intTypePromotion=3

Thần thoại Hy Lạp

Chia sẻ: Pham Thanh Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
393
lượt xem
105
download

Thần thoại Hy Lạp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Thần thoại Hy Lạp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thần thoại Hy Lạp

 1. THÊÌN THOAÅI HY LAÅP 1 MUÅC LUÅC NGUÖÌN GÖËC CUÃA THÏË GIAN VAÂ CUÃA CAÁC VÕ THÊÌN .......................................................2 THÏË GIÚÁI ÊM PHUÃ CUÃA HAÀEX ...................................................................................... 51 HÖÅI ÖLANHPICH .............................................................................................................. 58 NÛÄ THÊÌN HÏRA ................................................................................................................ 67 HÏRA VAÂ IÖ....................................................................................................................... 71 APÖNLÖNG TRAÃ THUÂ CHO AXCLÏPIÖX ......................................................................... 92 THÊÌN CHIÏËN TRANH AREX ........................................................................................... 124 MÖËI TÒNH CUÃA APHRÖÀITÚ VÚÁI AÀÖNIX (ADONNIX) ................................................ 137 http://ebooks.vdcmedia.com
 2. Nguyïîn Vùn Khoãa 2 NGUÖÌN GÖËC CUÃA THÏË GIAN VAÂ CUÃA CAÁC VÕ THÊÌN Thuúã xûa, trûúác buöíi khai thiïn lêåp àõa, trûúác khi coá thïë gian vaâ caác võ thêìn, luác àoá chó coá Khaöx. Àoá laâ möåt vûåc thùèm àen ngoâm, vö cuâng vö têån, tröëng röîng, mú höì, vêåt vúâ, phiïu baåt trong khoaãng khöng gian bao la. Thoaåt àêìu laâ Khaöx möåt vûåc thùèm vö cuâng. Hung dûä nhû biïín khúi, töëi àen, lang thang, hoang daä. Nhaâ thú Mintún, ngûúâi Anh, thïë kyã XVII àaä diïîn àaåt laåi quan niïåm cuãa ngûúâi Hy Laåp cöí vïì khúãi nguyïn cuãa thïë gian vaâ caác võ thêìn bùçng hai cêu thú nhû thïë. Nhûng röìi tûâ Khaöx àaä nêíy sinh ra thïë gian vúái bao àiïìu kyâ laå cuâng vúái caác võ thêìn coá möåt cuöåc söëng phong phuá khaác thûúâng. Tûâ Khaöx àaä ra àúâi Gaia, Àêët Meå cuãa muön loaâi, coá böå ngûåc mïnh möng. Chñnh Àêët Meå Gaia laâ núi sinh cú lêåp nghiïåp bïìn vûäng àúâi àúâi cuãa muön vaân sinh linh, vaån vêåt. Khaöx laåi sinh ra Rep - Chöën töëi tùm vônh cûãu (eáreâbe) vaâ Nix-Àïm töëi mõt muâ (Nix, Nuit). Nhûng chûa hïët, tûâ Khaöx laåi ra àúâi Àõa nguåc - Tartar (Tartare) vaâ Tònh yïu -röx laâ àûáa con cuöëi cuâng cuãa Khaöx. Nhûng àêy laåi laâ àûáa con xinh àeåp nhêët. röx ra àúâi laänh xûá maång laâm cho thêìn thêìn, ngûúâi ngûúâi, coã cêy hoa laá, vaån vêåt muön loaâi giao hoâa gùæn boá vúái nhau àïí taåo nïn thïë gian vaâ cuöåc söëng vônh hùçng bêët diïåt. Nhû vêåy laâ Khaöx sinh ra nùm "ngûúâi con". Vúái "nùm ngûúâi" naây, (ngaây nay chuáng ta goåi laâ nguyïn lyá) seä sinh söi naãy núã ra con àaân chaáu àöëng nöëi doäi àúâi àúâi. Chaos, tiïëng Hy Laåp: Khaos: vûåc thùèm, sau naây mang nghôa höîn àöån, röëi rùæm. Gaia, Gian, Gaea, Gï, tiïëng Hy Laåp: Àêët. Rep-Chöën töëi tùm vônh cûãu lêëy Nix-Àïm töëi mõt muâ laâm vúå. Hoå sinh àûúåc hai ngûúâi con: anh laâ khñ ter (eáther, Air) bêët diïåt, em laâ aánh saáng trong treão -Hïmer (Heámeâre Lumieâre). Ngaây (Jour) ra àúâi tûâ aánh saáng naây. Kïí tûâ àoá thïë gian traân ngêåp aánh saáng. Ngaây vaâ àïm thay nhau ngûå trõ. Nûä thêìn Àêët Meå Gaia coá böå ngûåc núã nang traân àêìy sûác söëng. Àûáa con àêìu loâng cuãa naâng laâ Uranöx- Bêìu Trúâi sao nhêëp nhaánh (Ou-ranos, Ciel). Nhaâ thú Hy Laåp Hïdiöà söëng vaâo quaäng thïë kyã VIII hoùåc VII trûúác Cöng nguyïn, kïí laåi trong têåp Thêìn hïå (Theáo gonie): Nûä thêìn Àêët coá böå ngûåc núã nang Àöëi vúái moåi vêåt naâng laâ moáng nïìn vûäng chùæc. Naâng Àêët toác http://ebooks.vdcmedia.com
 3. THÊÌN THOAÅI HY LAÅP 3 vaâng sinh cho thïë gian trûúác hïët. Bêìu Trúâi sao nhêëp nhaánh, baån thên thiïët cuãa naâng. Àïí Bêìu Trúâi che phuã khùæp thïë gian. Àïí laâm núi cû nguå cho caác võ thêìn Cûåc laåc. Naâng laåi coân àeã ra Nuái (Montaqne) cao vuát, sûâng sûäng, nghïnh ngang. Biïín-Pöngtöx (Pontos) mïnh möng, khi hung dûä gêìm theát, luác hiïìn dõu rò raâo. Trúâi, Nuái, Biïín nhû vêåy àïìu do nûä thêìn Àêët Meå Gaia sinh ra. Chuáng laâ nhûäng àûáa con khöng cha, búãi vò khi êëy meå chuáng chûa cuâng ai kïët baån. Àöëi vúái thêìn thò àiïìu êëy chùèng coá gò àaáng laå. Tiïëp àoá nûä thêìn Àêët Gaia kïët hön vúái thêìn Bêìu Trúâi-Uranöx. Hai ngûúâi sinh ra àûúåc rêët nhiïìu con. Chuáng toaân laâ nhûäng ngûúâi khöíng löì coá sûác maånh vaâ taâi nùng maâ thuúã êëy chûa coá võ thêìn naâo ra àúâi àïí coá thïí saánh bùçng. Têët nhiïn, sau naây chuáng phaãi quaá phuåc trûúác caác võ thêìn múái. Ngûúâi ta chia nhûäng àûáa con khöíng löì cuãa Uranöx vaâ Gaia ra laâm ba loaåi: 1-Nhûäng thêìn khöíng löì Titùng (Titan) vaâ Titanià (Titanide). Coá saáu nam thêìn khöíng löì tïn goåi laâ Titùng vaâ saáu nûä thêìn khöíng löì tïn goåi laâ Titanià. Saáu Titùng laâ: skïanöx (Okeáanos, Oceáan) tûác Thêìn Àaåi Dûúng. Cöiöx (Coios, Coeos), Criöx (Crios), Hipïriöng (Hypeárion), Dapï (Japet) vaâ Crönöx. Saáu Titanià laâ: Tïtix (Teáthaás), Tïia (Theáia), Thïmix (Theámis), Mnïmödin (Mneámoaåan á e, Meámoire), Phïbï (Phoeábeá, Phoibï) vaâ Rïa (Rheáa). 2-Ba thêìn khöíng löì Xiclöp - Àêy laâ nhûäng võ thêìn chó coá möåt con mùæt úã giûäa traán, hung baåo khoãe maånh chùèng keám möåt ai, hún nûäa laåi rêët kheáo chên kheáo tay. Hoå laâ nhûäng ngûúâi thúå reân thiïån nghïå àaä laâm ra khöng thiïëu möåt thûá gò. Tïn ba anh em laâ: Argheâr (Argheâa,å Argeâs), Xtïröpex (Steáropeâs) vaâ Bröng tex (Bronteâs). 3-Ba quyã thêìn khöíng löì Hïcatöngkhia - Nhûäng Xiclöp àaä thêåt laâ quaái àaãn nhûng nhûäng Hïcatöngkhia laåi coân quaái àaãn hún nhiïìu. Möîi Hïcatöngkhia coá möåt trùm caái tay vaâ nùm chuåc caái àêìu. Ngûúâi ta thûúâng goåi chuáng laâ thêìn Trùm Tay. Sûác maånh cuãa chuáng thêåt kinh thiïn àöång àõa, ñt ai daám nghô àïën, chó nghô àïën thöi, viïåc àoå sûác vúái chuáng. Tïn chuáng laâ Cöttöx (Cottos), Briarï (Briareác) vaâ Ghiex (Gyâes, Gaágeâs). * * * http://ebooks.vdcmedia.com
 4. Nguyïîn Vùn Khoãa 4 Nhû trïn àaä kïí, Uranöx lêëy Gaia laâm vúå sinh àûúåc saáu trai goåi chung laâ Titùng, saáu gaái tïn goåi chuáng laâ Titanià. Caác Titùng kïët hön vúái caác Titanià sinh con àeã caái àïí cho chuáng cai quaãn thïë gian. Titùng àêìu tiïn, con caã, laâ thêìn skïanöx. Thêìn cai quaãn moåi biïín khúi, suöëi nguöìn, söng nûúác. Thêìn àaä àiïìu hoâa, sùæp xïëp biïín, söng laâm thaânh möåt con söng khöíng löì bao quanh lêëy àêët, che chúã cho àêët. skïanöx lêëy Tïtix àeã ra ba nghòn trai, ba nghòn gaái. Gaái coá tïn chung laâ Cronos, thêìn thoaåi La Maä: Xatuyïëcnú (Saturne). Phiïn êm laâ Xiclöp (Caáclope, Kiclope). Tiïëng Hy Laåp Kiclope nghôa laâ: Voâng troân. Heácatonchires, tiïëng Hy Laåp: trùm tay. skïanià (Okeáanide, Oceáanide). Àoá laâ nhûäng tiïn nûä thûúâng truá nguå úã dûúái biïín nhûng cuäng úã caã söng, suöëi. Coân trai laâ caác thêìn Söng cai quaãn moåi söng caái, söng con trïn mùåt àêët. skïanöx söëng caách biïåt vúái caác anh em Titùng cuãa mònh úã têån cung àiïån dûúái àaáy biïín sêu. Chùèng bao giúâ võ thêìn naây tham dûå caác cuöåc hoåp cuãa thêìn thaánh vaâ loaâi ngûúâi. Mùåt Trúâi, Mùåt Trùng vaâ caác Ngöi Sao àïìu do skïanöx àiïìu khiïín. Chuáng phaãi xuêët hiïån vúái thïë gian röìi trúã vïì vúái skïanöx. Duy chó coá choâm sao Àaåi Huâng Tinh Ganduraåöe laâ khöng bao giúâ chõu quaá phuåc dûúái quyïìn àiïìu khiïín cuãa skïanöx. Titùng Cöiöx lêëy Phïbï sinh àûúåc hai con gaái laâ Lïtö vaâ Axtïria. Sùæc àeåp cuãa hai chõ em nhaâ naây àaä gêy ra cho hoå biïët bao àau khöí, gian truên, möåt chuyïån nïëu kïí ra ùæt phaãi àuång àïën thêìn Dúát. Titùng Hipïriöng lêëy nûä thêìn Tïia. Àöi vúå chöìng naây sinh àûúåc möåt trai, hai gaái. Trai laâ Höîliöx -Thêìn Mùåt Trúâi àoã rûåc (Heálios, Soleil), gaái laâ Xïlïnï (Seáleáneá, Lune), nûä thêìn Mùåt Trùng hiïìn dõu vaâ öx (eáos, l'auroáe) nûä thêìn Raång Àöng hoùåc Bònh Minh coá nhûäng ngoán tay höìng. Titùng Crönöx maâ thêìn thoaåi La Maä goåi laâ Xatuyïënú lêëy Rïa sinh àûúåc ba trai, ba gaái. Trai laâ Haàex, Pödïiàöng, Dúát. Gaái laâ Hexchia, Àïmïter, Hïra. Riïng hai Titanià Thïmix vaâ Mnïmödin luác naây chûa chõu kïët baån vúái ai. Duyïn cúá vò sao, ngûúâi xûa khöng kïí laåi nïn chuáng ta khöng roä. Vò thïë hai Titùng Cöiöx vaâ Dapï phaãi lêëy hai võ nûä thêìn khaác khöng cuâng huyïët thöëng Titùng. Criöx lêëy ribiï sinh àûúåc ba trai laâ caác võ thêìn: Axtúraiöx (Ostraeâios, Astros), Panlax (Pallas), Perxex (Perseâs), nöíi danh lûâng lêîy vò sûå hiïíu biïët uyïn thêm. Nhên àêy ta cêìn phaãi kïí qua cuöåc tònh duyïn cuãa ngûúâi con caã cuãa Titùng Cöiöx, thêìn Axtúraiöx. Thêìn lêëy tiïn nûä-Raång Àöng coá nhûäng ngoán tay höìng, sinh ra cho thïë gian caác thêìn Gioá hung dûä. Tuy vêåy thêìn Gioá Dïphia tñnh khñ laåi rêët dõu daâng. Thêìn àïën vúái thïë gian bùçng nhûäng cûã chó vuöët ve, êu yïëm, àem àïën cho loaâi ngûúâi nhûäng http://ebooks.vdcmedia.com
 5. THÊÌN THOAÅI HY LAÅP 5 àaám mêy àen baáo trûúác nhûäng cún mûa maát daå maát loâng. Chuáng ta thûúâng goåi Dephia laâ thêìn Gioá Têy. Coân thêìn Gioá Bêëc Börï coá bûúác ài nhanh, ñt thêìn Gioá naâo saánh kõp, vò thïë thêìn àem àïën cho loaâi ngûúâi khöng ñt lo êu. Thêìn Gioá Nam Nötöx êëm aáp. Thêìn Gioá Têy Nam röx maát meã, dõu daâng. Caã àïën nhûäng ngöi sao hùçng haâ sa söë thao thûác vùçng vùåc suöët àïm trïn bêìu trúâi bao la cuäng laâ con cuãa Axtúraiöx vaâ öx. Cuäng cêìn phaãi kïí thïm möåt chuát nûäa laâ, öx coân coá nhiïìu cuöåc tònh duyïn vúái caác võ thêìn khaác vaâ caã vúái ngûúâi trêìn àïí sinh con àeã chaáu cho thïë gian àöng àuác vui tûúi. Titùng Dapï lêëy möåt tiïn nûä skïaià tïn laâ Climïnï. Hoå sinh àûúåc böën con trai laâ: Atlax, Prömïtï, pimïtï, vaâ Mïnïdiöx. Thïë coân hai Titanià Thïmix vaâ Mnïmödin khöng "lêëy chöìng" thò laâm gò? - Xin thûa thïë giúái thêìn thaánh xûa kia khöng àïí cho ai ùn khöng ngöìi röìi caã. Ai ai cuäng coá nhûäng cöng viïåc phaãi laâm troân. Thïmix laâ võ nûä thêìn Phaáp luêåt, Cöng lyá, sûå Cên bùçng, öín àõnh töëi cao do Quaá luêåt vaâ Trêåt tûå taåo nïn. Nhúâ coá Thïmix thïë gian múái öín àõnh vaâ phaát triïín haâi hoâa. Naâng laâ ngûúâi coá taâi nhòn xa tröng röång, hiïíu biïët, khön ngoan. Coân Mnïmödin laâ nûä thêìn cuãa Trñ Nhúá, Kyá ûác. Nhúâ coá Mnïmödin maâ con ngûúâi lûu giûä àûúåc kinh nghiïåm vaâ sûå hiïíu biïët àïí ngaây caâng khön lúán, gioãi giang. Àoá laâ Zeáphaáre, thêìn thoaåi La Maä: Favonius. Boreáe, thêìn thoaåi La Maä: Sep tentrio. Notos, thêìn thoaåi La Maä: Auaåter. Euroaå, thêìn thoaåi La Maä: Volturnus, coá luác goåi laâ gioá Àöng Nam. chuyïån vïì lúáp con àêìu cuãa Uranöx vaâ Gaia. Nhûäng Titùng vaâ Titanià cuâng àöi chuát vïì con chaáu hoå. Têët nhiïn nïëu lêìn theo töåc phaã tûâng chi tûâng ngaânh thò coân biïët bao nhiïu chuyïån. * * * Vïì nguöìn göëc cuãa thïë gian coân coá möåt caách kïí húi khaác möåt chuát. Nhaâ viïët haâi kõch cöí àeäi Hy Laåp, Arixtöphan thïë kyã V trûúác Cöng nguyïn viïët: Àïm töëi coá àöi caánh àen Àem möåt quaã trûáng sinh ra tûâ gioá Àùåt vaâo loâng rep töëi àen, sêu thùèm, mõt muâ. Vaâ trong khi böën muâa thay nhau qua laåi Thò caã khöng gian hùçng hùçng mong àúåi Thêìn Tònh Yïu àïën vúái àöi caánh vaâng ngúâi ngúåi choái loâa. Caách giaãi thñch naây roä raâng khöng giöëng vúái cêu chuyïån vûâa kïí trïn. Àoá laâ caách giaãi thñch theo quan niïåm cuãa hoåc thuyïët thêìn thoaåi tön giaáo Orphixmú, möåt hoåc thuyïët ra àúâi muöån hún, vaâo quaäng thïë kyã VIII trûúác Cöng nguyïn. ... Thuúã xûa, trûúác buöíi http://ebooks.vdcmedia.com
 6. Nguyïîn Vùn Khoãa 6 khai thiïn lêåp àõa chó coá Khaöx. Khaöx laâ möåt vûåc thùèm tröëng röîng, töëi tùm naãy sinh tûâ Thúâi Gian Vônh Viïîn - Khrönöx. Lûãa, Nûúác, Khöng Khñ cuäng tûâ Khrönöx maâ ra. Vaâ nhúâ coá chuáng caác võ thêìn múái coá thïí kïë tiïëp nhau ra àúâi hïët thïë hïå naây àïën thïë hïå khaác. Àïm töëi Nix vaâ Sûúng Muâ àïìu cû nguå trong loâng Khaöx. Sûúng Muâ kïët àoång laåi thaânh möåt quaã trûáng khöíng löì. Vaâ àaä coá trûáng thïë têët coá ngaây trûáng phaãi núã. Quaã trûáng àaä núã ra möåt võ thiïn thêìn tûúi treã, xinh àeåp coá àöi caánh vaâng. Vûâa ra khoãi voã trûáng võ thêìn naây liïìn lêëy hai tay dêng möåt nûãa voã trûáng lïn cao vaâ àaåp nûãa voã sau xuöëng dûúái chên mònh. Thïë laâ Chronos, tiïëng Hy Laåp: Khronos: thúâi gian. Trúâi -Uranöx vaâ Àêët -Gaia hònh thaânh. Coân võ thiïn thêìn tûúi treã xinh àeåp laâ thêìn Tònh yïu röx - röx laâ möåt võ thêìn coá quyïìn lûåc àùåc biïåt. Thêìn coá taâi laâm cho vaån vêåt muön loaâi, tûâ caác võ thêìn cho àïën con ngûúâi, suác vêåt, coã cêy hoa laá, thêåm chñ caã nuái non söng biïín giao hoâa gùæn boá vúái nhau. Thêìn àaä gom goáp, kïët húåp moåi vêåt úã thïë gian naây àïí taåo ra cuöåc söëng. Maâ quaã thêåt nhû vêåy, nïëu nhû Trúâi vaâ Àêët khöng "êu yïëm" nhau thò taåi sao Trúâi khöng xa nöíi Àêët. Taåi sao Trúâi khöng boã Àêët maâ ài àïí mùåc Àêët söëng cö àún, trú troåi möåt mònh, khöng ai che chúã trong coäi hû khöng töëi tùm laånh leäo? Chñnh vò Trúâi àaä "êu yïëm" Àêët nïn àaä chiïëu roåi xuöëng Àêët aánh saáng vaâ khñ noáng, àaä tûúái tùæm cho Àêët nhûäng cún mûa êím maát àïí cho muâa maâng tûúi töët, hoa thùæm coã xanh. Coân Àêët, àïí àïìn àaáp laåi tònh yïu cuãa Trúâi, tònh yïu cuãa röx ban cho, Àêët àaä thai ngheán êëp uã trong loâng nhûäng haåt giöëng vaâ laâm cho chuáng naãy mêìm àêm nhaánh. Àêët àaä truyïìn ài nhûåa söëng cuãa mònh nuöi coã hoa cêy cöëi. Vaâ coá phaãi àïí "laâm daáng" vúái Trúâi maâ Àêët luön luön thay àöíi y phuåc vaâ àöì trang sûác, khi thò xanh xanh baát ngaát, khi thò vaâng rûúåi oáng chuöët möåt maâu? Laåi coá luác Trúâi bêån viïåc ài xa àïí Àêët nhúá, nhúá àïën heáo hon, uã ruä, êu sêìu? Crönöx lêåt àöí Uranöx U ranöx vaâ Gaia nhû trïn àaä kïí sinh ra ba loaåi con khöíng löì. Àöëi vúái nhûäng àûáa con Xiclöp vaâ Hïcatöngkhia, Uranöx rêët gheát. Hònh nhû Uranöx thêëy sûå coá mùåt cuãa chuáng laâ möåt àiïìu ö nhuåc àöëi vúái mònh. Thêìn nghô ra möåt caách àïí töëng chuáng ài cho khuêët mùæt: àêìy chuáng xuöëng àõa nguåc Tratar, núi sêu thùèm kiïåt cuâng dûúái loâng àêët. Nûä thêìn Gaia hoaân toaân khöng bùçng loâng vúái chöìng vïì caách àöëi xûã vúái luä con Xiclöp vaâ Hïcatöngkhia cuãa baâ nhû vêåy. Baâ tòm àïën àaám con Titùng, xui giuåc caác Titùng chöëng laåi böë. Nhûng chùèng möåt Titùng naâo daám nghe theo lúâi meå. Duy chó coá Titùng Crönöx laâ daám àaãm nhêån cöng viïåc taây àònh êëy. Theo mûu kïë cuãa http://ebooks.vdcmedia.com
 7. THÊÌN THOAÅI HY LAÅP 7 meå, àûúåc meå giao cho möåt lûúäi haái, Crönöx rònh nêëp chúâ luác Uranöx vaâo giûúâng nguã, cheám chïët Uranöx. Maáu cuãa Uranöx -Trúâi chaãy xuöëng Àêët -Gaia sinh ra möåt thïë hïå khöíng löì thûá tû maâ so vúái caác Xiclöp vaâ Hïcatöngkhia, thïë hïå naây nïëu khöng hún thò cuäng chùèng hïì maãy may thua keám. Àêy laâ nhûäng khöíng löì Ghigùngtöx coá thïí goåi laâ Àaåi khöíng löì, thên hònh cao lúán, khiïn giaáp saáng ngúâi, trong tay luác naâo cuäng lùm lùm ngoån lao daâi nhoån hoùæt, mùåt maây dûä túån gúám ghiïëc. Maáu cuãa Uranöx coân sinh ra nhûäng nûä thêìn rini tay cêìm roi, tay cêìm àuöëc, maái toác laâ möåt buái rùæn àöåc ngoùçn ngoeâo vûún àêìu ra tua tuãa, ai tröng thêëy cuäng phaãi cao chaåy xa bay. Nhûäng nûä thêìn naây laänh sûá maång trûâng phaåt baáo thuâ keã phaåm töåi bùçng caách giaây voâ traái tim keã àoá suöët àïm ngaây khiïën cho y ùn Gigantös tiïëng Hy Laåp: khöíng löì, Grand Geáant. Erinaáes göìm ba chõ em: Alecto, Tisiphone vaâ Meágeâe Thêìn thoaåi La Maä Furies. Coá nguöìn göëc chuyïån kïí Erini laâ con Nix Àïm töëi vaâ rep-Chöën töëi tùm vônh cûãu. Page 9 Next khöng ngon, nguã khöng yïn, luác naâo cuäng böìn chöìn, day dûát. Ngûúâi ta coân kïí, nhûäng gioåt maáu cuãa Uranöx nhoã xuöëng biïín àaä sinh ra nûä thêìn Tònh yïu vaâ Sùæc àeåp Aphröàitú. * * * Con caái cuãa Uranöx rêët nhiïìu. Ngûúâi ta tñnh ra Uranöx coá khoaãng tûâ 12 àïën 45 àûáa con. Vaâo thïë kyã I trûúác Cöng nguyïn nhaâ hoåc giaã Àiöàor àaão Xixin: trong taác phêím Tuã saách lõch sûã àaä sûu têìm vaâ kïí laåi caác huyïìn thoaåi. Huyïìn thoaåi vïì Uranöx dûúái ngoâi buát cuãa öng, luác naây àaä ñt nhiïìu mang aãnh hûúãng cuãa lyá thuyïët vïì huyïìn thoaåi cuãa vúhïmer möåt lyá thuyïët giaãi thñch thêìn thoaåi coá tñnh chêët duy vêåt vaâ duy lyá coân sú lûúåc vaâ ngêy thú. Àiöàor cho rùçng Uranöx laâ võ vua àêìu tiïn cuãa nhûäng ngûúâi Atlùngtú söëng trïn búâ skïanöx, Uranöx àaä truyïìn daåy cho dên mònh khoa hoåc, kyä thuêåt, baãn thên nhaâ vua laâ ngûúâi rêët am hiïíu khoa hoåc, kyä thuêåt vaâ thûúâng say mï theo doäi thiïn vùn. Vò thïë sau khi Uranöx chïët, nhên dên àaä thêìn thaánh hoáa öng vaâ dêìn dêìn ngûúâi ta àöìng nhêët öng vúái bêìu trúâi. Cuäng theo nhaâ hoåc giaã naây, Uranöx coá 45 con, 18 àûáa trong söë àoá laâ con cuãa Uranöx vúái Tita. Vò thïë múái coá caái tïn Titùng. Sau naây Tita àöíi tïn laâ Gaia. Caách giaãi thñch cuãa Àiöàor chùæc chùæn laâ khöng àuã sûác thuyïët phuåc khoa hoåc. Nhûng chuáng ta cêìn biïët qua àïí thêëy àûúåc möåt cöë gùæng cuãa caác nhaâ hoåc giaã cöí àeäi muöën tòm hiïíu haåt nhên hiïån thûåc trong huyïìn thoaåi! Vïì nûä thêìn http://ebooks.vdcmedia.com
 8. Nguyïîn Vùn Khoãa 8 Gaia khöng phaãi chó sinh núã coá thïë. Naâng coân coá nhiïìu cuöåc tònh duyïn vaâ möîi cuöåc àïìu àem laåi cho thïë gian nhûäng võ thêìn naây, thêìn khaác. Kïët hön vúái thêìn Biïín Pöngtöx, con mònh, Gaia sinh ra caác thêìn Biïín Nïri, Phorkix, ThömaxKïtö. Kïët hön vúái Tartar, Gaia sinh ra Tiphöng, möåt quyã thêìn coá trùm àêìu laâ rùæn phun ra lûãa, to lúán khöíng löì coá dïî coân hún caã thïë hïå khöíng löì Hïcatöngkhia lúáp trûúác. Coá chuyïån coân kïí Gaia sinh ra caã luä aác àiïíu Harpi con maäng xaâ Pitöng... Laâ nûä thêìn Àêët Meå, Gaia coá möåt võ trñ rêët lúán, rêët quan troång trong tñn ngûúäng cuãa ngûúâi Hy Laåp cöí. Gaia àûúåc coi nhû laâ võ cao tùçng töí mêîu cuãa loaâi ngûúâi, laâ núi cû nguå cho nhûäng ngûúâi trêìn thïë, nuöi söëng hoå àöìng thúâi cuäng laâ núi an nghó cuãa hoå, khi hoå àaä kïët thuác cuöåc söëng tûúi vui cuãa mònh trïn mùåt àêët traân àêìy aánh saáng àïí bûúác vaâo cuöåc söëng úã thïë giúái khaác. Naâng laâ khúãi àêìu vaâ kïët thuác cuãa sûå söëng. Naâng coân àûúåc coi laâ ngûúâi nuöi dûúäng muâa maâng, cêy cöëi cho àûúåc tûúi töët, böåi thu, sinh con kïët traái. Vò thïë Gaia coá möåt biïåt danh laâ Carphöröx nghôa laâ Gaia - Àûúåc muâa. Khùæp núi trïn àêët nûúác Hy Laåp xûa thûúâng viïån dêîn Gaia àïí chûáng giaám. úã vuâng Àönàön (Dodone) Têy Bùæc Hy Laåp, sau naây ngûúâi ta coi Gaia nhû laâ vúå cuãa Dúát, àêíy luâi hònh aãnh Àiönï, (Dioneá), Hïra, Àïmïter xuöëng võ trñ thûá yïëu. * * * Nûä thêìn Àïm Töëi-Nix sinh ra rêët nhiïìu võ thêìn tai haåi cho thïë gian vaâ loaâi ngûúâi. Àoá laâ nhûäng nûä thêìn Ker (Keâres) coá àöi caánh àen, chên coá moáng sùæc nhoån, khoaác möåt têëm aáo luác naâo cuäng thêëm ûúát maáu ngûúâi. Caác nûä thêìn Ker thûúâng haå caánh xuöëng núi chiïën àõa àïí huát maáu, ùn thõt nhûäng ngûúâi àaä chïët. Àêy laâ nhûäng nûä thêìn Chïët khaác vúái Thêìn Tanatöx (Thanatos) möåt nam thêìn cuäng laâ con cuãa Nix, laänh sûá maång ài baáo tûã cho nhûäng keã bêët haånh maâ thêåt ra ngûúâi Hy Laåp xûa kia cuäng coi Tanatöx nhû laâ thêìn Chïët. Tiïëp àïën laâ thêìn Giêëc Nguã Hipnöx coân goåi laâ thêìn Giêëc Möång, nûä thêìn Bêët Hoâa-rix (Eris, la Discorde) nûä thêìn Lûâa Döëi, Giaâ Nua, Buöìn Phiïìn. Hypnos, Sommeil, Hypnos: tiïëng Hy Laåp: Giêëc nguã, sau naây Phaáp hoáa mang nghôa: thöi miïn. Hypnolisr: thöi miïn, Hypnotisme: thuêåt thöi miïn. Trong söë con gaái cuãa nûä thêìn Nix ta khöng thïí khöng nhùæc àïën võ nûä thêìn Àêëu Tranh. Giöëng nhû meå, võ nûä thêìn naây laåi àeã ra möåt loaåt caác thêìn tai haåi khaác nhû Moãi Mïåt, Àoái Khöí, Àau Thûúng, Höîn Loaån, Gêy Göí, http://ebooks.vdcmedia.com
 9. THÊÌN THOAÅI HY LAÅP 9 Cûúáp Boác, Cheám Giïët... Chûa hïët, Àïm Töëi-Nix coân sinh ra ba chõ em nûä thêìn Moirú cai quaãn Söë Mïånh cuãa thêìn thaánh vaâ loaâi ngûúâi. Söë Mïånh naây laâ cuöån chó trong tay nûä thêìn Clötö. Naâng quay cuöån chó àïí cho nûä thêìn La Khïdix giaám àõnh. Chiïíu theo sûå giaám àõnh naây, nûä thêìn Atúröpöx tay cêìm keáo laånh luâng cùæt tûâng àoaån chó Söë Mïånh cuãa chuáng ta. Thêåt bêët haånh cho ai bõ lûúäi keáo cuãa Atúröpöx cùæt àoaån chó -Söë Mïånh cuãa mònh. Ngûúâi àoá seä buöåc phaãi tûâ boã cuöåc söëng ïm dõu, ngoåt ngaâo nhû mêåt ong vaâng àïí vïì söëng dûúái àõa nguåc Tartar. Ta coân phaãi kïí àïën nûä thêìn Nïmïdix (Neámeásis) möåt ngûúâi con gaái cuãa nûä thêìn Àïm Töëi-Nix, àaãm àûúng cöng viïåc trûâng phaåt, traã thuâ àöëi vúái nhûäng keã phaåm töåi àïí giûä gòn luên thûúâng àaåo lyá vaâ sûå cöng bùçng. Naâng coân laâ võ nûä thêìn gòn giûä sûå mûåc thûúác trong àúâi söëng. Nhûäng thoái kiïu cùng, ngaåo maån cuãa ngûúâi trêìn thïë muöën vûúåt lïn thêìn thaánh, röìi nhûäng hoaân caãnh yã thïë giaâu sang, coá quyïìn coá lûåc laâm caân, laâm bêåy, cuâng nhûäng haânh àöång thaái quaá nhû xa hoa, tûå phuå, ûác hiïëp lûúng dên àïìu khöng qua àûúåc con mùæt nûä thêìn Nïmïdix. Àoá laâ toám tùæt cêu chuyïån vïì buöíi khai thiïn lêåp àõa, thïë gian tûâ chöî hoang vu, höîn àöån àïën chöî coá hònh daáng vaâ coá thêìn cai quaãn. Nhûng luác naây àêy moåi thûá coân hïët sûác bïì böån ngöín ngang, chûa öín àõnh, chûa trêåt tûå, cên bùçng. Crönöx cûúáp ngöi cuãa Uranöx cai quaãn thïë gian vúái têët caã nöîi khoá khùn nhû vêåy. Thêìn thoaåi vïì buöíi khai thiïn lêåp àõa cuãa ngûúâi Hy Laåp coá nhûäng neát tûúng àöìng vúái thêìn thoaåi cuãa nhiïìu dên töåc trïn thïë giúái maâ khoa thêìn thoaåi hoåc -so saánh àaä khaão saát thêëy. Àoá laâ mötip vïì viïåc taách àêët ra khoãi trúâi, vïì viïåc töëng giam nhûäng àûáa con cuãa Àêët vaâo loâng àêët. Àoåc thêìn thoaåi êën Àöå chuáng ta thêëy: Thuúã khúãi àêìu cuãa vuä truå chó laâ nûúác mïnh möng, khöng coá caã Caái Töìn Taåi vaâ Caái Khöng Töìn Taåi. Sau dêìn Nûúác thai ngheán Mùåt Trúâi, Caái Khöng Töìn Taåi vöën úã trong loâng Àêët sinh ra caái Töìn Taåi. Vaâ giai àoaån àêìu cuãa sûå saáng taåo ra thïë gian laâ phaãi taách caái Töìn Taåi ra khoãi Caái Khöng Töìn Taåi. Caái Töìn Taåi laâ thïë giúái cuãa ngûúâi vaâ thêìn, cuãa Mùåt Trúâi, Khñ Noáng vaâ Nûúác. Trúâi vaâ Àêët laâ nhûäng võ thêìn àêìu tiïn. Caái Khöng Töìn Taåi laâ phaåm vi cuãa yïu ma quó quaái, chó coá boáng töëi laånh leäo. Laåi coá caách giaãi thñch khúãi nguyïn cuãa vuä truå laâ do tònh aái: Khi Shiva vaâ Shakti giao húåp, tia lûãa, laåc thuá xuêët hiïån vaâ vuä truå phaát sinh do tònh aái... "Shiva tûå phên laâm hai nûãa möåt êm vaâ möåt dûúng, êm dûúng giao hoâa thaânh vuä truå..." ... Thêìn Inàra theo möåt giaã thuyïët laâ con cuãa Trúâi vaâ Àêët àûúåc thai ngheán vaâ sinh ra vaâo luác maâ hai võ thêìn naây coân söëng chung vúái nhau úã cuâng möåt http://ebooks.vdcmedia.com
 10. Nguyïîn Vùn Khoãa 10 chöî. Inàra nhúâ uöëng àûúåc thûá rûúåu thêìn laâ soma böîng vuåt lúán lïn thaânh ngûúâi khöíng löì coá sûác maånh vö àõch khiïën böë, meå Inàra, Trúâi vaâ Àêët, vö cuâng khiïëp súå, boã chaåy. Nhûng möîi ngûúâi chaåy ài möåt phña ngûúåc chiïìu vúái nhau vò thïë maâ hoå xa nhau vônh viïîn. Coân Inàra thò chiïëm lêëy khoaãng khöng gian giûäa Trúâi vaâ Àêët. úã thêìn thoaåi Trung Quöëc coá truyïån öng Baân Cöí vaâ baâ Nûä Oa. Coân thêìn thoaåi Viïåt Nam coá truyïån thêìn Truå Trúâi. Thêìn Dúát ra àúâi Lêåt àöí Uranöx, giaânh lêëy quyïìn cai quaãn thïë gian, thïë nhûng Crönöx vêîn chûa yïn têm. Thêìn vêîn lo súå söë phêån mònh coá ngaây seä kïët thuác nhû Uranöx, nghôa laâ coá möåt ngaây naâo àoá, nhûäng àûáa con do Crönöx naây dûát ruöåt àeã ra seä truêët ngöi cuãa böë noá. Thêìn nghô ra möåt caách àïí trûâ hêåu hoåa: nuöët caác con vaâo buång! Rïa nùm lêìn sinh núã àïìu chùèng nuöi lêëy àûúåc möåt àûáa naâo. Hexchia Àïmïter, Hïra röìi Haàex, Pödïiàöng lêìn lûúåt bõ Crönöx nuöët chûãng vaâo buång. Nûä thêìn Rïa rêët àöîi lo lùæng vaâ giêån dûä. Hún nûäa naâng laåi sùæp àïën ngaây sinh núã. Lêìn naây theo lúâi khuyïn cuãa nûä thêìn Àêët Meå Gaia, naâng laánh sang àaão Creát. úã àêy trong möåt caái hang àaá cuãa ngoån nuái Iàa, naâng àaä sinh àûáa con trai uát vaâ àùåt tïn noá laâ Dúát. Àïí baão vïå con thoaát khoãi söë phêån caác anh chõ cuãa noá, Rïa lêëy möåt hoân àaá daâi quêën taä loát vaâo nom y hïåt nhû möåt àûáa beá röìi trao cho chöìng, khöng nghi ngúâ gò, Crönöx nuöët luön àûáa beá hoân àaá vaâo buång. Tuöíi thú êëu cuãa Dúát úã àaão Creát tuy phaãi xa meå (vò Rïa sau khi sinh xong trúã vïì Hy Laåp) song vêîn àûúåc chùm soác chu àaáo. Ngaây ngaây hai tiïn nûä Iàa vaâ Aàraxtï-nhûäng tiïn nûä truá nguå úã rûâng giaâ, àöìng nöåi, búâ söng ngoån suöëi hay úã nuái cao, hang sêu cho àïën nhûäng thung luäng hoang vùæng maâ ngûúâi Hy Laåp goåi bùçng möåt caái tïn chung laâ Nanhphú-lêëy sûäa dï vaâ mêåt ong nuöi àûáa beá. Con dï thêìn Amantï (Amaltheáe) vúái bêìu sûäa luác naâo cuäng cùng, khöng bao giúâ àïí chuá beá Dúát phaãi khoác vò àoái. Noá laåi coân laâ ngûúâi baån thên thiïët cuãa Dúát, àïí cho Dúát khoãi khoác vò buöìn. Tuy vêåy cuäng phaãi àïì phoâng nhúä coá luác naâo àoá, chùèng hiïíu laâm sao chuá beá Dúát khoác thò phiïìn, rêët phiïìn. Crönöx maâ nghe àûúåc tiïëng khoác cuãa Dúát thò söë phêån cuãa chuá thoaát sao khoãi bõ nuöët. Caác quyã thêìn Quaáreát (Cureâtes) lo viïåc àoá. Bùçng moåi caách, goä tröëng, goä chiïng khua vang binh khñ, hoâ heát, kïu la... caác Quaáreát phaãi laâm cho hïî Dúát vûâa cêët tiïëng khoác laâ bõ aát ài ngay. Cêín thêån hún nûäa, caác Quaáreát coân lêëy göî lêëp, vñt cûãa hang thêåt kñn khöng soát möåt keä húã naâo àïí nhúä ra Dúát coá khoác thò cuäng khöng möåt tiïëng khoác naâo loåt àûúåc ra ngoaâi. Thûúâng sau khi buá no röìi Dúát quay ra chúi àuâa vúái "ngûúâi baån" dï cuãa mònh. Khi thò Amantï duåi duåi àêìu vúâ huác chuá http://ebooks.vdcmedia.com
 11. THÊÌN THOAÅI HY LAÅP 11 beá Dúát, vaâ chó dûúán àêìu lïn àêíy nheå möåt caái laâ Dúát lùn kïình ra àêët. Khi thò Dúát nùæm lêëy àöi sûâng cuãa Amantï maâ vêåt, vêåt vúái têët caã sûác lûåc cuãa mònh nhûng röìi Dúát laåi lùn kïình ra àêët. Ngaây thaáng tröi ài, Dúát vaâ "ngûúâi baån" Amantï cuãa mònh söëng vúái nhau thên thiïët êëm cuáng. Nhûng röìi möåt chuyïån khöng may xaãy ra. Dúát trong möåt lêìn chúi àuâa vúái Amantï àaä vùån... vùån gêîy bùng mêët möåt chiïëc sûâng cuãa baån! Coá ai ngúâ àûúåc Dúát àaä lúán mau vaâ khoãe maånh àïën thïë. Dúát khöí súã vö cuâng. Cêåu chó coân biïët an uãi Amantï thên thiïët vúái mònh bùçng möåt lúâi hûáa chên tònh, ên nghôa. Dúát hûáa, nïëu sau naây trúã thaânh möåt võ thêìn coá quyïìn thïë, Dúát seä traã Amantï chiïëc sûâng khaác vaâ seä ban cho Amantï luác naâo cuäng coá thêåt nhiïìu, roä thêåt nhiïìu hoa thúm, quaã ngoåt, traái chñn, laá non. Noái vïì chiïëc sûâng bõ gaäy cuãa Amantï, vò laâ chiïëc sûâng cuãa con dï thêìn nïn noá coá pheáp laå khaác thûúâng. Nïëu ai coá noá trong tay thò coá thïí ûúác gò àûúåc nêëy. Dúát àem tùång chiïëc sûâng naây cho hai tiïn nûä àaä nuöi dûúäng mònh. Caái sûâng Amantï hay Caái sûâng sung tuác laâ möåt àiïín tñch trong vùn hoåc thïë giúái chó sûå phong phuá döìi daâo. úã chêu êu ngûúâi ta thûúâng veä hoùåc coá khi trao tùång cho khaách quyá möåt chiïëc sûâng àûång àêìy hoa quaã àïí tûúång trûng cho nguyïån voång vaâ lúâi chuác tuång haånh phuác, giaâu coá, êëm no. Laåi coá möåt chuyïån cuäng naãy sinh ra àiïín tñch Chiïëc sûâng sung tuác. Àoá laâ chuyïån ngûúâi anh huâng Hïraclex giao àêëu vúái thêìn Söng Akïlööx. Thêìn Söng bõ àuöëi thïë biïën mònh thaânh möåt con boâ möång. Hïraclex nùæm lêëy sûâng vaâ beã gaäy. Caác tiïn nûä Naiaà (Naides) con cuãa caác thêìn Söng, àaä nhùåt chiïëc sûâng naây laâm thaânh möåt "loå" hoa vö cuâng àeåp àeä. Vò thïë ra àúâi àiïín tñch Chiïëc sûâng sung tuác. Dúát lêåt àöí Crönöx -Cuöåc giao tranh vúái caác Titùng (Titanömakhi) Thúâi gian tröi ài vuân vuåt. Chùèng mêëy chöëc Dúát àaä laâ möåt chaâng trai khoãe maånh, cûúâng traáng. Nûä thêìn Àêët Gaia, baâ nöåi cuãa Dúát vaâ Rïa, meå Dúát, trao cho Dúát sûá maång phaãi giaãi thoaát söë anh chõ em bõ nuöët. Trûúác khi bûúác vaâo cuöåc giao tranh, Dúát tòm àïën nûä thêìn Mïtix (Meátis, Pradence) con cuãa thêìn skïanöx, àïí xin möåt lúâi chó dêîn vò Mïtix laâ võ nûä thêìn Thêån Troång Khön Ngoan. Mïtix noái cho Dúát biïët möåt thûá cêy bñ hiïím xûa nay chûa ai biïët. Dúát phaãi lêëy laá cêy naây vïì sùæc thaânh nûúác cho Crönöx uöëng thò múái coá thïí thaânh cöng. Titanomachie, tiïëng Hy Laåp: makhï: chiïën àêëu giao tranh. Liïìu thuöëc múái cöng hiïåu laâm sao! Crönöx uöëng xong laâ lêåp tûác trong buång coá gò nön mûãa ra hïët. Thïë laâ laâ ba chõ gaái vaâ hai http://ebooks.vdcmedia.com
 12. Nguyïîn Vùn Khoãa 12 anh trai cuãa Dúát söëng laåi. Caã hoân àaá traá hònh Dúát xûa kia cuäng khöng mêët. Tuy nhiïn àïí lêåt àöí àûúåc Crönöx thò lûåc lûúång cuãa Dúát quaá yïëu. Saáu anh chõ em cuãa Dúát laâm sao àaánh baåi àûúåc caác Titùng cuâng vúái con chaáu cuãa hoå vöën laâ nhûäng võ thêìn coá muön vaân sûác maånh. Dúát phaãi giaãi thoaát caác Hïcatöngkhia vaâ caác Kiclöp bõ nhöët trong loâng àêët. Nhûäng võ thêìn khöíng löì naây xûa kia bõ Uranöx àaây xuöëng àõa nguåc Tartar khi Crönöx lêåt àöí Uranöx hoå àaä àûúåc giaãi thoaát. Nhûng röìi Crönöx thêëy àïí hoå söëng trïn dûúng gian seä coá ngaây gêy ra hiïím hoåa cho àõa võ cuãa mònh, vò thïë töët hún hïët laâ cûá traã hoå vïì söëng dûúái vûúng quöëc Tartar. Dúát àaä giaãi thoaát cho caác Xiclöp vaâ caác Hïcatöngkhia. Lûåc lûúång cuãa phe Dúát maånh hùèn lïn. Vúái nghïì reân kheáo leáo, Xiclöp Arghex àaä saáng taåo ra chúáp vaâ trao cho Dúát, vò tïn cuãa thêìn, Arghex, nghôa laâ "chúáp", coân Bröngtes thò trao cho Dúát sêëm vaâ Xtïröpex, seát. Thêåt ra thò ba thûá vuä khñ lúåi haåi naây àïìu laâ cöng trònh chung cuãa caã ba anh em. Caác Xiclöp coân reân cho thêìn Haàex möåt chiïëc muä taâng hònh. Ai àöåi muä naây thò àõch thuã duâ coá trùm mùæt cuäng khöng sao thêëy àûúåc. Thêìn Pödïiàöng thò àûúåc cêy àinh ba daâi vaâ nhoån hoùæt. Vúái cêy àinh ba naây Pödïiàöng coá thïí goåi gioá baão mûa, khïu soáng biïín gêy ra nhûäng cún baäo khuãng khiïëp vaâ cuäng coá thïí laâm cho trúâi yïn soáng lùång tuây theo yá muöën. Riïng Titùng skïanöx vaâ con gaái laâ Xtñch- Nûä thêìn cai quaãn con söng êm phuã-àûáng vïì phña Dúát. Caác con cuãa Xtñch laâ caác nûä thêìn Nhiïåt Tònh- Dïlöx, Thùæng Lúåi-Nikï, caác nam thêìn Uy Quyïìn-Gratöx, Baåo Lûåc-Bia àïìu theo meå chöëng laåi Crönöx vaâ caác Titùng khaác. Ngûúâi ta coân kïí Titùng Dapï vaâ con Zeáloaå, Zeâle, FAcharnement. Nikï Victoire. Cratos, Pouvoir, Puissance. Bia, Violunce, Force. chaáu, Titanià Mnïmödin cuäng àûáng vïì phe Dúát. Riïng Atlax con cuãa Titùng Dapï laâ khöng theo cha, Atlax chöëng laåi Dúát. Cuöåc giao tranh diïîn ra suöët mûúâi nùm trúâi vö cuâng khuãng khiïëp: àêët lúã, trúâi rung, biïín söi, nuái sêåp tûúãng chûâng nhû vuä truå thïë gian trúã laåi caãnh höîn mang nguyïn thuãy buöíi naâo. Caác Titùng bï tûâng quaã nuái neám túái têëp vaâo phe Dúát. Phe Dúát cuäng giaáng traã laåi khöng keám. Dúát cho nöíi sêëm rung chuyïín bêìu trúâi, phaát ra nhûäng tia chúáp choái loâa mùåt àêët vaâ giaáng seát thiïu àöët, phaá sêåp moåi thûá chung quanh. Thêìn Pödïiàöng duâng cêy àinh ba khúi soáng cuãa àeäi dûúng lïn taåo ra nhûäng cún giöng töë hung dûä. Biïín khúi söi reáo, gaâo theát, vêåt mònh quùçn queäi laâm rung chuyïín caã mùåt àêët vaâ run rêíy caã bêìu trúâi. Coân caác Hïcatöngkhia vúái trùm tay vaâ nùm chuåc àêìu thò khöng sûác naâo caãn àûúåc. Vaâ cuöëi cuâng caác Titùng bõ vêy chùåt phaãi chõu àêìu haâng. Thêìn Dúát xiïìng http://ebooks.vdcmedia.com
 13. THÊÌN THOAÅI HY LAÅP 13 hoå laåi röìi töëng giam xuöëng àõa nguåc do thêìn Tartar cai quaãn. Caác Titùng bõ töëng giam vaâo möåt khu vûåc hïët sûác nghiïm ngùåt, nöåi bêët xuêët, ngoaåi bêët nhêåp, chung quanh laâ nhûäng bûác tûúâng àöìng daây. Nhûng cêín thêån hún, Dúát coân giao cho caác quyã thêìn Hïcatöngkhia trêën giûä ngay úã cûãa. Riïng thêìn Atlax laâ con cuãa Titùng Dapï chõu möåt hònh phaåt khaác. Thêìn Dúát bùæt Atlax phaãi giú vai ra, gaánh àöåi, chöëng àúä caã bêìu trúâi suöët quanh nùm, ngaây thaáng. Sau naây Atlax laåi phaåm töåi baåc àaäi ngûúâi anh huâng Perxï, con cuãa Dúát, vi phaåm truyïìn thöëng quyá ngûúâi troång khaách, nïn àaä bõ Perxï biïën thaânh ngoån nuái àaá cao ngêët. Vaâ chñnh ngoån nuái àaá Atlax cho àïën nay vêîn chöëng àúä bêìu trúâi úã trïn àêìu chuáng ta. Nïëu khöng coá noá, coá thïí bêìu trúâi àaä àöí sêåp xuöëng, àöí uåp xuöëng àêët tûâ lêu röìi. Thïë laâ sau mûúâi nùm giao tranh aác liïåt, Dúát àaä chêëm dûát àûúåc quyïìn lûåc cai quaãn thïë gian cuãa caác võ thêìn giaâ. Caác võ thêìn treã do Dúát cêìm àêìu tûâ nay sùæp àùåt laåi trêåt tûå trong thïë gian theo yá àõnh cuãa mònh. Hoå choån ngoån nuái slanhpú cao ngêët laâm núi truá nguå, xêy dûång trïn àoá möåt cung àiïån cûåc kyâ nguy nga, löång lêîy, traáng lïå. Núi àêy khöng khñ trong veo, quanh nùm ngaây thaáng luác naâo cuäng chan hoâa aánh saáng. Chùèng coá khi naâo tuyïët rúi, bùng giaá, cuäng chùèng coá nhûäng àaám mêy u aám àûa mûa dêìm gioá bêëc vïì. Thêåt laâ möåt núi úã thanh cao, tuyïåt diïåu cuãa caác võ thêìn. Tûâ àêy ngûúâi ta goåi thïë hïå caác võ thêìn treã do Dúát cêìm àêìu laâ caác võ thêìn úã ngoån nuái slanhpú, goåi tùæt laâ caác võ thêìn slanhpú Noái vïì thêìn Atlax, thúâi cöí àeäi ngûúâi ta taåc tûúång võ thêìn naây laâ möåt con ngûúâi to khoãe, lûåc lûúäng àang cuái khom lûng giú vai ra chöëng àúä caã möåt quaã cêìu to àeâ nùång xuöëng trïn vai. Vò leä àoá cho nïn ngaây nay úã nhiïìu nûúác trïn thïë giúái, cuöën saách in baãn àöì, àõa lyá nûúác naây nûúác khaác mang tïn laâ Atlax. Tûâ àoá múã röång ra caã àïën nhûäng cuöën saách khoa hoåc coá tuyïín in tranh aãnh àïí minh hoåa vaâ giúái thiïåu toaân caãnh möåt vêën àïì cuäng goåi laâ Atlax. Röìi àïën àöët xûúng cöí àêìu tiïn cuãa cöåt söëng àúä caái àêìu chuáng ta cho ngay thùèng khoãi suy suåp cuäng mang tïn Atlax. Quï hûúng Atlax theo ngûúâi xûa kïí úã miïìn cûåc Têy, tïn goåi laâ Alùngtú (Atlante). Vò thïë miïìn biïín cûåc Têy àöëi vúái ngûúâi Hy Laåp, Àaåi Têy Dûúng, múái coá tïn goåi laâ Àaåi Dûúng Atlùngtñch. Trong nghïå thuêåt kiïën truác, nhûäng cöåt chöëng taåc hònh ngûúâi, hoùåc nhûäng mötip ngûúâi àöåi, chöëng àúä cho möåt thaânh phêìn naâo trong cöng trònh kiïën truác, mang tïn laâ Atlùngtú (Atlante). Vò quï hûúng Atlax úã Atlùngtú cho nïn ngûúâi ta cuäng goåi Atlax laâ Atlùngtú. Oceáan Atlantique. http://ebooks.vdcmedia.com
 14. Nguyïîn Vùn Khoãa 14 Cuöåc giao tranh vúái caác Ghigùngtöx (Ghigùngtömakhi) T uy nhiïn trêåt tûå múái do thêìn Dúát taåo lêåp chûa phaãi àaä öín àõnh vûäng vaâng, chûa phaãi àaä loaåi trûâ àûúåc hïët nguy cú àaão ngûúåc. Nûä thêìn Àêët Meå-Gaia khöng haâi loâng trûúác viïåc Dúát àöëi xûã vúái caác Titùng taân nhêîn nhû vêåy. Baâ nhúá thûúng lúáp nhûäng àûáa con khöíng löì àêìu tiïn cuãa mònh bõ giam giûä trong nguåc töëi. Baâ nuöi yá àõnh möåt ngaây naâo àêëy phaãi giaãi thoaát cho chuáng. Vaâ Gaia àaä tòm àïën nhûäng àûáa con Ghigùngtöx -Àaåi khöíng löì cuãa mònh. Àêy laâ nhûäng àûáa con sinh ra tûâ gioåt maáu cuãa Uranöx luác bõ tûã thûúng. Ghigùngtöx laâ nhûäng quyã thêìn, hònh thuâ vö cuâng quaái àaãn. Nûãa ngûúâi nûãa rùæn, cao lïnh khïnh nhû nuái, löng laá, rêu toác rêåm raåp nhû rûâng, möîi bûúác chên laâ nhûäng con maäng xaâ dûä túån. Boån chuáng àûúåc voä trang khiïn giaáp saáng ngúâi, lao daâi nhoån hoùæt. Nhûng nhûäng quyã thêìn naây thiïåt phêån hún caác àaân anh úã chöî, chuáng khöng bêët tûã, nghôa laâ chuáng coá thïí chïët nhû ngûúâi trêìn, song chó chïët vúái möåt àiïìu kiïån nhêët àõnh phaãi cuâng möåt luác bõ möåt võ thêìn vaâ möåt ngûúâi trêìn àaánh. Phaãi caã hai, thêìn vaâ ngûúâi cuâng àaánh thò múái haå nöíi caác gaä Ghigùngtöx-Àaåi khöíng löì. Coá möåt thûá coã laå, nïëu tòm àûúåc uöëng vaâo thò coá thïí laâm cho caác quyã thêìn Ghigùngtöx trúã thaânh bêët tûã, thên thïí seä cûáng nhû àöìng nhû sùæt, gûúm àêm chùèng thuãng, lao phoáng chùèng xuyïn. Nûä thêìn Gaia biïët thûá coã thêìn tiïn àoá. Naâng baáo cho luä con Ghigùngtöx biïët vaâ haá voång chuáng seä mau choáng tòm àûúåc. Tiïëc thay, thêìn Dúát cuäng biïët àiïìu bñ mêåt naây. Thêìn lêåp tûác ra lïånh cêëm khöng cho thêìn Hïliöx-Mùåt Trúâi, Xïlïnï -Mùåt Trùng vaâ öx -Raång Àöng coá nhûäng ngoán tay höìng, àûúåc toãa chiïëu aánh saáng xuöëng mùåt àêët. Nhû thïë Trúâi vaâ Àêët seä töëi nhû bûng, chùèng ai biïët löëi maâ ài tòm. Coã thêìn tiïn khöng thïí loåt vaâo tay ai ngoaâi tay thêìn Dúát. Cuöåc giao tranh lêìn naây diïîn ra aác liïåt hún trûúác nhiïìu. Caác Atlùngtú Ghigùngtöx bï nhûäng hoân nuái àaá neám vaâo àónh slanhpú. Nhûng vö hiïåu. Chuáng laåi àem lûãa àöët chaáy tûâ àêët cho àïën têån trúâi haá voång thiïu ra tro caã ngoån slanhpú. Nhûng lûãa khöng sao beán maãng àûúåc àïën chöî úã cuãa caác võ thêìn treã. Giaáng traã laåi luä Àaåi khöíng löì Ghigùngtöx laâ nhûäng àoân seát nöí, sêëm rïìn kinh thiïn àöång àõa. Bêìu trúâi àen kõt chöëc chöëc laåi loáe ra nhûäng tia saáng loùçng ngoùçng nhû nhûäng aánh mùæt hùçn hoåc dûä túån. Caác quyã thêìn Ghigùngtöx quyïët möåt phen tûã chiïën vúái caác võ thêìn slanhpú. Chuáng bï nhûäng hoân àaá, xïëp chöìng lïn nhau àïí leo lïn hoâng àaánh traân vaâo àónh slanhpú cao ngêët. Tònh hònh thêåt nguy ngêåp. Caác võ thêìn slanhpú phaãi cêìu cûáu àïën möåt ngûúâi trêìn tïn goåi laâ Hïraclex. Àêy laâ möåt ngûúâi trêìn coá sûác khoãe khöng thua keám gò caác võ thêìn. http://ebooks.vdcmedia.com
 15. THÊÌN THOAÅI HY LAÅP 15 Hïraclex àïën, chaâng duâng sûác maånh phi thûúâng cuãa mònh xö àêíy thêìn Ghigùngtöx. Thïë laâ àöí sêåp têët caã. Luä Ghigùngtöx rúi tûâ trïn cao xuöëng. Cuâng luác àoá Dúát vaâ caác võ thêìn giaáng sêëm seát, phoáng lao, neám àaá, tung lûãa ra àaánh túái têëp xuöëng boån chuáng. Hïraclex vúái cêy cung thêìn cuãa mònh bùæn cho chuáng nhûäng trêån mûa tïn àau buöët. Luä Ghigùngtöx, keã chïët, àûáa bõ thûúng, boån söëng soát boã chaåy taán loaån. Dêëu vïët caác trêån àaánh vaâ cuöåc thaáo chaåy hoaãng loaån cuãa chuáng coân in laåi úã nhûäng vuâng àêët quanh Àõa Trung Haãi. Sûúân nuái lûãa Etna coân in dêëu chên cuãa tïn Ghigùngtöx ngxúlaà (Encelade). Coá ngûúâi baão tïn naây bõ àaánh chïët úã àaão Xixin. Coá ngûúâi noái hùæn bõ Dúát bùæt söëng vaâ àaây xuöëng àõa nguåc Tartar. Nhûäng daäy nuái àaá úã vuâng Thrax trong baán àaão Panlïmï úã Hy Laåp, úã vuâng Xönphatar Àúpadön úã Italia àaä bõ lûãa cuãa cuöåc giao chiïën àöët chaáy àïën cùçn cöîi. Chuyïån vïì cuöåc giao tranh vúái caác quyã thêìn Ghigùngtöx thêåt ra coân daâi lùæm. 45 46 Prev Page 21 Next Naâo Hïraclex vaâ nûä thêìn Atïna àaä àaánh baåi tïn Ankiöpï ra sao, naâo cuöåc giao àêëu giûäa Hïraclex, Hïra vúái tïn Porphiriöng sau àûúåc Dúát àïën giuáp sûác, quêåt ngaä àõch thuã nhû thïë naâo, röìi thêìn Apönlöng haå phiantex, Àiönidöx àaánh baåi ritöx... nhiïìu chuyïån lùæm, thêåt khöng thïí naâo kïí hïët àûúåc. Tuy nhiïn ta khöng thïí boã qua möåt võ thêìn àaä coá nhûäng àoáng goáp hïët sûác quan troång cho chiïën thùæng cuãa Dúát. Àoá laâ Titùng Prömïtï, võ thêìn àaä tûâ boã haâng nguä caác võ thêìn giaâ, àûáng vïì phe caác võ thêìn treã maâ Dúát laâ ngûúâi cêìm àêìu.Nhû vêåy caác võ thêìn slanhpú àaä möåt lêìn nûäa, lêìn thûá hai chiïën thùæng caác thïë lûåc cuä. Trong thêìn thoaåi êën Àöå, cuöåc giao tranh giûäa thêìn Inàra vúái Vritúra, möåt cuöåc giao tranh vö cuâng khöëc liïåt, kïët thuác bùçng chiïën thùæng cuãa Inàra àaä múã àêìu cho sûå saáng taåo ra thïë gian. Nhúâ Inàra chiïën thùæng Vritúra, giaãi thoaát cho Nûúác Vuä Truå-Ngûúâi Meå thêìn linh, nïn Nûúác Vuä Truå múái sinh ra àûúåc Mùåt Trúâi. Coá Àêët, coá Trúâi, coá Khöng Trung laåi coá Nûúác vaâ Húi êëm cuãa Nûúác. Coá Mùåt Trúâi, aánh Saáng vaâ Khñ Noáng cuãa Mùåt Trúâi nïn múái coá thïë gian, thêìn thaánh vaâ loaâi ngûúâi cuäng nhû caác loaâi vêåt khaác. Cuöåc giao tranh vúái Tiphöng Nûä thêìn Gaia vêîn khöng nguöi möëi oaán hêån trong loâng. Baâ vêîn muöën giaãi thoaát cho caác Titùng bõ giam giûä trong loâng àêët. Lêìn naây Gaia giao sûá maång phuåc thuâ cho Tiphöng (Taáphon, Taápheáe). Nhû trïn àaä kïí, cuöåc tònh duyïn cuãa Gaia vúái Tartar àaä sinh ra Tiphöng; möåt con quyã thêìn cûåc kyâ hung dûä, cûåc kyâ quaái dõ. Hùæn cao choát voát tûúãng nhû àêìu chaåm túái trúâi, http://ebooks.vdcmedia.com
 16. Nguyïîn Vùn Khoãa 16 lûng röång mïnh möng tûúãng chûâng nhû söng daâi biïín caã, tiïëng noái êìm êìm tûåa thaác àöí sêëm rïìn. Hún nûäa Tiphöng coân biïët noái àuã moåi thûá tiïëng cuãa vaån vêåt, muön loaâi. Hùæn coá thïí suãa nhû choá, hoát nhû chim, ruá nhû soái, röëng nhû boâ, kïu nhû dï, gêìm nhû sû tûã... Chó dang hai tay ra laâ tûúãng nhû Tiphöng coá thïí öm àûúåc caã chêu êu, chêu aá vaâo loâng. Àêìu cuãa Tiphöng khöng phaãi laâ àêìu ngûúâi maâ laâ möåt trùm caái àêìu röìng, àêìu rùæn tua tuãa, ngoùçn ngoeâo, quùçn queäi, luác naâo cuäng lùm le nhû muöën quêën, muöën siïët lêëy ai. Coá chuyïån laåi kïí, àoá laâ nhûäng ngoán tay cuãa Tiphöng. Tiphöng laåi coá caánh àïí bay khùæp moåi núi. Caã mùæt caã miïång àïìu coá thïí phun ra lûãa, nhûäng ngoån lûãa coá lûúäi daâi hung túån coá thïí liïëm bùng moåi thûá trïn àúâi. Mònh Tiphöng laâ möåt lúáp vêíy cûáng, lúáp vêíy maâ ngaây nay chuáng ta coá thïí thêëy úã loaâi boâ saát nhû con kyâ àaâ, caá sêëu. Tiphöng rêët hung hùng vaâ taáo túån, àêu àêu hùæn cuäng coá thïí suåc sSo, luöìn laách, len loãi àïën, cho nïn hùæn rêët kiïu cùng, ngang ngûúåc. Caác võ thêìn slanhpú àaä àöëi phoá vúái Tiphöng ra sao? Àêy laâ möåt sûå thêåt àaáng buöìn, khöng lêëy gò laâm veã vang cho caác võ, song laåi khöng thïí che giêëu àûúåc. Caác võ chó coá möîi möåt caách àöëi phoá laâ... cao chaåy xa bay. Tam thêåp luåc saách têíu vi thûúång saách! Caác võ chaåy thùèng möåt maåch sang têån Ai Cêåp. Thïë nhûng coá möåt võ thêìn cuãa caác võ thêìn daám truå laåi àûúng àêìu vúái Tiphöng. Àoá laâ thêìn Dúát. Chùèng phaãi kïí daâi doâng chuáng ta cuäng àoaán biïët àûúåc cuöåc giao tranh lêìn naây aác liïåt, khuãng khiïëp gêëp muön ngaân lêìn hai cuöåc giao tranh trûúác. Tiphöng phoáng lûãa thiïu àöët hïët moåi vêåt xung quanh. Dúát liïn tiïëp àaánh traã bùçng nhûäng àoân seát àaánh. Tiphöng phoáng lûãa, neám àaá thò Dúát cuäng neám àaá, phoáng lûãa. Khoái buåi muâ mõt. Àêët run lïn vaâ giêåt giêåt tûâng cún. Trúâi vuâng vêîy, giaäy giuåa trong maân húi noáng daây àùåc böëc lïn cuöìn cuöån. Biïín thò noáng söi lïn suâng suåc. Söng lúán, söng nhoã àïìu caån nûúác. Thêìn Haàex úã têån thïë giúái nguåc tuâ sêu thùèm, dûúái loâng àêët cuäng run lïn vò súå haäi quaá chûâng. Caã àïën thêìn Crönöx vaâ caác Titùng cuäng nhúán nhaác, lo êu. Cuöåc giao tranh vêîn tiïëp diïîn vaâ xem ra khoá coá thïí àoaán àõnh àûúåc kïët thuác nhû thïë naâo, vò hai àöëi thuã àïìu khöng phaãi laâ nhûäng keã têìm thûúâng vaâ thua keám nhau vïì bêët cûá möåt vuä khñ gò. Trong möåt àoân aác hiïím, Dúát giaáng möåt nhaát seát êìm vang xuöëng vaâ thêëy Tiphöng loaång choaång röìi ngaä guåc. Dúát beân tiïën laåi gêìn àõnh àïí bùæt söëng Tiphöng hoùåc àïí böìi cho Tiphöng möåt àoân nûäa, kïët thuác thùæng lúåi cuöåc giao tranh. Ai ngúâ Tiphöng múái bõ thûúng nheå. Vaâ bêët chúåt Tiphöng vuâng dêåy giêåt phùng lêëy cêy ròu Dúát cêìm trong tay böí cho Dúát möåt àoân tûåa trúâi giaáng. Bõ http://ebooks.vdcmedia.com
 17. THÊÌN THOAÅI HY LAÅP 17 möåt àoân bêët ngúâ, Dúát ngaä quay xuöëng àêët, mï man. Tiphöng liïìn lêëy dao loác hïët gên úã chên tay Dúát. Tiphöng khöng thïí giïët chïët àûúåc Dúát búãi leä Dúát vöën bêët tûã. Nhûng bùçng caách laâm êëy, loác hïët dêy gên, Tiphöng biïën Dúát thaânh möåt võ thêìn vö duång, söëng cuäng nhû chïët, khöng cûã àöång àûúåc. Bêy giúâ thò chùèng coân phaãi àïì phoâng gò nûäa, Tiphöng vaác ngay Dúát lïn vai àem vïì neám vaâo möåt caái hang heão laánh úã têån àaão Xixin. Tiïëp àoá Tiphöng àem nhûäng dêy gên loác àûúåc úã ngûúâi Dúát ra boã vaâo möåt miïëng da gêëu boåc kñn laåi röìi giao cho con röìng Àenphinï (Delphineáe) canh giûä. Thïë laâ Tiphöng coá thïí yïn chñ maâ khoaái caãm vúái thùæng lúåi cuãa mònh, möåt thùæng lúåi maâ theo hùæn laâ vônh viïîn, laâ khöng thïí naâo xoay chuyïín àûúåc. Chó coân möîi möåt viïåc giaãi thoaát caác Titùng nûäa laâ xong nhiïåm vuå vúái Gaia. Tònh hònh thêåt laâ bi àaát. Võ thêìn phuå vûúng cuãa caác thêìn vaâ ngûúâi trêìn thïë bõ cêìm tuâ. Vûúng triïìu slanhpú liïåu coá thïí àûáng vûäng àûúåc khöng, möåt khi caác Titùng àûúåc giaãi thoaát khoãi Tartar -Àõa Nguåc? Laâm thïë naâo àïí cûáu àûúåc Dúát bêy giúâ? Chó coá caách giaãi thoaát cho Dúát thò caác võ thêìn slanhpú múái coá thïí giûä àûúåc quyïìn cai quaãn thïë gian. Hermex vaâ Pùng, hai con cuãa Dúát, suy tñnh nhû thïë vaâ àaãm nhêån sûá maång cûáu cha. Duâng vuä lûåc àûúng àêìu vúái Tiphöng hùèn laâ khöng àûúåc röìi. Chó coá thïí duâng mûu àûúåc thöi. Hermex vaâ Pùng lïn àûúâng. Hai ngûúâi àem theo cêy àaân lia vaâ öëng saáo. Hoå lêìn tòm àïën chöî Tiphöng vaâ gaãy lïn nhûäng tiïëng àaân thaánh thoát ïm aái. Lêìn àêìu tiïn trong àúâi, gaä quyã thêìn Tiphöng àûúåc nghe tiïëng àaân. Hùæn say mï, ngêy ngêët tûúãng chûâng nhû àûúåc thûúãng thûác rûúåu nho cuãa thêìn Àiönidöx pha vúái mêåt ong vaâng. Böîng dûng Hermex vaâ Pùng ngûâng laåi, thúã daâi: - Chaâ, thêåt àaáng tiïëc! Cêy àaân naây töìi quaá, àïën phaãi vûát noá ài thöi. Biïët thïë naây, chuáng töi seä laâm möåt cêy àaân thêåt tuyïåt diïåu àïí àïën àêy chuáng ta cuâng thûúãng thûác thò coá phaãi hay biïët bao khöng? - Sao? - Tiphöng hoãi laåi. - Coá thïí laâm àûúåc möåt chiïëc àaân tuyïåt diïåu hún chiïëc naây û ? - Laâm àûúåc chûá! Nhûng phaãi caái húi khoá. - Khoá nhûäng gò caác baån cûá noái ài, ta seä giuáp àúä. http://ebooks.vdcmedia.com
 18. Nguyïîn Vùn Khoãa 18 - Phaãi tòm àûúåc gên cuãa möåt võ thêìn laâm böå dêy thò múái àûúåc. Tiïëng àaân seä trong treão, êëm cuáng, thaánh thoát khaác thûúâng, seä hay gêëp muön nghòn lêìn thûá tiïëng àaân anh vûâa nghe. Tiphöng lêåp tûác ài lêëy boåc gên cuãa thêìn Dúát vïì giao cho Hermex vaâ Pùng. Khöng àïí lúä thúâi cú, hai võ thêìn naây liïìn leãn vaâo trong hang Dúát bõ giam, nhanh nheån vaâ kheáo leáo nöëi laåi caác dêy gên vaâ bùæp thõt cho Dúát. Phuát chöëc Dúát trúã laåi khoãe maånh nhû xûa vaâ sùén saâng lao vaâo cuöåc chiïën àêëu phuåc thuâ. Lêìn naây Dúát àûáng trïn möåt cöî xe thêìn coá caánh, tûâ xa, àaánh nhau vúái Tiphöng. Dúát vung lûúäi ròu giaáng seát liïn höìi, buãa vêy Tiphöng bùçng möåt lûúái lûãa daây àùåc. Tiphöng vaác hïët quaã nuái naây àïën quaã nuái khaác neám Dúát. Nhûng vö ñch, vò Dúát cho nöíi phong ba baäo taáp laâm cho nhûäng hoân nuái àaá àoá bay ngûúåc laåi, àeâ lïn Tiphöng. Cuöëi cuâng Tiphöng bõ àaánh baåi hoaân toaân vaâ Dúát sau khi xem xeát kyä múái yïn têm trúã vïì àónh nuái slanhpú böën muâa mêy phuã, múã tiïåc mûâng chiïën thùæng vúái caác chû võ thêìn linh. Chuyïån Tiphöng àaánh nhau vúái Dúát noái qua laâ nhû thïë chûá thêåt ra coân coá thïí kïí daâi hún. Xin kïí roä vïì caái chïët cuãa Tiphöng. Tiphöng giao chiïën vúái Dúát höìi lêu thò bõ troång thûúng, àaânh phaãi boã chaåy. Thêìn Dúát khöng hïì chêåm trïî, rûúåt àuöíi theo ngay. Vûâa àuöíi thêìn vûâa giaáng seát cheám, àöët lêìn lûúåt hïët trùm àêìu cuãa Tiphöng. Trong luác tïn quyã thêìn naây hoang mang, nao nuáng, maãi cùæm àêìu chaåy thò Dúát thûâa thùæng vaác luön ngoån nuái Etna neám theo Tiphöng. Khöng thïí tûúãng tûúång àûúåc àoân àaánh naây maånh àïën nhû thïë naâo, aác hiïím àïën nhû thïë naâo. Ngoån nuái bay veâo ài nhû ta neám möåt hoân àaá vaâ àeâ sêåp xuöëng Tiphöng kïët liïîu goån àúâi hùæn. Giöëng nhû möåt ngûúâi thúå reân nung miïëng sùæt cûáng trong loâ khi keáo miïëng sùæt ra àùåt trïn àe, khoái coân böëc lïn nghi nguát höìi lêu röìi múái tùæt. Cuäng vêåy, xaác cuãa Tiphöng bõ ngoån nuái Etna chön vuâi coân phuåt lûãa lïn miïång nuái gêy ra biïët bao tai hoåa cho thïë gian. Àïí thêåt yïn têm hún nûäa àöëi vúái möåt àõch thuã àaáng súå, Dúát töëng giam hùèn Tiphöng xuöëng àõa nguåc Tartar sêu thùèm. Thïë nhûng cuöåc àúâi cuãa Tiphöng chûa hïët. úã dûúái àõa nguåc, Tiphöng kïët duyïn vúái möåt quaái vêåt nûãa phuå nûä, nûãa rùæn tïn laâ khiàna (Echidna). Vïì doâng doäi cuãa quaái vêåt naây, ngûúâi thò baão muå laâ con cuãa Gaia vúái thêìn Biïín Pöngtöx. Coá ngûúâi laåi kïí chñnh böë meå cuãa muå laâ Cridao vaâ tiïn nûä Canloiröï (Callirhoeá) con gaái cuãa thêìn skïanöx. Tiphöng vaâ khiàna sinh ra àûúåc khaá nhiïìu con. Con caái cuãa àöi vúå chöìng quaái àaãn naây àûáa naâo cuäng lûu giûä, thûâa kïë àûúåc caái "nïëp nhaâ" quaái vêåt bùæt àêìu tûâ cha meå chuáng. Trûúác tiïn quaái vêåt Khimer (Chimeâre) àêìu sû tûã, àuöíi röìng, thên dï. Coá ngûúâi laåi noái, chñnh mùæt àaä tröng http://ebooks.vdcmedia.com
