Tập lệnh của PLC Omron

Chia sẻ: Đỗ Hồng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
460
lượt xem
211
download

Tập lệnh của PLC Omron

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mình đã đọc một số tài liệu viết hướng dẫn lập trình cho lọai PLC OMRON này nhưng cũng rất sơ xài.Cũng chỉ có vài lệnh đơn giản thôi. Chưa giải quyết đc nhiều bài toán phức tạp. Vì vậy mình đã tiến hành dịch tài liệu này. Mình cũng chỉ mới bắt đầu đc hơn tuần nay.Chỉ tranh thủ buổi tối dịch thôi. Vì vậy mình muốn có bạn nào đang dịch về tài liệu này thì chúng ta cùng làm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập lệnh của PLC Omron

 1. TAÄP LEÄNH PLC OMRON TAÄP LEÄNH CUÛA PLC OMRON 1.1. CAÙC LEÄNH LÖÔÏC ÑOÀ HÌNH THANG ( LADDER DIAGRAM INSTRUCTION): 1.1.1. Leänh LD ( load): Leänh naøy naïp moät coâng taéc thöôøng hôû noái vôùi phía beân traùi ñöôøng daây ñieän Kyù hieäu hình thang: B Vuøng döõ lieäu toaùn töû: B: Bit IR,SR,AR,HR,TC,LR 1.1.2. Leänh LD Not ( Load Not): B Leänh naøy gioáng leänh LD nhöng ôû ñaây laø coâng taéc thöôøng ñoùng B: Bit IR, SR, AR, HR, TC, TR 1.1.3. Leänh AND, AND NOT • Leänh AND duøng ñeå noái tieáp moät coâng taéc thöôøng hôû vôùi moät coâng taéc ñöùng tröôùc noù. Kyù hieäu hình thang: B TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 1
 2. TAÄP LEÄNH PLC OMRON Vuøng döõ lieäu toaùn töû B: Bit IR, SR, AR, HR, TC, TR • Leänh AND NOT : duøng ñeå noái tieáp moät coâng taéc thöôøng ñoùng vôùi moät coâng taéc ñöùng tröôùc noù Kyù hieäu hình thang: B Vuøng döõ lieäu toaùn töû: B: Bit IR, SR, AR, HR, TC, TR 1.1.4. Leänh OR, ORNOT: • Leänh OR duøng ñeå noái moät coâng taéc thöôøng hôû vôùi moät ñöôøng daây ñieän beân traùi song song vôùi moät hoaëc nhieàu coâng taéc ñöùng trong cuøng moät nhaùnh. • Leänh ORNOT : Gioáng nhö leänh OR nhöng coâng taéc noái vaøo laø coâng taéc thöôøng ñoùng. Kyù hieäu hình thang: OR B ORNOT B Vuøng döõ lieäu toaùn töû: B: Bit IR, SR, AR, HR, TC, TR 1.1.5 Leänh ANDLD (AND LOAD) vaø ORLD (OR LOAD): Leänh ANDLD: Laø leänh duøng ñeå lieân keát hai khoái coâng taéc lieân tieáp vôùi nhau. TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 2
 3. TAÄP LEÄNH PLC OMRON Kyù hieäu hình thang Ví duï: 01000 00000 00002 00003 00001 Vieát chöông trình cho sô ñoà hình thang treân: Ñòa chæ Leänh Döõ lieäu 00000 LD 00000 00001 OR 00001 00002 LD 00002 00003 ORNOT 00003 00004 ANDLD ------- 00005 OUT 01000 Leänh ORLD : Duøng ñeå lieân keát hai khoái song song nhau 00000 00002 01000 00003 00001 Vieát chöông trình cho sô ñoà hình thang treân: Ñòa chæ Leänh Döõ lieäu 00000 LD 00000 00001 AND 00002 00002 LD 00001 00003 ANDNOT 00003 00004 ORLD ------- 00005 OUT 01000 TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 3
