intTypePromotion=1
ADSENSE

TẬP SAN CLB CHẾ TẠO MÁY 1

Chia sẻ: Nguyễn Trần Cường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

156
lượt xem
69
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tập san clb chế tạo máy 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TẬP SAN CLB CHẾ TẠO MÁY 1

 1. CH T O MÁY 1 S T P SAN C A CÂU L C B CH T O MÁY 11 − 2003 Chào m ng ngày nhà giáo Vi t Nam 20-11
 2. Lôøi Töïa Tröôøng ñaïi hoïc Thuûy saûn trong nhöõng naêm - Toå chöùc caùc xeâmina, thi olimpic. gaàn ñaây daáy leân phong traøo ñoåi môùi phöông - Khai thaùc, tìm kieám taøi lieäu. phaùp giaûng daïy theo höôùng laáy sinh vieân laøm Trong ñoù xuaát baûn taäp san chuyeân ngaønh trung taâm. Theo ñoù sinh vieân ñöôïc xem nhö laø cheá taïo maùy laø coâng vieäc chuû ñaïo cuûa caâu laïc chuû theå cuûa moïi hoaït ñoäng hoïc taäp. Theâm vaøo boä, nhaèm giôùi thieäu nhöõng keát quaû hoaït ñoäng ñoù phong traøo nghieân cöùu khoa hoïc cuõng ngaøy khoa hoïc coâng ngheä noùi chung vaø cô khí noùi caøng ñöôïc coi troïng. Raûi raùc moät vaøi khoa ñaõ rieâng treân cô sôû caùc baùo, taïp chí trong nöôùc vaø thaønh laäp caâu laïc boä chuyeân ngaønh, toå chöùc treân theá giôùi. Beân caïnh ñoù taâïp san cuõng seõ giôùi caùc cuoäc thi olimpic… nhaèm daáy leân phoøng thieäu saùch, trang web chuyeân ngaønh, ñaêng caùc traøo hoïc taäp trong toøan tröôøng. Tuy nhieân caùc baøi vieát veà kieán thöùc chuyeân ngaønh maø sinh hoaït ñoäng naøy mang tính töï phaùt, thieáu tính vieân khoâng theå coù ñöôïc töø chöông trình chính ñònh höôùng vaø beàn laâu. khoùa, tieáng Anh chuyeân ngaønh… Taäp san seõ Khoa Cô khí laø moät trong nhöõng khoa coù ñöôïc löu haønh noäi boä trong khoa. Coá gaéng 2 ñoäi nguõ caùn boä huøng haäu, coù nhieàu caùn boä lôùn thaùng ra maét 1 taäp san. Tuy ñoái töôïng phuïc tuoåi nhieàu kinh nghieäm taâm huyeát vôùi ngheà, chính laø sinh vieân, nhöng caùc thaày coâ cuõng coù coù nhieàu caùn boä treû naêng ñoäng. Tuy nhieân caùc theå tìm trong taäp san naøy nhöõng thoâng tin boå hoïat ñoäng ngoaïi khoùa cuûa khoa chöa töông ích cho ngheà nghieäp. Taát caû caùc giaùo vieân, xöùng vôùi tieàm naêng ñoù, ñaëc bieät laø ñoái vôùi caùc sinh vieân trong khoa ñeàu coù theå tham gia vieát caùn boä treû. Ñeå phaùt huy taùc duïng hôn nöõa caùc baøi. hoaït ñoäng giaûng daïy, hoïc taäp, nghieân cöùu Caâu laïc boä saün saøng tieáp nhaän nhöõng ai khoa hoïc trong khoa Cô khí, ñoaøn khoa Cô khí muoán trôû thaønh thaønh vieân cuûa caâu laïc boä. Seõ vaø boä moân Cheá taïo maùy thaønh laäp caâu laïc boä coù nhöõng cheá ñoä öu ñaõi “ñaëc bieät” cho töøng chuyeân ngaønh Cheá taïo maùy. thaønh vieân. Kính môøi Quyù thaày coâ vaø caùc baïn Vôùi vieäc thaønh laäp caâu laïc boä chuyeân sinh vieân tham gia. Xin lieân laïc ñeán caùc thaønh ngaønh Cheá taïo maùy, giaùo vieân vaø sinh vieân vieân chuû choát cuûa caâu laïc boä, boä moân Cheá taïo trong khoa Cô khí noùi chung vaø trong boä moân maùy hoaëc e-mail veà ñòa chæ Cheá taïo maùy noùi rieâng seõ coù moät “saân chôi” caulacboctm@yahoo.com. boå ích. Ñaây laø haït nhaân cho caùc hoïat ñoäng Nhaân dòp kyû nieäm ngaøy Nhaø giaùo Vieät mang tính phong traøo nhöng seõ aûnh höôûng saâu Nam, thay maët caâu laïc boä toâi xin baøy toû loøng saéc ñeán vieäc giaûng daïy vaø hoïc taäp cuûa giaùo bieát ôn saâu saéc ñeán taát caû Quyù thaày coâ ñaõ daøy vieân vaø sinh vieân trong khoa, nhaèm töøng böôùc coâng daïy doã. Kính chuùc Quyù thaày coâ maïnh naâng cao chaát löôïng daïy vaø hoïc chuyeân ngaønh khoûe, thaønh ñaït vaø coâng taùc toát. Chuùc caùc baïn Cheá taïo maùy. sinh vieân maïnh khoûe, hoïc toát vaø ngaøy caøng Lónh vöïc hoaït ñoäng cuûa caâu laïc boä laø tieán boä! - Toå chöùc höôùng daãn söû duïng (mieãn phí) moät soá duïng cuï, thieát bò ño löôøng. CHUÛ TÒCH CAÂU LAÏC BOÄ - Toå chöùc giaûng daïy mieãn phí moät soá phaàn Nguyeãn Vaên Töôøng meàm chuyeân ngaønh. - Xuaát baûn taäp san chuyeân ngaønh. 1
 3. TIN T C - S KI N ý nghĩa c a các em sinh viên ñ i v i t t c Th y Tin ho t ñ ng Câu l c b - ðoàn Cô chúng ta. - Ngày 6/11/2003 câu l c b Ch t o máy ñã t ch c phát ñ thi cho hơn 70 sinh viên Phê duy t chi n lư c phát tri n ngành tham gia thi olimpic Ch t o máy l n 2. N i cơ khí dung cu c thi này là d ch tài li u ti ng Anh Th tư ng Chính ph v a phê duy t chi n chuyên ngành. Thành ph n sinh viên tham lư c cho ngành cơ khí ñ n năm 2010. Theo ñó, gia d thi bao g m : sinh viên ngành ch t o s ưu tiên phát tri n m t s chuyên ngành và (53 sv), ngành ñ ng l c (17sv), ngành tàu s n ph m tr ng ñi m như máy ñ ng l c, thi t b thuy n (3sv). ða s là khoá 42 (45sv), khoá ph c v nông lâm ngư nghi p và công nghi p 43 (25sv), khoá 44 (1sv), khoá 41 (1sv), khoá ch bi n, cơ khí ô tô, cơ khí giao thông v n t i. 40 (1sv). Tuy là cu c thi d ch tài li u chuyên ð n năm 2010, ngành cơ khí s ñáp ng 45- ngành l n ñ u tiên ñư c t ch c trong khoa 50% nhu c u s n ph m c a c nư c, trong ñó nhưng ñ oc sinh viên hư ng ng r t nhi t xu t kh u ñ t 30% giá tr s n lư ng. ð ñ t tình, ph n kh i. N i dung thi này s ñư c duy ñư c m c tiêu này, Nhà nư c s có các chính trì hàng năm. sách ưu tiên v thu , t o v n, ñào t o ngu n - L p hư ng dãn s d ng ph n m n nhân l c... Pro/E2000i mi n phí ñã ñư c t ch c t gi a (Theo Ngư i Lao ð ng) giai ño n 1 c a h c kỳ này. Tham gia l p h c có 6 sinh viên 42CT-1 và 42CT-2 ñã ñ t ñi m Ch t o thành công máy gieo lúa t ñ ng cao trong môn h c Ch t o máy 1. L p h c K sư Ph m Hoàng Th ng – Giám ñ c công do th y Nguy n Văn Tư ng ph trách. Dư i ty TNHH Hoàng Th ng (TP H Chí Minh) v a hình th c giáo viên hư ng d n sơ b , có tài chính th c công b ch t o thành công lo i máy li u s n, sinh viên t th c hành. Ch qua 3 gieo lúa t ñ ng b ng nh a. V i máy gieo lúa t bu i h c sinh viên ñã có th v ñư c h u h t ñ ng, ngư i nông dân ch c n b lúa vào nh ng các chi ti t 3D trong sách Bài tâp v k thu t. b u xoay, sau ñó thong th kéo máy gieo lúa t Sau 3 tu n gián ño n ñ thi, l p h c ñã ñư c ñ ng trên ru ng, lúa gi ng tu n t rơi ñ u trên t ch c tr l i. D ki n l p h c s kéo dài kh p ru ng, gi m ñáng k s c lao ñ ng. ð tài ñ n h t tháng 12. trên ñã ñư c Hi p h i Nh a TP H Chí Minh - L p th c hành ño lư ng mi n phí dành trao gi i ñ c bi t t i H i thi sáng t o khoa h c k riêng cho sinh viên cơ khí khoá 41 d ki n s thu t TP H Chí Minh tháng 5-2003, và ño t m ngay sau khi sinh viên khoá này thi và HCV trong H i ch tri n lãm nông nghi p Vi t b o v xong ñ tài. Ngoài vi c th c hành trên Nam. Hi n Hi p h i Nh a TP H Chí Minh ñang nh ng d ng c c m tay thông thư ng, sinh b o tr cho Công ty s n xu t hơn 30.000 máy viên s ñư c th c hành trên máy chi u hình, ph c v trong nư c. máy ño ñ nhám b m t và m t s d ng c (Theo báo Lao ð ng) ño cao c p khác. ðây là cơ h i h c h i quý Ch t o thành công máy ñ t rác y t báu không nên b l . S lư ng ñăng ký có h n, các b n sinh viên khoá 41 ph i nhanh chân lên. - Dư i s ch ñ o c a giáo viên ch nhi m, chi ñoàn sinh viên các l p 42CT-1 và 42CT-2 ñang ráo ri t làm báo tư ng k ni m ngày Nhà giáo Vi t Nam 20 –11. H u h t các sinh viên c a hai l p này ñ u tham gia vi t bài. Tuy nhiên ña s các bài vi t ñư c th c hi n dư i d ng sưu t m. M t s sinh viên cho bi t dù ñã có ý tư ng trong ñ u nhưng r t khó di n ñ t thành l i văn. Cho th y kh Thi t b này có tên ðR.01.300, do k sư năng văn chương c a sinh viên cơ khí có Trương Văn Lưu, ch cơ s s a ch a cơ khí nhi u h n ch . D p này cũng là cơ h i ñ sinh Cao Lãnh (ð ng Tháp) thi t k , ch t o. Máy có viên chúng ta rèn luy n ng văn. Hy v ng hai công su t 300 kg/ngày v i giá 150 tri u t báo tư ng này s là món quà tinh th n ñ y ñ ng/cái, r g p 10 l n so v i máy ngo i nh p, 2
 4. TIN T C - S KI N ñ ng th i khói th i ra r t ít và hoàn toàn vô tr ng t i 14.000 t n. h i. Nhà máy ñóng tàu H Long (T ng Công ty Nét ñ c bi t c a máy là ñư c thi t k ba Công nghi p tàu th y Vi t Nam) v a h th y an bu ng, c u t o b ng thép dày 6 mm, ñư c toàn tàu ch container 1016 TEU mang tên cách nhi t b ng g ch, xi măng ch u nhi t ñ VINASHIN MARINER tr ng t i 14.000 t n. cao (trên 1.200 ñ C). Máy phù h p v i b nh ðây là vi n có t 150-200 giư ng b nh. tàu có tr ng (Theo Tu i Tr ) t i l n nh t, hi n ñi Ch t o thành công máy v t s a bò nh t ñư c ð tài "Nghiên c u ch t o máy v t s a ñóng mi bò" ñã ñư c H i ñ ng Nghi m thu do S l n ñ u tiên Khoa h c Công ngh và Môi trư ng TP HCM Vi t Nam, ñánh giá ñ t lo i khá. ðây là lo i máy do Vi n v ivnñu Cơ h c ng d ng Thi t k ch t o t m u tư 19,2 tri u USD theo ñơn ñ t hàng c a công ty máy nư c ngoài cho phù h p v i ñi u ki n v n t i Bi n ðông. Vi t Nam. Tàu container 1016 TEU VINASHIN Qua th nghi m t i các h nông dân nuôi MARINER có chi u dài 149,5 m, r ng 22,3m, bò s a các vùng ngo i thành cho th y, ch t chi u cao m n 11,10m, công su t máy 6.930 mã lư ng s a sau khi v t ñ m b o v sinh. Máy l c, t c ñ 18 h i lý/gi , có s c ch 1016 có giá tr 10 tri u ñ ng (máy ngo i 12-15 tri u container. Tàu ñư c ñóng m i theo thi t k , quy ñ ng). trình công ngh , v t tư, thi t b c a Ba Lan, dư i Bu i ñánh giá c a H i ñ ng Nghi m thu s ki m tra nghiêm ng t c a cơ quan ki m ñ nh ñư c t ch c ngày 21/5. và chuyên gia nư c ngoài. (Theo Ngư i Lao ð ng) Giám ñ c nhà máy ñóng tàu H Long, cho Xây d ng nhà máy thép cán ngu i bi t nhà máy s ñ y m nh ti n ñ thi công nh ng ph n vi c còn l i v i ch t lư ng cao ñ ñ u tiên t i Vi t Nam ñ n tháng 2/2004 bàn giao con tàu T i Khu công nghi p Phú M (Bà R a - ch container ñ u tiên cho khách hàng ñúng Vũng Tàu), T ng công ty Thép Vi t Nam ñã th i gian, v i ch t lư ng cao v k thu t và m kh i công (ngày 26/04/2002) xây d ng nhà thu t. máy này v i công su t 205 nghìn t n/năm, chuyên s n xu t các lo i thép t m, thép cu n (Theo TTXVN 31/10/ 2003) thay th hàng nh p kh u ñ ph c v các M t sinh viên ch t o máy ño ñ m ngành công nghi p ô tô, cơ khí máy móc, xây giá 200.000 ñ ng d ng... Sáng 24/10, t i H i T ng m c ñ u tư cho công trình này lên ngh Khoa h c sinh viên t i 1.880 t ñ ng, do T ng công ty Thép làm 2002 c a ð i h c Nông ch ñ u tư, cùng v i s h tr c a các ngân lâm TP HCM, sinh viên hàng thương m i trong nư c dư i hình th c Phùng Quy Bình (l p h p v n cho vay. chăn nuôi K24) ñã gi i Nhà th u tư v n k thu t ñư c ch n thi u chi c máy ño ñ m là CT Austrplan (C ng hòa Áo) và nhà th u ki u m i, giá siêu r , ng tư v n trong nư c là liên doanh Infiseo (B d ng trong lĩnh v c ch Công nghi p) - Nagecco (B Xây d ng). D bi n th c ăn gia súc. ki n vào năm 2004, nhà máy s chính th c ñi Bình ñã ng d ng Phùng Quy Bình vào ho t ñ ng và s ti p t c ñ u tư m r ng, nguyên lý "cư ng ñ nâng công su t lên 450 nghìn t n/năm vào dòng ñi n t l thu n v i lư ng nư c có trong năm 2006. v t li u" ñ tìm ra m i liên h gi a các thông s (Theo Tu i Tr ,Th i Báo Kinh T Vi t Nam) v dòng ñi n và ñ m c a v t li u. Anh ñã l p H thu tàu ch container tr ng t i ráp và th nghi m thành công chi c máy dùng 14.000 t n ñ ño ñ m c a b t sò, nh vi c ño dòng ñi n Vi t Nam ñã ñóng ñư c tàu ch container ch y qua các m u b t. 3
 5. TIN T C - S KI N Chi c máy có tên là BHN135. Nó giúp gi i cao, phù h p v i chuyên ngành ñào t o. quy t bài toán ki m tra ñ m c a các h n H c cơ khí máy bay t i Vi n công ngh h p v t li u vô cơ, v n v n ph i th c hi n British Columbia : trong phòng thí nghi m. Giá máy t i ña ch là ði u ki n: h c sinh ph i t t nghi p PTTH, 200.000 ñ ng/chi c, trong khi máy nh p ti ng Anh TOEFL 550 ñi m, ñi m h c b môn ngo i có giá dao ñ ng t 3 ñ n 4 tri u toán, lý t 7,0 tr lên. N u không ñ t trình ñ ñ ng/máy. ti ng Anh s ph i h c m t khoá d b kho ng 16 (Theo Tu i Tr ) tu n trư c khi chính th c nh p h c. Chi phí khoá h c này là 1.800 USD. 2 năm ñ u (không Vi t Nam ch t o máy bay siêu nh ngh hè) sinh viên s h c v lý thuy t, k thu t Văn phòng Chính ph v a có thông báo b ng ti ng Anh. Chi phí h c t p kho ng 15.000 k t lu n c a Th tư ng Phan Văn Kh i ñ ng USD/ năm. 3 năm còn l i sinh viên v a ñi làm ý giao cho H i Cơ h c Vi t Nam ch trì t ñ nâng cao tay ngh . Lương 18.000 USD/ ch c ch t o th m t máy bay cánh qu t lo i năm. nh hai ch ng i. Ti n sĩ chuyên ngành cơ khí - h ti ng Pháp : ðư c bi t, n n công nghi p s n xu t máy ði u ki n: h c viên ph i t t nghi p cao h c bay siêu nh trên th gi i ñã ñư c hình thành ñúng chuyên ngành, trình ñ ti ng Anh và Pháp và phát tri n cách ñây kho ng m t th k , t t ñ nghe gi ng tr c ti p. Khi trúng tuy n h c ñem l i m t ngu n l i nhu n kh ng l cho viên ñư c mi n toàn b h c phí; chi phí ăn, t các nhà s n xu t như Cessna, Stol, JM túc kho ng t 7.000 -10.000 USD/năm. Aircraft... Các nư c t lâu cũng ñã khai thác Liên h : Văn phòng khuy n khích và h tr máy bay nh vào nhi u lĩnh v c: phòng phát tri n giáo d c qu c t , 53E Phan Phù Tiên, ch ng thiên tai, ch ng buôn l u, c u h c u Hà N i; ðT: 7340145. n n, ch ng ùn t c giao thông, s n xu t nông Theo báo Sài gòn ti p th nghi p, an ninh qu c phòng... Theo ñánh giá t m t cu c h i th o do Vi n Nghiên c u và Ch t o máy phát tia laser h tr cai phát tri n công ngh m i TP H Chí Minh t nghi n ma túy ch c vào tháng 1-2003, Vi t Nam hoàn toàn Vi n Nghiên c u ng d ng công ngh (B ñ kh năng làm ch công ngh và có nhi u Khoa h c - Công ngh ) v a cho ra ñ i m t thi t l i th ñ s n xu t các lo i máy bay siêu nh b laser chuyên d ng ph c v cai nghi n ma túy ñ t tiêu chu n qu c t . mang tên Model MD 001/CN 013. V i vi c chi u (Báo Tu i tr ) tia laser li u lư ng thích h p, lo i máy này có th dùng trong châm c u ñ lo i tr ma túy S n xu t thành công pít-tông c l n trong máu và não ngư i nghi n. ñư ng kính 135 mm Model MD 001/CN 013 ñư c ch t o như Công ty Diesel Sông Công ñã s n xu t m t thi t b t h p 2 lo i laser, bao g m 2 ng thành công pít-tông c l n ñư ng kính 135 phóng laser - HeNe có công su t 0-35 mW. mm, b ñôi séc-măng/sơ-mi; sơ mi xi lanh ñ t Thi t b trên ñư c ch t o trên cơ s nh ng ch t lư ng cao. nghiên c u c a Vi n v kh năng ng d ng c a Theo TTXVN, Vi c s n xu t thành công laser, v thu c gây nghi n và cơ ch gây các thi t b này n m trong khuôn kh ñ tài nghi n. Các nhà khoa h c nh n th y, laser giúp khoa h c c p Nhà nư c KC.05.02 v ch t o tăng dòng máu ph n ñư c chi u, kích thích ph tùng ñ ng cơ diesel t 280 ñ n 600 mã sinh h ng c u t y s ng, tăng ho t ñ ng c a l c. Thành công này ñã kh ng ñ nh kh năng b ch c u, ñ y m nh ho t ñ ng sinh s n t bào, ch t o trong nư c nh ng ph tùng mà trư c ñi u ch nh tính mi n d ch t bào b t n thương ñây ph i nh p t nư c ngoài. và thay ñ i tính ch t c a máu. Do ñó, có th k t Theo VietnamNet h p dùng laser trong châm c u ñ ch a tr H c chuyên ngành cơ khí máy bay nhi u b nh, ñ c bi t là h tr cai nghi n. (Theo Tu i Tr ) t i Canada Trư ng ñ i h c k thu t c a Canada v a gi i thi u hai ngành h c chính là cơ khí máy bay và cơ khí. Sinh viên theo h c còn có cơ h i ti p c n v i môi trư ng làm vi c k thu t 4
 6. TRAO ÑOÅI B N ð XU T PHÁT TRI N NGÀNH CƠ KHÍ Cơ khí là m t ngành công nghi p n n hơn 1 t nhân dân t (kho ng 130 tri u USD) ñ t ng, có vai trò quan tr ng trong s nghi p CNH, mua m t dây chuy n ñúc hi n ñ i c a Ð c nên HÐH ñ t nư c. Th c tr ng hi n nay c a ngành ñã hoàn toàn yên tâm v ch t lư ng c a block l i b t c p trư c vai trò ñó. Phó Giáo sư, Ti n sĩ xi-lanh ñ ng cơ. H u h t công ngh và thi t b khoa h c Nguy n T t Ti n nêu b n ñ xu t ñ trong nh ng nhà máy thu c các t p ñoàn l n v phát tri n ngành cơ khí c a ñ t nư c trong thép c a Trung Qu c ñ u nh p t các hãng n i nh ng năm t i. ti ng c a Ð c. Bài h c này cho th y n u bi t Th nh t, v t ch c m ng lư i s n xu t ñ u tư ñúng ch và ñ u tư thích ñáng thì s có cơ khí. Hi n nay m ng lư i cơ khí nư c ta ñư c s n ph m có s c c nh tranh. t ch c theo ki u phân tán, cát c , thi u s ch Theo chúng tôi, ñ thích ng v i n n kinh t th ñ o, ñi u ph i t p trung, ñ ng b t phía Nhà trư ng c n nhanh chóng lo i b hình th c t nư c, b i v y s c m nh b chia nh , không ñ ch c xí nghi p theo mô hình khép kín t A ñ n l c ñ làm nh ng vi c l n, t ng v n ñ u tư ñã Z mà nên tăng cư ng phân công h p tác, không nhi u nhưng hi u qu ñ u tư l i th p. M i chuyên môn hóa ñ có th t n d ng th m nh b , ngành h u như ñ u có cơ s s n xu t cơ c a t ng ñơn v s n xu t, t n d ng t i ña năng khí riêng c a mình, t các t ng công ty như: l c thi t b và có ñi u ki n ñi sâu c i ti n công T ng công ty cơ khí xây d ng (B Xây d ng), ngh , nâng cao hi u qu ñ u tư c a toàn ngành T ng công ty cơ khí giao thông v n t i (B Giao cơ khí. Thí d , có th xây d ng nhà máy chuyên thông v n t i)... cho ñ n các nhà máy cơ khí t o phôi, rèn, ép cho các ñ i tư ng thu c nhi u chuyên ngành tr c thu c. L ñương nhiên v i lĩnh v c khác nhau ch t o máy công c , cơ khí cách t ch c như v y thì m i b , ngành ñ u giao thông v n t i, ch t o thi t b ñi n, ch t o mu n ñư c ñ u tư ñ có trong tay mình m t mô máy ñ ng l c; nhà máy chuyên ch t o khuôn hình s n xu t khép kín t A ñ n Z nh m ch m u cho s n xu t rèn d p, cho ngành nh a. ñ ng trong s n xu t, kinh doanh ch chưa tính Mu n làm ñư c nh ng vi c k trên thì ñ n nh ng y u t h n ch . Ngân sách Nhà c n có s ch ñ o t p trung t m vĩ mô c a B nư c ch có h n mà l i ph i chia s cho nhi u Công nghi p cùng các b , ngành liên quan d a ngành, trong khi các thi t b cơ khí l i ñ t ti n, trên quy ho ch phát tri n t ng th c a toàn nên r t cu c không m y nơi có ñư c nh ng h ngành. Ð giúp b ph n ch ñ o ñưa ra ñư c th ng trang thi t b ñ ng b , hoàn ch nh, ch t nh ng quy t sách ñúng ñ n, trong t ng h ng lư ng cao mà s ñông là ñi mua các máy móc m c công vi c c th nên tranh th ý ki n c a ñơn l r ti n, l c h u, v a không ñáp ng ñư c h i ñ ng tư v n g m các nhà khoa h c và yêu c u v ch t lư ng v a không phát huy doanh nhân am hi u v lĩnh v c ñó. ñư c năng l c c a thi t b . Nên chăng nh ng Th hai, ñ y m nh ng d ng các công khâu then ch t, quy t ñ nh ch t lư ng c a m t ngh tiên ti n. Ðã t lâu các nư c công s n ph m cơ khí tr ng ñi m c n ñ u tư trang nghi p phát tri n, h th ng ph n m m công thi t b , công ngh hi n ñ i, ñ t trình ñ tiên ti n nghi p v n năng và chuyên dùng ph c v vi c th gi i ho c khu v c, không tham r . Có l ít mô ph ng t i ưu quá trình ñã ñư c áp d ng ngư i làm bài toán v hi u qu kinh t khi ñ nh r ng rãi, nh ñó ñã nâng cao ñáng k ch t nh p m t công ngh , thi t b xét t nhi u góc ñ lư ng nghiên c u, thi t k ch t o, nhanh chóng như năng su t, ch t lư ng, tu i th , môi trư ng, t o ra s n ph m m i và ñem l i hi u qu kinh t giá thành... Mà thư ng ch chú tr ng ñ n y u t to l n. Ðáng ti c là nư c ta do nh n th c giá c . B i v y, các công ngh và trang thi t b chưa ñ y ñ v t m quan tr ng c a v n ñ này cơ khí c a ta ñư c nh p vào trong nh ng năm và quan ni m v ph n m m còn quá ñơn gi n g n ñây ch y u là t Trung Qu c, Ðài Loan, có cho nên chưa có ñơn v nào trong lĩnh v c cơ r t ít t châu Âu, Nh t B n, trong ñó máy móc khí, k c các trư ng ñ i h c và vi n nghiên ñã qua s d ng chi m m t t l không nh . c u ñ u tư mua nh ng ph n m m thích h p và Th c ra, nói ñ t r ch là s so sánh kh p ng d ng công ngh mô ph ng trong nghiên khi ng n u không nhìn nh n v n ñ m t cách c u thi t k . Trong khi trên th gi i, mô ph ng toàn di n. V ñi m này ta nên tham kh o nh ng ñã tr thành ph bi n trong thi t k thì chúng ta kinh nghi m hay c a Trung Qu c. Thí d : Nhà v n áp d ng phương pháp thi t k truy n th ng. máy ch t o ñ ng cơ diezel Hàng Châu ñã b ra Ð n nay ñ i ngũ cán b làm v mô ph ng chưa ñư c ñào t o bài b n, còn r t h n ch c v s 5
 7. TRAO ÑOÅI lư ng l n ch t lư ng. Ðây là m t ñi m y u c n k nh cho b máy qu n lý các c p, v a d phát nhanh chóng kh c ph c. sinh tiêu c c. Trong quá kh , s n xu t cơ khí c a Th tư, v ñào t o ngu n nhân l c. Th c nư c ta thư ng ch t p trung ñ u tư nhi u cho t s n xu t ngày nay ñòi h i ngư i k sư cơ khí khâu gia công c t g t mà coi nh khâu t o phôi ph i có ki n th c tương ñ i toàn di n không ch (ñúc, rèn), nhi t luy n và công ngh b m t v cơ khí mà m c ñ nh t ñ nh c v công cũng như các phương pháp gia công không ngh thông tin, v t ñ ng hóa và m t s ki n phôi. Ði u này ñã gây nên s không ñ ng b v th c liên ngành khác. H không th ch bi t gi i ch t lư ng c a các s n ph m cơ khí n i ñ a, quy t công vi c m t công ño n c th mà ph i nh hư ng r t l n ñ n kh năng làm vi c và tu i có kh năng liên k t, ph i h p nh p nhàng gi a th c a các thi t b , máy móc. Gi ñây ai cũng các công ño n trong m t dây chuy n s n xu t th a nh n r ng, t o phôi và nhi t luy n là hai hoàn ch nh. B i v y chương trình, n i dung ñào khâu y u nh t, có công ngh l c h u nh t trong t o k sư cơ khí trong các trư ng ñ i h c c a ta s n xu t cơ khí c a ta hi n nay, r t c n ñư c ưu hi n nay theo hư ng quá chuyên sâu; quá c ng tiên ñ u tư m nh m trong th i gian t i. C th nh c, t ra có nhi u b t c p, c n ph i ñư c s a là c n ñ y m nh ng d ng các phương pháp ñ i m t cách cơ b n cho phù h p ñòi h i c a công ngh m i tiên ti n như ñúc khuôn khô t th c t . ñông c ng, d p chính xác, d p th y tĩnh áp l c Bên c nh ñó, c n ñ u tư thích ñáng cho cao, áp d ng r ng rãi công ngh rèn khuôn, ñ i công tác ñào t o l i ñ i ngũ chuyên gia, các cán m i v cơ b n công ngh và thi t b nhi t luy n, b khoa h c và công ngh theo hư ng tăng m , sơn, ph ... Ð c bi t chúng ta c n chú ý t i cư ng trang b , b sung c p nh t các ki n th c các lĩnh v c công ngh tiên ti n hi n nay như công ngh m i, ñ s c ti p thu và làm ch các cơ ñi n t , công ngh nano. công ngh tiên ti n, ñ ng th i có th t o ra công Th ba, v t ch c qu n lý công tác ngh riêng c a ñ t nư c, ñáp ng m t cách cơ nghiên c u. Chúng tôi cho r ng, ñ phát tri n b n yêu c u CNH, HÐH ñ t nư c. GS. TSKH. NGUY N T T TI N ngành cơ khí, các ñ tài nghiên c u nên bao g m hai lo i. Lo i ñ tài th nh t mang tính (Theo http://Nhandan. org.vn) nghiên c u ng d ng và phát tri n nh ng công ngh , thi t b m i ñòi h i nh ng ki n th c t ng Chương trình phát tri n nông nghi p toàn h p, chuyên sâu và ph n nào c nghiên c u cơ di n ñã ch n t o ñư c 77 gi ng qu c gia và gi ng b n (ch y u do các trư ng ñ i h c và vi n ti n b k thu t, 80 gi ng khu v c hóa g m gi ng cây nghiên c u th c hi n). T t c các ñ tài này lương th c (lúa, ngô, s n), cây công nghi p, rau, màu, nh t thi t ph i có s n ph m và ñ a ch ng d ng cây ăn qu , cho năng su t cao. ðơn c như v i gi ng c th . Lo i ñ tài th hai mang tính c i ti n, lúa OM 1490, năng su t gieo tr ng các t nh ðBSCL nâng cao ch t lư ng s n ph m ho c phát tri n ñã tăng 20%, gi ng ngô lai LVN 17 tr ng trên vùng s n ph m m i s do các doanh nghi p th c ñ t b hóa v cũng cho năng su t tăng 20%, làm l i hi n v i v n ñ u tư cho nghiên c u c a các trên 40 t ñ ng. doanh nghi p c ng thêm s h tr c a Nhà Trong lĩnh v c b o v và nâng cao s c kh e nư c như quy ñ nh c a Ngh ñ nh 119,1999/NÐ- c ng ñ ng, các nhà khoa h c ñã nghiên c u thành CP. ñây Nhà nư c c n có cơ ch chính sách công công ngh s n xu t vacxin viêm gan B tái t khuy n khích các doanh nghi p ñ u tư thích h p ADN th h 2 quy mô phòng thí nghi m; tìm ra ñáng cho nghiên c u và phát tri n. Do kinh phí quy trình h tr c t cơn và duy trì h tr cai nghi n nghiên c u khoa h c còn h n h p nên c n t p ma túy b ng phương pháp ñi n châm, không dùng trung tr ng ñi m, không dàn tr i nh m gi i quy t thu c, không gây tai bi n và có giá tr kinh t … d t ñi m t ng lĩnh v c s n ph m trong m t th i Ngoài ra, chương trình cũng ñã ng d ng ñư c m t h n nh t ñ nh. Thí d : ñ ch t o hoàn ch nh v lo t các thành t u tiên ti n c a th gi i, như nong van xe ô-tô thì ph i gi i quy t ñ ng b các khâu liên tim hai lá, siêu âm tim qua th c qu n… quan t thi t k , ch t o phôi, gia công, nhi t Tuy nhiên, theo ñánh giá c a B Khoa h c luy n, x lý b m t khuôn m u. Vi c qu n lý ñ Công ngh , vi c th c hi n các chương trình này v n tài c n ñư c ti n hành theo nhi m v và k t qu còn nhi u h n ch , như quá trình tuy n ch n ñ i s n ph m, tránh qu n lý theo ki u s v , v a tư ng th c hi n ñ tài chưa th c s công khai, bình gây phi n hà cho ngư i th c hi n, v a c ng ñ ng. Nhi u ñ tài có quy mô quá r ng, không g n v i s n xu t và ñ i s ng. 6
 8. CÔNG NGH VÀ NG D NG NĂNG SU T HƠN – ÍT MÁY HƠN Gi ng như máy t h p trong máy công ñư c, nhưng c truy n th ng, ngày nay các nhà ch t o máy có nhi u s CNC cũng tích h p nhi u tính năng gia công cân nh c trư c trên cùng m t máy nh m nâng cao năng su t khi s d ng gia công, gi m giá thành. Các máy này có tên m t trung tâm ti ng Anh là Multiasking machines, xin t m d ch gia công ñ là máy ña ch c năng. Sau ñây xin gi i thi u bài mài. Hãng vi t c a Russ Olexa – phó t ng biên t p t p chí Makino lưu ý Ch t o máy c a hi p h i K sư Ch t o máy r ng tr c chính Hoa Kỳ c a máy ñư c M t trung tâm phay có th ti n ho c m t bôi trơn không trung tâm ti n có th phay ñư c không? Ho c t t, quay v i máy mài ho c máy mài khôn có th ti n ho c t c ñ cao, và phay ñư c không? Cho dù nhà ch t o g i ñi u khi n tr c chúng như th nào, nh ng máy ña ch c năng Z. Nó ph i có này ngày càng thay th d n nh ng máy truy n ñ c ng v ng cao ñ ñ t ñư c ñ bóng thích th ng. Sau ñây là tóm t t m t s thông tin v h p cho các quá trình mài. M t cân nh c quan nh ng máy ña ch c năng này. tr ng khác khi mài trên trung tâm gia công là s ð i v i nhi u nhà ch t o, vi c mua m t thoát phoi và th i phoi. H th ng l c c a máy máy mà có th thay th hai máy là l a ch n ph i ñư c thi t k ñ x lý h t mài và ngăn tuy t v i. Máy ña ch c năng có kh năng hòan không cho chúng dính vào máy và m c vào các thành chi ti t trong m t l n gá ñ t mà không vòng ph t ho c các ñ và sóng trư t. Cùng c n ph i chuy n sang máy khác và ñ gá khác, v i mài, hãng Makino cũng ch t o máy có kh như th lo i tr nh ng bư c không c n thi t, năng chu t và gia công các ñư ng spline như gi m th i gian ch t c a máy và gi m th i gian trên máy 5 tr c A99 HMC. gia công chi ti t (trong khi ñó l i gia tăng ch t Hãng Mori Seiki (Irving, TX) cũng gi i lư ng). thi u m t s máy ña ch c năng m i. Trung tâm Hãng Haas (Oxnard, CA) s d ng tùy ti n nhi u tr c MT1500 có kh năng gia công chi ch n dao quay cho phép chuy n máy ti n hai ti t có ñư ng kính l n nh t là 399mm, dài tr c chính TL-15 thành máy ña ch c năng. Trên 919mm. tr c dao có th quay v i t c ñ 12.000 máy này cho phép dao có th quay quanh m t vòng/phút (tiêu chu n) ho c 20.000 vòng/phút (tùy ch n). Tr c dao có th quay m t góc ±1200 tr c (tr c C) và trư t trên thanh trư t theo phương d c tr c dao. Tr c C ñư c d n ñ ng và d ch chuy n theo tr c Y m t lư ng ±71mm. v i ñ y ñ ch c năng n i suy. ð ng cơ d n tích dao tiêu chu n ch a 20 dao, và có th ch n ñ ng tr c chính th hai có công su t 8 hp, t c tích dao 40, 60, 120, 180 dao. Th i gian thay ñ quay 4000 vòng/phút. dao ch m t 1,3 giây. V i ñ ng cơ 20 hp truy n ñ ng cho c T i tri n lãm qu c t v máy công c , hai tr c, trung tâm ti n Haas’SL-20APL cũng hãng Mazak gi i thi u máy ña ch c năng 300- ñư c l p thêm tr c C ñ s d ng như m t máy IISY v i ñ u rơ-vôn-ve ñư c thi t k ñ c bi t và ña ch c năng. Máy này có h th ng c p phôi t tr c chính phay ñ c d n ñ ng b i ñ ng cơ 20 ñ ng ñư c l p s n trong máy. hp, 10.000 vòng/phút ñ phân ph i công su t Trung tâm ti n hai tr c chính TL-25 có cho các dao quay. Ngoài kh năng ti n và phay, kh năng gia công các chi ti t có kích thư c máy này còn cò th phay lăn răng. ð u rơ-vôn- 406x864mm. Tr c chính th nh t ñư c trang b ve có th d ch chuy n theo tr c Y m t kho ng 229mm và quay quanh tr c B 2250. Nh ng tr c ñ ng cơ 30 hp tr c chính th hai ñư c ñư c d n ñ ng b i ñ ng cơ có công su t 8 hp, t c ñ này làm tăng kh năng c t g t c a máy, bao quay 4000 vòng/phút. Trên máy này cũng có g m c t theo ñư ng chéo và phay góc, ti n l ch th phay, khoan, và ta rô. tâm, khoan, doa và ta rô. Máy này có th gia Hãng Makino (Mason, OH) k t h p công nh ng biên d ng ph c t p m t cách chính nhu n nhuy n mài và phay trên máy HMC A66. xác nh vào tr c C và kh năng c a tr c chính. ði u này nghe có v như là m t vi c ñơn gi n Máy cũng gia công nh ng b m t 3-D ph c t p mà b t kỳ máy công c nào cũng có th làm như b m t khuôn nh vào tr c B (tr c th 4). 7
 9. CÔNG NGH VÀ NG D NG thành trên m t trung tâm mài ñơn l v i m t ñ máy ch c ch n nên ngư i s d ng có th ti t ki m di n tích xư ng máy. Máy MGC – Special ñư c trang b bàn xoay CNC th y l c chính xác, cho phép ñ t ñ chính xác phân ñ ±1 arc-sec (cung-giây). T c ñ tr c chính c a bàn xoay lên ñ n 80 vòng/phút. ðư ng kính bàn ñ n 2.500mm, có th ch u t i 10 t n. Máy có b thay dao t ñ ng v i tích dao 16 dao, k c máy dò ño lư ng trên ñ u tr c HSK-63 ñ ño t t c các b m t ñư c gia công. M t h th ng ñ u dò d ng c r i ñư c l p vào m t bên ph i c a bàn ñ dò Trong khi m t s nhà ch t o thêm kh nh ng c nh c t hi n t i. năng mài vào máy công c c a h thì hãng ð tăng kh năng công ngh c a trung United Grinding Technologies Inc. l i thêm các tâm ti n 4 tr c, hãng Emco (Columbus, OH) ñã kh năng gia công truy n th ng vào máy mài thêm tr c Y và tr c B vào máy Hyperturn Magerle MGC – Special. Trên máy này có l p 665MC. Nó cũng s n sàng cung c p m t c u các tr c theo phương ngang, th ng ñ ng, và hình ña d ng v i tr c chính và tr c ñ m, ñ u rơ- nghiêng, cho kh năng linh ho t t i ña ñ vôn-ve trên và dư i, tr c Y và tr c B, và/ho c nh m vào m t d i r ng áp d ng gia công nhi u ñ ng t ñ ng. Kèm theo máy là mâm c p 8 và quá trình bao g m mài m t ñ u, l và mài tròn 10’’ (203 và 254mm). Kho ng cách gi a tr c ngoài, cũng như ti n, phay, doa và khoan. chính và tr c ñ m là 990mm. Có hai s l a Hãng United Grinding nói r ng máy ch n cho tr c B : Quickmill và Powermill. Magerle MGC – Special ñ i di n cho ph n c a Quickmill ñư c ñáp ng b i tr c B v i ch c m t xu hư ng công ngh quan tr ng theo năng c t m r ng trong s k t h p v i tr c Y hư ng máy ña ch c năng cao c p. M t trong c a nó. ð u rơ-vôn-ve phía trên thay dao trong nh ng thu n l i ban ñ u c a nh ng máy lai 0,14 giây, xoay ñ n b t kỳ v trí nào trong m t ghép này là kh năng gi m ñ t ng t quy trình cung 450. Powermill có m t tr c phay v i m t gia công. Cũng như thay ñ i dao phay, ti n, ñ ng cơ tr c r ng g n v i ñ u rơ-vôn-ve phía khoan, doa cũng như ñá mài, là không bình trên. Tr c B di chuy n trong m t cung 2000 và thư ng trên m t máy mài, và gi m th i gian gia thay dao trong 4 giây. công, tăng năng su t. Hãng Ingersoll (Rockford, IL) g i các Hãng này còn thêm r ng v i bàn xoay máy ña ch c năng c a h là Multitec. B ng cách CNC tr c chính không n m ngang, h ñã m k t h p các ñ u tr c khác nhau và h th ng các r ng kh năng công ngh và tính linh ho t c a bàn xoay (rotary table –on-table), các máy ña máy ch c năng c a hãnh này có th mài, phay, ti n MGC và gia công v i t c ñ cao và có 5 tr c gia công truy n trên cùng m t máy. Máy VMC Multitec (trung th ng. tâm gia công ñ ng) ñư c ch t o v i kích thư c Chúng bàn máy t 1.250x1.500mm ñn th mài 3.500x30.000mm. T c ñ tr c chính thay ñ i t mt 3.000 ñ n 24.000 vòng/phút v i ñ ng cơ có ñ u, l công su t l n nh t là 45kW. Máy HMC (trung và m t tâm gia công ngang) ñư c ch t o v i tr ñ ng tr d ch chuy n ñư c ho c bàn máy d ch chuy n ngoài. ch th p v i kích thư c bàn 1.250x1.250mm. Vì Có th l p thêm bàn xoay có ñư ng kính 1.250 nhi u ñ n 3.000mm và t i l n nh t là 25 t n. T c ñ công l n nh t c a tr c chính bàn xoay t 200 – 500 ño n vòng/phút v i gia s ñ nh v là 0,00010. bây gi ñư c Nguy n Văn Tư ng (Theo ME Magazine) hoàn 8
 10. CÔNG NGH VÀ NG D NG THI T K D NG C C T KHÔNG THEO PHƯƠNG PHÁP TRUY N TH NG Trong nh ng th p niên qua, d ng c có g n S h n ch c a d ng c là tính n ñ nh c a m nh h p kim quay như dao phay và dao doa, nó ñư c th hi n t h th ng tr c, kích thư c v i s quay c a m nh h p kim ñ t ñư c m t k t c a m nh h p kim, chi phí ban ñ u cho lư i c t qu cao ñ i v i nh ng nhà s n xu t ôtô và trong và m nh h p kim cao hơn và thi u ý nghĩa v nh ng ngành công nghi p khác. vi c phân tích thi t k d ng c c t. Nhưng nh ng Lý do l n nh t ñ i v i vi c xu t hi n m t v n ñ trên ñang trong t ng bư c kh c ph c. N u cách b t ng c a d ng c h p kim quay là s như nhi t tr c quay quá cao thì chúng ta làm phát tri n v t li u m i ñ s n xu t nh ng thân mát ñó. Cho nên chúng c i thi n ñư c v t li u ñ ng cơ ôtô. Trong quá kh , gang ñã t ng là v t tr c quay và có th dùng m ñ bôi trơn và h li u ñư c ch n ñ s n xu t ñ ng cơ. Nó có nhi t ñ . nh ng tính ch t ñ c trưng sau : có ñ b n cao, ñ ch ng mài mòn, tính ñúc, tính gi m ch n, tính d n nhi t,....Nhưng hi n nay vi c phát tri n m t v t li u m i thay cho v t li u cũ là m t công vi c ñang ñư c ti n hành. H p kim gang xám và gang d o có ñ b n cao ñư c áp d ng r ng rãi trong s n xu t ñ ng cơ diesel. G n ñây, gang c u ñã ñư c ch n ñ s n xu t ñ ng cơ Diesel. Gang c u v c u trúc và cơ tính c a nó n m gi a gang xám và gang d o. Ví d như nó có ñ b n cao và modun ñàn h i l n hơn gang xám nhưng v n gi ñư c nh ng tính ch t như ñ gi m ch n, d n nhi t và tính ñúc c a gang K t qu c a s phát tri n d ng c quay t o xám.Nh ng nhà ch t o ôtô Châu Âu ñã t ng ra m t h th ng thân tr c g n nh bao g m m t dùng gang c u ñ ch t o thân ñ ng cơ diesel. stator ñư c bao quanh b i ch n (thrust Nhưng cùng v i nh ng ưu ñi m trên thì vi c gia bearing) và bi kim (needle roller bearing). công chúng cũng r t khó khăn. Nh ng này cho phép rotor quay dư i tác d ng Th c t m t trong vi c nghiên c u v t c ñ c a l c c t g t. M nh h p kim ñư c l p ép vào c t g t liên t c c a gang c u b ng d ng c m t rotor và ñư c xi t b ng m t ñai c. M t ñuôi carbide có tu i th nh hơn 10% so v i gia công én dư i stator nh m d n hư ng d ng c và gang xám. Trong nh ng nghiên c u g n ñây ñã ñ ơc khóa b ng thi t b k p ch t. Thân ñư c ñưa ra nguyên nhân c a s gi m tu i th này là che ch n kín b i ph t ch n d u nh m h n ch do: khi gia công gang xám, m t l p mangan nhi m b n t dung d ch c t g t và phoi. Công ty Rotary Technology có sáng ki n là sunphít (MnS) dày 5µm bám lên b m t lư i c t s d ng ñ và kim, nó cho phép m nh h p c a dao. L p l o dao này có tác d ng là b o v kim quay dư i tác d ng c a l c c t g t kim lo i. lư i c t và tăng cương kh năng bôi trơn b m t ðuôi én dư i stator cho phép thân ñư c k p lư i c t. ð i v i gang c u thì không có nh ng l p ch t trên lư i c t tương t như th . Khi ng d ng ôtô gia công các chi ti t trong M nh h p kim quay : ô tô, công ty Rotary Technology ñã phay 40.000 M nh h p kim quay ñã t ng xu t hi n (chi ti t/ lư i c t) ho t ñ ng c t g t v t li u gang kho ng 50 năm qua. M nh h p kim quay ñư c t c ñ 76 (m/ phút) mà không ph carbide. Chi l p vào m t tr c ñ ch n, nó cho phép m nh ti t ñay là thân ñ ng cơ. Khi phay bán tinh v i h p kim quay t do. S quay này t o ra m t s chi u sâu c t kho ng 2mm và t c ñ 76 (m/ phút), ho t ñ ng nh , mà ñó bao g m s thay ñ i liên dao có ñư ng kính 355mm và trên ñó có g n 18 t c vùng c t g t ñ bóc v t li u trong quá trình ( ng v i 18 m nh h p kim) c t, t o ra nhi t ñ th p hơn, tăng cư ng tu i th V t li u c a m nh h p kim không nh t thi t c a d ng c b ng cách phân chia ñ mòn ñ u ph i chon là carbide ñ gia công gang. Th c t thì trên toàn b chu vi c a m nh h p kim, l c gia ñ gia công gang, ngư i ta ñã dùng m nh h p công và năng lư ng yêu c u th p và t o ra b kim làm b ng v t li u silicon nitride (Si3N4). V t m t gia công t t hơn. 9
 11. CÔNG NGH VÀ NG D NG D ng c m nh h p kim quay: li u slicon nitride ñóng vai trò như là m t ba-ri-e c n tr nhi t truy n t m t sau c a lư i c t vào D ng c m nh h p kim quay ñóng m t vai trong thân . trò quan tr ng trong vi c gia công c t g t nh ng S d ng m nh h p kim g m s ñ gia công v t li u có ñ b n cao. M t mũi doa ñư c gi i gang nh m m c ñích tăng thêm nh ng ưu ñi m thi u nh m ñ gi m ñư c năng lư ng c n thi t v quá trình c t g t không có dung d ch trơn trong quá trình doa xilanh ñ ng cơ. ngu i (quá trình c t khô). Trong th c t , n u như Nh ng công nhân Lamb Technicon ñã s gia công t c ñ quá cao thì dùng m nh h p kim d ng ñ c tính ph n m m thi t k ñ s n xu t m t b ng s là t t nh t. d ng c g m có m nh h p kim quay có ch ñ Khi s d ng phương pháp làm ngu i, m t c t khá cao. Nh ng d ng c truy n th ng không dù vùng gia công ph i ñư c ng p trong dung có hi u qu kinh t trong vi c c t g t t c ñ l n d ch. ð i v i vi c phay chi ti t bánh răng làm hơn 100 (vòng/ phút), b i vì t c ñ này làm cho b ng v t li u titanium có ñ b n cao, chúng ta làm tu i th c a d ng c gi m nhanh chóng. D ng c ngu i v i m t áp su t dung d ch ngu i là kho ng doa có m nh h p kim quay cho phép gia công 6,9 MPa thông qua tr c chính giúp cho vi c thoát gang c u t c ñ mà ñã s d ng gia công ñ i phoi d dàng. v i gang xám (kho ng 730 m/phút). Trong khi ñó Tóm l i, n u s d ng m nh h p kim Si3N4, v n tăng tăng tu i th g p 2 l n so v i d ng c chúng ta ph i ngâm trong dung d ch làm mát. N u truy n th ng c t t c ñ th p. s d ng dung d ch trơn ngu i ki u phun ho c B m t gia công ñư c t o ra trong quá trình sương mù thì s gây n t m nh g m do nhi t. gia công thô t t b ng b m t gia công tinh khi s Thân tr c quay ñư c che ch n kín, cho nên d ng d ng c truy n th ng. ð không tròn c a l không nh hư ng ñ n vi c làm mát. doa n m trong gi i h n cho phép. ð ñ t ñư c Khi m nh h p kim có hình tròn thì l c c t s nh ng ñi u này thì tr c quay c a d ng c ph i tăng. Tuy nhiên m nh h p kim quay gây ra l c ñư c c ng v ng. Do ñó dao doa có m nh h p ti p tuy n và l c hư ng kính bé hơn dao phay kim quay không ch c t g t t c ñ cao mà còn tiêu chu n. Vì th công su t c t th p hơn và gia công ñư c gang c u. Thi t k m nh h p kim quay không ñòi h i máy có ñ c ng v ng quá cao. Phay và doa Ưu ñi m c a m nh h p kim quay hoàn toàn Phay và doa là nh ng nguyên công gia công ph thu c vào th c t mà ñó m nh h p kim trư c ñây ñ gia công nh ng chi ti t trong b quay trong su t quá trình c t g t và l c ñư c sinh truy n ñ ng c a ñ ng cơ. C thân và ñ u ñ ng ra trong su t quá trình này. Vi c thi t k d ng c cơ ñòi h i gia công phay, trong khi thân ñ ng cơ m nh h p kim quay là r t ph c t p, b i th c t thì ñ ra chi n lư c là doa. Tu i th c a d ng c cho th y r ng l c gia công t o ra momen xo n là trong quá trình c t là m t v n ñ ñ t ra, ñ c bi t m t hàm ph c t p c a m t vài bi n s và c n là ng d ng gia công nh ng chi ti t trong b ph i ñ l n ñ th ng l c ma sát sinh ra trong truy n, mà ñó d ng c thay ñ i có th ñ t hơn. tr c. Thông thư ng thì t c ñ ph i ñư c gi m ñ kéo Lamb dài tu i th c a d ng c . Nhưng gi m t c ñ c t Technicon có nghĩa là t i tác d ng lên phoi cao ñ duy trì t và trư ng l bóc v t li u theo yêu c u. K t qu trong trư ng ñi hc h p này là l c gia công l n cho nên c n thi t ph i Michigan ñã dùng thi t b ñ gá có ñ c ng v ng cao. S t ng phát d ng công ngh m nh h p kim quay trong trư ng tri n mt h p này có th gi m b t m t s v n ñ b i vi c d ng c cho phép c t g t t c ñ cao mà không làm gi m thi t k trên tu i th c a d ng c c t. cơ s mô Khi doa thân ñ ng cơ b ng v t li u gang hình yêu c u mà ñó cho phép d ñoán ñư c c u, nh ng dao doa có m nh h p kim quay c t momen xo n và t c ñ m nh h p kim như là m t g t t c ñ kho ng 730(m/phút), và tăng tu i th hàm c a góc nghiêng và góc l ch tr c tr c ñ i v i g p 2 l n so v i m nh h p kim truy n th ng doa v t li u và ch ñ c t g t. t c ñ 100(m/phút). Nguy n H u Th t (lư c d ch t ME Magazine 1/2002) 10
 12. CÔNG NGH VÀ NG D NG Khoan ngang - công ngh m i phôi ñ t ñư c h th ng lư i khoan xo n ru t gà ñ y v phía sau T ñ u năm 2003 ñ n nay, c nh ñào V i h th ng này, nh cách khoan âm ngang ñư ng ñ l p ñ t h th ng ñi n, nư c, sâu dư i lòng ñ t nên tránh ñư c c nh ñào bưu ñi n ðà L t (Lâm ð ng) và m t vài ñ a ñư ng như trư c ñây. ð c trưng c a gi i pháp phương khác không còn di n ra như trư c khoan ngang này là trong m t không gian ñô th kia n a. Chi c máy khoan ngang do Cty c p ch t h p ch c n ñào m t h có kích thư c 2m x nư c Lâm ð ng ch t o ñã làm thay công 0,7m bên l ñư ng là có th khoan ñư c m t vi c này. ñư ng h m có ñư ng kính t i 300mm và chi u Ông Hoàng Qu c Dũng - Qu n ñ c dài lên ñ n 30m. Có th coi ñây là thành công Phân xư ng nư c ðà L t thu c Cty c p bư c ñ u c a công trình khoan ngang Cty c p nư c Lâm ð ng, ñ ng tác gi ñ tài máy nư c Lâm ð ng. khoan ngang - cho bi t: Tính ñ n tu n cu i Tuy nhiên, không th d ng l i ñó vì h tháng 3 này, phân xư ng nư c ðà L t ñã th ng này v n v n hành hoàn toàn b ng th ch t o ñư c 3 b máy khoan ngang theo công và năng su t còn quá th p (m i gi ch yêu c u c a khách hàng. Trư c ñó, ñ tài khoan ñư c 1m). Chương trình c i t o ñư ng này ñã ñư c T ng LðLðVN c p b ng Lao ng nư c t i ðà L t, Chính ph ðan M ch có ñ ng sáng t o. vi n tr cho Cty c p nư c Lâm ð ng m t rôb t Trư c năm 1990, ñ l p ñ t m t t o tunen băng ñư ng b ng búa khí nén. M t ñư ng ng băng ngang qua ñư ng, ngư i ta cu c h p c a các k sư và th cơ khí b c cao thư ng s d ng cách ñào hào t trên m t c a phân xư ng nư c ðà L t ñư c tri u t p. ñư ng xu ng r i sau ñó l p ñ t l i và hoàn B ng kinh nghi m nhi u năm c ng v i ý tr m t ñư ng. Cách làm ph bi n này tư ng ch t ñ n v công ngh rôb t, sau 3 tháng thư ng ñ l i v t l i lõm trên m t ñư ng, gây t p trung cao ñ , t p th này ñã ch t o máy khó ch u (và c s nguy hi m) cho ngư i qua khoan ngang ho t ñ ng b ng ñ ng cơ xăng. Ưu l i trên các phương ti n giao thông. Tình c ñi m c a h th ng khoan ngang v n hành có m t hôm ñi qua ñư ng Quang Trung, ðà L t, ñ ng cơ n này là có th khoan v i nhi u kích th y m y lư i khoan ñ a ch t (khoan ñ ng) g c khác nhau (ñư ng kính tiêu chu n m c nhiên sét ñư c ch nhân dùng làm c c rào, ông là 100mm), chi u dài ñư ng khoan có th lên Dũng ñã cho ngư i h i mua toàn b s c c ñ n 30m (chi u dài tiêu chu n m c nhiên là rào trên v ñ nghiên c u. Sau 4 năm mày 10m), công su t ñ t ñ n 10 phút/mét và nhiên mò, ñ n năm 1994, chi c máy khoan ngang li u tiêu hao trên m i mét khoan ch 0,5 lít xăng. th công ñ u tiên c a Cty c p nư c Lâm Sau thành công này, nhóm các k sư và ð ng ra ñ i. Chi c máy này ñư c v n hành th cơ khí b c cao c a Cty c p nư c Lâm ð ng b ng tay: Công nhân dùng m t c n l c tay có ñã dành ra m t kho ng th i gian ñ ti p t c cóc l y ñ nh v chi u quay ñ là xoay tròn m t hoàn ch nh các chi ti t ph c a h th ng ñ có vítme g n v i m t lư i khoan xo n ru t gà. ñư c m t chi c máy khoan ngang ñ t tiêu Lư i khoan này ñư c ch t o theo nhi u kích chu n như hôm nay. c và bư c xo n khác nhau. H th ng vítme và c n l c s ñ nh hư ng cho mũi khoan Tr n Doãn Hùng (Theo Lao ð ng) xoay t nh ti n ngang vào m t c t kh i ñ t và Th y trò h p rơ Gi ng gì - Th y : gia công bi n X y ra K94 -trư ng ðHKT TPHCM) d ng g m các k thu t Trong gi toán cao c p, th y g i M như nén , cán , u n , ép - M, em hãy cho bi t ma tr n P … - M : D là 0, 0, 1,0,1,1 và 1, 0, 0 - Trò: có, s y, g i nhu m Th y g i ti p T: không th y ! -T, em hãy cho bi t ma tr n P giông loài nào: - Th y : ăn thua gì , c o m i n ch ! -T (gãi ñ u…cư i) : D …d …sao em th y nó - C l p khoái chí cư i r m r m . gi ng ñi m ki m tra toán c a em quá th y! H i Tri u (st) 11
 13. CÔNG NGH VÀ NG D NG CHƯƠNG TRÌNH KHOA H C CÔNG NGH TR NG ðI M C P NHÀ NƯ C “ NGHIÊN C U VÀ PHÁT TRI N CÔNG NGH T ð NG HOÁ” KC.03 ð ng th i nghiên c u và phát tri n các h th ng I. Tên Chương trình: Chương trình KHCN Nhà TðH thích h p toàn di n ph c v cho các xí nư c v T ñ ng hoá (g i t t là Chương trình nghi p công nghi p quy mô nh và v a. T ñ ng hoá) II. M c tiêu Chương trình 4. Thi t k ch t o các robot nh m m c tiêu: - B o ñ m an toàn lao ñ ng và b o v s c M c tiêu Chương trình g n li n v i chi n kho cho ngư i lao ñ ng. lư c và l trình phát tri n TðH Vi t Nam ñ n - B o ñ m ch t lư ng s n ph m và năng năm 2020. su t lao ñ ng cao trong ñi u ki n ñ c h i và C th hơn, m c tiêu c a Chương trình TðH kh c nghi t c a môi trư ng. trong giai ño n 5 năm t i như sau: - B t ñ u ch t o các Robot thông minh thay 1. B o ñ m khoa h c và công ngh ñ có th cho nh p ngo i trong các dây chuy n s n xu t ch t o ñư c ph n l n các thi t b , máy móc TðH và h th ng t ñ ng hoá cho các công ngh 5. Nghiên c u thi t k ch t o m t s linh ki n t có trong nư c, các quá trình s n xu t ñ c và c u ki n TðH thay cho nh p ngo i và có nhu thù có l i th c a Vi t Nam, mang l i hi u c u ña d ng trong nư c: qu kinh t cao và thúc ñ y s n xu t phát - Các IPC chuyên d ng, các PLC tri n. Trư c h t t p trung cho công nghi p - Các h ph i ghép, các card chuyên d ng. ch t o, ch bi n nông lâm h i s n và b o - Các tr m ñ u cu i c a các thi t b v môi trư ng sinh thái cũng như an ninh - Các phân t thu khí qu c phòng. 6. Nghiên c u thi t k ch t o ñ i b ph n các 2. Nghiên c u ch t o ñư c m t s lo i ph n d ng c và thi t b , h th ng thi t b , mô hình t và c u ki n TðH m c ñ ph c t p l n v.v... v TðH ph c v cho vi c ñào t o công tương thích v i các chu n qu c t ñ thay nhân và sinh viên các ngành công ngh cao có th nh p ngo i. liên quan, thay th cho nh p ngo i. 3. Hoàn thi n m t s trung tâm nghiên c u IV. Phương th c tri n khai chương trình: tri n khai và ñào t o ñ m nh v TðH t o K t h p ñ tài và d án, ñ c bi t các d án ti n ñ cho các bư c phát tri n ti p theo. l n t m c qu c gia. III. N i dung cơ b n S lư ng ñ tài và d án t 15 ñ n 20. ð th c hi n ñư c các m c tiêu trên Chương V. Nh ng ñ c ñi m phân bi t so v i Chương trình c n ñư c tri n khai theo các n i dung sau: trình KHCN-04 giai ño n 1996-2000 1. Nghiên c u thi t k ch t o các thi t b , h - M c ñ khoa h c công ngh cao hơn, có th ng thi t b l n trên cơ s công ngh SCADA th so sánh và ti p c n v i trình ñ qu c t . chuyên sâu và di n r ng ph c v cho các - Quy mô s n ph m c a ñ tài l n hơn v ngành: m t h th ng cũng như ch t lư ng. - Ch t o máy móc ph c v cho các ngành: - G n ch t hơn v i m c tiêu Chương trình năng lư ng, cơ khí, xây d ng, giao thông, khai Kinh t Xã h i Vi t Nam thác. - T o ñư c ti n ñ phát tri n t i ña n i l c trí - Ch bi n nông s n, lâm s n và h i s n: Ch tu và tài nguyên Vi t Nam. bi n hoa qu , th c ph m, g , h t ñi u, cá và h i s n. VII. Các ñ tài ñã th c hi n : - Phòng ch ng thiên tai và b o v môi trư ng 1. Nghiên c u thi t k , ch t o các thi t b và 2. Nghiên c u thi t k ch t o ph n l n các máy h th ng ño lư ng và ki m tra t ñ ng trong CNC dùng trong nư c và xu t kh u, ph c v công nghi p cho ngành cơ khí. tài: KHCN-04-01 (01/01/1997 - Mã ñây t p trung ch y u nghiên c u s n xu t ñ 01/01/1999) lo t l n các b ñi u khi n CNC. Ch nhi m ñ tài: GS. TSKH. Nguy n Xuân 3. Thi t k ch t o các thi t b và h th ng ño Quỳnh (ð a ch : 156A Quán Thánh - Ba ðình - lư ng và x lý thông tin t ñ ng ph c v cho Hà N i - ði n tho i: (84-4) 8454855) b o v môi trư ng, phòng ch ng thiên tai và an M c ñích: Mô hình h th ng ño lư ng, ñi u ninh qu c phòng, y t (x lý rác th i). khi n ña kênh phân c p. Ph n m m ghép n i 12
 14. CÔNG NGH VÀ NG D NG PLC v i PC theo giao di n Point - to - Point M c ñích: Các thi t b ñi n t và ph n m m ñi u (RS232C) và chương trình qu n lý trên PC giao khi m bám v trí có mi n thay ñ i t c ñ bám ti p t xa (qua modem). Ph n m m giao di n r ng c u ki n ch p hành s d ng các d ng Ngư i - Máy HMI qua giao ti p v i các b OP5, ñ ng cơ trong d i công su t ña ngành: ð ng cơ OP25. Các ph n m m... ñi n m t chi u DC; ð ng cơ ñi n xoay chi u AC ; ð ng cơ có bư c ; ð ng cơ thu - khí quay... 2. Nghiên c u ng d ng CAD/CAM cho các 6. Nghiên c u, ng d ng và th nghi m lĩnh v c s n xu t quan tr ng SCADA trong m t s lĩnh v c quan tr ng tài: KHCN-04-02 (01/01/1997 - Mã ñ (D u-khí, môi trư ng, công trình dân d ng...) 31/12/1999) Ch nhi m ñ tài: TS. Vũ Hoài Ân (ð a ch : Vi n tài: KHCN-04-07 (01/01/1997 - Mã ñ Máy và D ng c công nghi p - B Công nghi p - 31/12/1999) ði n tho i: ...) Ch nhi m ñ tài: PGS.TS. Nguy n M ng Hùng M c ñích: Thư vi n dung sai l p ghép b m t (ð a ch : 26/8 Võ Văn Ngân - qu n Th ð c - Tp trơn kích thư c (1-1500)mm và (500-3150)mm. H Chí Minh - ði n tho i: (84-8) 7220066) Thư vi n v t li u kim lo i s d ng trong Ch t o M c ñích: M t h SCADA quy mô nh ph c v máy (ph n cơ s d li u). Ph n m m “Solid hoá cho ngành ch bi n xăng d u M t h SCADA và tìm biên d ng m t c t mô hình m t lư i 3 quy mô nh ph c v cho d báo khí tư ng thu chi u” Ph n m m MCS 1.0 “ Các cơ c u trong văn. Các PLC công nghi p và terminal ñ u cu i k thu t hi n ñ i” v i... ph c v cho các tr m tr n Beton và s n xu t th c ăn gia súc.... 3. T ñ ng hoá các Công ngh liên t c và 7. Nghiên c u, thi t k , ch t o các phương công ngh lai ti n và h th ng ñi u khi n t xa các ñ i tài: KHCN-04-03 (01/01/1997 - Mã ñ tư ng di ñ ng. 31/12/1999) Ch tài: PGS. TS. nhi m ñ Nguy n Th Th ng (ð a ch : ð i C Vi t) tài: KHCN-04-08 (01/01/1997 - Mã ñ M c ñích: Mô hình dây chuy n ép mía T ñ ng 31/12/1999) cho nhà máy ðư ng Lam Sơn. Mô hình TðH Ch nhi m ñ tài: GS.TSKH. Cao Ti n Huỳnh công ngh liên t c cho phân xư ng xeo gi y - (ð a ch : Vi n T ñ ng hoá KTQS - B Qu c Nhà máy Gi y Bãi B ng. Dây chuy n s n xu t phòng) các s n ph m rau qu kh nư c b ng k thu t M c ñích: ðài quan sát và h th ng bám sát - chiên chân không. Phân h SCADA cho tr m ñi u khi n t xa. H th ng ñ nh v các ñ i tư ng phân ph i trung h áp ... di ñ ng t xa theo m t v trí chu n. H th ng ñ nh v theo hai v trí chu n. Trung tâm ñi u 4. Nghiên c u thi t k ch t o các phương khi n t xa các thi t b bay. ð i tư ng di ñ ng ti n, thi t b và các h th ng TðH cho ki m trên m t nư c v i các ch ñ ñi u... tra, b o v môi trư ng 8. Nghiên c u ti p c n và ng d ng m t s tài: KHCN-04-04 (01/01/1997 - Mã ñ công ngh tiên ti n và phương pháp hi n ñ i 31/12/1999) trong t ñ ng hoá Ch nhi m ñ tài: TS. Tr n Tu n Anh (ð a ch : Vi n K thu t thi t b ði n - B công nghi p) tài: KHCN-04-09 (01/12/1997 - Mã ñ M c ñích: ðã ti n hành nghiên c u thi t k ch 01/05/1999) t o thi t b ño khí CO2, O2, CO, Ch4... thi t k Ch nhi m ñ tài: PGS.TSKH. Ph m Thư ng thi công ba m u t hành CSSX v i 12 l nh, c Cát (ð a ch : Phân vi n T ñ ng hoá - Vi n công ly ñi u khi n 1km v i kh năng ch ng nhi u phù ngh thông tin -TT KHTN & CNQG) h p và truy n tín hi u ño xa v trung tâm. ðã M c ñích: Thi t b ñi u khi n ña năng hoàn ch nh thi t b phát hi n khí ñ c... INTELLICON IC-MC1. Thi t b ñi u khi n nhúng có giao di n v i ngư i v n hành IC-MC2. Máy vi 5. Nghiên c u ti p c n, thi t k ch t o các tính nhúng cho ño và ñi u khi n EPC. Thư vi n phân t và c u ki n t ñ ng hoá (TðH) phù ph n m m cho các thi t b ñi u khi n nhúng h p v i ñi u ki n c a Vi t Nam ICLIB1.0. Thi t b ñi u khi n lò nhi t FUZZY 97. tài: KHCN-04-06 (01/01/1997 - Mã ñ H th ng ñ nh v POSCON cho nghiên c u 31/12/1999) phát... Ch nhi m ñ tài: TS. H Xuân Vĩnh (ð a ch : Vi n k thu t Quân s - B Qu c phòng) 13
 15. CÔNG NGH VÀ NG D NG 9. Nghiên c u, thi t k , ch t o các h th ng 11. Nghiên c u thi t k ch t o các b ñi u ñi u khi n thông minh ph c v cho TðH s n khi n CNC ph c v cho công trình s n xu t xu t và b o v môi trư ng. các máy công c . tài: KHCN-04-10 (01/01/1999 - tài: KHCN-04-12 (01/01/1999 - Mã Mã ñ ñ 31/12/2000) 31/12/2000) Ch nhi m ñ tài: PGS. TS. Nguy n Công Hi n Ch nhi m ñ tài: KS. Nguy n Văn Oánh (ð a (ð a ch : ð i C Vi t - Hà N i ) ch : Công ty Xăng d u B12 - T ng Công ty Xăng M c ñích: Robot dùng trong dây chuy n s n d u Vi t Nam - ði n tho i: ...) xu t dư c ph m RDP-01. Robot dùng trong s n M c ñích: H th ng xu t hàng t ñ ng cho b n xu t v t li u xây d ng, sơn ph . Mô hình robot 5 xu t ñư ng thu 300DWT và 3.500DWT. H b c t do ph c v cho ñào t o cùng v i các th ng ño m c b t ñ ng. H th ng t ñ ng chương trình mô ph ng. ñi u khi n nh p hàng vào b ch a. H th ng qu n lý thông tin, d li u và ñi u hành theo mô 10. Nghiên c u xây d ng các h th ng ñi u hình SCADA. khi n tích h p cho các doanh nghi p s n 12. Nghiên c u s n xu t các thi t b và h xu t quy mô nh th ng TðH dùng cho ñào t o công nhân lành tài: KHCN-04-11 (01/01/1999 - Mã ñ ngh và ñ o t o l i k sư v công ngh TðH 31/12/2000) Ch nhi m ñ tài: S.TSKH. Nguy n Xuân Quỳnh tài: KHCN-04-DA05 (01/01/1999 - Mã ñ (ð a ch : 156A Quán Thánh - Ba ðình - Hà N i - 31/12/2001) ði n tho i: (84-4) 8454855) Ch nhi m ñ tài: TS. Nguy n Ng c Lâm (ð a M c ñích: M t h th ng t ñ ng hoá tích h p ch : 26/8 Võ Văn Ngân - qu n Th ð c - Tp H ph c v cho dây chuy n s n xu t cáp nhi u s i Chí Minh - ði n tho i: (84-8) 7220066) c a xí nghi p SACOM Tp H Chí Minh. Mô hình M c ñích: H th ng thi t b thí nghi m ph c v t ñ ng hoá tích h p cho nhà máy ñư ng Lam gi ng d y v T ñ ng hoá. ðã cung c p cho 45 Sơn. Các B chương trình ph i h p gi a TðH trư ng ð i h c, Cao ñ ng, trung c p k thu t công ngh và TðH qu n lý, ñi u hành.... các h th ng d y h c ngành TðH. Nguy n Văn Tư ng (theo http://www.vspa.gov.vn/) Hơn 70% công trình khoa h c c p nhà nư c ñư c ng d ng B Khoa h c Công ngh ñã t ch c H i ngh t ng k t các công trình tr ng ñi m c p nhà nư c, giai ño n 1996-2000. Theo ñó, g n 74% trong t ng s 233 ñ tài, thu c 11 chương trình, ñã có ng d ng hi u qu vào s n xu t. Tiêu bi u là các lĩnh v c v t li u m i, t ñ ng hóa, ch t o máy và nông nghi p… T i h i ngh , các ñ i bi u ñã tóm t t nh ng thành t u trong 11 lĩnh v c, như: ñi n t - tin h c - vi n thông; công ngh sinh h c; công ngh v t li u; công ngh t ñ ng hóa; ñi u tra nghiên c u bi n, phát tri n nông nghi p toàn di n … M i lĩnh v c là m t chương trình l n, bao g m nhi u d án nh , do các vi n, trung tâm nghiên c u hay trư ng ñ i h c... th c hi n. Theo ñánh giá c a B KHCN, các ñ tài ñã t o ra nh ng s n ph m m i, có ch t lư ng cao, ph c v s n xu t và xu t kh u. ðáng chú ý là chương trình công ngh v t li u (KHCN-03) ñã ch t o ñư c polymer composit gia cư ng b ng s i carbon, s i th y tinh, có tính năng s d ng cao, thay th v t li u truy n th ng. T v t li u này, các nhà khoa h c ñã ch t o thành công 82 máy bay mô hình M96, 2 chi c M100 ph c v làm m c tiêu b n th cho phòng không. M i chi c có giá 1.500 USD, r hơn nhi u so v i giá nh p ngo i là 20.000 USD. Composit carbon cũng tr thành v t li u t t trong vi c s n xu t xương ng, b ch m xương ñùi, xương trán mũi, ph c v ch a b nh… Các s n ph m này ñã ñư c ng d ng cho hơn 1.000 ca ph u thu t t i nhi u b nh vi n trên c nư c. m ng công ngh t ñ ng hóa (KHCN-04), g n như 100% s n ph m ñ tài ñ u ñư c ng d ng vào ñ i s ng, mang l i hi u qu cao. ði n hình là h th ng ñi u khi n tr m tr n bê tông asfalt 40 t n/gi và 120 t n/gi , có ch t lư ng tương ñương s n ph m nư c ngoài như SIEMENS, OMRON…, v i giá thành ch b ng 30-40% giá nh p kh u. Trong chương trình công nghi p hóa và hi n ñ i hóa giao thông v n t i (KHCN-10), Vi n Khoa h c và Công ngh Giao thông v n t i ñã tri n khai nhi u ñ tài l n, thi t th c như: nghiên c u thi t k và thi công c u dây văng Vi t Nam, nghiên c u ch ng sa b i và công ngh m i trong xây d ng c ng bi n… (Xem ti p trang 6) 14
 16. D NG C - THI T B M I BÀN XOAY HI N ð I TRÊN MÁY PHAY CNC 1 Phân lo i: Bàn xoay hi n ñ i trên máy CNC, ngư i ta có th phân ra làm các lo i như sau: a. Lo i tiêu chu n: Là lo i bàn xoay này dùng ñ gá ñ t chi ti t sao cho tâm c a chi ti t trùng v i tâm tr c chính. Có th gia công ñư c nhi u d ng b m t khác nhau như gia công m t ph ng, gia công rãnh th ng ho c rãnh xo n và gia công các m t ñ nh hình v i dao ñ nh hình, ñôi khi dùng ñ c t bánh răng v i dao phay môñun. Lo i bàn xoay tiêu chu n có th phân ra làm hai lo i : + Lo i có tr c chính n m ngang + Lo i có tr c chính th ng ñ ng Hình 1 Bàn xoay tiêu chu n tr c chính n m ngang. Hình 2 Bàn xoay ñ ng cơ l p phía sau. b.Lo i bàn xoay có ñ ng cơ l p phía sau: - Lo i bàn xoay này có kh năng h n ch s rung ñ ng khi máy ñang làm vi c. - Lo i ñ ng cơ này có th che ch n nư c và phoi v n, không cho chúng rơi vào ñ ng cơ. c. Lo i bàn xoay có l tr c chính l n: - Lo i bàn xoay này có tr c chính có l l n, dùng ñ gia công các chi ti t c l n - Lo i này có kh năng m r ng kích thư c tr c chính ñ m r ng ph m vi làm vi c cho máy. - Thích h p cho vi c s n xu t hàng kh i Lo i bàn xoay này có th phân ra 2 lo i: + Lo i tr c chính n m ngang + Lo i tr c chính th ng ñ ng Hình 3 Bàn xoay có l tr c chính l n. d. Lo i bàn xoay có nhi u tr c: - Lo i này có năng su t g p nhi u l n so v i lo i bàn xoay tiêu chu n - Gi m th i gian làm vi c - Gi m th i gian ph (gá ñ t, ñi u ch nh). Thích h p cho s n xu t hàng lo t và hàng kh i. - Tăng t c ñ v n hành. - Gi m th i gian tháo l p và ñi u ch nh trên máy e. Lo i bàn xoay nghiêng : - Lo i này có kh năng công ngh cao, có th gia công các m t ph ng, các rãnh các g Hình 4. Baøn xoay 4 truïc 15
 17. D NG C - THI T B M I l i và ñ t bi t là gia công các b m t nghiêng nhi u góc ñ khác nhau. - Lo i bàn xoay này ñư c phân ra hai lo i: + Lo i ñi u khi n nghiêng t ñ ng + Lo i ñi u khi n nghiêng b ng tay Hình 5. Baøn xoay CNC ñieàu khieån Hình 6. Bàn xoay CNC ñi u khi n nghiêng nghieâng baèng tay. t ñ ng ng d ng : 2. Bàn xoay thư ng ñư c l p trên các máy phay CNC ho c trung tâm gia công. ð i v i lo i bàn xoay không nghiêng thì nó có vai trò như tr c th 4 c a máy. ð i v i lo i bàn xoay nghiêng thì nó ñóng vai trò như tr c th 4 và th 5 c a máy, các tr c này lúc này có tên là A và B như hình 7. Hình 7. Các tr c c a bàn xoay và máy phay CNC. Bàn xoay c a máy CNC có tác d ng làm tăng thêm tính v n năng cho máy. Nó có ph m vi s d ng r t l n, nhưng ch y u là dùng ñ gia công : + M t ph ng + Các b m t ñ nh hình (như b m t cam, c i d p, khuôn ép …) + C t ren vít trong và ngoài + Gia công bánh răng và dao c t nhi u lư i có răng th ng ho c xo n + C t rãnh th ng và xo n… + Có th gia công các b m t nghiêng ð i v i bàn xoay nhi u tr c, có th ti n hành gia công cùng m t lúc nhi u chi ti t, làm : + Tăng kh năng công ngh c a máy,. + Tăng năng su t gia công + Gi m th i tháo l p và ñi u khi n d ng c 16
 18. D NG C - THI T B M I + Gi m th i gian và các nguyên công cơ b n + Thích h p cho vi c s n xu t hàng lo t và hàng kh i Hình 8. M t s d ng chi ti t ñư c gia công trên bàn xoay không nghiêng. Hình 9. M t s d ng chi ti t ñư c gia công trên bàn xoay nghiêng t ñ ng. Hình 10. M t s d ng chi ti t ñư c gia công trên bàn xoay nghiêng bàn tay. Nguy n Văn Tư ng 17
 19. GI I THI U PH N M M – TRANG WEB – SÁCH PH N M M ProENGINEER 2000i I. Gi i thi u chung Ph n m m ProENGINEER có nhi u mô ñun ñ áp d ng cho các lĩnh v c cơ khí khác nhau như : thi t k ch t o chi ti t, ñúc, hàn, ño Hình chieáu Hình 3D lư ng, thi t k tàu... M t s mô ñun trong lĩnh TOP v c thi t k ch t o chi ti t như sau : 1. Part Modeling : Mô hình hóa hình h c. Mô dun này dùng ñ thi t k s n ph m trong không gian 3 chi u. Hình chieáu Quá trình thi t k và mô hình hóa ñư c th c Hình chieáu SIDE hi n : FRONT - Feature-based modeling : B t ñ u t các ñ i tư ng cơ b n r i sau ñó thêm các ñ i tư ng khác vào. Hình d ng c a hình chi u TOP gi ng như hình chi u b ng theo TCVN. Hình d ng c a hình chi u FRONT gi ng như hình chi u ñ ng theo TCVN. Hình d ng c a hình chi u SIDE gi ng như hình chi u c nh theo TCVN. Vi c ghi kích thư c trên b n v có th th c hi n t ñ ng. Ghi sai l ch gi i h n, nhám b m t, chú thích... ñư c th c hi n m t cách d dàng. 3. Pro/Assembly : L p ráp các s n ph m t - Associative (k t h p) : k t h p gi a các ph n các chi ti t r i, t o b n v l p 2D, 3D. Modun Part - Assembly - Drawing v i nhau này có th dùng ñ trình di n các chi ti t trong máy ho c b ph n máy d ng bung, cho th y các chi ti t ñư c l p v i nhau như th nào. Part 4. Pro/Moldesign, Pro/Casting : thi t k khuôn ñúc nh a, khuôn ñúc kim lo i. Trong ñó modun Pro/Moldesign giúp ta t o, hi u ch nh và phân tích các thành ph n c a khuôn và l p ráp Drawing Assembly khuôn, nhanh chóng c p nh t nh ng thay ñ i trong m u thi t k . Các công c mà mô ñun này - Parametric (tham s ) : các kích thư c c a cung c p là : v t th cũng như m i liên h Cha - Con ñ u có - Phân tích n u m u thi t k có th t o khuôn th thay ñ i ñư c ñư c, dò và ch nh s a các vùng khó t o khuôn. - ð nh l i kích thư c m u theo h s co rút tùy thu c vào v t li u, hình dáng hình h c m u thi t k và ñi u ki n ñúc. -T o các m u thi t k m t ho c nhi u lòng khuôn. - T o lõi và các b ph n t o nên hình dáng v t ñúc. - T o các thành ph n tiêu chu n như ñ khuôn, ch t lói s n ph m, l phun nh a, ñư ng d n nh a, ñư ng nư c làm mát… - Ki m tra s c n tr gi a các thành ph n 2. Pro/Detail : Dùng ñ t o các b n v k thu t c a khuôn khi m khuôn. 2D t model 3D như t o các hình chi u, m t Sau khi t o khuôn, các thành ph n c a khuôn c t… Cách ñ t các hình chi u c a Pro/E theo ñư c xem như nh ng chi ti t riêng bi t và có tiêu chu n M như sau : 18
 20. GI I THI U PH N M M – TRANG WEB – SÁCH 1. Thanh menu : th s d ng mô ñun Pro/NC ñ t o ra ñư ng Menu File : dùng ñ m , lưu, in và xu t các ch y dao CNC gia công chi ti t. 5. Pro/NC : Modun này t o nh ng d li u c n ñ i tư ng ñư c v . Menu View :dùng ñ thay ñ i di n m o các thi t ñ ñi u khi n máy CNC gia công chi ti t. Các modun con c a modun này : mô hình và màn hình làm vi c. Menu Info : cung c p thông tin v các ñ i tư ng như thông tin v quan h b -con, các chi Pro/NC MILL ði u khi n quá trình gia công ti t, các tham chi u, thông báo l i… phay 2,5 tr c và 3 tr c Menu Analysis : dùng ñ tìm hi u v ñ c tính Pro/NC TURN ði u khi n quá trình gia công c a các kh i l p ghép và thành ph n như kh i ti n và khoan 2 tr c và 4 tr c lư ng, th tích… Pro/NC WEDM ði u khi n quá trình gia công Menu Applications : dùng ñ chuy n ñ i qua trên máy c t dây 3 và 4 tr c l i gi a các ch ñ và các trình ng d ng trong Pro/NC ði u khi n quá trình gia công PRO/E, ví d chuy n t ch ñ Part sang ch ADVANCED phay 2,5 ñ n 5 tr c; ti n 2 ñ Manufacturing. ñ n 4 tr c; trung tâm Menu Window : dùng ñ làm vi c v i các ti n/phay; máy c t dây 2 và 4 c a s c a PRO/E . tr c Menu Help : giúp ñ 2. Thanh công c : II. Giao di n ngư i dùng c a PROENGINEER Qu n lý File : bao g m các bi u tư ng New, 2000I Open, Save, Save a copy, Print Kh i ñ ng ProENGINEER 2000I : Hi n th khung xem : bao g m các bi u Start - Programs-ProE 2000i. Xu t hi n màn tư ng: hình như sau : Thanh menu Thanh coâng cuï Doøng nhaéc Cöûa soå ñoà hoïa Doøng moâ taû leänh - Repaint : v l i màn hình làm vi c. - Refit : làm v a màn hình. 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2