 19. THÊÌN THOAÅI HY LAÅP 19 thêëy Khimer coá ba àêìu: Sû tûã, röìng vaâ dï, miïång phun ra ba doâng lûãa. Quï hûúng cuãa Khimer möîi ngûúâi kïí möîi khaác, coá ngûúâi noái, chñnh quï tïn naây úã têån bïn êën Àöå. Röìi àïën choá ngao hai àêìu Orthröx (Onthroaå), choá ngao ba àêìu Xerber (hoùåc Kerber) (erbeâre Kerbeâre), maäng xaâ trùm àêìu Lernú. Àêëy laâ nhûäng anh em sinh ba cuãa gia àònh quaái vêåt. Vïì choá ngao Xerber, coá ngûúâi baão, khöng phaãi chó coá ba àêìu, maâ coá túái nùm chuåc àêìu. Choá ngao Xerber, laåi kïët hön vúái meå khiàna sinh ra quaái vêåt Xphanh (aåphinx) coá caánh, nûãa thên trïn vaâ khuön mùåt laâ ngûúâi phuå nûä, nûãa thên dûúái laâ sû tûã, àuöi röìng. Laåi coân aác quyã Mïduydú (Meáduse), sû tûã Nïmï (Neámeáe), con röìng úã xûá Cönkhià (Colchide), con röìng Laàöng (Ladon) canh giûä nhûäng quaã taáo vaâng, tùång phêím cuãa nûä thêìn Àêët Meå-Gaia cho Hïra ngaây cûúái. Tiphöng coân sinh ra nhûäng ngoån gioá hung baåo (Khöng phaãi gioá röx, Nötöx, Börï vaâ Dïphia) gêy nïn nhûäng cún löëc, cún baäo vaâ nhûäng ngoån soáng thêìn khiïën cho thuyïìn beâ ài biïín bõ àùæm, muâa maâng bõ thiïåt haåi, ngûúâi chïët, cuãa mêët àau thûúng, ai oaán khöng sao kïí xiïët. Noái vïì Dúát thò tûâ àêy khöng coân phaãi bêån têm àöëi phoá vúái möåt keã thuâ naâo nûäa. Dúát cuäng chùèng coân phaãi lo súå möåt thïë lûåc naâo, vò thïë àaä àïën luác Dúát coá thïí ên xaá cho nhûäng võ thêìn thuöåc thïë hïå trûúác. Dúát múã nguåc Tartar giaãi thoaát cho caác Titùng vaâ Crönöx, àûa hoå àïën trõ vò úã möåt núi xa tñt tùæp muâ khúi. Àoá laâ möåt thïë giúái tuyïåt diïåu trïn nhûäng hoân àaão "Haånh phuác", núi maâ têët caã niïìm haånh phuác vö Haádre de Lerac (du lac de Lerne). Tû, thanh thaãn sung tuác cuãa thúâi àeäi Hoaâng kim àang coân lûu giûä àûúåc. Nhû vêåy laâ kïët thuác cuöåc giao tranh lêìn thûá ba cuãa caác võ thêìn treã, caác võ thêìn cuãa thïë giúái slanhpú vùn minh vaâ nùng àöång hún nhûäng võ thêìn giaâ cöí huã cuãa ngoån nuái Othrix. Vaâ thêìn Dúát trúã thaânh võ thêìn töëi cao cuãa trêåt tûå múái vaâ Phaáp chïë múái, trêåt tûå vaâ Phaáp chïë cuãa thúâi àeäi anh huâng. Thêåt ra hònh aãnh naây vïì Dúát coá phêìn naâo laâm ngûúâi ta quïn ài caái hònh aãnh "thuúã haân vi" xûa kia cuãa Dúát, luác Dúát chó àún thuêìn laâ sêëm seát, giöng baäo, mêy mûa. Laåi coá luác Dúát laâ haâng raâo, laâ gioáng cûãa, laâ thanh göî chùæn àaãm nhêån chûác nùng võ thêìn baão höå cho gia àònh. Giúâ àêy úã cûúng võ múái, Dúát giûä laåi sêëm seát nhû laâ thuöåc tñnh cuãa mònh. Nguöìn göëc cuãa loaâi ngûúâi nùm thúâi àeäi Caác võ thêìn àaä àûúåc sinh ra nhû thïë, khúãi nguyïn tûâ Vuä Truå, Àêët, Trúâi, Tònh Yïu röìi tûâ thêìn naây sinh ra thêìn khaác, nöëi tiïëp nhau àúâi àúâi kiïëp kiïëp. Nhûng coân loaâi ngûúâi àûúåc sinh ra nhû thïë naâo, àoá laâ àiïìu ai cuäng muöën biïët. Ai àaä sinh ra nhûäng con ngûúâi trïn thïë gian naây? Xûa kia, caác võ thêìn. Àoá laâ caác võ thêìn slanhpú khöng hïì http://ebooks.vdcmedia.com
 20. Nguyïîn Vùn Khoãa 20 biïët àïën tuöíi giaâ vaâ caái chïët, àaä saáng taåo ra loaâi ngûúâi. Caác thêìn àaä lêëy vaâng taåo ra giöëng ngûúâi àêìu tiïn. Nhûäng con ngûúâi àêìu tiïn naây söëng trong thúâi àeäi maâ Crönöx nùæm quyïìn cai quaãn thïë gian. Thúâi àeäi Crönöx coân àûúåc ngûúâi xûa goåi laâ thúâi àeäi Vaâng hay thúâi àeäi Hoaâng Kim, hoùåc thúâi àeäi Xatuyïëcnú. Othraáx möåt ngoån nuái thuöåc àêët Thessalie (Bùæc Hy Laåp) úã phña Nam cuãa ngoån nuái slanhpú. Vaâo thuúã êëy con ngûúâi söëng khaác bêy giúâ nhiïìu. Thiïn nhiïn àem laåi cho hoå biïët bao thûác ùn, vêåt duång döìi daâo, hoaân haão. Cêy trôu quaã, luáa chùæc böng, àêët àai maâu múä, mûa thuêån gioá hoâa... toám laåi khöng coá möåt àiïìu gò àaáng phaân naân chï traách. Con ngûúâi söëng nhû caác võ thêìn chùèng hïì biïët àïën lo êu, phiïìn naäo. Hoå cuäng khöng phaãi laâm nhûäng cöng viïåc cûåc nhoåc àïën kiïåt sûác ngûúâi. Caãnh àoái khöí chùèng bao giúâ beán maãng àïën cuöåc söëng cuãa bêët cûá ai. Khöng coá bïånh têåt laâm cho con ngûúâi phaãi àau àúán, êu sêìu. Vaâ con ngûúâi cuäng khöng biïët àïën tiïëng goä cûãa doåa àe cuãa tuöíi giaâ vaâ caái chïët. Ngaây naây qua ngaây khaác con ngûúâi söëng trong höåi heâ, yïën tiïåc tûng bûâng vaâ cûá treã àeåp maäi maäi. Cuãa caãi àïìu laâ cuãa chung hïët thaãy moåi ngûúâi vò thïë chùèng möåt ai phaåm phaãi nhûäng thoái hû têåt xêëu nhû: tham lam, ky coáp, tröåm cùæp, lûâa àaão... Cûãa ngoä chùèng phaãi then trong khoáa ngoaâi, raâo àoáng trûúác sau. Con ngûúâi söëng trong tònh thûúng yïu àuâm boåc, quêën quyát lêëy nhau. Moåi ngûúâi àïìu trung thûåc, tin cêåy lêîn nhau vaâ troång danh dûå. Con ngûúâi cûá thïë söëng maäi cho túái möåt ngûúâi naâo àoá, hoå tûâ giaä coäi àúâi, tûâ giaä möåt caách bònh thaãn, tûå nhiïn nhû möåt giêëc nguã ïm dõu thûúâng àïën àeâ nùång trïn mi mùæt, chinh phuåc hoå. Khi àêët àen àaä phuã kñn giöëng ngûúâi Vaâng naây thò tûâ àêy hoå bûúác sang möåt cuöåc àúâi múái. Thêìn Dúát vô àeäi giao cho hoå möåt sûá maång cao caã. Hoå seä àoáng vai troâ cuãa nhûäng võ thêìn Nhên Hêåu (Bienveillant) nhûng khöng phaãi söëng trïn àónh slanhpú maâ söëng trïn mùåt àêët, laâm ngûúâi bïnh vûåc chên lyá vaâ baão höå cho nhûäng ngûúâi trêìn thïë chuáng ta. Hoå cuäng gaánh vaác caã cöng viïåc phên phöëi cuãa caãi cho moåi ngûúâi. Àoá laâ àùåc ên cuãa thêìn Dúát vô àeäi àaä ban cho nhûäng ngûúâi cuãa thúâi àeäi Hoaâng Kim do Crönöx trõ vò vaâ chñnh thêìn Dúát àaä giao cho ngûúâi con gaái cuãa mònh laâ nûä thêìn Àikï, nûä thêìn Cöng Lyá, àiïìu khiïín thïë gian nïn múái coá cuöåc söëng töët àeåp nhû vêåy. Nhûng röìi moåi viïåc àïìu biïën àöíi. Thúâi àeäi Hoaâng Kim qua ài, con ngûúâi Vaâng chùèng coân trïn thïë gian nûäa. Vaâ phaãi möåt thúâi gian khaá lêu sau naây caác võ thêìn slanhpú múái saáng taåo ra àûúåc möåt giöëng ngûúâi thûá hai àïí kïë tiïëp http://ebooks.vdcmedia.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản