TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHI PHÍ VÀ THANH QUYẾT VỐN ĐẦU TƯ

Chia sẻ: Nguyễn Mậu Hoàn | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:39

0
93
lượt xem
18
download

TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHI PHÍ VÀ THANH QUYẾT VỐN ĐẦU TƯ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo cho các bạn học chuyên ngành. Phù hợp với loại HĐ, giá hợp đồng và các điều kiện trong HĐ. Đối với giá HĐ trọn gói: Thanh toán theo tỷ lệ % giá hợp đồng hoặc giá CT...vv..Đối với giá HĐ theo đơn giá cố định: Thanh toán trên cơ sở khối lượng các công việc hoàn thành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHI PHÍ VÀ THANH QUYẾT VỐN ĐẦU TƯ

 1. TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHI PHÍ VÀ THANH QUYẾT VỐN ĐT Biên soạn: PGS. TS. Thái Bá Cẩn Trung tâm Đào tạo Quốc tế Hà Nội
 2. CHUYÊN ĐỀ I: TỔNG QUAN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 2
 3. Ph©n lo¹i dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c «ng tr×nh (Ban hµnh kÌm the o NghÞ ®Þnh s è 112/2006/N§-CP ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2006 cña ChÝ nh phñ) 3
 4. STT Lo ¹ i d ù ¸ n ®Çu t ­ x ©y d ù n g c « ng t r × h n Tæn g mø c ®Çu t ­ Theo NghÞquyÕ t I Dù ¸ n quan träng quèc gia sè 66/2006/QH11 cña Quèc héi II Nhãm A C¸ c dù ¸ n ® u t­ x© dùng c«ng tr× thuéc lÜ vùc Ç y nh: nh 1 b¶o vÖan ninh, quèc phßng cã tÝ chÊ b¶o mË quèc nh t t Kh«ng kÓmøc vèn gia, cã ý nghÜ chÝ trÞ­ x· héi quan träng. a nh C¸ c dù ¸ n ® u t­ x© dùng c«ng tr× s¶n xuÊ chÊ ® Ç y nh: t t éc 2 Kh«ng kÓmøc vèn h¹ i, chÊ næ h¹ tÇ khu c«ng nghiÖ t ; ng p C¸ c dù ¸ n ® u t­ x© dùng c«ng tr× c«ng nghiÖ Ç y nh: p ® n, khai th¸ c dÇ khÝ ho¸ chÊ ph© bãn, chÕ t¹ o iÖ u , t, n 3 m¸ y, xi m¨ ng, luyÖ kim, khai th¸ c chÕbiÕ kho¸ ng s¶n, n n Trªn 1.500 tû ®ång c¸ c dù ¸ n giao th«ng (cÇ c¶ng biÓ c¶ng s«ng, s© u, n, n bay, ® êng s¾ ® êng quèc lé), x© dùng khu nhµ ë. ­ t, ­ y 4
 5. C¸c dù ¸n ®Ç t­ x© dùng c«ng tr× thuû lî i, giao u y nh: th«ng (kh¸c ë ®iÓ II­3), cÊp tho¸t n­ í c vµ c«ng tr× m nh 4 h¹ tÇ kü thuËt, kü thuËt ®iÖ s¶n xuÊt thiÕ bÞth«ng ng n, t Trªn 1.000 tû ®ång tin, ®iÖ tö, tin häc, ho¸ d­ î c, thiÕ bÞy tÕ c«ng tr× n t , nh c¬ khÝkh¸c, s¶n xuÊt vËt liÖ b­ u chÝ viÔ th«ng. u, nh, n C¸c dù ¸n ®Ç t­ x© dùng c«ng tr× c«ng nghiÖ nhÑ u y nh: p , sµnh sø, thuû tinh, in, v­ ên quèc gia, khu b¶o tån thiªn 5 Trªn 700 tû ®ång nhiªn, s¶n xuÊt n«ng, l© nghiÖ nu«i trång thuû s¶n, m p, chÕbiÕ n«ng, l© s¶n. n m C¸c dù ¸n ®Ç t­ x© dùng c«ng tr× y tÕ v¨n ho¸, u y nh: , gi¸o dôc, ph¸t thanh, truyÒ h× x© dùng d© dông n nh, y n 6 Trªn 500 tû ®ång kh¸c (trõ x© dùng khu nhµ ë), kho tµng, du lÞ thÓ y ch, dôc thÓthao, nghiªn cøu khoa häc vµ c¸c dù ¸n kh¸c. 5
 6. III Nhãm B C¸c dù ¸n ® u t­ x© dùng c«ng tr× c«ng nghiÖ ® n, Ç y nh: p iÖ khai th¸ c dÇ khÝ ho¸ chÊ ph© bãn, chÕt¹ o m¸ y, xi u , t, n Tõ 75 ® n 1.500 Õ 1 m¨ ng, luyÖ kim, khai th¸ c chÕbiÕ kho¸ng s¶n, c¸ c n n tû ®ång dù ¸ n giao th«ng (cÇ c¶ng biÓ c¶ng s«ng, s© bay, u, n, n ® êng s¾ ® êng quèc lé), x© dùng khu nhµ ë. ­ t, ­ y C¸ c dù ¸ n ® u t­ x© dùng c«ng tr× thuû lî i, giao Ç y nh: th«ng (kh¸ c ë ® m II­3), cÊ tho¸ t n­ í c vµ c«ng tr× iÓ p nh Tõ 50 ® n 1.000 Õ 2 h¹ tÇ kü thuË kü thuË ® n, s¶n xuÊ thiÕ bÞth«ng ng t, t iÖ t t tû ®ång tin, ® n tö, tin häc, ho¸ d­ î c, thiÕ bÞy tÕ c«ng tr× iÖ t , nh c¬ khÝkh¸ c, s¶n xuÊ vË liÖ b­ u chÝ viÔ th«ng. t t u, nh, n C¸c dù ¸n ® u t­ x© dùng c«ng tr× h¹ tÇ kü thuË Ç y nh: ng t khu ® thÞmí i, c«ng nghiÖ nhÑ sµnh sø, thuû tinh, in, « p , 3 Tõ 40 ® n 700 tû ® Õ ång v­ ên quèc gia, khu b¶o tån thiªn nhiªn, s¶n xuÊ n«ng, t l© nghiÖ nu«i trång thuû s¶n, chÕbiÕ n«ng, l© s¶n. m p, n m C¸ c dù ¸ n ® u t­ x© dùng c«ng tr× y tÕ v¨ n ho¸ , Ç y nh: , gi¸ o dôc, ph¸ t thanh, truyÒ h× x© dùng d© dông n nh, y n 4 Tõ 15 ® n 500 tû ® Õ ång kh¸ c (trõ x© dùng khu nhµ ë), kho tµng, du lÞ thÓ y ch, dôc thÓthao, nghiªn cøu khoa häc vµ c¸ c dù ¸ n kh¸ c. IV Nhãm C 6
 7. IV Nhãm C C¸ c dù ¸ n ® u t­ x© dùng c«ng tr× c«ng nghiÖ Ç y nh: p ® n, khai th¸ c dÇ khÝ ho¸ chÊ ph© bãn, chÕ t¹ o iÖ u , t, n m¸ y, xi m¨ ng, luyÖ kim, khai th¸ c chÕbiÕ kho¸ ng n n 1 s¶n, c¸ c dù ¸ n giao th«ng (cÇ c¶ng biÓ c¶ng s«ng, u, n, D­ í i 75 tû ®ång s© bay, ® êng s¾ ® êng quèc lé). C¸ c tr­ êng phæ n ­ t, ­ th«ng n»m trong quy ho¹ ch (kh«ng kÓmøc vèn), x© y dùng khu nhµ ë. C¸ c dù ¸ n ® u t­ x© dùng c«ng tr× thuû lî i, giao Ç y nh: th«ng (kh¸ c ë ® m II­3), cÊ tho¸ t n­ í c vµ c«ng tr× iÓ p nh 2 h¹ tÇ kü thuË kü thuË ® n, s¶n xuÊ thiÕ bÞth«ng ng t, t iÖ t t D­ í i 50 tû ®ång tin, ® n tö, tin häc, ho¸ d­ î c, thiÕ bÞy tÕ c«ng tr× iÖ t , nh c¬ khÝkh¸ c, s¶n xuÊ vË liÖ b­ u chÝ viÔ th«ng. t t u, nh, n C¸ c dù ¸ n ® u t­ x© dùng c«ng tr× c«ng nghiÖ Ç y nh: p nhÑ sµnh sø, thuû tinh, in, v­ ên quèc gia, khu b¶o tån , 3 D­ í i 40 tû ®ång thiªn nhiªn, s¶n xuÊ n«ng, l© nghiÖ nu«i trång t m p, thuû s¶n, chÕbiÕ n«ng, l© s¶n. n m C¸ c dù ¸ n ® u t­ x© dùng c«ng tr× Ç y nh: y tÕ v¨ n ho¸ , , gi¸ o dôc, ph¸ t thanh, truyÒ h× x© dùng d© dông n nh, y n 4 D­ í i 15 tû ®ång kh¸ c (trõ x© dùng khu nhµ ë), kho tµng, du lÞ thÓ y ch, dôc thÓthao, nghiªn cøu khoa häc vµ c¸ c dù ¸ n kh¸ c. 7
 8. Ghi chó : 1. C¸ c dù ¸ n nhãm A vÒ® êng s¾ ® êng bé ph¶i ® î c ph© ® n theo ­ t, ­ ­ n o¹ chiÒ dµi ® êng, cÊ ® êng, cÇ theo h­ í ng dÉ cña Bé Giao th«ng vË t¶i. u ­ p ­ u n n 2. C¸ c dù ¸ n x© dùng trô së, nhµ lµm viÖ cña c¬ quan nhµ n­ í c ph¶i y c thùc hiÖ theo quyÕ ® nh cña Thñ t­ í ng ChÝ phñ. n t Þ nh Thẩm quyền quyết định: 1. Thủ tướng Chính phủ: Quyết định các dự án quan trọng quốc gia 2. Chủ tịch cấp tỉnh, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ: Quyết định các dự án nhóm A, B, C 3. Chủ tịch huyện, quận, thị xã: Quyết định các dự án thuộc ngân sách của huyện, quận, thị xã, nằm trong quy hoạch với mức vốn từ 5 tỷ đồng trở xuống 4. Chủ tịch xã, phường: Quyết định các dự án đầu tư thuộc ngân sách của xã, phường với mức vốn từ 3 tỷ đồng trở xuống ­ nằm trong quy hoạch 5. Chủ tịch cấp tỉnh, Bộ trưởng có thể uỷ quyền cho cấp dưới 1 cấp quyết định dự án đầu tư nhóm B và Nhóm C 6. Dự án Nhóm B phải bố trí đủ vốn làm từ 4 năm trở xuống 7. Dự án Nhóm C phải bố trí đủ vốn làm từ 2 năm trở xuống 8
 9. CHUYÊN ĐỀ II: QUẢN LÝ CHI PHÍ I. Đặc điểm XD chi phí và quản lý chi phí II. Quản lý chi phí ở giai đoạn lập báo cáo đầu tư III. Quản lý chi phí trong giai đoạn thực hiện đầu tư 9
 10. ĐẶC ĐIỂM XÂY DỰNG CHI PHÍ VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ 10
 11. Quản lý chi phí ở giai đoạn lập BC Đầu tư 1. Sơ bộ xác định tổng mức đầu tư 2.Tổng mức đầu tư trong quyết định dự án đầu tư 11
 12. Quản lý chi phí ở giai đoạn lập BC Đầu tư (tiếp) 1. Chi phí xây dựng: 1. Chi phí XD công trình, hạng mục công trình 2. Chi phí phá và tháo dỡ các vật kiến trúc; 3. Chi phí san lấp; 4. Chi phí XD công trình tạm; 5. Nhà tạm hiện trường để ở và điều hành thi công 12
 13. Quản lý chi phí ở giai đoạn lập BC Đầu tư (tiếp) 2. Chi phí thiết bị: 1. Chi phí mua sắm TB công nghệ 2. Chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ; 3. Chi phí lắp đặt; 4. Chi phí vận chuyển; 5. Thuế và các loại phí liên quan 13
 14. Quản lý chi phí ở giai đoạn lập BC Đầu tư (tiếp) 3. Chi phí bồi thường GPMB: 1. Bồi thường nhà cửa, kiến trúc, cây trồng trên đất.... 2. Chi phí tái định cư liên quan đến GPMB 3. Chi phí tổ chức bồi thường tái định cư; 4. Chi phí sử dụng đất trong thời gian XD (điện, nước, đường tạm thi công) 5. Chi phí trả cho phần đầu tư XD hạ tầng, nếu có 14
 15. Quản lý chi phí ở giai đoạn lập BC Đầu tư (tiếp) 4. Chi phí quản lý dự án (14 nội dung): 1. Chi phí lập báo cáo đầu tư... 2. Chi phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường GPMB, tái định cư 3. Chi phí tổ chức thi tuyển TK kiến trúc 4. Chi phí tổ chức thẩm định DA đầu tư, BCKT­KT, tổng mức đầu tư... 5. Chi phí lựa chọn nhà thầu 6. Chi phí quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ 7. Chi phí đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường của CT 8. Chi phí tổ chức lập định mức, đơn giá XDCT 9. Chi phí kiểm tra chất lượng vật liệu 10. Chi phí kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng CT 11. Chi phí tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán HĐ 12. Chi phí Nghiệm thu, bàn giao công trình 13. Chi phí khởi công, khánh thành, tuyên truyền, quảng cáo 14. Chi phí tổ chức thực hiện một số công việc quản lý khác 15
 16. Quản lý chi phí ở giai đoạn lập BC Đầu tư (tiếp) 5. Chi phí tư vấn (15 nội dung): 1. Chi phí tư vấn khảo sát thiết kế; 2. Lập báo cáo đầu tư, lập dự án hoặc BC KT­KT 3. Thi tuyển thiết kế kiến trúc 4. Thiết kế XD công trình 5. Thẩm tra TKKT, TK bản vẽ thi công, dự toán 6. Lập hồ sơ yêu càu, hồ sơ mời sơ tuyển, HS mời thầu 7. Khảo sát XD, giám sát thi công, giám sát lắp đặt thiết bị 8. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 9. Chi phí lập định mức, đơn giá XD công trình 10. Chi phí quản lý chi phí ĐTXD: Tổng mức ĐT, tổng dự toán 11. Chi phí tư vấn QLDA 12. Chi phí kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất lượng CT 13. Chi phí quy đổi vốn đầu tư XDCT 14. Chi phí thực hiện các công việc tư vấn khác. 16
 17. Quản lý chi phí ở giai đoạn lập BC Đầu tư (tiếp) 6. Chi phí khác (10 nội dung): 1. Chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư 2. Chi phí rà phá bom, mìn, vật nổ 3. Chi phí bảo hiểm công trình 4. Chi phí di chuyển thiết bị thi công và LL lao động 5. Chi phí đăng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng CT 6. Chi phí đảm bảo an toàn GT 7. Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn ĐT 8. Các khoản phí và lệ phí theo quy định 9. Chi phí nghiên cứu khoa học CN...; vốn lưu động...., lãi vay 10. Một số chi phí khác 17
 18. Quản lý chi phí ở giai đoạn lập BC Đầu tư (tiếp) 7. Dự phòng phí : 1. Dự án đến 2 năm: tỷ lệ dự phòng 10% (XD+TB+GPMB+QL+Tư vấn+Khác) 2. Dự án trên 2 năm: • Khối lượng dự phòng phát sinh: 5%*(XD+TB+GPMB+QL+Tư vấn+Khác) • Trượt giá: căn cứ vào thời gian và tỷ lệ trượt giá 18
 19. CHI PHÍ XD TRONG GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐT I. Dự toán công trình bao gồm 6 nội dung: 1. Chi phí XD, hạng mục CT; 2. Chi phí thiết bị; 3. Chi phí QLDA; 4. Chi phí tư vấn; 5. Chi khác; 6. Chi phí dự phòng II. Tổng dự toán dự án ĐTXD CT: Là tổng hợp dự toán của các CT 19
 20. CHI PHÍ XD TRONG GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐT (tiếp) 1. Nội dung chi phí XD I. Chi phí trực tiếp 1. Vật liệu 2. Nhân công 3. SDM 4. Trực tiếp khác II. Chi phí chung III. Thập nhập chịu thuế tính trước IV. Thuế GTGT (VAT) 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản