intTypePromotion=1

Tham khảo 202 sơ đồ kế toán Ngân hàng: Phần 2

Chia sẻ: Hoa La Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:129

0
192
lượt xem
72
download

Tham khảo 202 sơ đồ kế toán Ngân hàng: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 2 Tài liệu 202 sơ đồ kế toán Ngân hàng của TS. Trương Thị Hồng trình bày sơ đồ kế toán các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, vàng và thanh toán quốc tế; sơ đồ kế toán nghiệp vụ đầu tư, kinh doanh chứng khoán, thu thập, chi phí và kết quả kinh doanh của ngân hàng; các báo biểu kế toán và phụ lục.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tham khảo 202 sơ đồ kế toán Ngân hàng: Phần 2

 1. 129 CHƯƠNG 5 K Ê T O Á N N G H IỆ P v g K IN H D O flN H N G O Ạ I T Ệ , V Ồ N G V À T H fiN H T O Á N Q U Ố C T Ế
 2. 130 M U A BÁN N 6 0 Ạ I TỆ TK 4711 T K 1031... TK1011... TK4712 (1)& (1'): M ua n g o ạ i tệ (2)& (2'): Bán n g o ạ i tệ CHUyỂN TIỀN KIỀU Hốl (1): Nhộn c h u y ể n tiền kiều hối từ nước ngo ài (2): Thanh to ó n c h o người th ụ hưởng
 3. 131 CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ THANH TOÁN TRONG NƯỚC T K 4 71 1 T K 1031... TK4712 TK4712 (1): Nhộn n g o ạ i tệ A c ủ a khách hà n g (2)& (2'): Thanh to á n n g o g i tệ B ch o kh á ch hà n g và bút toán đối ứng ĐVN CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ THANH TOÁN VỚI NH NƯỚC NGOÀI TK 4711 TK1331... TK4712 TK4712 (1): Nhờ NH nước n g o à i c h u y ể n từ n g o ạ i tệ n à y sang n g o ạ i tệ kh á c (2)& (2'): Nh nước n g o à i b á o đ ã c h u y ể n đ ổ i và bút toán đối ứng ĐVN
 4. 132 CHUYỂN TIỀN PHI MẬU VICH TK 1331... T K 1031... T K 711 TK 1031. (3) TK 4531 (1): Nhộn n g o ạ i tệ c ủ a kh á ch hàng VA7 và c h u y ể n đi nước ngo ài (2): Nhộn c h u y ể n đ iề n đ ế n từ nước ng o à i và thanh to á n c h o khách hàng (3): Thuệ phí c ó th u ế GTGT MUA BẨN VÀNG TK 1011... TK1051 TK 478 T K 1 113. IU 121 121 (1): M ua v à n g c ủ a k h á c h h à n g (2): Bán v à n g tính th e o g iỏ m ua (2'): Bán v à n g tính th e o giá b á n
 5. 133 X Á C Đ ỊN H KẾT QUẢ KINH DOANH V À N C TK 722 TK 478 TK 822 (2) ( 1) (1): K ế t c h u y ể n lỗ kinh d o a n h v à n g v à o ch i phí (2): K ết c h u y ể n lãi kinh d o a n h v à n g v à o th u n h ậ p ĐÁNH GIÁ LẠI YẦNG TỒN KHO TK1051 TK 632 ( 1) ( 2) (1): Đánh giá g iá m v à n g tồ n kho (2): Đánh giá tă n g v à n g tồ n kho
 6. 134 DANH 6IẤ LẬI NGOẠI TỆ KINH DOANH TỒN ittTIỸ Bư ơ c 1: X á c định kết q ủ a kinh d o a n h n g o ạ i tệ (1): Kinh d o a n h ng o ạ i tệ lãi (2): Kinh d o a n h ngo ại tệ lỗ ĐÁNH GIÁ LẠI NGOẠI TỆ KINH DOANH TỒN ttUỸ B ư ơ c 2: Đánh giá lại n g o ạ i tệ kinh d o a n h tồ q u ỹ TK4712 TK631 ( 1) (2J (1): Đánh giá g iả m n g o ạ i tệ kinh d o a n h tồ n q u ỹ (2): Đánh giá tă n g n g o ạ i tệ kinh d o a n h tồ q u ỹ
 7. 135 PHƯƠNG THỨC CHUYỂN TIEN TK 1331... TK 4221.NK ( 1) (1): G iả m TKTG n g o ạ i tệ đơn vị n h ộ p kh ẩ u PHƯƠNG THỨC CHUYỂN TIEN TK 4221.XK TK 1331... (2) (2): Tăng TKTG n g o ạ i tệ đơn vị x u đ t kh ẩ u
 8. 136 PHƯƠNG THỨC NHỜ THU NH VIỆT NAM LÀ NHXK 5 I . .- / Ị '' ‘■ > : KHI NHẬN Bộ CHỨNG TỪ CÙA NHÀ XK : NHẬP: TK 9123 -GỬI CHỨNG Tơ 01 NƯỚC NGOÀI Ố iSP PHƯƠNG THỨC NHỜ THU VIỆT •. NAM LÃ NHXK ■■ TK 4221.XK TK 1331... (3) (3): Tâng TKTG n g o ạ i tệ đơn vị x u đ t kh ẩ u khi NH nư ớ c n g o à i b á o Có Đ ồ n g thời X u ấ t TK 9123
 9. 137 PHƯƠNG THỨC NHỜ THU MH VIỆT NAM LÀ NHNK PHƯƠNG THỨC NHỜ THU VIỆT NAM LÀ NHNK TK 1331... TK 4221.NK (4) (4): G iả m TKTG n g o ạ i tệ đơn vị n h ậ p kh ẩ u khi đ ồ n g ý th a n h to á n Đ ổ n g thởi XuđtT K 9124
 10. 138 PHƯƠNG THtfC TÍN DỤNG CHỨNG Từ V IỆT N A M LÀ . TK 4282 TK 4221.NK (1) (1): N h ận ký q u ỹ và lộ p L/C gửi đi nước n g o à i PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG Từ TK 1331... TK 4282 ( 2) TK 4211.NK (2): N hộn c h ứ n g từ NH c ủ a nước n g o à i gửi đ ế n , k iể m tra h ợ p lệ và th a n h to á n
 11. 139 PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ NH VIỆT NAM LÀ NHXK KHI NHẬM L/C CÙẠ NHNK GỪI => CHUYỂN L/C &ỀN CHO NHÀ XK PHƠONQ THỨC TÍN DỤNG CHỨNG Từ VIỆT NftM LÀ NhXK TK 4221 XK... TK 1331... (3) (3): Thanh to á n c h o nhà X u ất kh d u khi nh ậ n b á o C ó từ NH nước n g o à i
 12. 140 K Ỉ TOÁN NGHIỆP v ự GIAO DỊCH CÓ KỶ HẠN í FORWARD) NGHIỆP vụ GIAO DỊCH KỲ HẠN • • • • TK 4741 -C K GDKH TK 4 8 6 2 -n GDKH Ụ)NGÀ y KỶ HD MUANGOẠI Tệ CÓ KỲ HẠN (NGOẠI TỆJ ỤếỳNGÀ i TT HD (NGOẠI TỆJ
 13. 141 N G H IỆP vụ GIAO ĐỊCH KỲ HẠN • • • • TK 4862-TT GDKH TK 4742-G T GDKH ( T ) n g à y ký HĐ mua ngoại tệ _______ có kỷ hạn(VNĐ)______ TK 633-CL TG CCTC ( 2 )N G À V L Ậ P BC TỶ GIÁ TĂNG ( 4 ’) n g à y n HĐ (VNĐ) NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH KỲ HẠN • • • • T K 4711 T K 1031 TK 1011... T K 4712 (3 ) (3 ') (3):Mua n g o g itệ khi đến hạn theo HĐ (3'): Thanh toán bằng VNĐ
 14. 142 ĐÁNH GIÁ KQKD NGHIỆP vụ GIAO DỊCH KỲ HẠN • • • • TK 721-THU KDNT TK 4712 (5) (5):Giả định tỷ giá tg i thời điểm thanh to á n tâ ng ĐÁNH GIÁ KQKD NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH KỲ HẠN • • • • TK 4712 TK 821-C H I KDNT (5) (5):Già định tỷ giá tạ i thời điểm thanh to á n giảm
 15. 143 K Ế TOẤN N G H IỂP VỤ GIAO DỊCH HOÁN DỔI (S W A P ) NGHIỆP vụ GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI TK4711 T K 1031 TK 4712 (4JTTH D (NGOẠI T ( ) TK 396Í-LPT GGHo ( l) & ( l') :M u a n g o ạ i tệ g ia o n g a y (4 )& (4 '):B á n n g o ạ i tệ c ó kỳ hạn
 16. 144 NGHIỆP vụ GIAO DỊCH HOAN VÔI TK 4861-TT GDHĐ TK 4731-C K GDHĐ ( 2 ) NGÀ Y K Ỷ HO (N G O Ạ I Tệ ) ( 5 ; NGÀ Y TT HĐ (N G O Ạ I T Ệ ) NGHIỆP vụ GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI TK 4732-G T GDHĐ TK 4861-TT GDHĐ ( 2 ') N G À Y K Ý HD (V N V J TK 633-C L TG CCTC ( 3 ) N G À Y L Ậ P 8C (5 ') N G À Y T T H D ( V N Q J
 17. 145 NGHIỆP vụ GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI TK 709-THU LÃI KHÁC TK 3961-LPT GDHĐ ( 2 ") (2 ")H ạ ch to á n lãi p h á t sinh do c h ê n h lệ c h tỷ giá p h â n b ổ v à o thu n h ậ p (n) lân. KỂ TOÁN NGHIỆP ■ VỤ■ GIAO DỊCH QUYỂN LựA CHỌN (OPTIONS)
 18. 146 NGHIỆP vụ GIAO DỊCH QUYẾN CHỌN TK 488, 749 T K 4 2 1 1 .. (1) (1): Tại n g à y ký kế t hợ p đ ồ n g th u về b á n q u y ề n c h ọ n NGHIỆP VỤ GIAO ŨỊCH QUYỀN CHỌN TK4211 .. TK 388,849 ( D : Tại n g à y ký kết hợ p đ ồ n g c h i về m ua q u y ề n c h ọ n
 19. 147 NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH QUYỀN CHỌN TK 4864-TT G DQ C TK 4761 -CK GDQC (2 ) N G À Y K Ý HD (N G O Ạ I T ệ ) { 5 ) NGÀ V T T H D (N G O Ạ I TỆ) TRỪƠNG HỢP b á n q u y ề n c h ọ n m u a n g o ạ i tệ NGHIỆP vụ GIAO DỊCH QUYỀN CHỌN TK 4762-G T G D Q C TK 4864-TT G D Q C ( 2 ')N G À Y K Ý HO (V N D J TK 633-CL TG CCTC (3)N G À Y LẬPBC (5 r) N G À V T T H D ( V N V J
 20. 148 NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH QUYỀN CHỌN T K 1031... T K 4711 T K 4712 T K 1011... (4') (4 ") (4) &(4"): Thời đ iể m thanh to á n , nếu k h á c h hàn g th ự c hiện q u y ề n m ua , NH b á n N Ê U K H Á C H J ỈÀ N G T Ừ C H Ố I Q U YỂN C H Ọ N TẤT TOÁN HỢP ĐỔNG
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2