TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM

Chia sẻ: Thuy Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
667
lượt xem
78
download

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng công ty đã thực hiện Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2008 đúng thời gian quy định, phù hợp với nội dung và mẫu biểu theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 26/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM

  1. TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2009 BÁO CÁO THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2008 VÀ THỰC HÀNH CÔNG TÁC KẾ TOÁN A. CĂN CỨ: - Luật số 03/2003/QH 11 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam: Luật kế toán, đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17/06/2003. - Luật số 60/2005/QH của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam: Luật doanh nghiệp, đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005. - Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính. - Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS). - Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí được ĐHĐCĐ Tổng công ty thông qua 19/09/2007. - Quy chế tài chính Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí do HĐQT phê duyệt. - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2008 của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí. B. NỘI DUNG: Tính tuân thủ Pháp luật, Chế độ kế toán nhà nước, Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí. I. Tổng công ty (Công ty mẹ): Tổng công ty đã thực hiện Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2008 đúng thời gian quy định, phù hợp với nội dung và mẫu biểu theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 26/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 1. Mẫu biểu báo cáo: Ban Tài chính Kế toán cần lưu ý chỉnh lại một số nội dung sau: - Các mã số biểu mẫu chưa ghi đúng theo chuẩn mực: Bảng cân đối giữa niên độ hợp nhất theo chuẩn mực ghi: Mẫu B01a - DN/HN Trong các Báo cáo quý ghi: Mẫu B01 - DN Trang 1/3
  2. Tương tự, các Báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng có sai tương tự. - Chữ số trong Báo cáo kế toán: Trình bày các dấu phẩy sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ để dấu phẩy là không đúng theo quy định (Điều 12 Luật kế toán). 2. Thuyết minh báo cáo tài chính: a. Các chính sách kế toán: Tổng công ty đã nêu đầy đủ và rõ ràng các chính sách kế toán áp dụng trong niên độ kế toán. b. Phần số liệu: Báo cáo này chỉ đưa ra ý kiến dựa trên việc xem xét báo cáo tài chính có tính chất nội bộ. Việc công bố số liệu có tính pháp lý thuộc chức năng của kiểm toán độc lập hay kiểm toán kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước. Cần có biểu phụ thuyết minh cho nội dung khấu hao tài sản nhằm phản ánh rõ mức trích và phân bổ khấu hao cho các đối tượng chi phí. Số liệu thuyết minh chi tiết phù hợp với số liệu tổng hợp trên Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh. c. Hình thức kế toán áp dụng: Hiện nay Tổng công ty đang áp dụng hình thức kế toán: Kế toán trên máy tính. Trong Báo cáo ghi hình thức kế toán của Tổng công ty là Nhật ký chứng từ là không phù hợp. Do căn cứ theo Điều 9 phần thứ 3 của Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 26/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 3. Báo cáo kinh doanh năm tài chính 2008: a. Báo cáo kinh doanh: - Nội dung, khoản mục báo cáo phù hợp theo chuẩn mực. b. Quản lý chi phí, phân phối lợi nhuận: - Tổng công ty đã quản lý chi phí sản xuất kinh doanh trong năm vừa qua rất tốt thể hiện: + Tổng công ty đã và đang xây dựng quy trình, quy chế để quản lý được chi phí, thực hành tiết kiệm chi phí, ngăn ngừa lãng phí. + Tổng công ty có nhiều biện pháp tài chính hữu hiệu giảm đáng kể chi phi tài chính. + Tổng công ty có những biện pháp về tổ chức bộ máy để có thể hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng tốt nhất. c. Nghĩa vụ đối với Nhà nước: Trang 2/3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản