Lyù LÔØI GIÔÙI THIEÄU Sau khi ñaõ tìm hieåu kieán thöùc veà vi ñieàu khieån thì baïn coù theå baét ñaàu thöïc hieän caùc baøi thöïc haønh ñoái vôùi vi ñieàu khieån ñeå giuùp baïn hieåu roõ hôn nhöõng gì baïn ñaõ ñoïc. Caùc öùng duïng cuûa ñieàu khieån raát ña daïng neân trong chöông naøy seõ giôùi thieäu ñeán caùc baïn moät boä thí nghieäm vi ñieàu khieån töông ñoái ñaày ñuû caùc yeâu caàu phaàn cöùng vaø raát nhieàu chöông trình ñieàu khieån coù theå giuùp baïn thöïc haønh, thí nghieäm vaø coù theå töï nghieân cöùu, töï hoïc. Boä thí nghieäm vi ñieàu khieån naøy coù theå söû duïng ñöôïc nhieàu loaïi vi ñieàu khieån 89C51, 89C52, 89S51, 89S52, 89S8252, 89C1051, 89C2051 vaø 89C4051. Boä thí nghieäm coù theå naïp chöông trình cho nhieàu loaïi vi ñieàu khieån nhö vöøa neâu ra ôû treân. Ñaëc bieät laø vi ñieàu khieån 89S51, 89S52 vaø 89S8252 coù theå naïp chöông trình ngay trong heä thoáng ñang chaïy – ñieàu naøy tieát kieäm cho baïn khoâng phaûi maát nhieàu thôøi gian trong quaù trình gaén vaøo bo naïp roài sau khi naïp xong laïi gaén vaøo bo chaïy neáu khoâng ñuùng phaûi laøm ñi laøm laïi nhieàu laàn ñoái vôùi hoï 89C – dó nhieân 89C vaãn coù theå laøm ñöôïc nhöng maïch ñieän khaù phöùc taïp. Ñieàu tieän lôïi thöù 2 laø ñoái vôùi 89C baïn thaùo gaén IC treân caùc socket naïp vaø neáu baïn gaén ngöôïc thì coù theå laøm hoûng IC, coøn 89S thì do khoâng caàn thaùo gaén neân ñieàu naøy seõ khoâng xaûy ra. Chöông trình söû duïng cho boä thí nghieäm naøy laø MCS_52 raát deã söû duïng, cho pheùp baïn soaïn thaûo vaø bieân dòch chöông trình moät caùch nhanh choùng, deã daøng tìm ra loãi trong chöông trình. Caùc phaàn tieáp theo seõ trình baøy chi tieát caáu hình boä thí nghieäm, caùch söû duïng chöông trình vaø cung caáp caùc baøi thí nghieäm thöïc haønh coù theå phuïc vuï cho caùc baïn töï thöïc haønh. GV: Tröông Ngoïc Anh Trang 2
 3. Taøi lieäu thöïc haønh moân Vi Xöû Lyù HEÄ THOÁNG VI ÑIEÀU KHIEÅN DUØNG BOÄ NHÔÙ TRONG. Vi ñieàu khieån 89XX coù 4 port (töø port 0 ñeán port 3) ñöôïc noái vôùi caùc pinheader. Sô ñoà nguyeân lyù nhö hình 1 vaø hình boá trí linh kieän trong boä thí nghieäp nhö hình 8-2. Trong hình 2 coù 1 socket ñeå gaén vi ñieàu khieån vaøo thöïc hieän caùc thí nghieäm, chieàu gaén IC vaøo gioáng nhö hình treân. Coù 4 jumper [JP] ñeå giao tieáp tín hieäu vaøo ra. Hình 1. Sô ñoà maïch cuûa heä thoáng. Hình 2. Hình aûnh thöïc teá cuûa module vi ñieàu khieån. GV: Tröông Ngoïc Anh Trang 3
 4. Taøi lieäu thöïc haønh moân Vi Xöû Lyù 1. GIAO TIEÁP VÔÙI LED ÑÔN Moät trong nhöõng öùng duïng ñôn giaûn ñeå söû duïng 4 port cuûa vi ñieàu khieån xuaát döõ lieäu laøm quen vôùi laäp trình ta coù moät heä thoáng 32 led ñôn coù keát noái vôùi 4 pinheader 8 chaân. Khi muoán duøng port 1 ñeå ñieàu khieån 8 led thì chæ caàn duøng moät bus daây 8 sôïi keát noái 2 pinheader 8 chaân töø heä thoáng vi ñieàu khieån ñeán heä thoáng led ñôn. Sô ñoà maïch cuûa 32 led ñôn (do gioáng nhau neân chæ trình baøy 8 led) nhö hình 8-3 vaø sô ñoà boá trí linh kieän nhö hình 1-1: Hình 1-1. Sô ñoà nguyeân lyù cuûa 32 led. Hình 1-2. Sô ñoà linh kieän treân boä thí nghieäm cuûa 32 led ñôn. 4 pinheader duøng ñeå keát noái vôùi 32 led, ngoõ vaøo möùc 1 thì led saùng, möùc 0 led taét. Do söû duïng led 10 ly vaø ñeå taêng cöôøng ñoä saùng neân trong maïch söû duïng caùc IC ñeäm 2803 vaø duøng nguoàn 12V vaø ñieän trôû haïn doøng cho moãi led laø 1k. Chöùc naêng cuûa khoái hieån thò led ñôn duøng ñeå keát noái vôùi 4 port cuûa vi ñieàu khieån thöïc hieän caùc chöông trình ñieàu khieån led laøm quen vôùi laäp trình vi ñieàu khieån. GV: Tröông Ngoïc Anh Trang 4
 5. Taøi lieäu thöïc haønh moân Vi Xöû Lyù 2. GIAO TIEÁP TRÖÏC TIEÁP VÔÙI 2 LED 7 ÑOAÏN Trong thöïc teá coù nhieàu öùng duïng trong ta chæ söû duïng moät hay hai led 7 ñoaïn nhö heä thoáng ñeám giaây, ñeám saûn phaåm, heä thoáng heïn giôø neân trong heä thoáng thí nghieäm naøy coù thieát keá theâm phaàn giao tieáp vôùi 2 led 7 ñoaïn loaïi anode chung ñeå tieän cho vieäc söû duïng. Sô ñoà maïch giao tieáp cuûa 2 led ñaõ qua ñieän trôû haïn doøng vaø coù 2 pinheader ñeå nhaän tín hieäu nhö hình 8-5 vaø hình treân boä thí nghieäm nhö hình 8-6 Hình 2-1. Sô ñoà nguyeân lyù cuûa 2 led 7 ñoaïn. Hình 2-2. Sô ñoà linh kieän treân boä thí nghieäm cuûa 2 led 7 ñoaïn. GV: Tröông Ngoïc Anh Trang 5
 6. Taøi lieäu thöïc haønh moân Vi Xöû Lyù 3. GIAO TIEÁP VÔÙI 8 LED 7 ÑOAÏN THEO PHÖÔNG PHAÙP QUEÙT Hình 3-1. Sô ñoà giao tieáp vôùi led 7 ñoaïn. Hình 3-2. Sô ñoà linh kieän treân boä thí nghieäm cuûa 8 led 7 ñoaïn. Trong caùc öùng duïng ñieàu khieån, nhieàu thoâng tin ñöôïc nhaäp töø baøn phím cuõng nhö caùc thoâng tin hieån thò treân caùc led 7 ñoaïn ví duï nhö thieát laäp nhieät ñoä khoáng cheá vaø ño nhieät ñoä cuûa moät heä thoáng. Trong boä thí nghieäm coù thieát keá giao tieáp vôùi 8 led 7 ñoaïn loaïi anode chung theo phöông phaùp queùt. Sô ñoà nguyeân lyù cuûa led 7 ñoaïn vaø ma traän phím nhö hình 8-5 vaø hình 8-6. Ñeå ñieàu khieån 8 led 7 ñoaïn phaûi duøng 16 ñöôøng ñieàu khieån: 8 ñöôøng ñieàu khieån 7 ñoaïn a, b, c, d, e, f, g, dp vaø 8 ñöôøng ñieàu khieån ñoùng ngaét 8 transistor. Taïi moãi moät thôøi ñieåm ta chæ cho 1 tranistor daãn vaø 7 transistor coøn laïi taét, döõ lieäu gôûi ra seõ saùng treân led töông öùng vôùi transistor daãn. Sau ñoù cho 1 transistor khaùc daãn vaø gôûi döõ lieäu hieån thò cho led ñoù, quaù trình ñieàu khieån naøy dieãn ra laàn löôït cho ñeán khi heát 8 led. Vôùi toác ñoä gôûi döõ lieäu nhanh vaø do maét coù löu aûnh neân ta nhìn thaáy 8 led saùng cuøng 1 luùc. GV: Tröông Ngoïc Anh Trang 6
 7. Taøi lieäu thöïc haønh moân Vi Xöû Lyù * Maõ queùt: möùc logic 0 thì transistor daãn, möùc logic 1 thì transistor ngaét. MAÕ HEX Maõ queùt ñieàu khieån caùc transistor FEh 1 1 1 1 1 1 1 0 Transistor 1 ON FDh 1 1 1 1 1 1 0 1 Transistor 2 ON FBh 1 1 1 1 1 0 1 1 Transistor 3 ON F7h 1 1 1 1 0 1 1 1 Transistor 4 ON EFh 1 1 1 0 1 1 1 1 Transistor 5 ON DFh 1 1 0 1 1 1 1 1 Transistor 6 ON BFh 1 0 1 1 1 1 1 1 Transistor 7 ON 7Fh 0 1 1 1 1 1 1 1 Transistor 8 ON * Maõ 7 ñoaïn: trong heä thoáng söû duïng led 7 ñoaïn loaïi Anode chung neân möùc logic 0 thì led saùng vaø möùc logic 1 thì led taét. Soá hex dp g f e d c b a Maõ soá hex 0 1 1 0 0 0 0 0 0 C0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 F9 2 1 0 1 0 0 1 0 0 A4 3 1 0 1 1 0 0 0 0 B0 4 1 0 0 1 1 0 0 1 99 5 1 0 0 1 0 0 1 0 92 6 1 0 0 0 0 0 1 0 82 7 1 1 1 1 1 0 0 0 F1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 80 9 1 0 0 1 0 0 0 0 90 A 1 0 0 0 1 0 0 0 88 B 1 0 0 0 0 0 1 1 83 C 1 1 0 0 0 0 1 0 C2 D 1 0 1 0 0 0 0 1 A1 E 1 0 0 0 0 1 1 0 86 F 1 0 0 0 1 1 1 0 8E Caùc maõ khaùc baïn coù theå töï thieát laäp. Caùc transistor vaø caùc ñieän trôû gaén beân döôùi bo maïch neân baïn seõ khoâng nhìn thaáy trong hình. Trong heä thoáng thí nghieäm naøy baøn phím coù theå phuïc vuï cho heä thoáng 2 ñeå nhaäp caùc maõ leänh vaø caùc thoâng soá nhöng cuõng coù theå phuïc vuï cho caùc thí nghieäm laøm quen vôùi baøn phím. Vôùi led 7 ñoaïn thì coù theå cho pheùp hieån thò chöõ vaø soá - khi ñoù coù raát nhieàu chöông trình öùng duïng coù theå thöïc hieän ñöôïc treân heä thoáng naøy nhö chöông trình ñeám saûn phaåm, chöông trình ñeám taàn soá, chöông trình ñoàng hoà soá, chöông trình ñoàng hoà theå thao … GV: Tröông Ngoïc Anh Trang 7
 8. Taøi lieäu thöïc haønh moân Vi Xöû Lyù 4. ÖÙÙNG DUÏNG GIAO TIEÁP VÔÙI MA TRAÄN 24 PHÍM Trong boä thí nghieäm coù moät ma traän 8x3 taïo thaønh moät baøn phím coù 24 phím giao tieáp vôùi IC 8279 chuyeân veà queùt phím keát noái vôùi heä thoáng II nhöng cuõng coù theå hoaït ñoäng giao tieáp vôùi heä thoáng I baèng caùch chuyeån 12 switch sang vò trí off ñeå caùch ly vôùi IC 8279 nhö hình 4-1 vaø hình treân boä thí nghieäm laø 4-2. Baøn phím toå chöùc theo daïng ma traän 8 haøng vaø 3 coät neân toång soá phím laø 24 phím ñöôïc keát noái vôùi moät switch maøu ñoû. Khi thöïc hieän caùc thí nghieäm lieân quan ñeán baøn phím thì baïn phaûi chuyeån 12 switch sang vò trí off Hình 4-1. Sô ñoà giao tieáp vôùi 24 phím. Hình 4-2. Sô ñoà linh kieän treân boä thí nghieäm cuûa 24 phím. GV: Tröông Ngoïc Anh Trang 8
 9. Taøi lieäu thöïc haønh moân Vi Xöû Lyù 5. ÖÙÙNG DUÏNG GIAO TIEÁP VÔÙI THANH GHI DÒCH 8 BIT 6B595. Ñeå môû roäng theâm soá löôïng tín hieäu ñieàu khieån coù theå söû duïng nhieàu phöông phaùp, moät phöông phaùp ñôn giaûn nhaát laø söû duïng thanh ghi dòch. Trong boä thí nghieäm naøy coù söû duïng moät thanh ghi dòch 6b595 coù sô ñoà nguyeân lyù nhö hình 8-11 vaø hình treân boä thí nghieäm nhö 8-12. Hình 5-1. Sô ñoà giao tieáp vôùi ma traän led 8x8. Hình 5-2. Hình treân boä thí nghieäm. GV: Tröông Ngoïc Anh Trang 9
 10. Taøi lieäu thöïc haønh moân Vi Xöû Lyù 6. GIAO TIEÁP VÔÙI LED MA TRAÄN LED 8X8 Moät trong nhöõng öùng duïng phoå bieán trong quaûng caùo laø thoâng tin ñöôïc hieån thò treân led ma traän, ñeå giuùp ngöôøi hoïc hieåu ñöôïc nguyeân lyù ñieàu khieån led ma traän nhö theá naøo thì trong heä thoáng coù thieát keá giao tieáp vôùi 4 led ma traän 8x8 hai maøu xanh vaø ñoû. Sô ñoà nguyeân lyù trình baøy ôû hình 6-1 vaø hình treân boä thí nghieäm laø 6-2. Hình 6-1a. Sô ñoà giao tieáp vôùi ma traän led 8x8. Caùc haøng söû duïng IC ñeäm 2803 vaø transistor, coøn caùc coät söû duïng thanh ghi dòch 6B595. Led ma traän coù 2 maøu xanh vaø ñoû coù 8 ñöôøng ñieàu khieån haøng vaø 5 ñöôøng ñieàu khieån coät maøu xanh vaø 5 ñöôøng ñieàu khieån coät maøu ñoû – toång coäng laø 18 ñöôøng ñöôïc keát noái vôùi 3 pinheader. Vôùi phaàn cöùng ñaõ thieát keá ôû treân söû duïng led ma traän 8x8 coù 2 maøu xanh vaø ñoû, ñeå ñieàu khieån led ma traän saùng ta tieán haønh gôûi döõ lieäu ra haøng vaø maõ queùt ra coät. GV: Tröông Ngoïc Anh Trang 10
 11. Taøi lieäu thöïc haønh moân Vi Xöû Lyù Hình 6-1b. Sô ñoà giao tieáp vôùi ma traän led 8x8 (tieáp theo). Hình 6-2. Hình aûnh thaät boá trí treân boä thí nghieäm. GV: Tröông Ngoïc Anh Trang 11
 12. Taøi lieäu thöïc haønh moân Vi Xöû Lyù 7. MAÏCH THU PHAÙT HOÀNG NGOAÏI Sô ñoà maïch thu phaùt hoàng ngoaïi nhö hình 7-1 vaø hình treân boä thí nghieäm nhö hình 7- 2. Hình 7-1. Sô ñoà maïch thu phaùt hoàng ngoaïi. Hình 7-2. Hình maïch thu phaùt treân boä thí nghieäm. GV: Tröông Ngoïc Anh Trang 12
 13. Taøi lieäu thöïc haønh moân Vi Xöû Lyù 8. GIAO TIEÁP ÑIEÀU KHIEÅN ÑOÄNG CÔ BÖÔÙC COÂNG SUAÁT NHOÛ Coù nhieàu loaïi ñoäng cô böôùc nhöng trong heä thoáng naøy chæ söû duïng ñoäng cô böôùc loaïi nhoû, maïch ñieän giao tieáp ñeå ñieàu khieån ñoäng cô böôùc söû duïng IC giao tieáp 2803. Ñoäng cô böôùc söû duïng laø loaïi coù 4 cuoän daây – coù 5 ñaàu daây ra hoaëc 6 ñaàu daây ra. Neáu laø loaïi 5 ñaàu thì coù 1 ñaàu daây chung vaø 4 ñaàu daây coøn laïi seõ nhaän tín hieäu ñieàu khieån, coøn loaïi 6 ñaàu daây ra thì trong ñoù seõ coù 2 ñaàu daây chung neân noái laïi thaønh 1 ñaàu daây chung. Sô ñoà boá trí linh kieän cuûa IC 2803 ñeå giao tieáp vôùi ñoäng cô böôùc nhö hình 8-1 vaø hình treân boä thí nghieäm nhö hình 8-2. Hình 8-1. Sô ñoà nguyeân lyù ñieàu khieån ñoäng cô böôùc. Hình 8-2. Sô ñoà giao tieáp vôùi ñoäng cô böôùc treân boä thí nghieäm. Maõ ñieàu khieån ñoäng cô böôùc haõy xem trong chöông trình ñieàu khieån. GV: Tröông Ngoïc Anh Trang 13
 14. Taøi lieäu thöïc haønh moân Vi Xöû Lyù 9. GIAO TIEÁP VÔÙI ADC VAØ DAC Hình 9-1. Sô ñoà giao tieáp ADC 7109. GV: Tröông Ngoïc Anh Trang 14
 15. Taøi lieäu thöïc haønh moân Vi Xöû Lyù * Heä thoáng ADC: treân boä thí nghieäm coù thieát keá maïch giao tieáp vôùi 4 IC ADC 7109: moãi ADC 12 bit ñöôïc keát noái ña hôïp vaø coù theå vaø moät IC DAC 0808. Sô ñoà nguyeân lyù nhö hình 9-1 vaø sô ñoà boá trí linh kieän treân heä thoáng nhö hình 9-2. Hình 9-2. hình cuûa ADC 7109 treân boä thí nghieäm. Trong sô ñoà treân söû duïng ADC7109 coù theå chuyeån ñoåi 1 keânh döõ lieäu ngoõ vaøo töông töï. Caùc ñöôøng tín hieäu ñieàu khieån bao goàm: - 12 ñöôøng döõ lieäu soá truyeàn taûi keát quaû chuyeån ñoåi töø töông töï sang soá: B11- B0 – tín hieäu ra. - 1 ñöôøng tín hieäu ñieàu khieån choïn keânh: CE\ – taùc ñoäng möùc thaáp. - 2 ñöôøng tín hieäu cho bieát cöïc tính cuûa tính hieäu vaøo aâm hay döông vaø 1 ñöôøng traïng thaùi – tín hieäu ra. Taàn soá xung clock ñeå ADC chuyeån ñoåi ñöôïc cung caáp töø maïch dao ñoäng ñaõ tích hôïp beân trong vaø gaén theâm tuï thaïch anh beân ngoaøi coù taàn soá 3.55 MHz - theo soå tay tra cöùu IC. * Heä thoáng DAC 8 bit: sô ñoà nguyeân lyù cuûa heä thoáng DAC nhö hình 9-3 vaø sô ñoà boá trí linh kieän nhö hình 9-4. Trong sô ñoà söû duïng 2 IC DAC0808 coù chöùc naêng chuyeån ñoåi tín hieäu soá 8 bit sang tín hieäu töông töï coäng laïi coù theå taïo thaønh DAC 16 bit nhöng trong heä thoáng chæ söû duïng 12bit, 12 ñöôøng D11 – D0 duøng ñeå nhaän döõ lieäu soá töø heä thoáng ñieàu khieån. Ñoä phaân giaûi cuûa DAC 0808 ñöôïc ñieàu chænh baèng bieán trôû. GV: Tröông Ngoïc Anh Trang 15
 16. Taøi lieäu thöïc haønh moân Vi Xöû Lyù Hình 9-3. Sô ñoà giao tieáp DAC 8 bit. Hình 9-4. Sô ñoà DAC 8 bit boán keânh treân boä thí nghieäm. GV: Tröông Ngoïc Anh Trang 16
 17. Taøi lieäu thöïc haønh moân Vi Xöû Lyù 10. GIAO TIEÁP VÔÙI REAL TIME 12C887 Sô ñoà maïch cuûa Realtime DS12C887 nhö hình 10-1 vaø hình treân boä thí nghieäm nhö hình 10-2. Hình 10-1. Giao tieáp vôùi real time 12c887. Hình 10-2. Hình Real Time 12C887 treân boä thí nghieäm. GV: Tröông Ngoïc Anh Trang 17
 18. Taøi lieäu thöïc haønh moân Vi Xöû Lyù 11. LCD VÔÙI 8051 I. MOÂ TAÛ CAÙC CHAÂN CUÛA LCD. LCD ñöôïc noùi trong muïc naøy coù 14 chaân, chöùc naêng cuûa caùc chaân ñöôïc cho trong baûng 12.1. Vò trí cuûa caùc chaân ñöôïc moâ taû treân hình 12.1 cho nhieàu LCD khaùc nhau. 1. Chaân VCC, VSS vaø VEE: Caáp döông nguoàn +5V vaø ñaát töông öùng thì VEE ñöôïc duøng ñeå ñieàu khieån ñoä töông phaûn cuûa LCD. 2. Chaân choïn thanh ghi RS (Register Select): Coù hai thanh ghi raát quan troïng beân trong LCD, chaân RS ñöôïc duøng ñeå choïn caùc thanh ghi naøy nhö sau: Neáu RS = 0 thì thanh ghi maø leänh ñöôïc choïn ñeå cho pheùp ngöôøi duøng göûi moät leänh chaúng haïn nhö xoaù maøn hình, ñöa con troû veà ñaàu doøng v.v… Neáu RS = 1 thì thanh ghi döõ lieäu ñöôïc choïn cho pheùp ngöôøi duøng göûi döõ lieäu caàn hieån thò treân LCD. 3. Chaân ñoïc/ ghi (R/W). Ñaàu vaøo ñoïc/ ghi cho pheùp ngöôøi duøng ghi thoâng tin leân LCD khi R/W = 0 hoaëc ñoïc thoâng tin töø noù khi R/W = 1. 4. Chaân cho pheùp E (Enable). Chaân cho pheùp E ñöôïc söû duïng bôûi LCD ñeå choát thoâng tin hieän höõu treân chaân döõ lieäu cuûa noù. Khi döõ lieäu ñöôïc caáp ñeán chaân döõ lieäu thì moät xung möùc cao xuoáng thaáp phaûi ñöôïc aùp ñeán chaân naøy ñeå LCD choát döõ lieäu treân caùc chaân döõ lieäu. Xung naøy phaûi roäng toái thieåu laø 450ns. 5. Chaân D0 - D7: Ñaây laø 8 chaân döõ lieäu 8 bít, ñöôïc duøng ñeå göûi thoâng tin leân LCD hoaëc ñoïc noäi dung cuûa caùc thanh ghi trong LCD. Ñeå hieån thò caùc chöõ caùi vaø caùc con soá, chuùng ta göûi caùc maõ ASCII cuûa caùc chöõ caùi töø A ñeán Z, a ñeán f vaø caùc con soá töø 0 - 9 ñeán caùc chaân naøy khi baät RS = 1. Cuõng coù caùc maõ leänh maø coù theå ñöôïc göûi ñeán LCD ñeå xoaù maøn hình hoaëc ñöa con troû veà ñaàu doøng hoaëc nhaáp nhaùy con troû. Baûng 12.2 lieät keâ caùc maõ leânh. Chuùng ta cuõng söû duïng RS = 0 ñeå kieåm tra bít côø baän ñeå xem LCD coù saün saøng nhaân thoâng tin. Côø baän laø D7 vaø coù theå ñöôïcñoïc khi R/W = 1 vaø RS = 0 nhö sau: Neáu R/W = 1, RS = 0 khi D7 = 1 (côø baän 1) thì LCD baän bôûi caùc coâng vieäc beân trong vaø seõ khoâng nhaän baát kyø thoâng tin môùi naøo. Khi D7 = 0 thì LCD saün saøng nhaän thoâng tin môùi. Löu yù chuùng ta neân kieåm tra côø baän tröôùc khi ghi baát kyø döõ lieäu naøo leân LCD. GV: Tröông Ngoïc Anh Trang 18
 19. Taøi lieäu thöïc haønh moân Vi Xöû Lyù Baûng 11.1: Moâ taû caùc chaân cuûa LCD. Chaân Kyù hieäu I/O Moâ taû 1 VSS - Ñaát 2 VCC - Döông nguoàn 5v 3 VEE - Caáp nguoàn ñieàu khieån phaûn 4 RS I RS = 0 choïn thanh ghi leänh. RS = 1 choïn thanh döõ lieäu 5 R/W I R/W = 1 ñoïc döõ lieäu. R/W = 0 ghi 6 E I/O Cho pheùp 7 DB0 I/O Caùc bít döõ lieäu 8 DB1 I/O Caùc bít döõ lieäu 9 DB2 I/O Caùc bít döõ lieäu 10 DB3 I/O Caùc bít döõ lieäu 11 DB4 I/O Caùc bít döõ lieäu 12 DB5 I/O Caùc bít döõ lieäu 13 DB6 I/O Caùc bít döõ lieäu 14 DB7 I/O Caùc bít döõ lieäu 15 A - Chaân caáp nguoàn cho backlight 16 K - Chaân caáp mass cho backlight LCD +5 P1.0 D0 VC v 8051 10K VEE POT P1.7 D7 VSS RS R/W E P2.0 P2.1 P2.2 Hình 11-1: Noái gheùp LCD. GV: Tröông Ngoïc Anh Trang 19
 20. Taøi lieäu thöïc haønh moân Vi Xöû Lyù Baûng 11.2: Caùc maõ leänh LCD. Maõ (Hex) Leänh ñeán thanh ghi cuûa LCD 1 Xoaù maøn hình hieån thò 2 Trôû veà ñaàu doøng 4 Giaû con troû (dòch con troû sang traùi) 6 Taêng con troû (dòch con troû sang phaûi) 5 Dòch hieån thò sang phaûi 7 Dòch hieån thò sang traùi 8 Taét con troû, taét hieån thò A Taét hieån thò, baät con troû C Baät hieån thò, taét con troû E Baät hieån thò, nhaáp nhaùy con troû F Taét con troû, nhaáp nhaùy con troû 10 Dòch vò trí con troû sang traùi 14 Dòch vò trí con troû sang phaûi 18 Dòch toaøn boä hieån thò sang traùi 1C Dòch toaøn boä hieån thò sang phaûi 80 EÙp con troû Vuõ ñaàu doøng thöù nhaát C0 EÙp con troû Vuõ ñaàu doøng thöù hai 38 Hai doøng vaø ma traän 5 ´ 7 Baûng 11.3: Danh saùch lieät keâ caùc leänh vaø ñòa chæ leänh cuûa LCD. Leänh Moâ taû Thôøi gian thöïc R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 hieän RS Xoaù maøn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Xoaù toaøn boä maøn hình vaø ñaët 1.64 ms hình ñòa chæ 0 cuûa DD RAM vaøo boä ñeám ñòa chæ Trôû veà 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - Ñaët ñòa chæ 0 cuûa DD RAM nhö 1.64 ms ñaàu doøng boä ñeám ñòa chæ. Traû hieån thò dòch veà vò trí goác DD RAM khoâng thay ñoåi Ñaët cheá 0 0 0 0 0 0 0 1 1/D S Ñaët höôùng chuyeån dòch con troû 40 ms ñoä truy vaø xaùc ñònh dòch hieån thò caùc nhaäp thao taùc naøy ñöôïc thöïc hieän khi ñoïc vaø ghi döõ lieäu Ñieàu 0 0 0 0 0 0 1 D C B Ñaët Baät/ taét maøn hình (D) Baät/ 40 ms khieån taét con troû (C) vaø nhaáp nhaùy kyù Baät/taét töï ôû vò trí con troû (B) hieån thò GV: Tröông Ngoïc Anh Trang 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2