 4. TAÄP LEÄNH PLC OMRON 1.2. LEÄNH ÑIEÀU KHIEÅN BIT : 1.2.1. Leänh OUT ( OUTPUT) vaø OUT NOT ( OUTPUT NOT) Kyù hieäu hình thang: OUT B OUTNOT B Vuøng döõ lieäu toaùn töû: B: Bit IR, SR, AR, HR, TC, TR Leänh OUT vaø OUT NOT duøng ñeå ñieàu khieån traïng thaùi cuûa Bit ñaõ chæ ñònh theo ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON thì Bit OUT seõ ON, coøn Bit OUT NOT seõ OFF vaø nguöôïc laïi. 1.2.2. Leänh SET vaø RESET: Kyù hieäu hình thang: SET B RESET B Vuøng döõ lieäu toaùn töû: B: Bit IR, SR, AR, HR, TC, TR Leänh SET duøng ñeå ON bit toaùn töû khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON vaø khoâng aûnh höôûng traïng thaùi bit toaùn töû khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF. Leänh RESET duøng ñeå OFF bit toaùn töû khi ñieàu kieän thöïc hieän laø ON vaø khoâng aûnh höôûng traïng thaùi cuûa toaùn töû khi ñieàu kieän thöïc hieän laø OFF. TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 4
 5. TAÄP LEÄNH PLC OMRON 1.2.3. Leänh KEEP ( 11) : Kyù hieäu hình thang: S KEEP (11) B R Vuøng döõ lieäu toaùn töû: B: Bit IR, SR, AR, HR, TC, TR Leänh KEEP (11) duøng ñeå duy trì traïng thaùi bit ñaõ ñònh theo hai ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø S vaø R. S laø ngoõ vaøo SET; R laø ngoõ vaøo RESET. Leänh KEEP (11) hoaït ñoäng gioáng nhö moät Relay choát maø ñöôïc Set bôûi S vaø Reset bôûi R. Minh hoaï baèng soùng: • Ñieàu kieän thöïc hieän S • Ñieàu kieän thöïc hieän R • Traïng thaùi bit B 1.2.4. Leänh DIFU ( 13) vaø DIFD ( 14): Kyù hieäu hình thang: DIFU (13) B DIFD (14) B TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 5
 6. TAÄP LEÄNH PLC OMRON Vuøng döõ lieäu toaùn töû: B: Bit IR, SR, AR, HR, TC, TR Leänh DIFU (13) vaø DIFD (14) ñöôïc duøng ñeå baät ON bit ñaõ ñònh trrong moät chu kyø. Moãi khi thöïc hieän DIFU (13) so saùnh ñieàu kieän thöïc hieän taïi ngoõ vaøo vôùi ñieàu kieän tröôùc ñoù cuûa noù. Neáu ñieàu kieän thöïc hieän tröôùc ñoù laø OFF vaø hieän taïi laø ON, DIFU (13) seõ baät ON bit ñaõ ñònh. Neáu ñieàu kieän thöïc hieän tröôùc ñoù laø ON vaø ñieàu kieän thöïc hieän hieän taïi laø ON hay OFF leänh DIFU (13) seõ OFF bit ñaõ ñònh. Coøn ñoái vôùi leänh DIFD (14) khi thöïc hieän seõ so saùnh ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo hieän taïi vôùi ñieàu kieän tröôùc ñoù. Neáu ñieàu kieän tröôùc ñoù laø ON vaø hieän taïi laø OFF thì leänh DIFD (14) seõ baät ON bit ñaõ ñònh. Neáu ñieàu kieän thöïc hieän taïi ngoõ vaøo laø ON baát chaáp ñieàu kieän tröôùc ñoù laø ON hay OFF, leänh DIFD (14) seõ OFF bit ñaõ ñònh. Hai leänh naøy khoâng aûnh höôûng ñeán côø traïng thaùi. Ví duï : Cho sô ñoà hình thang DIFU (13) 10014 DIFU (13) 10014 Vieát chöông trình cho sô ñoà hình thang treân Ñòa chæ Leänh Döõ lieäu 00000 LD 00000 00001 DIFU(13) 10014 00002 DIFD(14) 10015 Minh hoïa baèng daïng soùng: TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 6
 7. TAÄP LEÄNH PLC OMRON Ñieàu kieän nhaäp:0000 DIFU (13) DIFD (14) 1.3. LEÄNH ÑIEÀU KHIEÅN CHÖÔNG TRÌNH: 1.3.1. Leänh IL (02) (Interlock) vaø ILC (03) (Interlock clear):L Leänh IL (02) luoân ñöôïc duøng keát hôïp vôùi ILC (03) ñeå taïo thaønh moät khoái khoaù trong. Neáu ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo cho IL (02) laø OFF thì taát caû caùc ngoõ ra vaø taát caû caùc giaù trò hieän taïi cuûa TIMER ôû trong IL (02) vaø ILC (03) ñöôïc OFF hay Reset. Moät soá leänh khaùc thì khoâng hoaït ñoäng. Giaù trò hieän taïi cuûa COUNTER ñöôïc duy trì. Neáu ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON thì söï thöïc hieän cuûa leänh IL (02) vaø ILC (03) khoâng aûnh höôûng, chöông trình tieáp tuïc bình thöôøng. 1.3.2. Leänh JMP (04) (JUMP) vaø JME (05) (JUMP END): Kyù hieäu hình thang: JMP (04) N JME (05) N N : laø soá nhaûy Soá nhaûy N trong leänh laø töø 00 ñeán 99 JMP (04) luoân luoân ñöôïc duøng keát hôïp vôùi JME (05) ñeå taïo thaønh leänh nhaûy, ñeå nhaûy töø moät ñieåm trong sô ñoà hình thang ñeán moät ñieåm khaùc. JMP (04) ñöôïc ñònh nghóa laø ñieåm maø taïi ñoù leänh nhaûy ñöôïc taïo. JME (05) ñöôïc ñònh nghóa laø ñieåm ñích cuûa leänh nhaûy. Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo cho JMP (04) laø ON thì böôùc nhaûy khoâng ñöôïc taïo vaø chöông trình ñöôïc thöïc hieän lieân tuïc nhö ñaõ laäp trình. Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo cho JMP (04) laø OFF thì moät böôùc nhaûy ñöôïc thi haønh, khi ñoù chöông trình tieáp tuïc thöïc hieän taïi JME (05). TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 7
 8. TAÄP LEÄNH PLC OMRON Khi soá nhaûy N cuûa JMP (04) töø 01ñeán 99 thì con troû laäp töùc chuyeån ñeán JME(05) vôùi cuøng soá nhaûy N töông öùng. Taát caù caùc leänh ôû giöõa JMP (04) vaø JME(05) khoâng thöïc hieän. Traïng thaùi cuûa nhöõng Timer, Counter, Bit Out, Out Not vaø taát caû traïng thaùi cuûa bit ñieàu khieån khaùc seõ khoâng thay ñoåi. Soá nhaûy naøy chæ ñònh nghóa cho moät laàn nhaûy. Khi soá nhaûy N cho JMP (04) laø ON, CPU seõ tìm ñeán JME (05) keá coù soán nhaûy N = 00. Ñeå thöïc hieän noù kieåm tra toaøn boä chöông trình taát caû nhöõng leänh vaø bit ñieàu khieån naèm ôû giöõa JMP (04) 00 vaø JME (05) 00 ñöôïc giöõ nguyeân. Soá nhaûy 00 coù theå ñöôïc suöû duïng nhieàu laàn ñoái vôùi JMP (04) maø chæ caàn moät ñích nhaûy ñeán JME (05). Ví duï: Sô ñoà hình thang 00000 JMP(04) 01 00001 Leänh 1 00002 Leänh 2 JME(05) 01 Vieát chöông trình ccho sô ñoà hình thang treân: Ñòa chæ Leänh Döõ lieäu 00000 LD 00000 00001 JMP(04) 01 00002 LD 00001 00003 Leänh 1 00004 LD 00002 00005 Leänh 2 00006 JMP(05) 01 Giaûi thích löôïc ñoà treân: khi IR 00000 = ON thì chöông trình thöïc hieän töø leänh 1 ñeán leänh 2. Khi IR00000 = OFF thì leänh 1 vaø leänh 2 khoâng thöïc hieän. TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 8
 9. TAÄP LEÄNH PLC OMRON 1.3.3. Leänh STEP(08) (Step define) vaø SNXT(09) (Step start) Kyù hieäu hình thang STEP (08) B SNXT (09) B Vuøng döõ lieäu toaùn töû: B : bit IR, AR, LR, HR Leänh böôùc Step (08) vaø SNXT (09) ñöôïc duøng keát hôïp vôùi nhau ñeå ñaët ñieåm döøng giöõa nhöõng phaàn trong moät chöông trình lôùn vì vaäy nhöõng phaàn coù theå thöïc hieän nhö nhöõng khoái vaø ñöôïc ñaët laïi luùc hoaøn thaønh. Step (08) duøng moät Bit ñieàu khieån trong vuøng IR hay HR … ñeå ñònh nghóa cho phaàn baét ñaàu cuûa ñaàu chöông trình goïi laø böôùc. Step (08) khoâng caàn ñieàu kieän thöïc hieän, töùc laø söï thöïc hieän cuûa noù ñöôïc ñieàu khieån thoâng qua bit ñieàu khieån B ñaët trong SNXT (09). SNXT (09) laø leänh baét ñaàu böôùc cho pheùp STEP (08) thöïc hieän. Neáu ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo cuûa SNXT (09) (coù duøng bit ñieàu khieån B trong STEP (08) laø ON. Thì böôùc seõ ñöôïc thöïc hieän. Neáu ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo cuûa SNXT (09) laø OFF thì böôùc ñònh nghóa seõ khoâng ñöôïc thöïc hieän leänh SNXT (09) phaûi ñöôïc con troû ñoïc tröôùc khi baét ñaàu böôùc. Baát kyø moät böôùc naøo trong chöông trình maø khoâng ñöôïc baét ñaàu vôùi SNXT (09) thì böôùc ñoù seõ khoâng thöïc hieän. Moät SNXT (09) ñöôïc duøng trong chöông trình thì seõ thöïc hieän böôùc seõ tieáp dieãn cho ñeán khi STEP (08) ñöôïc thöïc hieän maø khoâng coù bit ñieàu khieån STEP (08). STEP (08) khoâng coù bit ñieàu khieån ñöôïc ñöùng tröôùc bôûi SNXT (09) vôùi moät bit ñieàu khieån giaû, bit ñieàu khieån giaû coù theå laø nhöõng bit baát kyø khoâng söû duïng trong IR hay HR. Vì vaäy noù khoâng theå laø bit ñieàu khieån duøng cho STEP (08). Sö thöïc hieän cuûa moät böôùc ñöôïc hoaøn thaønh khi coù söï xuaát hieän cuûa SNXT(09) keá hay bit ñieàu khieån cho böôùc ñöôïc Reset. Khi böôùc ñöôïc hoaøn thaønh taát caû nhöõng bit cuûa IR vaø HR trong böôùc ñöôïc baät trôû veà OFF vaø taát caû caùc Timer trong böôùc ñöôïc Reset veà giaù trò ñaët cuûa noù. Caùc Counter, thanh ghi dòch nhöõng bit duøng KEEP giöõ nguyeân traïng thaùi. 1.4. NHÖÕNG LEÄNH VEÀ TIMER / COUNTER 1.4.1. Leänh TIM (Timer): TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 9
 10. TAÄP LEÄNH PLC OMRON Kyù hieäu hình thang TIM N SV N: laø soá Timer TC # SV : laø giaù trò ñaët (word, BCD): IR, SR, AR, DM, HR, LR, # N: laø chæ soá Timer chaïy töø 000 ñeán 511 SV : laø giaù trò ñaët cho Timer ñöôïc ñaët töø 000,0ñeán 999,9 vôùi ñôn vò laø 0,1 giaây. Moät Timer ñöôïc kích laø ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo cuûa noù ñöôïc chuyeån sang ON vaø noù ñöôïc Reset veà giaù trò ñaët khi ñieàu kieän thöïc hieän chuyeån sang OFF. Neáu ñieàu kieän cho Timer duy trì trong moät khoaûng thôøi gian daøi thì giaù trò ñaët cuûa Timer seõ giaûm veà 0, côø hoaøn thaønh cho soá TC duøng ñöôïc baät ON vaø duy trì traïng thaùi cho ñeán khi Timer ñöôïc Reset (ñeán khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo chuyeån sang OFF) Sau ñaây minh hoïa daïng soùng lieân heä giöõ ñieàu kieän thöïc hieän cho Timer ON Ñieàu kieän thöïc OFF hieän ngoõ vaøo ON Côø hoaøn thaønh OFF SV SV 1.4.2. CNT (Counter) Kyù hieäu hình thang CNT N SV N laø chæ soá TC cuûa CNT chaïy töø 000 tôùi 511 CNT duøng ñeå ñeám xuoáng töø giaù trò ñaët SV khi ñieàu kieän thöïc hieän xung ñeám chuyeån töø traïng thaùi OFF sang ON, giaù trò hieän taïi (PV) seõ ñöôïc giaûm xuoáng baèng moät laàn CNT thöïc hieän moät xung ñeám CP töø OFF sang ON. Neáu ñieàu kieän xung ñeám thay ñoåi hay chuyeån töø traïng thaùi ON sang OFF thì giaù trò PV cuûa CNT khoâng thay ñoåi, côø hoaøn thaønh cho moät Counter ñöôïc baät ON khi giaù trò hieän taïi PV baèng 0 vaø ôû traïng thaùi ON cho ñeán khi Counter ñöôïc Reset. TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 10
 11. TAÄP LEÄNH PLC OMRON Counter ñöôïc Reset vôùi moät ngoõ vaøo RESET R khi R chuyeån töø OFF sang ON, vaø PV ñöôïc Reset veà SV. Giaù trò hieän taïi PV seõ Khoâng giaûm khi R ñang ON vaø chæ ñeám xuoáng khi R chuyeån sang OFF. Giaù trò hieän taïi PV cuûa CNT seõ khoâng Reset trong phaàn chöông trình khaùc trong hay bôûi söï ngaét nguoàn. 1.4.3. Leänh ñeám laëp laïi CNTR (12) – Reversible Counter Kí hieäu hình thang CNTR (12) N SV N: chæ soá CNTR (12) SV: laø giaù trò ñaët ôû trong IR, SR, AR, DM, HR, LR, # CNTR laø moät boä ñeám theo hai chieàu. Noù ñöôïc duøng ñeå ñeám giöõa giaù trò ñaët SV vaø 0 theo söï chuyeån ñoåi moät trong hai ñieàu kieän ñoù laø ngoõ vaøo taêng II vaø ngoõ vaøo giaûm DI. Giaù trò hieän taïi (PV) seõ taêng neáu ñieàu kieän ñeám ñöôïc ñöa vaøo ngoõ II vaø seõ giaûm neáu ñieàu kieän ñeám ñöôïc ñöa vaøo ngoõ DI. Neáu ñieàu kieän ñeám ñöôïc ñöa vaøo caû hai ngoõ II vaø DI thì giaù trò hieän taïi PV cuûa CNTR (12) seõ giöõ nguyeân khoâng thay ñoåi. Khi giaù trò hieän taïi PV giaûm tôùi 00 thì PV ñöôïc ñaët veà giaù trò ñaët SV vaø côø hoaøn thaønh ñöôïc baät ON cho ñeán khi giaù trò PV giaûm trôû laïi. Khi giaù trò hieän taïi PV taêng leân tôùi SV thì giaù trò PV ñöôïc ñaët veà 0 vaø côø hoaøn thaønh ñöôïc baät sang ON cho ñeán khi giaù trò PV taêng trôû laïi. R laø ngoõ vaøo Reset cuûa CNTR (12) khi R chuyeån töø OFF sang ON, giaù trò PV ñöôïc Reset veà 0. Giaù trò PV seõ khoâng taêng khoâng giaûm khi R ñang ON. Counter seõ ñeám trôû laïi khi R laø OFF. 1.4.4. Leänh TIMH (15) – High Speed Timer Kí hieäu hình thang TIMH (15) SV N: laø chæ soá Timer SV: laø giaù trò (word, BCD) ôû trong IR, SR, AR, DM, HR, LR, # TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 11
 12. TAÄP LEÄNH PLC OMRON Giaù trò SV ñaët trog TIMH (15) chaïy töø 00,00 ñeán 99,99 giaây. Hoaït ñoäng cuûa TIMH (15) gioáng nhö TIM. 1.4.5. Leänh PRV (62) – High Speed Counter Pvread Kí hieäu hình thang PRV (62) P C D P: laø port rieâng 000,001,002 C: döõ lieäu ñieàu khieån: 000,001,002 D: word ñích ñaàu tieân: IR, SR, AR, DM, HR, # Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON, leänh PRV (62) ñoïc döõ lieäu ñaõ ñònh ôû P vaø C roài ghi noù vaøo D hay D+1 Port rieâng (P) xaùc ñònh Counter toác ñoä cao hay xuaát xung. P Chöùc naêng 000 Chæ ñònh Counter toác ñoä cao 0 hay xuaát xung töø moät Bit 001 Chæ ñònh Counter toác ñoä cao 1 hay xuaát xung töø port 1 002 Chæ ñònh Counter toác ñoä cao 2 hay xuaát xung töø port 2 C : döõ lieäu ñieàu khieån xaùc ñònh loaïi döõ lieäu xöû lyù truy xuaát C Döõ lieäu Word ñích 000 Giaù trò hieän taïi PV cuûa Counter toác ñoä cao D vaø D+1 001 Traïng thaùi cuûa Counter toác ñoä cao hay xuaát xung D 002 Daõy keát quaû so saùnh D 1.5. LEÄNH DI CHUYEÅN DÖÕ LIEÄU 1.5.1 Leänh MOV (21) – Move TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 12
 13. TAÄP LEÄNH PLC OMRON Kí hieäu hình thang MOV (21) S D S: laø word nguoàn : IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR, # D: word ñích : IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR, # Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF leänh MOV (21) khoâng thöïc hieän. Khi ñieàu kieän ngoõ vaøo laø ON leänh MOV (21) seõ cheùp noäi dung cuûa S ang D. Minh hoaï Word nguoàn Word ñích Traïng thaùi Bit khoâng thay ñoåi Côø EQ : ON khi soá zero ñöôïc chuyeån cho D Ví duï: sau khi trình baøy söï thöïc hieän cuûa leänh MOV (21) cheùp noäi dung cuûa IR 001 cho HR 05 khi IR00000 chuyeån töø OFF sang ON Sô ñoà hình thang 00000 MOV (21) 001 HR05 Chöông trình ñöôïc vieát nhö sau: Ñòa chæ Leänh Toaùn töû 00000 LD 00000 00001 MOV (21) 01 HR05 TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 13
 14. TAÄP LEÄNH PLC OMRON IR001 HR05 1.5.2 Leänh MVN (22) – Move Not Kí hieäu hình thang MVN (22) S -D S: laø word nguoàn : IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR, # D: word ñích : IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR, # Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON leänh MVN (22) seõ truyeàn noäi dung ñaûo cuûa S cho D. Moãi Bit ON cuûa S thì töông öùng laø vôùi bit OFF trong D vaø bit OFF trong S töông öùng vôùi bit ON trong D. 1.5.3 Leänh BSET (71) – Block Set Kí hieäu hình thang BSET (71) S St E S: laø döõ lieäu nguoàn : IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR, # St: word baét ñaàu: IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR, E: word cuoái: IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR, St phaûi nhoû hôn hay baèng E vaø St vaø E phaûi cuøng moät vuøng döõ lieäu, DM6144 tôùi DM6655 khoâng duøng cho St vaø E TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 14
 15. TAÄP LEÄNH PLC OMRON Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF, BSET (71) khoâng thöïc hieän. Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON, BSET (71) cheùp noäi dung cuûa S cho taát caû caùc word töù St tôùi E Minh hoaï S St 3 4 5 6 3 4 5 2 St +1 3 4 5 2 S +2 3 4 5 2 E 3 4 5 2 Leänh BSET (71) coù theå duøng ñeå chuyeån giaù trò hieän taïi PV cuûa Timer, Counter (Ñieàu naøy khoâng theå thöïc hieän vôùi leänh MOV (21) hay MVN (22)). Côø loãi ER : seõ leân 1 khi St vaø E khoâng uøng vuøng döõ lieäu hay St lôùn hôn E. 1.5.4 Leänh Coll (81) – Data Collect Kí hieäu hình thang Coll (81) SBS C D SBS: Word nguoàn goác: IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR C: Word ñieàu khieån: IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR D: Word ñích: IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR C phaûi laø BCD DM 6144 tôùi DM 6655 khoâng theå duøng cho D TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 15
