Tập đọc - NHỮNG CON SẾU BẰNG GIẤY

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
222
lượt xem
13
download

Tập đọc - NHỮNG CON SẾU BẰNG GIẤY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1/ Đọc lưu loát toàn bài. - Đọc đúng tên người, tên địa lý nước ngoài. - Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng trầm, buồn, nhấn giọng những từ ngữ miêu tả hậu quả nặng nề của chiến tranh hạt nhân, khát vọng sống của bé Xa-da-cô, mơ ước hòa bình của thiếu nhi. 2/ Hiểu nội dung ý nghĩa của bài: - Hiểu các từ ngữ trong bài. - Hiểu ý chính của bài: Tố cáo tội ác chiến tranh hạt nhân, nói lên khát vọng sống, khát vọng hòa bình của trẻ em toàn thế giới. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc - NHỮNG CON SẾU BẰNG GIẤY

  1. T p c : NH NG CON S U B NG GI Y I. M c tiêu, nhi m v : 1/ c lưu loát toàn bài. - c úng tên ngư i, tên a lý nư c ngoài. - Bi t c di n c m bài văn v i gi ng tr m, bu n, nh n gi ng nh ng t ng miêu t h u qu n ng n c a chi n tranh h t nhân, khát v ng s ng c a bé Xa-da- cô, mơ ư c hòa bình c a thi u nhi. 2/ Hi u n i dung ý nghĩa c a bài: - Hi u các t ng trong bài. - Hi u ý chính c a bài: T cáo t i ác chi n tranh h t nhân, nói lên khát v ng s ng, khát v ng hòa bình c a tr em toàn th gi i. II. dùng d y h c: - Tranh minh h a bài c trong SGK. - B ng ph vi t s n o n văn Luy n c. III. Các ho t ng d y h c:
  2. Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: nhóm 6 HS - 6 HS c v k ch “Lòng dân” theo cách phân vai. - 1 HS nói ý nghĩa v k ch. - GV nh n xét, cho i m. 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1’) Ho t ng 2: Luy n c. (11’) a) GV c toàn bài 1 lư t. - Gi ng c: gi ng chia s , ng c m - HS l ng nghe. o n nói v bé Xa-da-cô, v i gi ng xúc
  3. ng o n tr em trong nư c Nh t và trên th gi i g i cho Xa-da-cô nh ng con s u b ng gi y. - Chú ý c úng s li u, tên ngư i, tên a lý nư c ngoài. b) Hư ng d n HS c o n n i ti p - GV chia o n: 4 o n. - HS ánh d u b ng vi t chì vào SGK. - Luy n c nh ng s li u, t ng - HS c t ng theo hư ng khó c: 100.000 ngư i, Hi-rô-si-ma, Na- d n c a GV. ga-da-ki, Xa-da-cô Xa-xa-ki. c) Hư ng d n HS c c bài. - Cho HS c chú gi i, gi i nghĩa t . - 1 HS c chú gi i, 2 HS gi i nghĩa t như trong SGK.
  4. - Cho HS c toàn bài. - 2 HS c c bài. d) GV c di n c m c bài 1 l n. - HS l ng nghe. Ho t ng 3: Tìm hi u bài. (9’) - t câu h i HS tr l i. Xa-da-cô b nhi m phóng x - Khi chính ph Mĩ ra l nh nguyên t khi nào? ném 2 qu bom nguyên t xu ng Nh t B n. Cô bé hi v ng kéo dài cu c s ng - Cô tin vào m t truy n c a mình b ng cách nào? thuy t nói r ng n u g p m t nghìn con s u b ng gi y treo quanh phòng thì s kh i b nh nên ngày nào Xa-da-cô cũng g p s u gi y. Các b n nh ã làm gì t tình - Các b n nh ãg ps ug i c m áng k v i Xa-da-cô? t i t p cho Xa-da-cô.
  5. Các b n nh ã làm gì bày t - ã quyên góp ti n xây nguy n v ng hòa bình? d ng ài tư ng nh nh ng n n nhân b bom nguyên t sát h i. Qua ó, ta th y các b n nh luôn mong mu n cho th gi i mãi mãi hòa bình. N u ư c ng trư c tư ng ài, - HS phát bi u t do. em s nói gì v i Xa-da-cô? Ho t ng 4: c di n c m. (7’) a) Hư ng d n HS c di n c m. - GV ưa b ng ph ã chép trư c o n văn c n luy n lên và g ch chéo (/) m t g ch d u ph y, 2 g ch (//) d u ch m, g ch dư i nh ng t ng khó c. - GV c trư c o n c n luy n thêm - Nhi u HS luy n c. 1 l n.
  6. b) Hư ng d n HS thi c. - Nhi u cá nhân thi c. - L p nh n xét. - GV nh n xét, khen nh ng HS c hay. 3. C ng c , d n dò: (2’) - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà luy n c bài văn. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản