intTypePromotion=1
ADSENSE

Thành công khởi nguồn từ cách suy nghĩ

Chia sẻ: Songngoc Songngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

169
lượt xem
55
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có thể trong một khoảnh khắc nào đấy, bạn có cảm giác rằng, sự khó khăn hay thử thách trong công việc đang đeo bám bạn, nó làm bạn mệt mỏi, buồn phiền, cô độc, lẻ loi khiến bạn muốn buông xuôi tất cả. Cũng có thể ngay lúc này đây, bạn đang lâm vào một tình thế cực kỳ nan giải hay thậm chí là tệ hại. Nhưng cho dù bạn đang ở trong những hoàn cảnh nào, tôi vẫn tin chắc rằng bạn có đủ sức mạnh để chọn cho mình một thái độ sống đúng......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thành công khởi nguồn từ cách suy nghĩ

 1. www.vn8x.com ðã hơn m t gi trưa, Sara b t ñ u c m th y ñói. Cô ñã làm vi c r t hi u qu trong su t m y ti ng ñ ng h qua và quy t ñ nh s ñi ăn trưa m t quán ăn n m sát c nh văn phòng. Sam cũng ñ n ñó dùng b a trưa, ch sau Sara m t chút. Anh ch n m t bàn ch cách ch cô ng i kho ng m y bư c chân.C Sam l n Sara cùng ñư c ti p ñón b i môt ngư i ph c v . Cũng như các th c khách khác, h ng i vào bàn, ñ c th c ñơn, ch n món ăn, thư ng th c các món ăn r i ch ngư i b i bàn mang hóa ñơn tính ti n. Và ñó là t t c nh ng gì tương ñ ng gi a Sam và Sara lúc ñó. Sara bư c ra kh i quán ăn v i n cư i mãn nguy n c như mùa xuân ñang tr i dàn ra l ng l y dư i bư c chân cô. M i c ch trên con ngư i cô dư ng như mu n nói v i m i ngư i r ng cô ñang l c quan yêu ñ i l m. Sara ñã có m t b a trưa tuy t v i, cô trò chuy n vui v v i ngư i ph c v và tr l i làm vi c b ng ngu n năng lư ng m i v a ñư c n p l i. Sam thì khác. Anh bư c vào quán ăn v i m t gương m t khó ch u và nhăn nhúm vì b c b i. C như anh ñang g p ph i toàn nh ng chuy n không hay trong bu i sáng hôm ñó. C con ngư i anh toát ra s căng th ng khi n ngư i ta có c m giác ch ng mu n ñ ng g n. Anh cau có vì cô nhân viên ph c v có ph n hơi ch m ch p khi anh g i món ăn, r i r t lâu sau anh m i ñư c cô ta mang ñ ăn ñ n ph c vu. Sau cùng, anh g n như mu n phát ñiên lên khi ph i ch ñ i ñ ñ n lư t thanh toán. T i sao, khi ñ n v i quán ăn này, cùng ch ñ i m t kho ng th i gian như nhau, cùng ñư c ti p ñón và ph c v v i ch t lư ng như nhau, c Sam l n Sara l i có nh ng bi u hi n và thái ñ hoàn toàn khác nhau như v y?. Nguyên nhân th t ñơn gi n, ch vì Sara luôn nhìn m i vi c v i m t thái ñ tích c c, trong khi Sam, ngư c l i, ñang s ng b ng m t thái ñ tiêu c c hoàn toàn. BÀI 1: THÁI ð S NG CHÍNH LÀ C A S NHÌN RA TH GI I C A B N Thành công là m t tr ng thái tinh th n. N u b n mu n thành công, hãy b t ñ u suy nghĩ mình là m t ng i nh v y. - Joyce Brother Luôn gi cho suy nghĩ c a mình trong sáng tinh khôi vì ñó chính là c a s ñ b n nhìn ra th gi i. - George Bernard Shaw Thái ñ s ng là m t s c m nh bí m t luôn ho t ñ ng, cho nh ng gì t t ñ p hay c nh ng gì x u xa. - Khuy t danh ð nh nghĩa v thái ñ s ng Hãy nghĩ r ng thái ñ s ng c a b n như m t màng l c tinh th n mà qua ñó b n có th nhìn nh n và ñánh giá cu c s ng Nhi u ngư i nhìn cu c s ng b ng lăng kính l c quan; th nhưng cũng có nh ng ngư i nhìn ñ i b ng con m t chán chư ng, bi quan, th t v ng. S khác bi t này ñư c bi u l r t rõ qua thái ñ s ng c a h . Hãy th xét qua m t vài ví d ñi n hình cho hai thái ñ s ng mà tôi ñang ñ c p: Ngư i có thái ñ s ng tiêu c c nghĩ “TÔI KHÔNG TH .” Ngư i có thái ñ s ng tích c c nghĩ “TÔI CÓ TH .” Ngư i có thái ñ s ng tiêu c c luôn th y các v n ñ khó khăn và ph c t p. 1
 2. www.vn8x.com Ngư i có thái ñ s ng tích c c luôn mu n tìm ra các gi i pháp. Ngư i có thái ñ s ng tiêu c c không b qua l i l m c a ngư i khác. Ngư i có thái ñ s ng tích c c tìm th y nh ng ñi u t t ñ p c a ngư i khác. Ngư i có thái ñ s ng tiêu c c chú tâm ñ n nh ng m t mát. Ngư i có thái ñ s ng tích c c chú tr ng ñ n nh ng gì có th ñem l i h nh phúc. Ngư i có thái ñ s ng tiêu c c ch nhìn th y các gi i h n. Ngư i có thái ñ s ng tích c c nhìn ra ñư c các kh năng. Còn r t nhi u ví d n a v hai thái ñ s ng ñ i ngh ch nhau này, nhưng tôi tin r ng v i nh ng ví d nêu trên, gi ñây các b n có th hi u và c m nh n ñư c vì sao thái ñ tinh th n l i ñóng vai trò quan tr ng trong cu c s ng c a b n. Kh i ñ u v i m t ô c a s tinh th n trong s ch B n không ki m soát ñ c m i tình hu ng có th x y ra. Nhng b n hoàn toàn có th ki m soát ñ c suy nghĩ c a mình. Charles Poppleston Hãy ñ ý thái ñ c a m t ñ a bé ñang t p ñi. Khi v p ngã, nó s làm gì? Ch c ch n là nó không h ñ l i cho t m th m ñã làm nó v p chân hay b i cha m nó ñã không k p th i hư ng d n. Nó ti p t c ñ ng lên và l i b t ñ u bư c ti p. R i nó l i ngã và l i ñ ng lên, nhi u l n liên t c. Nó không h n n chí, nó v n c ti p t c ngã, ti p t c ñ ng d y và ti p t c bư c ñi cho ñ n khi có th ñi ñư c m t cách v ng vàng, ch c ch n. Tôi tin r ng c m giác c a ñ a bé lúc ñó là vô cùng sung sư ng vì cu i cùng nó cũng ñã bi t ñi. Hãy th quan sát nh ng ñ a tr m i khi vui chơi mà xem, chúng ñ u say sưa, t p trung toàn b năng lư ng cũng như s chú ý c a mình vào cu c chơi. Chúng chơi h t mình và không h ñ ý ñ n nh ng gì xung quanh. T t c chúng ta cũng v y. Ta hăm h , r n ràng mu n tìm hi u và khám phá cu c s ng này b ng m t ni m tin và thái ñ tích c c. Có th nói ñó chính là nh ng c a s tinh th n trong s ch, và v i nó, ta có c m giác s làm ñư c b t c vi c gì ta mong mu n trong cu c ñ i này... Nhưng r i cũng s ñ n lúc mà nh ng ñi u ta không ng trư c b t ñ u che m ô c a s c a chúng ta, vì: nh ng l i phê bình t m cha ho c th y cô giáo; l i gi u c t, chê bai c a nh ng ñ a tr khác; c m giác th t v ng, thua cu c khi b t ch i; c m giác n n lòng khi g p th t b i; tâm tr ng hoài nghi, không tin tư ng... Và nh ng th làm v y b n c a s c a ta càng lúc càng tích t nhi u thêm mà trong cu c s ng b n b ñôi khi ta vô tình không nh n bi t ñư c. Ta v n ti p t c s ng và nhìn nh n m i th xung quanh b ng m t ô c a s bám ñ y b i b n. Ta d n m t ñi ni m hưng ph n, s t tin, lòng tin yêu ñ r i c m th y n n lòng hay th t v ng., . T h i hơn, ta còn t b c nh ng ư c mơ ñ p ñ mà ta ñã t ng khao khát b y lâu nay. Nh ng ñi u ñó cũng ñã t ng x y ra v i tôi, trong chu i ngày s ng m i mòn, ñơn ñi u. Tôi ñã t ng có nh ng ngày tháng b n r n v i công vi c c a m t lu t sư, nhưng dư ng như nh ng nghĩ suy c a tôi ñã không còn sáng trong, tinh khi t như bu i ñ u h h i bư c chân vào ngh lu t. Khung c a s c a tôi ñã ng màu cùng th i gian và năm tháng, và ñ r i, qua khung c a y, tôi nhìn ñ i b ng con m t hoài nghi, kh t khe, th n tr ng. Tôi không còn nhìn ra ñư c nh ng kh năng ti m n c a tình b n bè, ngư i thân, ñ ng nghi p. Chính nh ng suy nghĩ kh t khe, th n tr ng ñó ñã ph lên ô c a s c a tôi nh ng l p b i màu. Lau s ch khung c a s c a mình 2
 3. www.vn8x.com Nhưng r i, th i gian ñã làm tôi thay ñ i. Tôi ñã nh n bi t ñư c m t ñi u quan tr ng r ng, ñ có ñư c nh ng phút giây l c quan, yêu ñ i như xưa, ch c ch n tôi ph i thay ñ i thái ñ s ng, và ñi u quan tr ng nh t ñ i v i tôi lúc này chính là vi c ph i làm s ch khung c a s ñã bám ñ y b i b n c a mình. Ch sau khi làm s ch ñi nh ng gì che ph ô c a s , ta m i có kh năng phóng t m nhìn c a ta ra m t th gi i mênh mông r ng m bên ngoài.. Ch lúc ñó, ta m i có th l y l i ñư c nh ng gì ñã m t: ni m tin yêu, tinh th n l c quan, nh ng khát khao mơ ư c – nh ng th làm ta h nh phúc và cho ta c m giác t tin, yêu ñ i. Tôi ñã l y l i ñư c ni m tin b ng nh ng suy nghĩ như v y. L n ñ u tiên sau nhi u năm bươn ch i v i ñ i, sau nhi u va v p và nh ng thăng tr m trong cu c s ng, tôi m i th c s tìm l i ñư c nh ng c m giác th t c a chính mình và nhìn th y ñư c nh ng kh năng tuy t v i mà cu c ñ i ñã ưu ái ban t ng. Và th là tôi quy t ñ nh thay ñ i ngh nghi p ñ có th theo ñu i công vi c mà mình yêu thích. Và tôi cũng r t mu n giúp m i ngư i lau s ch nh ng khung c a s ñã và ñang ng màu c a h ñ t ñó h có th nhìn nh n cu c ñ i m t cách tích c c và l c quan hơn. B n có ñ ng ý r ng thái ñ s ng c a b n chính là c a s m ra th gi i c a chính b n thân b n? B n có nh n ra r ng thái ñ s ng ñã tác ñ ng ñ n cách mà b n nhìn cu c ñ i c a b n như th nào không? Và ñi u quan tr ng hơn là b n có nhìn th y ñư c nh ng ch hoen c n t y s ch trên ô c a s c a mình ? Ki m soát thái ñ s ng c a b n thân M i vi c tr nên t t ñ p hay x u xa b t ngu n t suy nghĩ c a b n. - William Shakespeare M t ng i h nh phúc không ph i là ng i s ng trong hoàn c nh nào ñó, mà là m t ng i có thái ñ s ng nào ñó. - Hugh Downs Gi cho khung c a s tinh th n c a mình trong s ch chính là công vi c c a b n. Tôi hay b t c ai cũng có th giúp b n ñư c ít nhi u, nhưng… không ai ngoài b n có th làm thay công vi c quan tr ng này. Quy n l a ch n gi ñây hoàn toàn thu c v b n. B n có th ñ m c khung c a s c a mình nguyên tr ng như v y v i b i b m hay nh ng v t màu c a th i gian và năm tháng. B n có th c mãi mãi ñ ng sau khung c a s m m t nh t nhòa ñ nheo m t nhìn ra m t th gi i mà b n không th nào hi u ñư c nh ng gì ñang x y ra trong ñó. Và như v y, b n s s ng m t cách th ñ ng, tuy t v ng, chán n n mà không bao gi tìm th y ni m vui trong cu c s ng. B n s ch có ñư c nh ng k t qu nh so v i kh năng ti m tàng mà l ra v i kh năng ñó, b n hoàn toàn có th ñ t ñư c nh ng gì mà b n t ng khát khao mong ư c Khi b t ñ u công vi c “t ng v sinh” khung c a s c a mình, b n s th y ñư c ý nghĩa công vi c mà b n ñang làm. M t ô c a s s ch tinh, sáng trong s làm b n h nh phúc và tràn ñ y sinh l c. C m t th gi i r ng m bao la n m g n trong ñôi m t b n, qua khung kính sáng màu. Và ch lúc ñó, b n s th y khát khao ñư c s ng, ñư c làm vi c, ñư c ph n ñ u. B n b t ñ u ñ t ra các m c tiêu cho cu c ñ i mình và không ng ng n l c làm vi c, ph n ñ u ñ th c hi n nó. Lúc ñó, ni m tin trong b n ñã th c s b t ñ u trào dâng. Có th trong m t kho nh kh c nào ñ y, b n có c m giác r ng, s khó khăn hay th thách trong công vi c ñang ñeo bám b n, nó làm b n m t m i, bu n phi n, cô ñ c, l loi khi n b n mu n buông xuôi t t c . Cũng có th ngay lúc này ñây, b n ñang lâm vào m t tình th c c kỳ nan gi i hay th m chí là t h i. Nhưng cho dù b n ñang trong nh ng hoàn c nh nào, tôi v n tin ch c r ng b n có ñ s c m nh ñ ch n cho mình m t thái ñ s ng ñúng ñ n. Ch ng có m t vi c gì di n ra quá d dàng, nhưng tôi tin là b n s làm ñư c. 3
 4. www.vn8x.com Tôi mu n k cho các b n nghe câu chuy n v ti n sĩ Viktor Frankl, ngư i ñã tr i qua nh ng ngày tháng kinh hoàng trong các tr i t p trung c a ð c Qu c xã trong th chi n th hai. Con ngư i dũng c m ñó không nh ng ñã t n t i ñư c trong c nh ñ a ng c tr n gian mà còn truy n ñi ni m hưng ph n, lòng c m ph c cho tri u tri u ngư i trên th gi i. Cu c ñ i c a Frankl là m t chu i ngày kh ñau, b t h nh. Cha m , anh em và c ngư i v yêu quý c a ông ñ u ñã b m ng trong các tr i t p trung c a phát xít ð c. . Cũng như nhi u tù nhân kh n kh khác, hàng ngày, Frankl ph i ch u ñ ng c nh ñói khát, giá l nh cũng như nh ng tr n ñòn tra t n dã man. V y mà ông ñã t n t i ñư c trong môi trư ng kh ng khi p y. M t con ngư i t cõi ch t tr v . Làm sao m t ngư i như ông có th ki m soát ñư c thái ñ s ng c a mình trong nh ng hoàn c nh bi ñát như v y? Trong cu n sách n i ti ng c a mình “ði tìm ý nghĩa c a con ngư i”, ti n sĩ Frankl ñã ñ c p ñ n t m quan tr ng c a thái ñ s ng. “M i th c a con ngư i có th b tư c ñi, , ngo i tr m t th ñó là s t do ch n l a thái ñ , ch n l a m t cách s ng cho riêng mình. S ñói khát, s ñau ñ n, ñày ñ a v th xác hay nh ng n i ñau tinh th n ch là nh ng y u t bên ngoài tác ñ ng lên tù nhân và bu c anh ta ph i có m t ph n ng nào ñó. Và ñó chính là k t qu t trong sâu th m ti m th c c a anh ta ch không ph i ñư c t o ra t nh ng chèn ép kh n cùng trong các tr i t p trung c a ð c qu c xã.” Như v y, n u Frankl và nh ng tù nhân khác ch n ñư c thái ñ s ng cho mình khi ph i ñ i m t v i ki p tù ñày nơi tr n th thì t i sao chúng ta l i không ñ s c ñ ki m soát chúngtrong nh ng giai ño n khó khăn c a cu c ñ i? Thái ñ s ng và s thành công Gi s b n ñã lau s ch khung c a s c a mình và ñang hình thành m t thái ñô s ng tích c c. B n ñang tr m tư suy nghĩ nh ng ý tư ng tích c c. Có ph i như v y là b n ñang ti n g n ñ n v i nh ng thành công và hi n th c hóa nh ng gi c mơ ñ p nh t c a ñ i mình? Không, ñ có th thành công, b n còn ph i c n ñ n nhi u th hơn th n a. M t thái ñ s ng tích c c chưa h n là yêu t duy nh t ñ b n có th len chân vào câu l c b nh ng ngư i thành công trong ñ i. ð phát huy ti m năng và hoàn thành nh ng m c tiêu c a b n, b n c n ng d ng m t s nguyên t c thành công mà nh ng ngư i ñi trư c b n ñã áp d ng và ñ t ñư c nh ng k t qu kh quan ngoài mong ñ i. Và ñi u tương t cũng có th x y ra v i b n. Trong mư i m t bài h c ti p theo ñây, tôi s l n lư t gi i thi u cho các b n t ng nguyên t c m t. B n s h c ñư c cách ñ i phó v i n i s hãi, vư t qua ñư c b t h nh, r i ro, tìm ñư c s c m nh c a s quy t tâm và r t nhi u nguyên t c khác. B n s có ñư c ni m tin và c m h ng ñ b tñ um t cu c s ng mà b n luôn khát khao, ư c v ng. Có th b n ñang t h i, không bi t có m i liên h nào gi a nh ng nguyên t c thành công này và thái ñ s ng c a b n. Câu tr l i là – T T C . Chính vì v y mà tôi nói r ng Thái ñ s ng là t t c . Thi u m t thái ñ s ng tích c c, b n không th kích ho t ñư c nh ng nguyên t c này. Thành công c a b n tùy thu c vào thái ñ s ng c a b n. B n ch có th th y ñư c nh ng nguyên t c thành công m t khi khung c a s ñã ñư c “t ng v sinh” ñ sáng trong tr l i. Ngư c l i, b n s ch nhìn th y ñư c m t ph n nào ñó c a nh ng nguyên t c này. Thành công c a b n s b gi i h n ho c th m chí còn b ch n l i hoàn toàn. Khi b n h c ñư c cách gi cho khung c a s c a b n luôn s ch s , tinh khôi, ánh sáng c a thành công t th gi i bên ngoài s xuyên th u l p kính sáng trong kia và ng p tràn tâm h n b n. Nh ng nguyên t c thành công s giúp b n có ñư c danh v ng, ti n b c, các m i quan h và giúp b n khám phá ngu n ti m năng vô h n c a mình. 4
 5. www.vn8x.com Khi b n bi t k t h p thái ñ s ng tích c c v i nh ng nguyên t c này, s ch ng ai có th ngăn tr bư c ti n thành công trên ñư ng ñ i c a b n. ði u gì là m u ch t cho s thành công? T i sao có ngư i thành công trong khi k khác l i th t b i? Earl Nightingale, m t thuy t trình gia n i ti ng ñ ng th i là m t nhà văn ñư c công chúng m n m , có l n ñã ñ c p ñ n v n ñ này trong bài di n thuy t ñư c ghi âm m i ñây“Bí M t Kỳ L ” c a ông. Trong bài di n thuy t này, ông cho r ng s thành công hay th t b i ch gói g n trong m t câu duy nh t: CHÚNG TA CÓ XU HƯ NG TR THÀNH NGƯ I MÀ CHÚNG TA NGHĨ ð N. B n có c m nh n ñư c h t ý nghĩa c a câu nói này không? BÀI 2: B N LÀ M T NGƯ I ð Y LÔI CU N Cho dù b n nghĩ là mình có th hay không th – b n ñ u ñúng. - Henry Ford Khi nghiên c u v ñ tài thái ñ con ngư i và nh hư ng c a nó ñ i v i s thành công cá nhân, Nightingale ñã khám phá r ng h u h t m i tri t gia, văn nhân cũng như các nhà lãnh ñ o tôn giáo ñ u có chung m t quan ñi m: suy nghĩ c a chúng ta s xác ñ nh hành ñ ng c a chúng ta. Và dư i ñây là m t s nh n xét c a nh ng nhà tư tư ng l n v quan ñi m này. Napoleon Hill ñã nói: “ði u gì mà tâm trí có th nh n th c và tin tư ng thì tâm trí có th hoàn thành.” “N u b n có ni m tin, m i ñi u ñ u có th .” Kinh thánh (Matthew 9:29) Robert Collier ñưa ra nh n ñ nh sau: “Không môt th gì trên cõi ñ i này mà b n không th không có ñư c, m t khi b n ch p nh n m t cách ý th c là b n có th có.” Và cu i cùng là câu nói n i ti ng c a Henry Ford : “Cho dù b n nghĩ là mình có th – hay không th – b n ñ u ñúng”. Nguyên t c này ho t ñ ng ra sao? N u b n không ng ng suy nghĩ v m t m c tiêu nào ñó, b n s t ng bư c hư ng t i ñ hoàn t t m c tiêu ñó. Hãy l y ví d v i m t ngư i, t m g i là Fred, m t ngư i nghĩ r ng mình có kh năng ki m ñư c 30.000 USD m t năm. Suy nghĩ này tr thành m c tiêu c a anh, và Fred c tìm ki m các cơ h i vi c làm ñ có th ñ t m c thu nh p như anh h ng mong mu n. Lúc này Fred b t ñ u nghĩ : “Mình mu n ki m ñư c nhi u ti n hơn n a ñ có th ñáp ng cho nhu c u ñang càng ngày càng tăng lên c a gia ñình. Có l mình ph i ki m ñư c 50.000 USD m t năm m i ñ .” Li u Fred có th nào ñ t ñư c m c thu nh p trên không? Hãy nuôi dư ng tâm h n c a b n v i nh ng ý tư ng l n - Benjamin Disraeli ði u này ph thu c ni m tin vào kh năng b n thân c a Fred. Có th Fred mong mu n ñ t ñư c m c thu nh p 50.000 USD nhưng không tin r ng mình có kh năng ñ t ñư c ñi u ñó. Trong trư ng h p này, Fred s không th nào ñ t ñư c m c thu nh p như mong mu n. Ngư c l i, n u Fred v n mong mu n và tin r ng mình có kh năng ñ ñ t ñư c m c thu nh p 50.000 USD/năm, anh ta s d dàng ñ t ñư c m c tiêu mong mu n ñó. 5
 6. www.vn8x.com Khái ni m này không ch gi i h n trong nh ng m c tiêu v ti n b c. Gi s b n là m t ngư i thích chơi bi da và ñang vào m c 100 ñi m trong m t gi . Không d ng ñó, b n mong mu n mình s ñ t ñ n m c 180 ñi m. , N u th c s mong mu n và tin là mình hoàn toàn có kh năng ñ t ñ n m c này… b n s b t ñ u ho ch ñ nh ra t ng nư c ñi ñ có th hoàn t t nó B n có th chú tâm h c h i, luy n t p nhi u hơn và nâng d n trình ñ c a mình lên và r i s có lúc b n ñ t ñ n m c 180 ñi m ho c có th cao hơn th n a. Tư tư ng th ng tr chi ph i s thành công Luôn có m t s c m nh ti m n bên trong m i ngư i. Nó thúc ñ y ta ñi theo hư ng mà tư tư ng, suy nghĩ c a ta ñã ñ nh hình và tr thành ch ñ o. B n không th d ki n ñư c nh ng k t qu t t khi não c a b n ch ho t ñ ng tích c c trong vòng mư i giây và r i trong su t kho ng th i gian còn l i trong ngày b chi ph i b i nh ng tư tư ng bi quan, tiêu c c. ðó chính là m u ch t c a v n ñ , là ý nghĩa chính c a tư tư ng ch ñ o mà ta t m g i là “tư tư ng th ng tr ”. M t chút suy nghĩ tích c c không th t o ra nh ng k t qu tích c c. Cũng gi ng như vi c ăn kiêng, b n không th gi m cân ch v i m t b a sáng thanh ñ m trong khi b a trưa, b a t i l i th phanh v i nh ng món m v cao lương. Cũng như vi c tâp luy n thân th , b n không th trông mong s có ñư c m t th hình lý tư ng v i ch 15 phút luy n t p ng n ng i trong tu n. Vi c suy nghĩ tích c c cũng tương t như v y. M t chút n l c không làm cho công vi c hoàn thành. B n ph i ki m soát các ho t ñ ng tinh th n c a mình và suy nghĩ tích c c nhi u gi hàng ngày cho ñ n khi vi c này tr thành môt thói quen. Ph i ñ suy nghĩ tích c c th ng tr tư tư ng c a b n trong m i lĩnh v c c a cu c s ng. Hãy th ng m nghĩ xem nh ng tư tư ng th ng tr ñó có ý nghĩa gì v i b n, chúng ñang ph c v b n hay l i ngáng tr con ñư ng công danh c a b n? ði u ch nh thái ñ s ng ñ thành công Th l y m t ví d c a cá nhân tôi ñ b n hi u rõ s c m nh c a tư tư ng. Tôi ñã quan sát nh ng ngư i xung quanh mình và rút ra ñư c m t nh n ñ nh r ng: m t s ngư i ñã ph t lên m t cách nhanh chóng b ng ngh kinh doanh b t ñ ng s n .H mua ñ t, mua nhà, s a sang l i r i ñem bán ho c cho thuê. Lãi m ñ lãi con, ñ ng ti n c th sinh sôi n y n . ðành r ng h cũng ph i ñ m hôi sôi nư c m t m i có ñư c ñ ng ti n, h cũng ăn không ngon ng không yên m i khi g p r c r i hay r i ro, nhưng nh ng gì mà h có ñư c t vi c ñ u tư này là r t l n. Khi nhìn th y vi c kinh doanh b t ñ ng s n có v d dàng, tôi ñã nghĩ ñ n vi c ñ u tư vào lĩnh v c “m t v n b n l i” này gi ng h .. Tuy v y, th t s trong ñ u tôi chưa bao gi xu t hi n m t ý nghĩ nào ñ khi n tôi có th t p trung toàn tâm toàn ý cho vi c ñ u tư . Lúc nào tôi cũng ch nghĩ ñ n nh ng r i ro có th x y ra khi kinh doanh b t ñ ng s n. Nói tóm l i, tôi là m t gã nhát gan, thi u ni m tin và n l c. Và v i m t thái ñ s ng như th , tôi ch ng th c t n i chân ñ bư c nh ng bư c ñi ch p ch ng ñ u tiên. Sau khi bi t v s c m nh c a thái ñ s ng và ni m tin, tôi quy t ñ nh thay ñ i thái ñ s ng c a mình ñ th c hi n vi c kinh doanh này. Mùa hè năm 1986, tôi t ñ t ra m c tiêu ph i s h u ñư c hai căn nhà ñ n cu i năm ñó. L n này, tôi quy t không ñ cho nh ng ý nghĩ tiêu c c ngáng tr d ñ nh c a mình. 6
 7. www.vn8x.com Trong su t sáu tháng tr i, tôi ch loay hoay v i ý nghĩ làm th nào ñ có ñư c hai căn nhà như mình mu n. Ngày nào tôi cũng vi t m c tiêu ñó ra gi y và ñ c ñi ñ c l i nhi u l n. Tôi tin ch c r ng hai căn nhà s thu c v tôi trư c th i h n cu i năm như d ñ nh. Tôi tranh th ñ c các m u tin rao v t trên báo chí, liên h v i các nhà môi gi i ñ a c, thi t l p các m i quan h kinh doanh. Vào các bu i t i và nh ng ngày cu i tu n, tôi tranh th ñi xem và ñ nh giá các ngôi nhà. Tôi làm vi c c c l c và cho ñ n mùa thu năm 1986 thì tôi ñã mua ñư c căn nhà ñ u tiên Và hai ngày trư c khi h t năm, tôi hoàn thành m c tiêu c a mình – s h u căn nhà th hai. Gi ñây khi nhìn nh n l i m i vi c, tôi ñã hi u vì sao tôi có th mua ñư c hai căn nhà trong năm 1986 và vì sao tôi ñã không th s h u ñư c m t căn nhà nào trong nh ng năm trư c ñó. Câu tr l i là vì tôi ñã tin tư ng vào chính b n thân tôi, vì thái ñ tích c c ñã thúc ñ y tôi ti n lên ñ ñ t ñư c m c ñích mà tôi ñã ñ nh. Thành công này ñã giúp tôi hi u ra ñư c m t ñi u quý giá: con ngư i có th hoàn thành ñư c ư c mu n c a mình n u có ni m tin và luôn chú tâm hư ng lu ng tư tư ng c a mình ñ n nh ng ñi u tích c c. Thái ñ trong m i tương quan v i hành ñ ng Tôi ñã ñ c p nhi u ñ n suy nghĩ mà chưa nói ñ n hành ñ ng và có th b n ñang t h i không bi t hai khái ni m này có m i liên h gì v i nhau? B n suy nghĩ, ñó là m t d u hi u cho th y b n không b ñ ng, tuy nhiên, b n s không th ñ t ñư c m t ñi u gì m t khi b n không hành ñ ng. ðương nhiên,suy nghĩ, tư tư ng tích c c ph i luôn có trư c hành ñ ng. T m t suy nghĩ là làm sao ñ có ñư c hai căn nhà tru c năm 1986, tôi ñã ph i hành ñ ng tích c c: ñ c qu ng cáo, quan h v i nh ng ngư i môi gi i, ñi xem nhà, ký h p ñ ng mua nhà… Tôi bi t rõ r ng ñ th c hi n ñư c m c tiêu l n, tôi ph i bư c ñư c nh ng bư c ñi ñ u tiên. Và tôi s không th làm ñư c gì n u tôi v n gi thái ñ tiêu c c. Khi thay ñ i thái ñ , ni m tin trong tôi trào dâng, nó chi ph i toàn b con ngư i tôi, và tôi c m giác dư ng như có m t l c ñ y nào ñó thúc tôi ph i hành ñ ng. Hoàn c nh s ng ph n nh suy nghĩ c a b n B n có bi t s th t này không: Ni m tin c a b n ñã t o thành b n c a ngày hôm nay, nh ng suy nghĩ c a b n vào lúc này s t o thành b n c a ngày mai. Trên th c t , các thành qu c a b n trên m i lĩnh v c c a cu c s ng ph n nh nh ng suy nghĩ sâu kín v b n thân b n. Hãy xét th v m t tài chính. B n có hay than vãn r ng mình luôn trong tình tr ng gi t g u vá vai không? N u nh ng suy nghĩ này c mãi ám nh b n, có th nó s là y u t c n tr b n ch m v i ñ n nh ng cơ h i r ng r nh b c vàng. Trong các m i quan h xã h i, n u b n ch lo thu vén quy n l i cá nhân ch bi t nh n ch không bi t cho thì c ng s c a b n cũng s ch là nh ng ti u nhân t m thư ng ích k . B n cho r ng ñó là ñi u trùng h p ng u nhiên ư? Không ñâu, chính b n thân b n ñã t o ra nh ng m i quan h “m t cưa, mư p ñ ng” như th . Trong b t c lĩnh v c nào c a cu c s ng, n u b n không thay ñ i tư tư ng, các k t qu mà b n có ñư c cũng s t l thu n v i nh ng n p suy nghĩ ñó. Thay ñ i suy nghĩ, tư tư ng Hãy ý th c v nh ng gì mà b n t nói v i mình h ng ngày. Trong b n thân c a t t c chúng tañ u t n t i m t ti ng nói n i tâm, nghĩa là, chúng ta luôn t nói chuy n v i chính mình, ti ng nói n i tâm ñó theo ta ñi su t cu c ñ i, trong nh ng vui bu n, h nh phúc, ñ ng cay hay kh ñau tuy t v ng. Nhưng chúng ta thư ng có xu hư ng s d ng ngôn ng n i tâm ñó theo chi u hư ng tiêu c c. Chúng ta t ch trích b n thân, than vãn cho s ph n và ñ lòng t k luôn luôn 7
 8. www.vn8x.com ám th . B n c th nh l i xem, ch c h n s có ñôi l n b n t th t lên “ôi, ta không th làm ñư c ñi u này” hay “mình c làm m i th r i tung lên.”… Chính nh ng suy nghĩ ki u này s ch ng l i b n, có h i cho b n. B i v y, thay vì c than thân trách ph n và ñ l i cho hoàn c nh, hãy h c cách t nói v i chính mình là b n có th và s hoàn thành các m c tiêu ñã ñ t ra Vi c chú tâm ñ n cách s d ng ngôn t cũng ñóng m t vai trò r t quan tr ng. Có bao gi b n dùng nh ng t ng mang tính ch t t s v mình ñ nói v nh ng gì mà b n s không bao gi có th có ñư c? Tâm trí c a b n, gi ng như m t chi c máy thu âm,s ghi nh n h t nh ng gì mà b n ñã nói, và r i chính nh ng gì b n phát ngôn ra - s như nh ng th i nam châm - thu hút nh ng t tương t ñ n v i ñ u óc c a b n. S quan tr ng c a vi c l p l i các thói quen. Sau ñây là hai bư c hành ñ ng có th giúp b n tr nên tích c c hơn và ñ t ñư c nh ng k t qu như mong mu n. 1. Hàng ngày, b n dành 15 ñ n 30 phút m i sáng ñ ñ c nh ng tác ph m văn h c có n i dung tích c c nh m giúp nâng cao tinh th n c a con ngư i . N u có th , nên dành thêm m t ít th i gian trư c khi ñi ng ñ ñ c sách. Có r t nhi u lo i sách báocho b n ch n l a . B n có th ñ c b t c th lo i sách báo nào n u nó t o ra ñư c h ng thú cho b n. M t cu n ti u thuy t lãng m n v tình yêu, tình b n v i nh ng h l y c a nhân tình th thái, m t quy n kinh thánh cho b n phút tĩnh tâm thư thái trong tâm h n, m t cu n sách d y cách s ng, cách làm ngư i v i nh ng tri t lý v cu c s ng làm b n thích thú vì chân lý gi n ñơn ñ n kinh ng c c a nó…Hãy ñ c b t c th lo i nào mà b n thích, n u nó th c s gây c m h ng cho b n. Không ai có th hoàn thành nh ng m c tiêu ngông cu ng nh t c a mình n u không b t ñ u v i nh ng ư c mơ ngông cu ng.. - Ralph Charell 2. B n cũng có th thư ng th c nh ng tác ph m này dư i d ng băng, ñĩa trong khi lái xe hay trong phút giây ngh ngơi, thư giãn. ði u quan tr ng là nên l p ñi l p l i nh ng thói quen ñó. Nh ng gì b n h p th ñư c b ng th giác, thính giác và tri giác s d n d n ng m sâu vào tâm trí và nh hư ng ñ n suy nghĩ, tư tư ng c a b n. Chúng s t o nên s khác bi t không ng cho cu c s ng c a b n, s thúc ñ y b n suy nghĩ v thái ñ s ng c a mình và nh ng nguyên t c ñ thành công. Nhưng nh ng ñi u này không thay th ñư c hành ñ ng mà ch là nh ng y u t tác ñ ng ñ n hành ñ ng c a b n. Hãy tin r ng, n u b n bi t cách thay ñ i suy nghĩ c a mình, b n s có th thay ñ i ñư c c cu c ñ i c a b n. Thành công mau chóng là ñi u không th ph n này, tôi mu n làm sáng t thêm ñôi ñi u v m i liên quan gi a vi c suy nghĩ tích c c và s c m nh c a tư tư ng. Trư c h t, suy nghĩ tích c c không có nghĩa là nh nó b n s hoàn thành nh ng m c tiêu c a mình m t cách mau chóng. B n không th nh n m nh b ng c nhân ch trong vòng m t vài năm ñi h c. ð có ñư c ki n th c cơ b n, b n ph i m t c ch c năm tr i “văn ôn võ luy n” trên gh nhà trư ng. B n cũng không th tr thành tri u phú ch qua m t ñêm n m ng . ð có ñư c m t gia tài l n, b n ph i suy nghĩ, tìm tòi, sáng t o và làm vi c c t l c hơn ngư i.. B t c m t s thành công nào cũng ph i c n ñ n s n l c, lòng quy t tâm và tính kiên trì. 8
 9. www.vn8x.com Th hai, suy nghĩ tích c c không có nghĩa là r i b n s không còn v p ph i khó khăn, th thách n a. Có nh ng lúc b n s ph i ch p nh n nh ng bư c lùi ñáng k trên su t ch ng ñư ng c a mình. Nhưng n u trong lòng b n v n ng i cháy m t ñ c tin vào b n thân, b n bi t hành ñ ng m t cách kiên trì, ch c ch n b n s vư t qua ñư c nh ng tr ng i ñó. Nên nh r ng, m i th mà b n có ñư c trong ñ i mình ñ u xu t phát t nh ng tư tư ng và ni m tin c a b n. Tư tư ng tiêu c c s d n ñ n k t qu tiêu c c và tương t , nh ng tư tư ng tích c c s t o ra nh ng k t qu tích c c. Hãy gi cho khung c a s c a mình luôn trong sáng ñ nh ng tư tư ng tích c c có th xuyên th u và hòa tan trong b n. Tôi tin r ng, t phút giây này tr ñi, b n s bi t ch n l a cho mình nh ng tư tư ng, ý nghĩ tích c c và áp d ng các nguyên t c ñ y s c m nh ñã ñư c ñ c p trên ñ vư t qua ñư c nh ng khó khăn, th thách nh m ñ t ñư c nh ng k t qu tuy t v i trong cu c s ng c a b n. Trong m t cu c ph ng v n trên truy n hình, khi ñư c h i v c m nh n c a mình liên quan ñ n vi c ra ñ i liên ti p c a hàng tri u album cùng danh ti ng ñang n i như c n, n ca sĩ tài ba Celine Dion ñã r t t tin tr l i r ng cô không h b t ng vì t khi m i lên năm tu i, cô ñã hình dung trư c ñư c s thành công c a mình. Cô ñã nhìn th y trư c con ñư ng ñi ñ n vinh quang, con ñư ng mang cô ñ n v i h nh phúc và s n i ti ng. Celine Dion ñã không h t ra kiêu kỳ khi phát bi u như v y vì t t c chúng ta ñ u bi t, ñ có ñư c vinh quang cùng s n i ti ng ñó, ngoài tài năng, cô ñã ph i n l c không ng ng Cô bi t n m b t s c m nh c a trí tư ng tư ng, c a ư c mơ và hình dung th t rõ nh ng gì mà mình mong ư c BÀI 3: HÌNH DUNG CON ðƯ NG ð N THÀNH CÔNG Khi b n ñ nh hình m t cách rõ ràng m c tiêu trong tâm trí, b n m i có th hoàn thành m c tiêu y. - Alex Morrison M t s v n ñ ng viên th thao n i ti ng th gi i cũng v n d ng s c m nh c a trí tư ng tư ng ñ hình dung ra chính xác nh ng gì mà h s th hi n khi thi ñ u hay bi u di n. Nhưng s c m nh c a trí tư ng tư ng không ph i ch dành riêng cho các ca sĩ, v n ñ ng viên hay di n viên mà dành cho t t c m i chúng ta. Nưng ñi u t o nên s khác bi t chính là kh năng n m b t và v n d ng s c m nh y. Trí tư ng tư ng c a chúng ta chính là nh ng hình nh c a tinh th n hay n i tâm. Tâm trí chúng ta lưu gi nh ng hình nh v các m i quan h xã h i, v các m c ñ thành công trong công vi c mà chúng ta ñ t ñư c hay c th hơn, v m t kho n ti n mà ta dành d m, tích cóp ñư c, vv và vv…Nh ng hình nh này ñư c hình thành và lưu gi trong tâm trí ngay t khi chúng ta v a ch m nh n bi t ñư c cu c s ng xung quanh. Thu thi u th i, n u chúng ta thư ng b ngư i l n phê bình, m ng m hay ch trích ho c n u như ta t coi thư ng b n thân mình, tư tư ng chúng ta s ghi nh n m t cách vô th c nh ng hình nh cùng c m nh n c a ta v các s ki n ñó.Vì v y, m i hành ñ ng c a chúng ta ñư c coi là b n sao c a nh ng tư tư ng ñó. Trí tư ng tư ng quan tr ng hơn t m hi u bi t. - Albert Einstein Có th b n v n còn chưa quên nh ng l i ch trích, phê bình c a giáo viên th i ti u h c. Ch c h n lúc ñó b n c m th y h th n v i các b n cùng l p. Và sau này, khi ph i thuy t trình trư c ñám ñông hay ph i trao ñ i ý ki n v i m t s ngư i c th nào ñó, b n hay tìm cách l ng tránh và im l ng…. Ph n ng tiêu c c này c a b n x y ra, ch vì lúc ñó b n nh l i m t cách vô th c 9
 10. www.vn8x.com b n ñã ñau kh th nào khi b phê bình trư c l p. Nh ng hình nh ñó v n còn lưu gi trong tâm trí b n và ñã tác ñ ng ñ n nh ng hành ñ ng trong hi n t i c a b n. ði u ñáng nói là r t nhi u ngư i trong chúng ta c ôm khư khư mãi nh ng k ni m th i tr d i y và ñ nó chi ph i m i hành ñ ng, t o nên nh ng k t qu không t t, không tương x ng v i kh năng th c s c a ta. Sau ñây là m t vài phương pháp giúp chúng ta bi t cách áp d ng s c m nh c a trí tư ng tư ng ñ góp ph n làm thay ñ i cu c s ng. Ch u trách nhi m v nh ng hình nh tinh th n c a mình Không ph i t t c nh ng hình nh tinh th n c a chúng ta ñ u ñư c hình thành t th i thơ u. B n v n không ng ng t o ra nh ng hình nh như v y d a vào các s ki n x y ra trong cu c ñ i c a b n. ði u quan tr ng mà tôi mu n các b n ghi nh n là ch có b n m i có th ki m soát ñư c nh ng hình nh tinh th n trong tâm trí b n. Hãy th làm m t thí nghi m ñơn gi n b ng cách nghĩ ñ n m t thùng ñ y các lo i kem mà b n ưa thích. Hình nh thùng kem ñã có trong tâm trí c a b n chưa? Tôi tin ch c là có. Ti p theo hãy nghĩ ñ n m t con voi. B n nghĩ r ng con voi ñó có màu h ng. Trong m t tích t c thôi, b n ñã th y ngay con voi màu h ng r i ñúng không? R i b n th nh l i hình nh c a thùng kem trư c ñó. R t d ph i không? Và b n có hình dung ra ñư c hình nh c a con voi không? ðương nhiên là có. B n ñã hi u ñư c ñi u mà tôi mu n nói chưa? B n ki m soát ñư c nh ng hình nh mà b n t o thành trong tâm trí. Do ñó, n u b n quy t ñ nh m t cách ý th c r ng mình ph i nh ñ n m t hình nh nào, tâm trí c a b n s l c tìm trong ký c ñ l y ra nh ng hình nh cũ ñã t ng ñư c lưu gi . Thay ñ i ý nghĩa c a nh ng hình nh cũ Nh ng ñi u phân tích trên không có nghĩa r ng b n ph i ch i b nh ng gì ñã x y ra trong quá kh , cho dù nh ng ñi u ñó có ñau bu n hay ñáng h th n ñ n th nào. Cũng gi ng như b n không th thay ñ i th c t r ng b n ñã b các th y cô ch trích th i ñi h c. Tuy v y, b n hoàn toàn có th thay ñ i cách suy nghĩ , cách di n gi i v các s ki n này. N u như b n b ai ñó phê bình, thay vì c khăng khăng nghĩ r ng “tôi không th làm ñư c vi c này”, “th t là t i t ”, “tôi ñúng là ñ a vô tích s ”, … t i sao b n l i không th suy nghĩ khác ñi, ch ng h n như: “tôi ch ph m sai l m l n này thôi”, “không ai hoàn thi n c ”, “ai cũng s có m t ñôi l n sai l m như v y”…Nh ng ý nghĩ tiêu c c di n ra trong m t th i kh c nào ñó thu thi u th i ñã ñeo bám b n m t cách vô th c cho ñ n khi b n trư ng thành khôn l n. M t ông giáo có th phê bình ch trích b n, nhưng ñi u ñó không có nghĩa r ng trí thông minh hay giá tr con ngư i b n ñang b h th p ñi. M i ngư i ñ u có nh ng nh n xét riêng c a mình và có th vào th i ñi m ñó nh n xét c a h là ñúng ñ n, nhưng nó không th là ñ i di n ñ khái quát toàn b giá tr con ngư i b n. T o nên nh ng hình nh m i B n hoàn toàn có th t o ra nh ng hình nh tinh th n m i m t khi b n th t s mu n v y. Chính tư tư ng và suy nghĩ c a b n s gi i h n ho c phát tri n hành ñ ng c a b n. Như b n ñã bi t, ph n ñông chúng ta thư ng hay c m th y lo l ng, b i r i khi ph i phát bi u hay thuy t trình trư c ñám ñông. M t vài kh o sát ñã cho th y, ñ i v i nhi u ngư i, ñó chính là n i lo l n nh t. Khi ñư c h i ñi u gì khi n h lo ng i ñ n th khi ph i thuy t trình trư c ñám ñông, ña s câu tr l i mà tôi nh n ñư c là b i do h luôn hình dung trong ñ u r ng m i l n như th h s m t bình tĩnh, xu ng tinh th n và có th quên m t nh ng gì ñ nh nói. H e ng i m i ngư i s 10
 11. www.vn8x.com không hư ng ng bài di n thuy t c a h . Nói chung, h hình dung m i r i ro có th x y ñ n ñ ng th i ph c t p hóa m i chuy n m t cách không c n thi t. Và n u như v n c ti p t c lưu gi hình nh tinh th n tiêu c c này trong tâm trí, ch c ch n s ch ng bao gi h có th tr thành nh ng thuy t trình gia c khôi c . Thay vì v y, hãy th tư ng tư ng ra trong ñ u b n m t hình nh nào ñó, ví d như hình nh b n ñang ñ ng trên khán ñài và phát bi u m t cách hào h ng, t tin . Phía dư i khán ñài, các thính gi ñang say sưa chăm chú theo dõi như mu n nu t t ng l i c a b n. Phong thái c a b n l ch s , ñàng hoàng, gi ng nói c a b n truy n c m, m áp. B n k m t câu chuy n vui và m i ngư i ñ u thích thú cư i. Khi b n k t thúc bu i thuy t trình, nh ng tràng pháo tay vang lên và kéo dài không d t. Ngư i ta xô nhau ñ n chúc m ng và t ng hoa cho b n. Nh ng l i ng i khen, ca t ng có cánh c a ñám ñông cùng v i men say c a hào h ng làm b n ng t ngây…C th tư ng tư ng như v y ñi và th h i mình xem có ph i là b n trong gi c mơ tư ng tư ng c a mình không? Và n u ñúng thì t i sao b n l i không dám nghĩ r ng s có ngày mình ñư c ngư i khác ngư ng m , chúc m ng như v y? Tôi cho r ng, hình nh tư ng tư ng này s giúp b n t tin và có ñ ng l c ñ hoàn thành t t vai trò c a m t di n gi . Tuy nhiên, nh ng hình nh tinh th n ñó không th tr thành hi n th c ch sau m t cái vươn vai. B n ph i kiên trì và không ng ng c g ng ñ hư ng m i ho t ñ ng c a mình t i nh ng hình nh mà b n ñã hình dung ñ r i t ñó b n tìm ñư c cho mình cách th c hi n nó. Hình dung s thành công trong kinh doanh N u b n ñang kinh doanh môt s n ph m hay d ch v nào ñó, ñi u làm b n c m th y mình thành công là khi gi i thi u s n ph m hay d ch v ñ n v i khách hàng, b n ñư c h h t lòng ng h . Nhưng n u m i chuy n di n ra không suôn s như mong mu n, b n s c m th y th t v ng v chính mình và t ñ l i cho b n thân r ng mình không ph i là m t ngư i bán hàng chuyên nghi p. Chính c m giác này s làm gi m năng su t cũng như hi u qu làm vi c c a b n. B n b nh ng tư tư ng tiêu c c như v y chi ph i m i ho t ñ ng và s trư t dài t th t b i này sang th t b i khác. V y thì, m i khi chu n b g p khách hàng b n hãy th tiên lư ng trư c nh ng gì s x y ra trong bu i g p m t ñó. B n mu n bu i g p m t s di n ra như th nào? B n s trình bày và gi i thi u ñi u gì cho khách hàng? B n có ñưa ra nh ng l i nhu n hay ti n ích mà khách hàng ñư c hư ng khi s d ng d ch v và s n ph m c a b n? T l thành công s là bao nhiêu? B n có kh năng ki m soát nh ng hình nh ñang chi m h u tâm trí b n. - Jeff Keller Khi b n có th hình dung trư c như v y, b n ñã chi ph i và ch ñ o ñư c m i vi c, do ñó b n s bi t cách ñánh giá m t cách khách quan d a trên nh ng tiêu chí mà b n ñưa ra. Cho dù khách hàng không ch p nh n s n ph m hay d ch v c a b n, ñi u ñó không có nghĩa b n là ngư i kinh doanh kém c i, mà vì th i cơ chưa ñ n v i b n thôi. B ng cách tư ng tư ng nh ng hình nh thành công trong tâm trí, b n ñang bư c chân trên con ñư ng ñ n v i thành công trong vi c kinh doanh c a mình. Cũng gi ng như trong m t b phim, b n v a là ngư i vi t k ch b n, ñ o di n và kiêm luôn c di n viên cho chính cu c ñ i c a b n. B n hoàn toàn có quy n ch n l a cách th hi n b phim cu c ñ i này. Bi t l ng c m giác c a mình vào nh ng phút thư giãn Phương pháp nào là t t nh t ñ có th t p trung vào nh ng hình nh tinh th n tích c c c a b n? Khi b n th t s tĩnh l ng, trí tư ng tư ng trong tâm trí c a b n tha h bay b ng t do. 11
 12. www.vn8x.com B n hãy th ch n m t chi c gh , ng i xu ng th t tho i mái, nh m m t l i, th ñ u và thư giãn. Hãy tư ng tư ng b t c nh ng gì b n thích và hãy ñan xen vào ñó nh ng c m xúc c a b n. N u b n có m t b c tranh tư ng tư ng v i nhi u âm thanh, ánh sáng, màu s c, hương v , c m giác, b n càng có kh năng bi n nh ng hình nh ñó tr nên hi n th c hơn. Gi s như b n ñang khao khát ñư c s h u m t ngôi bi t th nhìn ra bãi bi n Caribe và b n luôn hình dung v nó.V y b n hãy th tư ng tư ng ra r ng ngôi bi t th ñó th t tuy t v i v i hai màu h ng và tr ng. T ô c a s nhà mình, b n có th nhìn th y nh ng hàng d a xanh v i tán lá x c xào u n lư n.. B n b t ñ u bư c ra bi n. Nh ng tia n ng m t tr i trên cao h t ánh n ng ban mai xu ng bãi cát vàng óng . Gió bi n n ào, vô tư và phóng ñãng. B n nh m m t và hít m t hơi sâu cái không khí m n m n mùi mu i bi n và c m th y cát m lên trong t ng k chân. Tâm h n b n ñang thư thái, bình yên và c m giác c a b n như mu n ñư c hòa tan vào thiên nhiên, bi n c .M t vùng bi n th t nên thơ, lãng m n, m t nơi ñáng ñư c g i là thiên ñư ng. Tư ng tư ng là ngh thu t nhìn th y nh ng gì là vô hình ñ i v i ngư i khác. - Jonathan Swift Gi c mơ ñó cùng nh ng gì ñ p ñ nh t s có kh năng tr thành hi n th c n u b n luôn nghĩ ñ n nó, luôn gi mãi nh ng hình nh ñó và không ng ng n l c ñ th c hi n ư c mơ c a mình. ð ng quên r ng, n u bi t k t h p, ñan xen vào nh ng hình nh tư ng tư ng ñó c m xúc m nh m c a mình, b n s có m t b c tranh tuy t h o. Th nghĩ r ng, b n ñang tư ng tư ng ñ n m t công vi c lý tư ng mà b n mu n theo ñu i, ngoài vi c nghĩ ñ n nh ng ti n ích, thu n l i khi làm công vi c ñó b n hãy th nghĩ ñ n nh ng c m giác t hào, s hài lòng khi ñư c làm vi c v trí mơ ư c ñó. N u nh ng hình nh tư ng tư ng c a b n quá xa r i v i th c t , b n ñ ng v i th t v ng, n n lòng và ñ ng bao gi ñem so sánh hình nh c a mình v i b t hình nh nào c a ngư i khác. ði u quan tr ng là b n nên duy trì nh ng hình nh tư ng tư ng tích c c như th ñ t o ñ ng l c ph n ñ u cho mình. Nh n công vi c mà b n thích B n cũng có th s d ng nh ng ki u ñ ng viên tinh th n khác ñ h tr cho vi c hoàn thành m c tiêu c a b n. M t ngư i b n c a tôi, anh Robert Jone ñư c ñ c vào ch c chánh án trong cu c tranh c s p t i ñ a phương. M c dù Robert là m t ngư i th t s có năng l c, có ki n th c và hoàn toàn có kh năng th ng c , v y nhưng anh v n r t hoang mang. S lo ng i luôn d n v t tâm trí anh. Tôi n y ra m t ý và khuyên anh nên cho in dòng ch th t l n “Chánh án Robert Jones” trên t m danh thi p và ñ t nó b t c nơi nào anh có th nhìn th y. Còn nh ng t m danh thi p khác thì luôn ñư c x p c n th n trong ví ñ anh có th l y ra b t c lúc nào. B ng cách này, Robert ñã khi n cho tâm trí c a anh ghi nh n ch c v c a mình m t cách vô th c. Anh ñã t nhìn nh n b n thân như m t chánh án th c th . M i suy nghĩ c a anh ñ u hư ng ñ n cái ch c danh ñó. Anh tư ng tư ng ra c nh m i ngư i ñ ng lên khi anh bư c vào phòng x án, c nh anh gi i quy t các v vi c, các tình hu ng mà anh là ch t a. … K t ñó, Robert b t ñ u nung n u k ho ch ñ bi n hình nh tư ng tư ng này thành hi n th c. Anh quy t tâm và n l c h t mình và làm ñ m i vi c c n thi t nh m dành ñư c s phi u 12
 13. www.vn8x.com b u ng h . Và các b n có bi t không, cu i cùng Robert là ngư i chi n th ng trong cu c tranh c ñó. Có th Robert có kh năng t o ra nh ng hình nh tích c c nói trên mà không c n ñ n ki u “nh c nh ” có tính g i ý ñó. Nhưng dù sao, t m danh thi p cũng ñã phát huy ñư c tác d ng c a nó. Ít ra, nó cũng ñã nh c nh cho Robert v ch c v mà anh mong mu n ñ r i anh d c h t tâm trí cho vi c th c hi n ư c mơ, m c ñích c a mình. Dĩ nhiên là không có gì b o ñ m r ng Robert s hoàn thành ñư c mong mu n c a anh y ch b ng ki u ñ ng viên tinh th n qua m t t m danh thi p. Ho c anh y có th th ng c b ng m t cách khác nhưng m t khi b n th s d ng, b n s nh n ra s c m nh c a phương cách này trong vi c h tr cho b n ñ t ñ n nh ng m c tiêu mơ ư c. N u b n bi t mơ ư c, b n s thành công. - Walt Disney Nh ng trò ñùa tư ng như vô thư ng vô ph t này trên th c t l i r t nguy hi m.. Chúng ta c nghĩ r ng m y cái m u ñ can ñó ch ng qua ch là do m y c u thanh niên choai choai vô công r i ngh nghĩ ra ñ ñùa ngh ch nhau cho vui. V y nhưng, n u nó ñư c dán lên xe, ch c h n ngày nào b n cũng s nhìn th y nó và nó s tr nên quen thu c ñ n m c nó ăn sâu vào tâm trí b n. B n s b t ñ u và k t thúc m t ngày làm vi c v i cái thông ñi p n n n ñó. Và cùng v i th i gian, cái ý nghĩ ñó khi ñã c m r sâu trong tâm trí b n, nó s t o nên nh ng hình nh tiêu c c liên quan ñ n vi c ti n b c ñ r i lúc nào b n cũng nghĩ mình là con n luôn s ng trong c nh gi t g u vá vai. Chính cái ý nghĩ tiêu c c ñó s gây nh hư ng không t t cho cu c s ng riêng tư cũng như con ñư ng ti n thân c a b n. N u như c m giác ñó c mãi ñeo bám b n, li u b n s tr l i ra sao khi ñư c h i nguyên nhân vì sao b n l i ñang ng p trong c nh thi u trư c h t sau? H n b n s ñ l i cho s ph n hay s óan thán, d n v t b n thân? Và li u b n có mu n n l c th t nhi u ñ thóat ra kh i c nh n n n và tr nên giàu có hay không? B n th y ñ y, m t kh u hi u vô h i c a hôm nay có th tr thành th c t trong ngày mai. N u xét theo quan ñi m Thái ñ s ng là t t c thì thái ñ s ng c a b n ñư c hi utheo thông ñi p“tôi là m t con n ”. Và v i m t thái ñ s ng như v y, b n có nghĩ r ng mình s tr nên giàu có hay không? Hành ñ ng Hãy th hình dung, gi s b n vào v trí c a Robert, m t ngư i có năng l c, ki n th c nhưng v n còn mang n ng c m giác t ti, lo ng i, m c c m ñang chu n b ra tranh c vào ch c chánh án ñ a phương. B n ñã ñư c ngư i khác g i ý, ñ ng viên nh m g t b ñi nh ng n i hoang mang t ti ñ ng th i c ng c ni m tin cho b n. N u b n không chú tâm vào ý nghĩa c a cái tên ñư c ghi trên danh thi p c a b n ñ t tin r ng b n x ng ñáng v i cái tên g i ñó, b n s có nguy cơ thua cu c và ch ng bao gi có th mơ ñư c ng i vào gh chánh án. Hãy nh r ng, n u b n không phát huy và ki m sóat ñư c quá trình chuy n bi n tích c c trong tư duy c a b n nh có s g i ý giúp ñ trên, tâm trí c a b n s l i quay tr v v i tr ng thái t ti m c c m ban ñ u ñó. B i v y, ñ ñ t ñư c m c tiêu c a mình, b n hãy bi t phát tri n và ki m soát nh ng hình nh tinh th n tích c c ñó. Hãy c g ng ki m ch nh ng hình nh tiêu c c ñ chúng không níu gi bư c chân b n. Hãy b t ñ u t hôm nay ñ ngày mai c a b n là ch ng ñư ng nhi u thành công và nh ng ư c mơ s m tr thành hi n th c. L c trích t : Attitude is Everything" (Thay thái ñ , ñ i cu c ñ i) 13
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2