intTypePromotion=1

Test vị trí kiểm toán

Chia sẻ: Thu Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
366
lượt xem
62
download

Test vị trí kiểm toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống bài thi tuyển dụng - Đề thi kiểm tra chuyên môn vị trí kiểm toán viên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Test vị trí kiểm toán

  1. ÑEÀ THI KIEÅM TRA CHUYEÂN MOÂN  Vò trí: kiểm toán viên (Va co.KMPG ) Ngaøy thi: 20/ 06/ 2007 Thôøi gian laøm baøi: 30 phuùt Hoï & teân öùng vieân:………………………………………………………Naêm sinh: .................... Soá ñieåm: ……………………     Coffeenia Ltd acquires a grinding machine on July 1 2006 for $100000 which will have no residual value after 10 years. On July 1 2008 as part of the company’s routine revaluation policy, the machine is to be assessed at the fair value of $96000. The machine is sold for $89000 on July 1 2010. The depreciation treatment is based on the straight-line approach. Provide the appropriate calculations and journal entries for all the above transactions.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2