Thành phần loài tôm phân bố ở Thành Phố Cần Thơ

Chia sẻ: LE CHAU HOANG KIM HOANG KIM | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
239
lượt xem
38
download

Thành phần loài tôm phân bố ở Thành Phố Cần Thơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng thống kê dữ liệu về Thành phần loài tôm phân bố ở Thành Phố Cần Thơ và Biến động thành phần loài tôm phân bổ theo mùa ở các loại hình thủy vực thành phố Cần Thơ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thành phần loài tôm phân bố ở Thành Phố Cần Thơ

  1. Bảng 1: Thành phần loài tôm phân bố ở Thành Phố Cần Thơ TT Tên Khoa Học Tên Tiếng Việt Các khu hệ tôm được so sánh (I) (II) (III) (IV) DECAPODA BỘ MƯỜI CHÂN (1) PANAEIDAE BỘ TÔM HE 1 Metapenaeus tenuipes (Kubo, Tép Bạc X X X X 1949) (**) 2 Metapenaeus lysianassa (De Man, Tép Bạc X X 1888) (**) 3 Metapenaus ensis (de Haan,1844) Tôm Đất X X X X (**) (2) PALAEMONIDAE HỌ TÔM CÀNG 4 Macrobrachium equidens (Dana, Tép Trứng X X 1852) 5 Macrobrachium mirabile (Kemp, Tép Mồng Sen X X 1917) 6 Macrobrachium esculentum Tép Ma X (Thallwitz,1891) 7 Macrobrachium rosenbergii (De Tôm Càng Xanh X X X X Man, 1879) (**) 8 Exopalaemon stylierus (H. Milne- Tôm Vác Dáo X X X Edwards, 1840) 9 Macrobrachium Tép Bầu X X mammillodactylus (Thallwitz, 1892) 10 Macrobrachium lanchesteri (De Tép rong X X Man, 1911) 11 Macrobrachium sintangense (De Tép Thợ Rèn X Man, 1898) TÔNG SỐ LOÀI THEO CÁC MỤC 11 Ghi chú: (**) Loài kinh tế. (I) Ngư Loại II (Nguyễn Văn Thường, 2004). (II) Vùng Bãi Bồi Tây Ngọc Hiển Tỉnh Cà Mau (Hà Phước Hùng và ctv., 2009). (III) Động Vật Chí Việt Nam-Giáp Xác Nước Ngọt (Đặng Ngọc Thanh, Hồ Thanh Hải, 2001), (IV) Nguồn Lợi Thủy Sản Việt Nam (Bộ Thủy Sản, 1996).
  2. Bảng 2: Biến động thành phần loài tôm phân bố theo mùa ở các loại hình thủy vực Thành Phố Cần Thơ ĐVT: tần xuất hiện (%) S Tên T Tên Khoa Tiếng Sông cấp I Sông cấp II Kênh Rạch Ruộng T Học Việt Mùa Mùa Mùa Mùa Mùa Mùa Mùa Mùa Mùa Mùa khô mưa khô mưa khô mưa khô mưa khô mưa 1 Metapenaeus Tép _ _ _ _ _ _ tenuipes Bạ c 0.14 0.09 0.03 0.40 2 Metapenaeus Tép _ _ _ _ _ _ _ _ _ lysianassa Bạ c 0.02 3 Metapenaus Tôm _ _ _ _ _ _ _ _ _ ensis Đấ t 0.01 4 Macrobrachi Tép _ _ _ _ um equidens Trứng 0.56 0.26 0.65 0.05 0.12 0.16 5 Macrobrachi Tép um mirabile Mồng 68.21 43.00 43.80 46.59 22.78 46.94 46.06 48.37 11.91 61.22 Sen 6 Macrobrachi Tép 29.92 um Ma 21.00 30.79 32.26 23.40 17.41 25.74 24.28 20.27 3.13 esculentum 7 Macrobrachi Tôm um Càng 3.37 1.18 5.56 1.87 3.63 4.33 5.99 1.24 40.46 1.63 rosenbergii Xanh 8 Exopalaemon Tôm _ _ _ _ _ _ _ _ _ stylierus Vác 0.01 Dáo 9 Macrobrachi Tép um Bầ u 2.73 8.82 6.10 5.64 3.09 6.30 13.27 13.97 13.44 3.07 mammillodact ylus 10 Macrobrachi Tép 26.32 _ um rong 0.45 0.59 0.22 1.70 48.86 0.64 0.49 2.39 lanchesteri 11 Macrobrachi Tép um Thợ 0.49 15.63 11.41 20.52 3.58 16.00 9.79 13.16 4.74 4.17 sintangense Rèn Tổng cộng 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Mùa khô từ tháng: 11.01.03 Mùa mưa từ tháng: 05,07,09
  3. Bảng 3: Biến động trọng lượng các loài tôm theo thời gian thu mẫu ở Thành Phố Cần Thơ ĐVT: (g) Tên Khoa Học Tên Thời Gian (Tháng) STT Tiếng 1 3 7 9 11 Việt 1 Metapenaeus Tép Bạc tenuipes 2 Metapenaeus Tép Bạc lysianassa 3 Metapenaus ensis Tôm Đất 4 Macrobrachium Tép Trứng equidens 5 Macrobrachium Tép Mồng mirabile Sen 6 Macrobrachium Tép Ma esculentum 7 Macrobrachium Tôm Càng rosenbergii Xanh 8 Exopalaemon Tôm Vác stylierus Dáo 9 Macrobrachium Tép Bầu mammillodactylus 10 Macrobrachium Tép rong lanchesteri 11 Macrobrachium Tép Thợ sintangense Rèn Tổng cộng
  4. Bảng 4: Biến động chiều dài các loài tôm theo thời gian thu mẫu ở Thành Phố Cần Thơ ĐVT: (cm) Tên Khoa Học Tên Thời Gian (Tháng) STT Tiếng 1 3 7 9 11 Việt 1 Metapenaeus Tép Bạc tenuipes 2 Metapenaeus Tép Bạc lysianassa 3 Metapenaus ensis Tôm Đất 4 Macrobrachium Tép Trứng equidens 5 Macrobrachium Tép Mồng mirabile Sen 6 Macrobrachium Tép Ma esculentum 7 Macrobrachium Tôm Càng rosenbergii Xanh 8 Exopalaemon Tôm Vác stylierus Dáo 9 Macrobrachium Tép Bầu mammillodactylus 10 Macrobrachium Tép rong lanchesteri 11 Macrobrachium Tép Thợ sintangense Rèn Tổng cộng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản