intTypePromotion=1
ADSENSE

Thanh toán qua hệ thống ATM

Chia sẻ: Hgiang Hgiang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:26

584
lượt xem
383
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mặc dù người tiêu dùng Việt Nam chưa có thói quen thanh toán qua thẻ ATM nhưng với đà phát triển của nền kinh tế như hiện nay thì việc ứng dụng hình thức thanh toán điện tử sẽ phổ biến trong tương lai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thanh toán qua hệ thống ATM

 1. Lời mở đầu Trong suèt lÞch sö ph¸t t riÓn con ng-êi ®· t hùc hiÖn gi¸ t rÞ t rao ®æi t heo nhiÒu c¸ch t høc kh¸c nhau. Trong cuéc sèng hiÖn ®¹i, cã t hÓ t iÕn hµnh t hanh t o¸n t heo nhiÒu ph-¬ng t høc kh¸c nhau nh-: TiÒn mÆt , sÐc, t hÎ t Ýn dông hoÆc t hÎ ghi nî….. Cïng víi sù ph¸t t riÓn cña c«ng nghÖ, cña c¸c ho¹t ®éng t h-¬ng m¹i t r ªn I nt ernet vµ sù phæ biÕn cña web, c¸c giao dÞch t hanh t o¸n ®ang ®-îc t hùc hiÖn ngµy cµng nhiÒu t heo ph-¬ng t høc t hanh t o¸n t r ªn I nt ernet hay t hanh t o¸n t rùc t uyÕn t r ong t h- ¬ng m¹i ®iÖn t ö. Thanh t o¸n qua hÖ t hèng ATM lµ mét t r ong nh÷ng h×nh t høc t hanh t o¸n   ®iÖn t ö në ré t rong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ë ViÖt   Nam.
 2. Bố cục bài thảo luận. Mở bài. Phần I: Lý luận chung về hệ thống thanh toán  điện tử. Phần II:Hình thức thanh toán điện tử bằng thẻ  ATM của ngân hàng công Thương Việt  Nam  (Incombank). Phần III:Giải pháp phát triển hình thức thanh  toán bằng thẻ ATM. Kết bài. Danh mục các tài liệu tham khảo Danh sách thành viên.    
 3. hÖ t hèng t hanh t o¸n ®iÖn t ö. 1 Sơ lược về thanh toán điện tử. 2 Các hệ thống thanh toán điện tử cơ bản. Các loại thẻ trực tuyến. Thẻ tín dụng. Thẻ trả phí. Thẻ ghi nợ. Thanh toán giá trị nhỏ. Séc điện tử. Hối phiếu điện tử.    
 4. PhÇn I I . M « h×nh thanh to¸n ®iÖn tö b»ng thÎ ATM cña ng©n hµng c«ng th-¬ng. Vµi nÐ t vÒ chi Õc thÎ AT M . Năm 1978 chiếc máy giao dịch tự động bằng thẻ ATM  đầu tiên đã xuất hiện. Có ai tin rằng “cha đẻ” của thẻ ATM lại là một người Việt  Nam chính gốc?  TS Đỗ Đức Cường     
 5. PhÇn I I . M « h×nh thanh to¸n ®iÖn tö b»ng thÎ ATM cña ng©n hµng c«ng th-¬ng. T hùc tr ¹ng cña vi Öc øng dông thÎ AT M tr ong tha nh to¸n ë Vi Öt N a m. M « h×nh tha nh to¸n b»ng thÎ AT M cña N g©n hµng C«ng th-¬ng. T×nh h×nh øng dông. C¸c lÜnh vùc t hanh t o¸n. Tr¶ l-¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Thanh toán qua ATM cho các hóa đơn dịch vụ sinh hoạt như: điện  thoại cố định, thuê bao di động trả sau (MobiFone, Vinaphone,  Viettel, Citiphone …) Tiền phí bảo hiểm (Prudential, AIA), tiền điện (tại TP.HCM và Hải  Phòng)…  Rót t iÒn t ù ®éng vµ chuyÓn kho¶n. Mua hµng ho¸, dÞch vô.    
 6. Quy trình thanh toán thẻ tín  dụng ATM trực tuyến   B1. Người mua hàng sau khi lựa chọn sản phẩm và  quyết định mua   hàng sẽ nhập vào các thông tin thẻ tín dụng lên trang web cảu người  bán .  B2. Các thông tin thẻ được gửi đến bên cung cấp dịch vụ thanh toán  mà không lưu lại máy chủ người bán . B3. Ngân hàng thanh toán gửi các thông tin thẻ tín dụng tới ngân  hàng cấp  thẻ tín dụng . B4. Ngân hàng cấp thẻ tín dụng sau khi kiểm tra các thông tin sẽ  phản hồi cho ngân hàng thanh toán  . Phản hồi có thể chấp nhận  thanh toán ( ghi có cho tài khoản của người bán) hoặc từ chối . B5. Dựa trên phản hồi của ngân hàng cấp thẻ tín dụng , người bán sẽ  thực hiện đơn hàng hoặc từ chối .   Toàn bộ quá trình diễn ra trong vài giây , Người bán nhận được  khoản thanh toán đồng thời người mua sẽ bị trừ tiền trên tài khoản  trong vòng vài giây .    
 7. Hình thức thanh toán điển hình qua dịch vụ  mua thẻ trả trước bằng ICB­ATM • Bước 1: Khách  hàng cho thẻ ATM  vào máy và nhập  số PIN. Sau đó  chọn chức năng  “Mua sắm” để mua  thẻ trả trước.    
 8. Hình thức thanh toán điển hình qua dịch vụ  mua thẻ trả trước bằng ICB­ATM • Bước 2: Chọn mục  “Mua thẻ trả trước”  ­ nút số 2 trên  xuống bên trái    
 9. Hình thức thanh toán điển hình qua dịch vụ  mua thẻ trả trước bằng ICB­ATM  Bước 3: Khách  hàng chọn nhà  cung cấp  "MobiFone" để  mua các loại thẻ  của công ty viễn  thông di động VMS  cung cấp    
 10. Hình thức thanh toán điển hình qua dịch vụ  mua thẻ trả trước bằng ICB­ATM  Bước 4: Chọn loại  thẻ muốn mua. Khách  hàng chọn mục  MobiCard (lưu ý: thẻ  MobiCard, MobiPlay,  Mobi4U là giống  nhau).     
 11. Hình thức thanh toán điển hình qua dịch vụ  mua thẻ trả trước bằng ICB­ATM   Bước 5: Chọn  mệnh giá thẻ  muốn mua..    
 12. Hình thức thanh toán điển hình qua dịch vụ  mua thẻ trả trước bằng ICB­ATM Bước 6: Màn hình ATM  sẽ hiển thị thông tin về  loại thẻ khách hàng vừa  chọn, bao gồm: Mệnh giá  và Giá bán.    Khách hàng chọn “Đồng  ý” để xác nhận việc mua  thẻ.    Nếu không đồng ý, chọn  nút “Hủy bỏ”    
 13. Hình thức thanh toán điển hình qua dịch vụ  mua thẻ trả trước bằng ICB­ATM  Bước 7: Máy ATM sẽ trừ  tiền tài khoản của khách  hàng để thực hiện việc  mua thẻ tương ứng. Đồng  thời thông báo về kết quả  mua thẻ và hỏi khách  hàng về việc in biên lai  giao dịch ATM mua thẻ.    
 14. Hình thức thanh toán điển hình qua dịch vụ  mua thẻ trả trước bằng ICB­ATM Nếu chọn “Đồng ý” sẽ  nhận được biên lai in  ra như sau.    
 15. Hình thức thanh toán điển hình qua dịch vụ  mua thẻ trả trước bằng ICB­ATM Bước 8: Loại thẻ khách  hàng vừa mua sẽ được  sắp xếp theo thứ tự từ  trên xuống dưới, từ trái  sang phải. Khách hàng  chọn thẻ vừa mua (thẻ  hàng trên cùng, bên trái)  bằng cách ấn vào phím  tương ứng trên  màn hình ATM .  Ở trên đã mua thẻ do  VMS MobiFone cung cấp  nên để xem thông tin về  thẻ chọn nút "MOB  100000....".     
 16. Hình thức thanh toán điển hình qua dịch vụ  mua thẻ trả trước bằng ICB­ATM Bước 9:  Thao tác với thẻ đã mua:        “Xoá khỏi giỏ hàng”:  nút  này để xoá thông tin về món  hàng đã mua (không nên bấm  nút này trừ khi món hàng đã  được sử dụng)        “Xem lại món hàng”:  để  xem thông tin chi tiết về thẻ trả  trước để sử dụng. Màn hình  ATM sẽ hiển thị thông tin chi  tiết về món hàng khách hàng  đã mua như Mệnh giá, Số  serial, Mã bí mật, Hạn sử dụng.    
 17. Hình thức thanh toán điển hình qua dịch vụ  mua thẻ trả trước bằng ICB­ATM. • Có thể sử dụng ngay  các thông tin tại máy  ATM hoặc có thể in ra  giấy bằng cách chọn  mục “In ra/Tiếp”. Kết  quả sẽ như hình bên.    
 18. Ưu điểm của việc thanh toán điện tử  bằng thẻ ATM. • Quên đi những rắc rối, bất tiện do sử dụng tiền mặt gây  ra : Không phải lo lắng vì sợ mất tiền mang theo,  Không sợ tiền giả, không còn rắc rối về tiền lẻ ...  Không cần ký quỹ đảm bảo thanh toán, khách hàng gửi  tiền vào thẻ để sử dụng bằng tiền của mình.  • Tiền trong thẻ sinh lời hàng ngày.  • Không yêu cầu số dư tối thiểu, được chi tiêu đến số dư  cuối cùng trong thẻ.     
 19. Ưu điểm của việc thanh toán điện tử  bằng thẻ ATM. Được quyền tham gia chương trình Bảo hiểm  cứu trợ y tế toàn cầu cho chủ sử dụng thẻ.  Thanh toán từ thẻ sang thẻ, từ thẻ sang tài  khoản... thông qua dịch vụ  các hóa đơn tiền  điện, nước, điện thoại, di động, phí bảo hiểm,  truyền hình cáp,... hoặc chuyển khoản thực hiện  dễ dàng. Tiền chuyển nhanh chóng giữa người mua và  người bán mà không bị giới hạn bởi không gian  và thời gian..    
 20. Nhược điểm của việc thanh toán điện tử  bằng thẻ ATM. . Lấy cắp thẻ  2. Trộm dữ liệu Khi rút tiền ở ATM, nên chú ý xem khe đọc thẻ có gì khác thường không.    
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=584

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2