intTypePromotion=1

Tạo nút 3 chiều chuyển động part2

Chia sẻ: Vanthi Bichtram | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
55
lượt xem
3
download

Tạo nút 3 chiều chuyển động part2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhấp chọn tiếp trên trình đơn Modify Break Apart (có thể nhấn nhóm phím tổ hợp Ctrl + B) để tách ký tự thành đối tượng. Nhấp chọn vào trình đơn Insert New Symbol để tạo một Movie Clip khác với các thuộc tính như trong hình sau : Kéo graphic có tên Logo-Vong hiển thị trong cửa sổ thư viện vào trong vùng làm việc. Bạn hãy di chuyển sao cho điểm khai báo của hai đối tượng nằm trùng lên nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạo nút 3 chiều chuyển động part2

  1. THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY Nhaáp choïn tieáp treân trình ñôn Modify > Break Apart (coù theå nhaán nhoùm phím toå hôïp Ctrl + B) ñeå taùch kyù töï thaønh ñoái töôïng. Nhaáp choïn vaøo trình ñôn Insert > New Symbol ñeå taïo moät Movie Clip khaùc vôùi caùc thuoäc tính nhö trong hình sau : Keùo graphic coù teân Logo-Vong hieån thò trong cöûa soå thö vieän vaøo trong vuøng laøm vieäc. Baïn haõy di chuyeån sao cho ñieåm khai baùo cuûa hai ñoái töôïng naèm truøng leân nhau. THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 Ï 49
  2. THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY Nhaáp chuoät vaøo frame thöù 210 vaø nhaán phím F6. Nhaáp phaûi chuoät trôû laïi keyframe thöù nhaát vaø choïn leänh Create Motion Tween xuaát hieän trong trình ñôn. Nhaáp choïn tieáp treân trình ñôn Window > Panels > Frame, trong baûng Frame nhaáp choïn CW (quay theo chieàu kim ñoàng hoà-Clockwise) trong tuøy choïn Rotate, vaø nhaäp giaù trò laø 1 vaøo trong hoäp times. Nhaáp phím Enter ñeå xem ñoaïn phim dieãn hoaït. Baây giôø baïn seõ taïo ra nuùt ñieàu khieån ñoaïn phim baèng caùch nhaán phím toå hôïp Ctrl + F8 ñeå taïo ra symbol nuùt. Choïn caùc thuoäc tính nhö hình sau trong hoäp thoaïi Symbol Properties. THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 Ï 50
  3. THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY Nhaáp choïn coâng cuï Rectangle Tool vaø nhaáp choïn vaøo vuøng coâng cuï boå sung Rounded Rectangle Radius. Nhaäp giaù trò laø 100 vaøo trong hoäp thoaïi Rectangle Settings ñeå laøm bo troøn caùc goùc cuûa hình chöõ nhaät. Baây giôø baïn haõy veõ vaøo trong hình chöõ nhaät ñeå taïo thaønh nuùt nhö sau: Nhaáp chuoät vaøo nuùt Scene1 ñeå trôû veà giao dieän chính cuûa Flash. Nhaáp chuoät vaøo Layer1 vaø ñoåi teân laïi thaønh Layer Nut 3D, nhaáp chuoät vaøo frame 30 vaø nhaán phím F5 ñeå theâm moät daõy caùc frame troáng. THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 Ï 51
  4. THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY Keùo Movie Clip STK Animation xuaát hieän trong cöûa soå thö vieän vaøo trong vuøng laøm vieäc treân Layer naøy. Duøng caùc ñöôøng guideline ñeå xaùc ñònh vò trí cuûa ñoái töôïng naøy. Taïo môùi Layer coù teân Layer Nut vaø keùo bieåu töôïng Nut dieu khien xuaát hieän trong cöûa soå thö vieän vaøo. Sau ñoù keùo Layer naøy xuoáng naèm beân döôùi Layer Nut 3D. Nhaáp chuoät taïo môùi Layer coù teân Layer ky tu, nhaáp chuoät keùo Movie Clip Logo-Vong töø cöûa soå thö vieän vaøo vuøng laøm vieäc sao cho chuoãi kyù töï voøng troøn naøy bao boïc kyù töï STK. THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 Ï 52
  5. THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY Nhaáp chuoät vaøo coâng cuï Rotate trong vuøng coâng cuï Arrow Tool vaø xoay chuoãi kyù töï moät goùc 900. Khi ñoù baïn seõ thaáy caùc caïnh hình thoi cuûa ñöôøng vieàn cuûa ñoái töôïng. THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 Ï 53
  6. THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY Baây giôø baïn haõy duøng coâng cuï Scale cuûa coâng cuï Arrow Tool vaø keùo nuùt ñieàu khieån beân döôùi ñeå laøm cho voøng chuoãi kyù töï coù neùt nhìn hôi nghieân. Baïn cuõng coù theå keùo moät trong caùc nuùt ñieàu khieån khaùc ñeå coù ñöôïc hình nhö sau. Nhaán phím F6 treân Layer naøy ñeå theâm moät keyframe thöù 2. Nhaáp chuoät trôû laïi keyframe thöù nhaát vaø choïn treân trình ñôn Window > Panels > Effects. Nhaáp choïn hieäu öùng Advanced vaø nhaäp caùc giaù trò trong baûng Effect nhö trong hình. Vôùi caùc giaù trò naøy baïn seõ thaáy chuoãi kyù töï trôû thaønh boùng môø. Nhaáp chuoät vaøo vò trí frame cuoái cuøng treân Layer naøy vaø nhaán phím F6. THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 Ï 54
  7. THIEÁT KEÁ WEB – TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH BIEÂN SOAÏÏN : KS PHAÏM QUANG HUY Nhaáp chuoät tieáp vaøo keyframe thöù 2 vaø xaùc ñònh caùc giaù trò nhö sau trong baûng Effect. Luùc naøy baïn seõ thaáy chuoãi kyù töï bieán maát. Nhaáp chuoät trôû laïi keyframe cuoái cuøng vaø xaùc ñònh kyù töï môø trong baûng Effect nhö ñaõ thöïc hieän cho frame thöù nhaát. THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA – TUÛ SAÙCH STK GIAÙO TRÌNH ÑIEÄN TÖÛ : SÖÛ DUNG FLASH 5.0 Ï 55
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2