Tạo chữ nổi với Xara 3D

Chia sẻ: Bui Hai Truong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
210
lượt xem
32
download

Tạo chữ nổi với Xara 3D

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xara 3D là chương trình chuyên tạo chữ nổi 3D có chuyển động...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạo chữ nổi với Xara 3D

  1. Tạo chữ nổi với Xara 3D [lamtgduy@yahoo.com] Xara 3D là chương trinh chuyên tao chữ nôi 3D có chuyên đông ̀ ̣ ̉ ̉ ̣ (animation) rât hay và dễ sư dung cua hang Xara (www.xara.com). Cac ́ ̣ ̉ ̃ ́ chưc năng cua nó rât chuyên nghiêp và đươc thể hiên cụ thê, rõ rang. Giao ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ̀ diên cua chương trinh (version 5.02) như hinh 1: ̣ ̉ ̀ ̀ Chú ý : hai thanh cuôn ngang và cuôn doc chỉ có tac dung lam xoay chữ. ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ Có thể thay đôi tỉ lệ chiêu cao/rông cua text băng cach đôi giá trị ơ ô tỉ lê. ̉ ̀ ̣ ̉ ̀ ́ ̉ ̣ Bimap size có thể thay đôi băng cach thay đôi kich thước cưa sổ chương ̉ ̀ ́ ̉ ́ trinh. Tac dung cua môt số nut : - Export Bitmap: xuât phân hiên thị trên ̀ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ́ ̀ ̉ man hinh thanh file anh. - Animation Picker: lây phân chuyên đông tư cac ̀ ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ̉ ̣ ́ file có săn. - Style Picker: lây cac phân đinh dang cua văn ban tư cac file săn ̃ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ̉ ́ ̃ co. - Start/Stop Animation: băt đâu / ngưng chuyên đông. - Show/Hide ́ ́ ̀ ̉ ̣ ̣ ̉ ̉ cursor: hiên / ân con tro. - Show/Hide Lighting: hiên / ân ba đen chiêu. - ̣ ̉ ̀ ́ Display as Flash: hiên thị văn ban theo dang Flash (.swf) - Show/Hide ̉ ̉ ̣ Frame: hiên / ân khung. Ban có thể tư tao cac chữ 3D rât ân tương và đep ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̣ măt để lam môt tâm thiêp chuc Têt cho ban be... hay bât cư muc đich nao ́ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̀ khac với bôn bước sau: ́ ́ Bước 1: Tao phân văn ban ̣ ̀ ̉ Trước hêt cân tao phân chữ mà ban muôn, bâm vao biêu tương T để xuât ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ hiên hôp thoai Text Option: Ban có thể nhâp thăng giá trị vao cac ô khoang cach hoăc bâm nut tăng ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̉ ́ ̣ ́ ́ giam tư tư cho đên khi vưa y, hoăc có thể chon môt nhom chữ để ap dung ̉ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̣ tưng hiêu ưng riêng. Sau khi chinh sưa xong phân văn ban, nhâp OK để ̣ ̉ ̀ ̉ ́ xem kêt quả và sang bước 2. ́ [Đầu trang] Bước 2: Trang trí
  2. Trong bai viêt nay, ta chon mau vang nhat riêng cho chữ “Chuc” để tao hiêu ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ưng anh kim. Bâm vao nut để hiên ra con trỏ trên man hinh (môt hinh khôi ́ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ́ chữ nhât đưng) -> chon chữ “Chuc” -> nhâp vao nut để mơ hôp thoai ̣ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̣ Color options, cac thay đôi đươc ap dung trưc tiêp lên Text, ban có thể ́ ̉ ́ ̣ ́ ̣ Undo (Ctrl+Z) để huy thao tac vưa thưc hiên bât cư luc nao cân. Nêu đanh ̉ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ dâu “Texture” sẽ xuât hiên thêm hôp thoai cho chep chon hinh lam vân cho ́ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ chữ, khi đó mau chữ sẽ mât anh hương. Nêu muôn vưa dung vân vưa dung ̀ ́ ̉ ́ ́ ̀ ̀ mau thì ta chon thêm ô “Tint”. Dơi cac ô chon đên mau cân dung hoăc nhâp ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ giá trị vao cac ô R, G, B. Bâm vao nut sẽ hiên ra cac lưa chon: Front, back ̀ ́ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̣ and side - ap dung cho toan bộ măt trước, sau và cac canh bên, Front and ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ back only - chỉ ap dung cho hai măt trước và sau cua chữ, Sides only - chỉ ́ ̣ ̣ ̉ ap dung cho cac canh bên cua chữ, Background - ap dung cho nên, Light 1 - ́ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ mau cho đen 1 (đen chinh), Light 2 - mau cho đen 2 ( đen phụ 1 cho canh), ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ Light 3 - mau cho đen 3 (đen phụ 2 cho canh), Shadow - mau cho bong mơ ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ ́ (không xuât hiên khi ta chon văn ban không có bong mơ). Tiêp theo ta sẽ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ́ đôi dang net viên cua chữ “Chuc”: chon chữ nay, sau đó nhâp vao nut để ̉ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ́ hiên ra hôp thoai Bevel options -> chon hiêu ưng cân dung trong danh sach, ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ hiêu ưng sẽ đươc thể hiên trưc tiêp trên văn ban. Ngoai ra, có thể chon thêm ̣ ̣ ́ ̉ ̀ ̣ Miter: ria chữ săc net, Round: lam tron cac net và Depth: độ day cua net ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̉ ́ viên chữ. ̀ Để thay đôi cac canh bên (side) cua chữ, bâm nut để mơ hôp thoai ̉ ́ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̣ Extrusion options, gôm có cac hiêu ưng: Matt: canh và măt chữ tôi mơ đi. ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ́ Gloss: canh và măt chữ sang bong. Color: mau cho chữ và canh. Ban có thể ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̣ chon hai mau khac nhau cho măt chữ và canh. Front/Back face: măt trước ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ và sau cua chữ, nêu bỏ cả hai lưa chon nay thì chữ chỉ con viên và canh. ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ Outline: chỉ lây net viên và canh chữ với giá trị trong ô kế cân. Depth: độ ́ ́ ̀ ̣ ̣ sâu 3D cua canh chữ. ̉ ̣ Cac đen mau hiên và ân khi ta bâm nut . Cac đen sẽ hiên ra ơ dang cac mui ́ ̀ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̃ tên có mau đã chon ơ bang Color Option. Nêu chon chữ có bong mơ sẽ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ́ thêm đen thư 4 riêng cho phân bong. Ta có thể xoay cac chữ dễ dang băng ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̀ chuôt, nhâp lên văn ban giữ và rê chuôt ngang, doc, cheo tuy y. Nêu chỉ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ́ xoay ngang thì giữ phim Shift, chỉ xoay doc thì giữ phim Ctrl. Khi chữ xoay ́ ̣ ́ thì mau săc và độ sang tôi sẽ bị thay đôi do tac dung cua cac đen, toa độ cua ̀ ́ ́ ́ ̉ ́ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ̉ chữ sẽ hiên thị ơ goc dưới bên phai man hinh. Xoay cac đen tương tư như ̉ ́ ̉ ̀ ̀ ́ ̀
  3. xoay chữ, đen có thể xoay ra phia sau lưng chữ với tâm xoay là tâm cua ̀ ́ ̉ chữ. Điêu chinh mau, độ nghiêng cua text đên khi ban vưa ý rôi thưc hiên ̀ ̉ ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ́ cac thao tac tiêp theo. [Đầu trang] Bâm vao nut để mơ hôp thoai Shadow gôm co: Shadow: bât/tăt bong mơ. ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ́ Style 1-2: kiêu bong. Color: mau cua bong. Transparency: độ trong suôt cua ̉ ́ ̀ ̉ ́ ́ ̉ bong (%) và Blur: độ mơ. Nêu ban muôn lam cho chữ có hoa văn hay lông ́ ́ ̣ ́ ̀ ̀ anh vao trong chữ, hay bâm nut để mơ hôp thoai Texture Options rôi chon: ̉ ̀ ̃ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ Size: kich cơ anh (nêu anh nhỏ thì texture sẽ là nhiêu anh liên tiêp). X: dơi ́ ̉ ́ ̉ ̀ ̉ ́ anh theo truc ngang. Y: dơi theo truc doc, Angle: xoay anh (goc xoay tinh ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ́ băng đô) và Load texture: chon anh. ̀ ̣ ̣ ̉ Bước 3: Animation Chăc là ban rât muôn gơi cho ban bè môt lơi chuc Têt không ngưng “nhay ́ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ́ ́ ̉ ̃ ̣ mua” vui măt phai không ? Hay tao cac animation cho text băng cach lây cac ́ ̀ ́ ́ ́ preset có săn như sau: Nhâp sẽ hiên hôp thoai Animation picker cho ta chon ̃ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ môt trong 18 kiêu animation săn có với phân xem trước (preview). Nêu ban ̣ ̉ ̃ ̀ ́ ̣ không thich cac kiêu có săn thì có thể tư minh tao animation băng cach click ́ ́ ̉ ̃ ̀ ̣ ̀ ́ vao để hiên ra hôp thoai với cac tuỳ chon: - Frames per cycle: tông số ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ khung hinh cua chuyên đông. - Frames per second: số khung hinh/giây. - ̀ ̉ ̉ ̣ ̀ Pause: thơi gian dưng giữa hai lân chuyên đông. - Loop: số lân thưc hiên ̀ ̉ ̣ ̀ ̣ (chỉ danh cho tâp tin GIF). - Style: kiêu chuyên đông. Tuy vao kiêu chuyên ̀ ̣ ̉ ̉ ̣ ̀ ̀ ̉ ̉ đông sẽ có thêm những phân lưa chon riêng. Ban phai bât chế độ animation ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ để thây chuyên đông. ́ ̉ ̣ Bước 4: Save – Xuât file ́ Sau khi đã tao đươc môt “tac phâm” vưa ý thì tât nhiên là ban cân lưu nó ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̀ lai để có thể đem “khoe” với ban bè hoăc lam minh hoa, tưa đề cho bai ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ thuyêt trinh... Chương trinh Xara 3D hỗ trơ viêc xuât tư dang tâp tin chuân ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ (X3D) ra thanh rât nhiêu dang tâp tin khac như: JPG, GIF, SWF, BMP, ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ́
  4. CUR, PNG, ICO và AVI, ANI, SWF, GIF đông... Muôn xuât thanh tâp tin ̣ ́ ́ ̀ ̣ anh binh thương, ban vao menu File/ Export hay nhân , để xuât cac ̉ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ̣ animation thanh cac tâp tin anh đông, ban vao menu File/ Export Animation, ̣ ̀ con nêu muôn xuât thanh Screensaver thì vao menu File/ Export Screensaver ̀ ́ ́ ́ ̀ ̀ (tuy dang xuât ra sẽ có cac phân tuy chon tương ưng cua no) -> ban chon ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ nơi lưu tâp tin, đăt tên cho tâp tin, chon dang tâp tin cân xuât -> chon kich ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ́ thước (crop: căt bớt file, lây sat phân chữ) -> chon số mau... Ban nên xuât ́ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ animation ra tâp tin GIF đông để dễ chen vao cac chương trinh lam thiêp ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ hay gưi qua email với dung lương tâp tin rât nho, nhưng sẽ bị han chế ơ ̣ ́ ̉ ̣ mưc 256 mau. Với bôn bước trên ban đã có thể tao ra môt tâm thiêp chuc ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ́ Xuân đây ý nghia hay cac tưa đề ân tương cho bai thuyêt trinh cua minh. Do ̀ ̃ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̉ ̀ khuôn khổ bai bao có giới han nên tôi không thể đề câp đây đủ chi tiêt mà ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ́ chỉ giới thiêu sơ lươc và lam ví dụ nho nho, nêu thich cac ban hay tư tim ̣ ̀ ̉ ́ ́ ́ ̣ ̃ ̀ ̉ hiêu thêm.
Đồng bộ tài khoản