Tập làmm văn - THẾ NÀO LÀ KỂ CHUYỆN? (10)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
368
lượt xem
28
download

Tập làmm văn - THẾ NÀO LÀ KỂ CHUYỆN? (10)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Hiểu được những đặc điểm cơ bản của văn kể chuyện, phân biệt được văn kể chuyện với những loại văn khác. 2. Bước đầu biết xây dưụng một bài văn kể chuyện - Có khả năng tập trung nghe cô giáo kể chuyện, nhớ chuyện - Chăm chú theo dõi bạn kể . Nhận xét, đánh giá đúng lời bạn kể 3. Giáo dục HS biết xây dựng những câu chuyện có ý nghĩa, giàu lòng nhân ái mang phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập làmm văn - THẾ NÀO LÀ KỂ CHUYỆN? (10)

  1. T p làm văn TH NÀO LÀ K CHUY N? (10) I/ M c ích, yêu c u : 1. Hi u ư c nh ng c i m cơ b n c a văn k chuy n, phân bi t ư c văn k chuy n v i nh ng lo i văn khác. 2. Bư c u bi t xây dư ng m t bài văn k chuy n - Có kh năng t p trung nghe cô giáo k chuy n, nh chuy n - Chăm chú theo dõi b n k . Nh n xét, ánh giá úng l i b n k 3. Giáo d c HS bi t xây d ng nh ng câu chuy n có ý nghĩa, giàu lòng nhân ái mang ph m ch t t t p c a con ngư i Vi t Nam. II Tài li u và phương ti n : - M t s t phi u kh to ghi s n n i dung BT1 (ph n nh n xét) - b ng ph ghi s n các s vi c chính trong truy n S tích h Ba B - V Bài t p Ti ng vi t 4 ( n u có) III/ Các ho t ng d y – h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh A. M u - GV nêu yêu c u và cách h c ti t t p làm văn c ng c n n p h c t p c a 1
  2. HS B. D y bài m i 1. Gi i thi u bài : L p 4 các em s h c các bài t p làm văn có n i dung khó hơn l p 3 nhưng cũng r t lí thú như : Cách vi t các o n văn, bài văn k chuy n, miêu t , vi t thư, cách trao i ý ki n v i ngư i thân, gi i thi u a phương, tóm t t tin t c i n vào gi y in s n. Ti t h c hôm nay, các em s h c bi t th nào là bài văn k chuy n. 2. Ph n nh n xét Bài t p 1 - Yêu c u 1 HS c n i dung bài t p - Yêu c u 1 HS khá, gi i k l i câu chuy n trên h Ba B - Cho HS làm BT theo 3 yêu c u c a bài a) Câu chuy n có nhân v t nào ? - HS c n i dung BT - HS khá, gi i k l i câu chuy n s tích h Ba B b) Các s vi c x y ra và k t qu - HS c l p th c hi n 3 yêu c u c a bài 2
  3. c) Ý nghĩa c a câu chuyên. a) Các nhân v t + bà c ăn xin, m con bà nông dân, nh ng ngư i d l h i b) Các s vi c x y ra và k t qu + Bà c xin ăn trong ngày h i cúng ph t nhưng không ai cho. + hai m con bà nông dân cho bà c ăn và ng trong nhà. + êm khuya bà già hi n thành con giao long l n. + Sáng s m, bà già cho 2 m con gói tro, 2 m nh v tr u r i i. + Nư c l t dâng cao, 2 m con bà nông dân chèo thuy n i c u ngư i c) Ý nghĩa câu chuy n : ca ng i con ngư i có lòng nhân ái s ư c m áp x ng áng. Truy n còn gi i thích s hình Bài t p 2 thành h Ba B . + G i 1 HS c văn yêu câu c a bài h Ba B - HS c th m, suy nghĩ, tr l i câu h i + GV g i ý - bài văn có nhân v t không 3
  4. - Bài văn có k các s vi c x y ra i - Không v i nhân v t không ? - Không, ch có nh ng chi ti t gi i - Bài văn H Ba B có ph i là bài văn thi u v h Ba B . k chuy n không ? vì sao ? - Bài h Ba B không ph i là bài văn k chuy n mà ch là bài văn gi i thi u v h Ba B . Bài t p 3 : ( Tr l i câu h i ) + Theo em th nào là k chuy n ? - HS tr l i HS phát bi u d a trên k t qu BT1,2 3/ Ph n ghi nh - G i 2-3 HS c ph n ghi nh SGK -C l p c th m - GV gi i thích rõ n i dung ghi nh 4/ Ph n luy n t p - Bài t p 1 : -C l p c th m yêu c u BT 1 + G i 1 HS c yêu c u c a bài - GV nh c HS khi k , c n xác nh nhân v t c a câu chuy n là em và ngư i ph n có con nh . + Truy n c n nói ư c s giúp c a em tuy nh nhưng r t thi t th c + Trong bài văn em là ngôi th nh t ( xưng em ho c tôi ) 4
  5. - T ng c p HS t p k - M t vài HS thi k trư c l p - GV nh n xét - HS t p k theo c p - Bài t p 2 : - HS thi k + G i 1 HS c yêu c u BT2 - HS c l p tham gia nh n xét. + H i : câu chuy n em v a k có nh ng nhân v t nào ? - 1 HS c yêu c u bài t p + G i HS nêu ý nghĩa câu chuy n - Em và ngư i ph n có con nh 5/ C ng c - d n dò : - Th nào là k chuy n / - Quan tâm giúp nhau là m t n p - V nhà c thu c n i dung c n ghi s ng p. nh - Vi t l i bài em v a k vào v 5
Đồng bộ tài khoản