Tạo menu popup trong EXCEL

Chia sẻ: Lang Huyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
430
lượt xem
150
download

Tạo menu popup trong EXCEL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tạo menu popup khi người dùng Right-Click khi chuột trong vùng làm việc của một worksheet. Giả sử workbook của tôi có một worksheet, thì trong ví dụ của tôi có hai đoạn mã. Đoạn thứ nhất nằm trong Module VBA: PopupMenu và đoạn mã thứ hai nằm trong module worksheet: workhere • Đây là đoạn mã trong module VBA PopupMenu: Option Explicit Public Const gc_Title = "PopUp Menu Demo" Public gcBar_RgtClkMenu As CommandBar '' *************************************************************************** '' Mục đích : Gọi hàm để tạo popup menu người dùng '' Sub RunMeToGetThingsGoing() Set gcBar_RgtClkMenu = CreateSubMenu End Sub '' *************************************************************************** ''...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạo menu popup trong EXCEL

  1. Tạo menu popup trong EXCEL Mục đích: Tạo menu popup khi người dùng Right-Click khi chuột trong vùng làm việc của một worksheet. Giả sử workbook của tôi có một worksheet, thì trong ví dụ của tôi có hai đoạn mã. Đoạn thứ nhất nằm trong Module VBA: PopupMenu và đoạn mã thứ hai nằm trong module worksheet: workhere • Đây là đoạn mã trong module VBA PopupMenu: Option Explicit Public Const gc_Title = "PopUp Menu Demo" Public gcBar_RgtClkMenu As CommandBar '' *************************************************************************** '' Mục đích : Gọi hàm để tạo popup menu người dùng '' Sub RunMeToGetThingsGoing() Set gcBar_RgtClkMenu = CreateSubMenu End Sub '' *************************************************************************** '' Hàm để tạo popup menu '' Function CreateSubMenu() As CommandBar ''Đặt tên chopopup menu Const lcon_PuName = "PopUpDemo" ''Tạo các đối tượng cho popup menu Dim cb As CommandBar Dim cbc As CommandBarControl ''Chắc chắn rằng popup menu không tồn tại DeleteCommandBar lcon_PuName ''Thêm popup menu người dùng cho tập họp (collection) CommandBars Set cb = CommandBars.Add(Name:=lcon_PuName, Position:=msoBarPopup, MenuBar:=False, Temporary:=False) '' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '' Thêm vào thử một số controls Set cbc = cb.Controls.Add With cbc
  2. .Caption = "&Control 1" .OnAction = "DummyMessage" End With Set cbc = cb.Controls.Add With cbc .Caption = "Control &2" .OnAction = "DummyMessage" End With '' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Set CreateSubMenu = cb End Function '' *************************************************************************** '' Mục đích : Kiểm tra nếu command bar có tên menuName '' Nếu nó tồn tại thì xóa đi '' Sub DeleteCommandBar(menuName) Dim mb For Each mb In CommandBars If mb.Name = menuName Then CommandBars(menuName).Delete End If Next End Sub Sub DummyMessage() MsgBox "Hello", vbInformation + vbOKOnly, gc_Title End Sub • Đây là đoạn mã trong worksheet module: workhere Option Explicit '' *************************************************************************** '' Mục đích : Nó sẽ được kích hoạt khi người dùng right click '' Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Excel.Range, Cancel As Boolean) On Error GoTo Worksheet_BeforeRightClick_Error ''Hiện popup menu người dùng gcBar_RgtClkMenu.ShowPopup
  3. Worksheet_BeforeRightClick_Resume: ''Nhằm ngăn chặn popup menu mặc định của Excel Cancel = True ''Thoát khỏi thủ tục Exit Sub Worksheet_BeforeRightClick_Error: ''Nếu macro khởi tạo chưa chạy ''Hỏi người dùng có muốn chạy bây giờ không If vbYes = MsgBox("You need to run the macro ""RunMeToGetThingsGoing"" before this demo will work" _ & vbCrLf & vbCrLf & "Run it now?", vbQuestion + vbYesNo, gc_Title) Then ''User clicked "Yes", so run it RunMeToGetThingsGoing MsgBox "Now try again", vbInformation + vbOKOnly, gc_Title End If ''Thoát Resume Worksheet_BeforeRightClick_Resume End Sub Lần đầu khi bạn Right Click thì bạn sẽ nhận được thông báo sau: Sau đó nếu bạn chọn Yes thì bạn sẽ nhận được thông báo sau: Cuối cùng bạn thử Right Click lại thì bạn sẽ nhận được popup menu sau:
  4. Chúc các bạn thành công. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích các bạn phần nào.  
Đồng bộ tài khoản