 16. TAÄP LEÄNH PLC OMRON Leänh Coll (81) ñöôïc duøng ñeå thu thaäp döõ lieäu hoaït ñoäng theo kieåu xeáp choàng vaøo tröôùc ra tröôùc FIFO (First In First Out) hay kieåu vaøo sau ra tröôùc (First In Last Out) tuyø theo noäi dung cuûa word C Khi Bit 12 tôùi Bit 15 cuûa C word baèng 0 tôùi 7, leänh Coll (81) ñöôïc duøng ñeå choïn döõ lieäu. Toaøn boä noäi dung cuûa C xaùc ñònh phaàn buø, kí hieäu laø Of. Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF leänh Coll (81) khoâng thöïc hieän, khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON thì leänh Coll (81) cheùp noäi dung word nguoàn cho D. Word nguoàn coù ñòa chæ laø ñòa chæ cuûa SBS coäng vôùi noäi dung cuûa Of. SBS vaø SBS + Of phaûi cuøng moät vuøng döõ lieäu Ví duï: Ví duï sau trình baøy caùch söû duïng leänh Coll (81) ñeå cheùp noäi dung cuûa DM100000 + Of cho IR 001. Noäi dung cuûa 010 laø #0005, vì theá noäi dung cuûa DM 0005 (DM 0005 = DM 0000 + 5) ñöôïc pheùp cho IR 00001 khi IR 00001 laø ON. Sô ñoà hình thang 00001 Coll (81) DM0000 010 001 010 DM0000 001 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 F DM0005 0 0 F F Vieát chöông trình cho sô ñoà hình thang Ñòa chæ Leänh Toaùn töû 0000 LD 0001 Coll (81) 0000 010 001 TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 16
 17. TAÄP LEÄNH PLC OMRON • Hoaït ñoäng xeáp choàng ngaên xeáp FIFO Khi bit thöù 12 ñeán bit thöù 15 cuûa C baèng 9, leänh Coll (81) duøng ñeå truy xuaát döõ lieäu kieåu xeáp choàng FIFO. 3 soá coøn laïi cuûa C (töø bit 00 ñeán bit 11) cho bieát soá word ngaên xeáp (töø 000 ñeán 999). Noäi dung cuûa SBS laø ngaên xeáp con troû. Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø On, leänh Coll (81) dòch noäi dung cuûa moãi word beân trong ngaên xeáp vaøo ngaên xeáp keá coù ñòa chæ nhoû hôn 1 vaø döõ lieäu cuûa BSS+1 (ngaên xeáp ñaàu tieân cho word ñích D. Noäi dung cuûa ngaên xeáp con troû SBS sau ñoù giaûm ñi 1. Ví duï: Trình baøy caùch söû duïng leänh Coll (81) ñeå taïo moät ngaên xeáp giöõa DM0001 vaø DM 0005. DM0000 hoaït ñoäng nhö moät con troû ngaên xeáp. Khi IR00000 chuyeån töø OFF sang ON, leänh Coll (81) dòch noäi dung cuûa DM0002 tôùi DM0005 xuoáng moät ñòa chæ vaø dòch döõ lieäu töø DM0001 sang IR001. Noäi dung con troû ngaên xeáp DM0000 sau ñoù ñöôïc giaûm ñi 1. Sô ñoà hình thang: 00000 Coll (81) DM0000 216 001 Chöông trình cuûa hình thang Ñòa chæ Leänh Toaùn töû 0000 LD 00000 0001 Coll (81) DM0000 216 001 IR 216 9005 TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 17
 18. TAÄP LEÄNH PLC OMRON Ngaên xeáp con troû giaûm DM0000 005 DM0000 00004 IR001 AAAA DM0001 AAAA DM0001 AAAA DM0002 BBBB DM0002 BBBB DM0003 CCCC DM0003 CCCC DM0004 DDDD DM0004 DDDD DM0005 EEEE DM0005 EEEE Hoaït ñoäng xeáp choàng cuûa ngaên xeáp kieåu LIFO: khi bit thöù 12 ÷15 cuûa C = 8 leänh Coll (81) duøng ñeå truy xuaát döõ lieäu kieåu xeáp choàng LIFO. 3 soá coøn laïi cuûa C (töø bit 00 ñeán bit 11) cho bieát soá word ngaên xeáp (töø 000 ñeán 999). Noäi dung cuûa SBS laø ngaên xeáp con troû. Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø On, leänh Coll (81) dòch noäi dung cuûa moãi word beân trong ngaên xeáp vaøo ngaên xeáp keá coù ñòa chæ nhoû hôn 1 vaø döõ lieäu cuûa BSS+ noäi dung cuûa SBS cho word ñích D. Noäi dung cuûa ngaên xeáp con troû SBS sau ñoù giaûm ñi 1. Ví duï: trình baøy caùch söû duïng leänh Coll (81) ñeå taïo moät ngaên xeáp giöõa DM0001 vaø DM 0005. DM0000 hoaït ñoäng nhö moät ngaên xeáp.con troû Khi IR00000 chuyeån töø OFF sang ON, leänh Coll (81) cheùp noäi dung cuûa DM0005 (DM0000 + 5)cho IR 001. Noäi dung con troû ngaên xeáp DM0000 sau ñoù ñöôïc giaûm ñi 1. Sô ñoà hình thang: Bit ñaàu tieân trong S (töø 0 ñeán F) 00000 Coll (81) DM0000 216 001 TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 18
 19. TAÄP LEÄNH PLC OMRON Chöông trình cuûa hình thang Ñòa chæ Leänh Toaùn töû 0000 LD 00000 0001 Coll (81) DM0000 216 001 IR 216 8005 Ngaên xeáp con troû giaûm DM0000 0005 DM0000 00004 IR001 EEEE DM0001 AAAA DM0001 AAAA DM0002 BBBB DM0002 BBBB DM0003 CCCC DM0003 CCCC DM0004 DDDD DM0004 DDDD DM0005 EEEE DM0005 EEEE Côø EQ: ON khi noäi dung cuûa S laø 0, ngöôïc laïi laø OFF 1.5.5 Leänh MOVB (82) – Move Bit Kí hieäu hình thang MOVB (82) S: laø döõ lieäu nguoàn : IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR, # S BI: bit chæ ñònh: IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR, # B D: word baét ñaàu: IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR, # D Hai soá beân phaûi vaø hai soá beân traùi cuûa BI phaûi ôû trong khoaûng töø 00 tôùi 15. DM6144 tôùi DM665 khoâng ñöôïc duøng cho BI hay D Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF leänh MOVB (82) khoâng thöïc hieän. Khi ñieàu kieän thöïc hieän ngoõ vaøo laø ON leänh MOVB (82) cheùp noäi dung ñaõ ñònh cuûa Bit S TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 19
 20. TAÄP LEÄNH PLC OMRON cho bit ñaõ ñònh trong D. Bit trong S vaø D ñöôïc xaùc ñònh bôûi BI hai soá beân phaûi bit chæ ñònh Bit nguoàn vaø hai soá beân traùi bit chæ ñònh Bit ñích. Minh hoaï BI 1 2 0 1 Bit nguoàn S (00 tôùi 15): ôû ñaây laø bit soá 01 Bit ñích D (00 tôùi 15): ôû ñaây laø bit soá 12 Bit Bit 15 00 BI 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Bit Bit 15 00 S 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 Bit Bit 15 00 D 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1.5.6 Leänh XFRB (--) Kí hieäu hình thang XFRB (--) C: Word nguoàn : IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR, # C B BI: bit chæ ñònh (BCD): IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR, # D D: word ñích ñaàu tieân: IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR Nhöõng bit nguoàn phaûi cuøng vuøng döõ lieäu. DM6144 tôùi DM6655 khoâng duøng cho D Khi thöïc hieän ngoõ vaøo laø OFF, leänh XFRB (--) khoâng thöïc hieän. Khi thöïc hieän ngoõ vaøo laø ONN leänh XFRB (--) cheùp nhöõng bit nguoàn ñaõ ñònh cuûa Bit S thaønh TRÖÔØNG ÑHBK - BOÄ MOÂN CÔ ÑIEÄN TÖÛ 20
Đồng bộ tài khoản